EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Padomes Regula (ES) Nr. 1284/2009 ( 2009. gada 22 decembris ) par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/26


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1284/2009

(2009. gada 22 decembris)

par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2009/788/KĀDP (2009. gada 27. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (1), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2009/1003/KĀDP (2009. gada 22 decembris),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopējā nostājā 2009/788/KĀDP ir paredzēti konkrēti ierobežojoši pasākumi pret Nacionālās demokrātijas un attīstības padomes (NCDD) locekļiem un ar tiem saistītām personām, kuri ir atbildīgi par 2009. gada 28. septembra represijām vai politisko strupceļu valstī.

(2)

Minētie pasākumi ietver kopējās nostājas pielikumā uzskaitīto fizisko un juridisko personu, vienību un organizāciju līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, kā arī aizliegumu sniegt tehnisku un finansiālu palīdzību un citus pakalpojumus saistībā ar militāru ekipējumu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā, vai izmantošanai Gvinejas Republikā. Pasākumi arī ietver aizliegumu pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Gvinejas Republiku tādu ekipējumu, kuru varētu izmantot iekšējām represijām.

(3)

Minētie pasākumi ir Līguma darbības jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešami Savienības līmeņa tiesību akti pasākumu īstenošanai, ciktāl tas attiecas uz Savienību.

(4)

Apstrādājot fizisko personu personas datus, būtu jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“ekipējums, kuru varētu izmantot iekšējām represijām” ir I pielikumā uzskaitītās preces;

b)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu, vai jebkāds cits tehnisks pakalpojums, un tā var izpausties, piemēram, kā sagatavošana, konsultēšana, apmācīšana, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi, tostarp mutiska palīdzība;

c)

“brokeru pakalpojumi” ir tādu personu, vienību un partnerību darbība, kuras darbojas kā starpnieki, pērkot un pārdodot preces un tehnoloģijas vai organizējot to nodošanu, vai rīkojot sarunas par darījumiem vai organizējot darījumus, kas ir saistīti ar preču vai tehnoloģiju nodošanu;

d)

“līdzekļi” ir finanšu aktīvi un jebkādi labumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedami vērtspapīri, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās vienībās, kontu atlikumi, parādi un parāda instrumenti;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

e)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

f)

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

g)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp ne tikai tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot, bet arī citādi;

h)

“Savienības teritorija” ir teritorijas, kurām piemēro Līgumu saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav Savienības izcelsmes ekipējums, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā, vai izmantošanai Gvinejas Republikā;

b)

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai brokeru pakalpojumus saistībā ar a) punktā minēto ekipējumu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā vai izmantošanai Gvinejas Republikā;

c)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu atbalstu saistībā ar a) punktā minēto ekipējumu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā vai izmantošanai Gvinejas Republikā;

d)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a), b) un c) punktā minēto aizliegumu apiešana.

3. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai brokeru pakalpojumus saistībā ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm un tehnoloģijām (4) vai saistībā ar minētajā sarakstā ietverto preču nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā vai izmantošanai Gvinejas Republikā;

b)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu atbalstu saistībā ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītapdrošināšanu jebkuram darījumam ar minēto priekšmetu pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportu, vai jebkādam darījumam saistītas tehniskās palīdzības sniegšanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai organizācijai Gvinejas Republikā vai izmantošanai Gvinejas Republikā;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) un b) punktā minēto aizliegumu apiešana.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. un 3. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut:

a)

tāda ekipējuma pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kuru varētu izmantot iekšējām represijām un kurš paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām, vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Eiropas Savienības īstenotām iestāžu izveidošanas programmām, vai Eiropas Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

finansējuma, finansiālas palīdzības, tehniskas palīdzības, brokeru pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar ekipējumu vai programmām un darbībām, kas minētas šā punkta a) apakšpunktā;

c)

finansējuma, finansiālas palīdzības, tehniskas palīdzības, brokeru pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar militāru ekipējumu, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām, vai ANO un Savienības īstenotām iestāžu izveidošanas programmām, vai Eiropas Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

d)

finansējuma, finansiālas palīdzības, tehniskas palīdzības, brokeru pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti militāriem mērķiem un kas ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, nolūkā nodrošināt Gvinejas Republikā izvietotā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzību.

