EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Komisijas Regula (EK) Nr. 552/2009 ( 2009. gada 22. jūnijs), ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 552/2009

(2009. gada 22. jūnijs),

ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kura attiecas uz ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, (1) un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

I pielikumā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvā 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (2) ir noteikti ierobežojumi dažām bīstamām vielām un preparātiem. Ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 atceļ un aizstāj Direktīvu 76/769/EEK no 2009. gada 1. jūnija. Ar šīs regulas XVII pielikumu aizstāj Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 67. pantā ir noteikts, ka vielas, maisījumus vai izstrādājumus nedrīkst ražot, laist tirgū vai lietot, ja tie neatbilst nosacījumiem, kas attiecībā uz tiem noteikti XVII pielikumā.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/122/EK, ar ko trīsdesmito reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK (perfluoroktansulfonāti (PFOS)) (3), un Komisijas 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/139/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai (4) un ar ko groza Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu, tika pieņemtas īsi pirms Regulas (EK) Nr. 1907/2006 pieņemšanas 2006. gada decembrī, bet attiecīgie ierobežojumi vēl nav iekļauti šīs regulas XVII pielikumā. Tāpēc XVII pielikums ir jāgroza, lai iekļautu ierobežojumus atbilstīgi Direktīvai 2006/122/EK un Direktīvai 2006/139/EK, jo pretējā gadījumā attiecīgie ierobežojumi tiks atcelti 2009. gada 1. jūnijā.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 137. panta 3. punktam visi grozījumi ierobežojumiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 76/769/EEK pēc 2007. gada 1. jūnija, ir jāiekļauj šīs regulas XVII pielikumā, kurš stājas spēkā no 2009. gada 1. jūnija.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem (5), tika pieņemta 2007. gada 25. septembrī. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1348/2008/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz ierobežojumiem par 2(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilendifenildiizokianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta laišanu tirgū un lietošanu (6), tika pieņemts 2008. gada 16. decembrī. Attiecīgie ierobežojumi vēl nav iekļauti šīs regulas XVII pielikumā. Ir jāizdara grozījumi XVII pielikumā, lai iekļautu ierobežojumus attiecībā uz dažām dzīvsudrabu saturošām mērierīcēm saskaņā ar Direktīvu 2007/51/EK un ierobežojumus attiecībā uz 2(2-metoksietoksi)etanolu, 2-(2-butoksietoksi)etanolu, metilēndifenildiizokianātu, cikloheksānu un amonija nitrātu, kas pieņemti saskaņā ar Lēmumu Nr. 1348/2008/EK.

(6)

Ir jāņem vērā attiecīgie noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar kuru groza un atceļ Direktīvu 67/548/EEK un Direktīvu 1999/45/EK un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (7).

(7)

Tā kā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VIII sadaļas un it īpaši XVII pielikuma noteikumiem ir jābūt tieši piemērojamiem no 2009. gada 1. jūnija, ierobežojumi ir skaidri jāuzraksta, kas ļautu izpildītājiem un izpildes iestādēm piemērot tos pareizi. Tāpēc ierobežojumu redakcija ir jāpārskata. Dažādo pozīciju terminoloģija ir jāsaskaņo un jāsasaista ar definīcijām, kas ietvertas Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

(8)

Padomes 1996. gada 16. septembra Direktīvā 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu (8) ir pieprasīts, lai iekārta, kas satur PCB un PCT, tiktu pēc iespējas ātri attīrīta un iznīcināta, un ir noteikti attīrīšanas nosacījumi iekārtām, kuras satur šīs vielas. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma pozīcijā attiecībā uz PCT nav jāietver noteikums attiecībā uz iekārtām, kas satur PCT, jo to pilnībā reglamentē ar Direktīvu 96/59/EK.

(9)

Spēkā esošie ierobežojumi tādām vielām kā 2-naftilamīns, benzidīns, 4-nitrobifenīls, 4-aminobifenīls ir neskaidri, jo nav skaidrs, vai aizliegums attiecas tikai uz piegādi sabiedrībai kopumā vai arī uz piegādi profesionāliem lietotājiem. Tas ir jāpaskaidro. Tā kā ar Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju [ķīmisko vielu] izmantošanu darbā (9), aizliedz šo vielu ražošanu, izgatavošanu un lietošanu darbā, ierobežojumiem Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā attiecībā uz šīm vielām ir jāatbilst Direktīvai 98/24/EK.

