Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1161

Komisijas Regula (EK) Nr. 1161/2009 ( 2009. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu attiecībā uz pārtikas aprites informācijas sniegšanu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1161/oj

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1161/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu attiecībā uz pārtikas aprites informācijas sniegšanu pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 853/2004 paredz īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Konkrēti minētās regulas II pielikuma III sadaļā ir noteikta prasība, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri vada kautuves, ir jāpieprasa, jāsaņem, jāpārbauda pārtikas aprites informācija par visiem dzīvniekiem, kas nav medījamie dzīvnieki un kas nosūtīti vai ko plāno nosūtīt uz kautuvi, attiecīgi reaģējot uz to.

(2)

Minētās sadaļas 2. punktā ir noteikts, ka pārtikas aprites informācija ir jānogādā minētajiem pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ne vēlāk kā 24 stundas pirms dzīvnieku nogādāšanas kautuvē, izņemot 7. punktā minētos apstākļus. 7. punktā noteikts, ka konkrētiem dzīvniekiem, ja kompetentā iestāde ļauj, minēto informāciju var sūtīt uz kautuvi līdz ar dzīvniekiem, uz kuriem tā attiecas, nevis 24 stundas iepriekš.

(3)

Pārtikas aprites informācijas sniegšana ir jauna prasība, ko pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem paredz Regula (EK) Nr. 853/2004, tādēļ Komisijas 2005. gada 5. decembra Regulā (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, Nr. 854/2004 un Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004 (2), ir noteikts pārejas periods minētās prasības pilnīgai īstenošanai.

(4)

Netraucētu pārtikas aprites informācijas plūsmu no zemnieku saimniecības uz kautuvi jo īpaši atvieglo Regulas (EK) Nr. 2076/2005 8. panta 2. punkts, kurā paredzēta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļas 2. punktā noteiktās prasības sniegt informāciju 24 stundas, pirms dzīvnieki nonāk kautuvē, ja kompetentā iestāde to atļauj un ja tas neapdraud minētās regulas mērķu īstenošanu.

(5)

Pieredze liecina, ka, ļaujot kompetentajām iestādēm brīvāk izskatīt konkrētus gadījumus, kad pārtikas aprites informācija var būt nosūtīta uz kautuvi kopā ar dzīvniekiem, uz kuriem tā attiecas, nevis 24 stundas iepriekš, var sekmīgi īstenot prasību par pārtikas aprites informācijas sniegšanu. Tātad ir lietderīgi noteikt, ka pārejas noteikumi ir pastāvīgi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma III sadaļas 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“7.

Ja kompetentā iestāde to atļauj un ja tas neapdraud šīs regulas mērķu īstenošanu, pārtikas aprites informāciju par visu sugu dzīvniekiem drīkst saņemt mazāk nekā 24 stundas pirms dzīvnieku, uz kuriem tā attiecas, saņemšanas kautuvē, vai nosūtīt to kopā ar šiem dzīvniekiem uz kautuvi.

Tomēr ikviena informācija, kuras rezultātā var tikt nopietni traucēts kautuves darbs, ir savlaicīgi pirms dzīvnieku nogādāšanas kautuvē jādara zināma pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš vada kautuvi, lai minētais pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks varētu attiecīgi plānot kautuves darbību.

Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš vada kautuvi, jānovērtē attiecīgā informācija un jāiesniedz saņemtā pārtikas aprites informācija valsts pilnvarotajam veterinārārstam. Šos dzīvniekus nedrīkst nokaut vai dīrāt, pirms valsts pilnvarotais veterinārārsts to nav atļāvis.”


Top