2.   Atļaujas nepiešķir jau notikušām darbībām.

5. pants

Šīs regulas 2. un 3. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki, kā arī ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Gvinejas Republiku tikai personīgām vajadzībām.

6. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību vai organizāciju īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas II pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami II pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai organizācijām vai to interesēs.

3.   Šīs regulas II pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai organizācijas, ko saskaņā Kopējās nostājas 2009/788/KĀDP 3. panta a) punktu Padome ir identificējusi kā atsevišķus Nacionālās demokrātijas un attīstības padomes (NCDD) locekļus vai ar viņiem saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai organizācijas.

4.   Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

7. pants

Aizliegumi, kas paredzēti 3. panta b) punktā un 6. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai organizācijām, kuras deva piekļuvi līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ja tās nezināja un tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā ar minētajiem aizliegumiem.

8. pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu II pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotekāro aizdevumu, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu; vai

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi visām pārējām dalībvalstīm un Komisijai apsvērumus, kāpēc tā uzskata par vajadzīgu piešķirt šādu atļauju.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

9. pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 6. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai organizācija ir iekļauta II pielikuma sarakstā, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b)

minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai organizācijām, kuras uzskaitītas II pielikumā; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

10. pants

1.   Šīs regulas 6. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, kas ieskaitīti sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu, vienību vai organizāciju kontā, ar nosacījumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.   Šīs regulas 6. panta 2. punkts neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

ar procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 3. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai organizācijas ir iekļautas II pielikuma sarakstā,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi, maksājumi vai finanšu instrumenti ir iesaldēti saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

11. pants

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai organizācijām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

12. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības vai organizācijas:

a)

dalībvalstī, kurā tās dzīvo vai atrodas, tūlīt sniedz dalībvalsts kompetentām iestādēm, kas norādītas III pielikumā uzskatītajās tīmekļa vietnēs, visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kuri iesaldēti saskaņā ar 6. pantu, un tieši vai ar tās kompetentās iestādes starpniecību, kas norādīta III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, nodod šo informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Visas papildu ziņas, ko Komisija saņem tieši, nododamas attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

13. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi šai regulai, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu nolēmumiem.

14. pants

Šīs regulas II pielikumā par sarakstā iekļautajām fiziskām personām attiecīgajā gadījumā iekļauj informāciju, kas vajadzīga, lai attiecīgās personas pienācīgi identificētu.

Šāda informācija var būt:

a)

uzvārds un vārdi, tostarp pseidonīmi un tituli, ja tādi ir;

b)

dzimšanas datums un vieta;

c)

valstspiederība;

d)

pases un identifikācijas kartes numurs;

e)

fiskālais un sociālās apdrošināšanas numurs;

f)

dzimums;

g)

adrese vai cita informācija par atrašanās vietu;

h)

amats vai profesija;

i)

paziņošanas datums.

Šīs regulas II pielikumā identifikācijas nolūkos var iekļaut arī minēto informāciju par uzskaitīto personu ģimenes locekļiem, ja šāda informācija ir nepieciešama īpašos gadījumos un tikai nolūkā pārbaudīt uzskaitīto fizisko personu identitāti.

Šīs regulas II pielikumā ir dots arī pamatojums iekļaušanai sarakstā, piemēram, nodarbošanās.

15. pants

1.   Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti par Kopējās nostājas 2009/788/KĀDP pielikumu; un

b)

grozīt III pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

2.   Komisija norāda individuālos un īpašos iemeslus lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, un dod iespēju attiecīgajām fiziskām personām, vienībām vai organizācijām paust savus apsvērumus.