(10)

Tetrahloroglekļa un 1,1,1-trihloretāna vielas tiek stingri ierobežotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (10). Ar regulu (EK) Nr. 2037/2000 nosaka tetrahlorogleklim aizliegumu ar izņēmumiem un 1,1,1-trihloretānam pilnīgu aizliegumu. Ierobežojumi tetrahlorogleklim un 1,1,1-trihloretānam Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā tāpēc ir lieki un ir jāsvītro.

(11)

Tā kā dzīvsudraba daudzumu baterijās reglamentē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem (11), noteikumi par dzīvsudrabu baterijās, kas pašlaik ir ietverti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā, ir lieki un tāpēc ir jāsvītro.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 2. punktu atkritumi nav uzskatāmi par vielu, maisījumu vai izstrādājumu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta nozīmē. Tāpēc, tā kā uz atkritumiem neattiecas šīs regulas ierobežojumi, noteikumi tās XVII pielikumā par atkritumu izslēgšanu ir lieki un ir jāsvītro.

(13)

Daži ierobežojumi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā ir jāgroza, lai ņemtu vērā “lietošanas” un “tirgū laišanas” definīcijas, kas dotas šīs regulas 3. pantā.

(14)

Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma pozīcija attiecībā uz azbesta šķiedrām ietvēra atbrīvojumu krizotilu saturošām diafragmām. Jāprecizē, ka šo atbrīvojumu pārskatīs pēc tādu ziņojumu saņemšanas, kuri būs jāiesniedz dalībvalstīm, kuras piemēro šo atbrīvojumu. Turklāt saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1907/2006 doto “tirgū laišanas” definīciju dalībvalstīm ir jābūt iespējai atļaut laist tirgū dažus šķiedras saturošus izstrādājumus, ja izstrādājumi jau ir instalēti vai lietošanā pirms 2005. gada 1. janvāra, ievērojot īpašus nosacījumus un nodrošinot augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

(15)

Ir jāpaskaidro, ka attiecībā uz vielām, kas ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā Direktīvas 76/769/EEK (1.–58. pozīcija) pamatnostādnēs pieņemto ierobežojumu rezultātā, ierobežojumi nav attiecināmi uz glabāšanu, turēšanu, apstrādi, pildīšanu konteineros vai pārvietošanu no vienu vielu konteinera citā, lai eksportētu, ja šo vielu izstrādāšana nav aizliegta.

(16)

Atšķirībā no Direktīvas 76/769/EEK Regula (EK) Nr. 1907/2006 definē terminu “izstrādājums”. Lai noteiktu tās pašas prasības, kas attiecībā uz kadmiju paredzētas sākotnējā ierobežojumā, dažos noteikumos ir jāpievieno termins “maisījumi”.

(17)

Ir jāpaskaidro, ka Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļautie ierobežojumi dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču laišanai tirgū nav piemērojami ierīcēm, kas jau bija lietošanā Kopienā ierobežojuma spēkā stāšanās laikā.

(18)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma pozīcijās attiecībā uz vielām difenilēteris, pentabromatvasinājumi un difenilēteris oktabromatvasinājumi ir jānosaka, ka ierobežojumi nav piemērojami izstrādājumiem, kas jau bija lietošanā laikā, no kura ierobežojums bija jāpiemēro, jo šīs vielas bija iestrādātas izstrādājumos, kam ir garš dzīves cikls un kas tiek pārdoti lietotu preču tirgū, piemēram, lidaparāti un transportlīdzekļi. Turklāt, tā kā šo vielu lietošana elektriskās un elektroniskās iekārtās tiek regulēta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (12), uz šīm iekārtām nav jāattiecina attiecīgie ierobežojumi.