3.   Komisija apstrādā personas datus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu un saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 45/2001.

16. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

17. pants

1.   Dalībvalstis norīko šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs vai ar to starpniecību.

2.   Dalībvalstis savas kompetentās iestādes dara zināmas Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo Komisijai par jebkādām turpmākām izmaiņām.

3.   Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto III pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

18. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošās lidmašīnās vai uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai organizācijām, kuras ir inkorporētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai organizācijām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 22 decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. CARLGREN


(1)  OV L 281, 28.10.2009., 7. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  OV C 65, 19.3.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTA A) PUNKTĀ UN 2. PANTA A) PUNKTĀ MINĒTAIS SARAKSTS AR EKIPĒJUMU, KO VARĒTU IZMANTOT IEKŠĒJĀM REPRESIJĀM

1.

Šaujamieroči, to munīcija un ar tiem saistīti šādi piederumi:

1.1.

Šaujamieroči, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijās ML 1 un ML 2;

1.2.

Munīcija, kas īpaši izstrādāta 1.1. punktā uzskaitītajiem šaujamieročiem, un tādiem ieročiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas;

1.3.

Tēmekļi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā.

2.

Bumbas un granātas, kas nav iekļautas ES Kopējā militāro preču sarakstā.

3.

Transportlīdzekļi:

3.1.

Transportlīdzekļi ar uzstādītiem ūdensmetējiem, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti masu nekārtību novēršanai;

3.2.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti, lai tos varētu turēt zem sprieguma, neļaujot uz tiem kāpt;

3.3.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti, lai nojauktu barikādes, tostarp celtniecības iekārtas, kam uzstādīta aizsardzība pret lodēm;

3.4.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti cietumnieku un/vai aizturēto pārvadāšanai;

3.5.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti, lai izvietotu pārvietojamas barjeras;

3.6.

Sastāvdaļas transportlīdzekļiem, kuri norādīti no 3.1. punkta līdz 3.5. punktam un kuri īpaši izstrādāti masu nekārtību novēršanai.

1. piezīme.

Šo punktu nepiemēro transportlīdzekļiem, kas īpaši izstrādāti ugunsdzēsības vajadzībām.

2. piezīme.

Termins “transportlīdzekļi” 3.5. punkta nozīmē ietver arī piekabes.

4.

Sprāgstvielas un šādas ar tiem saistītas iekārtas:

4.1.

Iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas sprādzienu izraisīšanai elektroniskiem vai neelektroniskiem līdzekļiem, tostarp palaides sistēmas, detonatori, aizdedzinātāji, detonatoru pastiprinātāji un detonējošās šņores, kā arī īpaši tādām iekārtām un ierīcēm paredzētas detaļas; izņemot iekārtas un ierīces, kas speciāli paredzētas īpašiem komerciāliem lietojumiem un kas ar sprāgstvielu iedarbina vai darbina citas iekārtas vai ierīces, kuru funkcija nav sprādzienu izraisīšana (piem., automašīnu gaisa spilvenu sūkņus, ugunsdzēsības ūdens sprinkleru mehānismu elektriskā pārsprieguma novadītājus).

4.2.

Lineāri griezējlādiņi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā;

4.3.

Citi spridzekļi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā, un šādas ar tiem saistītas vielas:

a)

amatols;

b)

nitroceluloze (kurā ir vairāk nekā 12,5 % slāpekļa);

c)

nitroglikols;

d)

pentaeritrīta tetranitrāts (PETN);

e)

pikrilhlorīds;

f)

2,4,6–trinitrotoluēns (TNT).

5.

Turpmāk norādītais aizsargekipējums, kas nav iekļauts ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijā ML 13:

5.1.

Bruņuvestes, kas aizsargā pret lodēm un/vai dūrieniem;

5.2.

Bruņucepures, kas aizsargā pret lodēm un/vai šķembām, policistu ķiveres, policistu vairogi un bruņu vairogi.

Piezīme. Šo punktu nepiemēro:

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts sporta nodarbībām;

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts darba drošības prasībām.

6.

Šaujamieroču lietošanas mācību simulatori, izņemot tos, kas iekļauti ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijā ML 14, un tiem īpaši izstrādāta programmatūra.

7.

Attēlu veidošanas iekārtas redzamībai tumsā un siltuma starojuma un attēlu pastiprinātāju lampas, kas nav iekļautas ES Kopējā militāro preču sarakstā.

8.

Žilešu dzeloņstieples.

9.

Militāri naži, kaujas naži un durkļi, kuru asmens garums pārsniedz 10 cm.

10.

Šajā sarakstā norādīto preču ražošanai īpaši izstrādātas iekārtas.

11.

Īpaša tehnoloģija šajā sarakstā norādīto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.


II PIELIKUMS

6 PANTĀ MINĒTĀS PERSONAS, VIENĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS

 

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija (dzimšanas datums un vieta, pases/identitātes kartes numurs, … )

Iemesli

1.

Kapteinis Moussa Dadis CAMARA

dz. d. 01.01.64. vai 29.12.68.,

pases Nr. R0001318

CNDD priekšsēdētājs

2.

Divīzijas ģenerālis Mamadouba (arī Mamadou) Toto CAMARA

dz. d. 01.01.46.,

pases Nr. R00009392

Drošības un civilās aizsardzības ministrs

3.

Ģenerālis Sékouba KONATÉ

dz. d. 01.01.64.,

pases Nr. R0003405/R0002505

Valsts aizsardzības ministrs

4.

Pulkvedis Mathurin BANGOURA

dz. d. 15.11.62.,

pases Nr. R0003491

Telekomunikāciju un jaunu informācijas tehnoloģiju ministrs

5.

Pulkvežleitnants Aboubacar Sidiki (arī Idi Amin) CAMARA

dz. d. 22.10.1979.,

pases Nr. R0017873

Ministrs un CNDD pastāvīgais sekretārs (atvaļinājies no armijas 26.01.09.)

6.

Majors Oumar BALDÉ

dz. d. 26.12.64.,

pases Nr. R0003076

CNDD loceklis

7.

Majors Mamadi (arī Mamady) MARA

dz. d. 01.01.54.,

pases Nr. R0001343

CNDD loceklis

8.

Majors Almamy CAMARA

dz. d. 17.10.75.,

pases Nr. R0023013

CNDD loceklis

9.

Pulkvežleitnants Mamadou Bhoye DIALLO

dz. d. 01.01.56.,

pases Nr. R0001855

CNDD loceklis

10.

Kapteinis Koulako BÉAVOGUI

 

CNDD loceklis

11.

Policijas pulkvežleitnants Kandia (arī Kandja) MARA

pases Nr. R0178636

CNDD loceklis,

Labé reģiona drošības vadītājs

12.

Pulkvedis Sékou MARA

dz. d. 1957. g.

CNDD loceklis,

Valsts policijas direktora vietnieks

13.

Morciré CAMARA

dz. d. 01.01.49.,

pases Nr. R0003216

CNDD loceklis

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

CNDD loceklis,

Valsts muitas direktors

15.

Pulkvedis Mamadou Korka DIALLO

dz. d. 19.02.62.

Tirdzniecības, rūpniecības un MVU lietu ministrs

16.

Majors Kelitigui FARO

dz. d. 03.08.72.,

pases Nr. R0003410

Ministrs, Republikas prezidenta ģenerālsekretārs

17.

Pulkvedis Fodeba TOURÉ

dz. d. 07.06.61.,

pases Nr. R0003417 /R0002132

Kindia gubernators (bijušais jaunatnes lietu ministrs, demisionējis kā ministrs 7.5.09.)

18.

Majors Cheick Sékou (arī Ahmed) Tidiane CAMARA

dz. d. 12.05.66.

CNDD loceklis

19.