(19)

Ierobežojumā attiecībā uz nonilfenolu un nonilfenola etoksilātu ir jāpaskaidro, ka esošās valstu tirdzniecības atļaujas pesticīdiem un biocīdiem produktiem, kas satur nonilfenola etoksilātu kā līdzformulantu, netiek ietekmētas, kā paredzēts 1. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvā 2003/53/EK, ar ko 26. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (nonilfenols, nonilfenola etoksilāts un cements) (13).

(20)

Ir jāpaskaidro, ka Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļautais ierobežojums attiecībā uz perfluoroktānsulfonātiem neattiecas uz izstrādājumiem, kas jau tika izmantoti Kopienā, kad ierobežojums stājās spēkā.

(21)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

(3)  OV L 372, 27.12.2006., 32. lpp.

(4)  OV L 384, 29.12.2006., 94. lpp.

(5)  OV L 257, 3.10.2007., 13. lpp.

(6)  OV L 348, 24.12.2008., 108. lpp.

(7)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.

(9)  OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

(10)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp.

(11)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(12)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(13)  OV L 178, 17.7.2003., 24. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza šādi.

1)

Nosaukumu nomaina ar šādu:

2)

Tabulu, kas nosaka vielu, vielu grupu un maisījumu apzīmējumu un ierobežojumu nosacījumus, aizvieto ar šo:

“Attiecībā uz vielām, kas ir iekļautas šajā pielikumā sakarā ar ierobežojumiem, kuri pieņemti Direktīvas 76/759/EEK (1.–58. pozīcija) pamatnostādnēs, ierobežojumi nav attiecināmi uz glabāšanu, turēšanu, apstrādi, pildīšanu konteineros vai šo vielu pārvietošanu no viena konteinera citā eksportēšanas nolūkā, ja šo vielu ražošana nav aizliegta.


1. sleja

Vielas, vielu grupas vai maisījuma apzīmējums

2. sleja

Ierobežojuma nosacījumi

1.

Polihlorterfenili (PCT)

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielas,

maisījumos, arī atkritumeļļās vai iekārtās, ja vielas koncentrācija ir lielāka par 50 mg/kg (0,005 % masas).

2.

Hloretāns (vinilhlorīds)

CAS Nr. 75-01-4

EK Nr. 200-831-0

Nelieto nekāda veida aerosolos kā propelentu.

Aerosolu smidzinātājus, kas satur šo vielu kā propelentu, nelaiž tirgū.

3.

Šķidras vielas vai maisījumi, ko uzskata par bīstamiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK un Direktīvu 1999/45/EK.

1.

Nelieto:

dekoratīvos izstrādājumos, kas paredzēti gaismas vai krāsas efektu radīšanai dažādu posmu veidā, piemēram, dekoratīvās lampās un pelnu traukos,

trikiem un jokiem,

spēlēs vienam vai vairākiem dalībniekiem vai citos izstrādājumos, ko paredzēts tā lietot, arī dekoratīvos nolūkos.

2.

Izstrādājumus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

3.

Nelaiž tirgū, ja tie satur krāsvielu vai smaržvielu, vai abas, ja vien to neprasa finansiāli apsvērumi un ja tās:

ir bīstamas ieelpojot un ir marķētas ar R65 vai H304,

var izmantot kā degvielu dekoratīvās lampās,

ir iepildītas tvertnēs, kuru tilpums ir 15 litri vai mazāk.

4.

Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka iepakojumu 3. punktā minētajām vielām un maisījumiem, kas paredzēti lietošanai lampās, marķē redzami, salasāmi un nepārprotami ar šādu tekstu:

“Lampas, kas pildītas ar šo šķidrumu, turiet bērniem nepieejamā vietā!”.

4.

Tris (2,3 dibrompropil) fosfāts

CAS Nr. 126-72-7

1.

Nelieto tekstilizstrādājumos, piemēram, apģērbos, apakšveļā un veļas izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar ādu.

2.

Izstrādājumus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

5.

Benzols

CAS Nr. 71-43-2

EK Nr. 200-753-7

1.

Nelieto rotaļlietās un rotaļlietu daļās, kur benzola saturs ir lielāks par 5 mg/kg (0,0005 %) no rotaļlietas vai rotaļlietas daļas masas.