Pulkvedis Sékou (arī Sékouba) SAKO

 

CNDD loceklis

20.

Leitnants Jean-Claude, saukts par COPLAN PIVI

dz. d. 01.01.60.

CNDD loceklis,

ministrs, atbildīgs par prezidenta drošību

21.

Kapteinis Saa Alphonse TOURÉ

dz. d. 03.06.70.

CNDD loceklis

22.

Pulkvedis Moussa KEITA

dz. d. 01.01.66.

CNDD loceklis,

ministrs, CNDD pastāvīgais sekretārs, atbildīgs par attiecībām ar republikas iestādēm

23.

Pulkvežleitnants Aïdor (arī Aëdor) BAH

 

CNDD loceklis

24.

Majors Bamou LAMA

 

CNDD loceklis

25.

Mohamed Lamine KABA kungs

 

CNDD loceklis

26.

Kapteinis Daman (arī Dama) CONDÉ

 

CNDD loceklis

27.

Majors Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

CNDD loceklis

28.

Majors Moussa Tiégboro CAMARA

dz. d. 01.01.68.,

pases Nr. 7190

CNDD loceklis,

Prezidenta ministrs, atbildīgs par narkotiku un liela apmēra bandītisma apkarošanas speciālajiem dienestiem

29.

Kapteinis Issa CAMARA

dz. d. 1954. g.

CNDD loceklis,

Mamou gubernators

30.

Pulkvedis Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dz. d. 26.02.57.,

pases Nr. 13683

CNDD loceklis,

Sabiedrības veselības un higiēnas ministrs

31.

Mamady CONDÉ

dz. d..: 28.11.52.,

pases Nr.: R0003212

CNDD loceklis

32.

Apakšleitnants Cheikh Ahmed TOURÉ

 

CNDD loceklis

33.

Pulkvežleitnants Aboubacar Biro CONDÉ

dz. d. 15.10.62.,

pases Nr. 2443/R0004700

CNDD loceklis

34.

Bouna KEITA

 

CNDD loceklis

35.

Idrissa CHERIF

dz. d. 13.11.67.,

pases Nr. R0105758

Prezidenta un aizsardzības ministra ministrs, atbildīgs par saziņu

36.

Mamoudou (arī Mamadou) CONDÉ

dz. d. 09.12.60.,

pases Nr. R0020803

Misiju, stratēģijas jautājumu un ilgtspējīgas attīstības valsts sekretārs

37.

Leitnants Aboubacar Chérif (arī Toumba) DIAKITÉ

 

Prezidenta adjutants

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

dz. d. 01.01.76.,

pases Nr. R0000968

Aboubacar ChérifToumbaDiakité īpašais padomnieks

39.

Apakšleitnants Marcel KOIVOGUI

 

Aboubacar ChérifToumbaDiakité vietnieks

40.

Papa Koly KOUROUMA kungs

dz. d. 03.11.62.,

pases Nr. R11914/R001534

Vides un ilgtspējīgas attīstības ministrs

41.

Majors Nouhou THIAM

dz. d. 1960. g.

pases Nr. 5180

Bruņoto spēku ģenerālinspektors,

CNDD runasvīrs

42.

Policijas kapteinis Théodore (arī Siba) KOUROUMA

dz. d. 13.05.71., dienesta

pases Nr. R0001204

Prezidenta biroja atašejs

43.

Kabinet (arī Kabiné) KOMARA kungs

dz. d. 08.03.50.,

pases Nr. R0001747

Ministru prezidents

44.

Kapteinis Mamadou SANDÉ

dz. d. 12.12.69.,

pases Nr. R0003465

Prezidenta ministrs, atbildīgs par ekonomiku un finansēm

45.

Alhassane (arī Al-Hassane) Siba ONIPOGUI kungs

dz. d. 31.12.61.,

pases Nr. 5938/R00003488

Prezidenta ministrs, atbildīgs par valsts kontroli

46.