2.

Rotaļlietas un rotaļlietu daļas, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

3.

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielu,

kā citu vielu sastāvdaļu un maisījumos ar koncentrāciju, kas ir vienāda ar 0,1 % no masas vai ir lielāka par to.

4.

3. punkts tomēr neattiecas uz:

a)

dzinēju degvielām, uz kurām attiecas Direktīva 98/70/EK;

b)

vielām un maisījumiem izmantošanai rūpnieciskos procesos, kuri nepieļauj benzola izplūdi daudzumos, kas pārsniedz pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos noteiktos daudzumus.

6.

Azbesta šķiedras:

a)

krokidolīts

CAS Nr. 12001-28-4

b)

amozīts

CAS Nr. 12172-73-5

c)

antofilīts

CAS Nr. 77536-67-5

d)

aktinolīts

CAS Nr. 77536-66-4

e)

tremolīts

CAS Nr. 77536-68-6

f)

krizotils

CAS Nr. 12001-29-5

CAS Nr. 132207-32-0

1.

Šo šķiedru un izstrādājumu, kam šīs šķiedras pievienotas ar nolūku, ražošana, laišana tirgū un lietošana ir aizliegta.

Tomēr dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu attiecībā uz krizotilu saturošu ((f) punkts) diafragmu laišanu tirgū un lietošanu pašreizējām elektrolīzes instalācijām, līdz tās sasniedz lietošanas laika beigas vai kamēr kļūst pieejami piemēroti azbestu nesaturoši aizvietotāji, atkarībā no tā, kurš no minētajiem nosacījumiem iestājas agrāk.

Dalībvalstīm, kas izmanto minēto atbrīvojumu, līdz 2011. gada 1. jūnijam ir jāiesniedz ziņojums Komisijai par azbestu nesaturošu aizstājēju pieejamību elektrolīzes instalācijām un pasākumiem uzsākot izstrādāt šādas alternatīvas, par instalācijās strādājošo darbinieku veselības aizsardzību, par krizotilu saturošo diafragmu avotiem un daudzumiem, kā arī paredzēto atbrīvojuma beigu termiņu. Komisija publisko minēto informāciju.

Saņemot minētos ziņojumus, Komisija pieprasa Aģentūrai sagatavot dokumentāciju saskaņā ar 69. pantu, lai aizliegtu laist tirgū un izmantot krizotilu saturošas diafragmas.

2.

1. punktā minētos azbesta šķiedras saturošos izstrādājumus, kuri bija instalēti un/vai bija lietošanā pirms 2005. gada 1. janvāra atļauj turpināt lietot līdz to iznīcināšanai vai darbības laika beigām. Tomēr dalībvalstis cilvēku veselības aizsardzības nolūkā var ierobežot, aizliegt vai noteikt īpašus nosacījumus tādu izstrādājumu lietošanai pirms tie tiek iznīcināti vai pirms tie sasniedz darbības laika beigas.

Dalībvalstis savā teritorijā var atļaut laist tirgū azbesta šķiedras saturošus izstrādājumus, kas minēti 1. punktā un kas jau bija instalēti un/vai lietošanā pirms 2005. gada 1. janvāra, ievērojot īpašus nosacījumus un nodrošinot augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Dalībvalstis paziņo minētos valstu pasākumus Komisijai līdz 2011. gada 1. jūnijam. Komisija publisko minēto informāciju.

3.

Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu vielu un maisījumu klasificēšanai, iepakošanai un marķēšanai, šīs šķiedras saturošu izstrādājumu laišana tirgū un lietošana, kā to pieļauj saskaņā ar iepriekš minētajām atkāpēm, ir pieļaujama vienīgi tad, ja piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka izstrādājumiem ir marķējums saskaņā ar 7. papildinājumu šajā pielikumā.

7.

Tris-(aziridinil)-fosfinoksīds

CAS Nr. 5545-55-1

EK Nr. 208-892-5

1.

Nelieto tekstilizstrādājumos, piemēram, apģērbos, apakšveļā un veļas izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar ādu.

2.

Izstrādājumus, kas neatbilst 1. punktam, tirgū nelaiž.

8.

Polibrombifenili, (PBB)

CAS Nr. 59536-65-1

1.

Nelieto tekstilizstrādājumos, piemēram, apģērbos, apakšveļā un veļas izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar ādu.

2.

Izstrādājumus, kas neatbilst 1. punktam, tirgū nelaiž.

9.

a)

Ziepjukoka mizas pulveris

(Quillaja saponaria) un tā atvasinājumi, kas satur saponīnus

CAS Nr. 68990-67-0

EK Nr. 273-620-4

b)

Helleborus viridis un Helleborus niger sakņu pulveris

c)

Veratrum album un Veratrum nigrum sakņu pulveris

d)

Benzidīns un/vai tā atvasinājumi

CAS Nr. 92-87-5

EK Nr. 202-199-1

e)

o-nitrobenzaldehīds

CAS Nr. 552-89-6

EK Nr. 209-025-3

f)

Koksnes pulveris

1.

Nelieto jokiem un trikiem vai maisījumos, vai izstrādājumos, piemēram, šķavu pulverī un smaku bumbās kā sastāvdaļu.

2.

Jokus un trikus vai maisījumus, vai izstrādājumus, kurus paredzēts lietot kā tādus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

3.

Tomēr 1. un 2. punktu nepiemēro attiecībā uz smaku bumbām, kuras satur ne vairāk kā 1,5 ml šķidruma.

10.

a)

Amonija sulfīds

CAS Nr. 12135-76-1

EK Nr. 235-223-4

b)

Amonija hidrosulfīds

CAS Nr. 12124-99-1

EK Nr. 235-184-3

c)

Amonija polisulfīds

CAS Nr. 9080-17-5

EK Nr. 232-989-1

1.

Nelieto jokiem un trikiem vai maisījumos, vai izstrādājumos, piemēram, šķavu pulverī un smaku bumbās kā sastāvdaļu.

2.

Joku un triku priekšmetus vai maisījumus, vai izstrādājumus, kurus paredzēts lietot kā tādus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

3.

Tomēr 1. un 2. punktu nepiemēro smaku bumbām, kuras satur ne vairāk kā 1,5 ml šķidruma.

11.

Gaistoši brometiķskābju esteri:

a)

metilbromacetāts

CAS Nr. 96-32-2

EK Nr. 202-499-2

b)

etilbromacetāts

CAS Nr. 105-36-2

EK Nr. 203-290-9

c)

propilbromacetāts

CAS Nr. 35223-80-4

d)

butilbromacetāts

CAS Nr. 18991-98-5

EK Nr. 242-729-9

1.

Nelieto jokiem un trikiem vai maisījumos, vai izstrādājumos, piemēram, šķavu pulverī un smaku bumbās kā sastāvdaļu.

2.

Joku un triku priekšmetus vai maisījumus, vai izstrādājumus, kurus paredzēts lietot kā tādus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.

3.

Tomēr 1. un 2. punktu nepiemēro smaku bumbām, kuras satur ne vairāk kā 1,5 ml šķidruma.

12.

2-naftilamīns

CAS Nr. 91-59-8

EK Nr. 202-080-4 un tā sāļi

13.

Benzidīns

CAS Nr. 92-87-5

EK Nr. 202-199-1 un tā sāļi

14.

4-nitrobifenils

CAS Nr. 92-93-3

EINECS EK Nr. 202-204-7

15.

4-aminobifenila ksenilamīns

CAS Nr. 92-67-1

EINECS EK Nr. 202-177-1 un tā sāļi

Uz 12. līdz 15. pozīciju attiecas šādi noteikumi:

nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos koncentrācijā, kas ir lielāka par 0,1 % no masas.

16.

Svina karbonāti:

a)

neitrāls bezūdens karbonāts (PbCO3)

CAS Nr. 598-63-0

EK 209-943-4

b)

trisvina-bis(karbonāt)-dihidroksīds 2PB CO3-Pb(OH)2

CAS Nr. 1319-46-6

EK Nr. 215-290-6

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot kā krāsu.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 13. konvencijas noteikumiem par baltā svina un svina sulfātu lietošanu krāsās, drīkst atļaut lietot savā teritorijā vielu vai maisījumu mākslas darbu un vēsturisku celtņu un to interjera restaurācijai un saglabāšanai.