Joseph KANDUNO kungs

 

Revīziju, pārskatāmības un labas pārvaldības ministrs

47.

Fodéba (arī Isto) KÉIRA kungs

dz. d. 04.06.61.,

pases Nr. R0001767

Jaunatnes, sporta un jauniešu nodarbinātības veicināšanas ministrs

48.

Pulkvedis Siba LOHALAMOU

dz. d. 01.08.62.,

pases Nr. R0001376

Tieslietu ministrs, zīmogu glabātājs

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

dz. d. 01.01.60.,

pases Nr. R0001714

Reģionālās pārvaldes un politisko lietu ministrs

50.

Alexandre Cécé LOUA kungs

dz. d. 01.01.56.,

pases Nr. R0001757 /

diplomātiskās pases Nr. R 0000027

Ārlietu un ārvalstīs dzīvojošo gvinejiešu lietu ministrs

51.

Mamoudou (arī Mahmoud) THIAM kungs

dz. d. 04.10.68.,

pases Nr. R0001758

Šahtu un enerģētikas ministrs

52.

Boubacar BARRY kungs

dz. d. 28.05.64.,

pases Nr. R0003408

Prezidenta valsts ministrs, atbildīgs par būvniecību, reģionālo attīstību un publisko būvniecības mantojumu

53.

Demba FADIGA

dz. d. 01.01.52.,

pases Nr., uzturēšanās kartes Nr. FR365845/365857

CNDD loceklis,

ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, atbildīgais par CNDD un valdības attiecībām

54.

Mohamed DIOP kungs

dz. d. 01.01.63.,

pases Nr. R0001798

CNDD loceklis,

Conakry gubernators

55.

Seržants Mohamed (arī Tigre) CAMARA

 

Drošības spēku loceklis prezidenta gvardes bāzē “Koundara

56.

Habib HANN kungs

dz. d. 15.12.50.,

pases Nr. 341442

Valsts stratēģisko sektoru revīzijas un uzraudzības komiteja

57.

Ousmane KABA kungs

 

Valsts stratēģisko sektoru revīzijas un uzraudzības komiteja

58.

Alfred MATHOS kungs

 

Valsts stratēģisko sektoru revīzijas un uzraudzības komiteja

59.

Kapteinis Mandiou DIOUBATÉ

dz. d. 01.01.60.,

pases Nr. R0003622

Prezidenta preses biroja vadītājs,

CNDD runasvīrs

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

dz. d. 23.04.68.,

pases Nr. R0004490

Bruņoto spēku loceklis,

Aizsardzības ministrijas izlūkošanas un izmeklēšanas dienestu vadītājs

61.

Ibrahima Ahmed BARRY kungs

dz. d. 11.11.61.,

pases Nr. R0048243

Gvinejas radio un televīzijas ģenerāldirektors

62.

Alhassane BARRY kungs

dz. d. 15.11.62.,

pases Nr. R0003484

Centrālās bankas pārvaldnieks

63.

Roda Namatala FAWAZ kungs

dz. d. 06.07.47.,

pases Nr. R0001977

Ar CNDD saistīts uzņēmējs

64.

Dioulde DIALLO

 

Ar CNDD saistīts uzņēmējs

65.

Kerfalla CAMARA

 

KPC, Gui. Co. Pres ģenerāldirektors,

Ar CNDD saistīts uzņēmējs

66.

Moustapha ZABATT kungs

dz. d. 06.02.65.,

Prezidenta ārsts un personīgais padomnieks

67.

Aly MANET

 

Kustība “Dadis Doit Rester

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Darba, pārvaldes reformas un civildienesta ministrs

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Informācijas un kultūras ministrs

70.

Boureima CONDÉ

 

Lauksaimniecības un lopkopības ministrs

71.

Mariame SYLLA

 

Decentralizācijas un vietējās attīstības ministre


III PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes ar informāciju par 4., 8., 9. pantā, 10. panta 1. punktā, 12. un 17. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPĀNIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Tel.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73


Top