17.

Svina sulfāti:

a)

PbSO4

CAS Nr. 7446-14-2

EK Nr. 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS Nr. 15739-80-7

EK Nr. 239-831-0

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot kā krāsu.

Tomēr dalībvalstis drīkst saskaņā ar SDO 13. konvencijas noteikumiem par baltā svina un svina sulfātu lietošanu krāsās atļaut lietot savā teritorijā vielu vai maisījumu mākslas darbu un vēsturisku celtņu un to interjera restaurācijai un saglabāšanai.

18.

Dzīvsudraba savienojumi

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot:

a)

lai novērstu mikroorganismu, augu vai dzīvnieku radītu apaugumu uz:

laivu korpusiem,

sprostiem, bojām, tīkliem un visām citām ierīcēm vai aprīkojuma, ko lieto zivju vai gliemeņu audzēšanā,

visām pilnīgi vai daļēji iegremdētām ierīcēm un aprīkojuma;

b)

koksnes konservēšanai;

c)

īpaši izturīgu rūpniecībai paredzētu audumu, kā arī to izstrādāšanai paredzētas dzijas piesūcināšanā;

d)

rūpniecības notekūdeņu attīrīšanā neatkarīgi no to izmantošanas.

18.a

Dzīvsudrabs

CAS Nr. 7439-97-6

EK Nr. 231-106-7

1.

Nelaiž tirgū:

a)

ķermeņa temperatūras termometros;

b)

citās mērierīcēs, kas paredzētas tirdzniecībai plašam patērētāju lokam (piemēram, manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri, kas nav paredzēti ķermeņa temperatūras mērīšanai).

2.

Ierobežojumu, kas minēts 1. punktā, nepiemēro mērierīcēm, kas bija lietošanā Kopienā pirms 2009. gada 3. aprīļa. Tomēr dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt šādu mērierīču laišanu tirgū.

3.

Ierobežojumu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, nepiemēro:

a)

mērierīcēm, kas ir vecākas par piecdesmit gadiem 2007. gada 3. oktobrī;

b)

barometriem (izņemot barometrus saskaņā ar a) apakšpunktu) – līdz 2009. gada 3. oktobrim.

4.

Komisija līdz 2009. gada 3. oktobrim veic pārskatu par uzticamu drošāku alternatīvu pieejamību, kuras ir tehniski un ekonomiski īstenojamas sfigmomanometriem un citām mērierīcēm, kurās ir dzīvsudrabs un kuras izmanto veselības aprūpē, un ierīcēm ar citādu profesionālu un rūpniecisku lietojumu. Pamatojoties uz šo pārskatu vai tiklīdz ir pieejama informācija par uzticamām drošākām alternatīvām sfigmomanometriem un citām dzīvsudrabu saturošām mērierīcēm, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu, lai 1. punktā minētos ierobežojumus attiecinātu arī uz sfigmomanometriem un citām veselības aprūpē izmantotām mērierīcēm un uz citām profesionāli un rūpnieciski lietotām ierīcēm, lai dzīvsudrabu pakāpeniski pārstātu lietot mērierīcēs, līdzko tas būs tehniski un ekonomiski īstenojams.

19.

Arsēna savienojumi

1.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot, lai novērstu mikroorganismu, augu vai dzīvnieku radītu apaugumu uz:

laivu korpusiem,

sprostiem, bojām, tīkliem un visām citām ierīcēm vai aprīkojumam, ko lieto zivju vai gliemeņu audzēšanā,

visām pilnīgi vai daļēji iegremdētām ierīcēm un aprīkojumam.

2.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai neatkarīgi no to izmantošanas.

3.

Nelieto koksnes konservēšanai. Turklāt koksni, kas tādā veidā apstrādāta, nelaiž tirgū.

4.

Atkāpjoties no 3. punkta:

a)

attiecībā uz vielām un maisījumiem koksnes konservēšanai: tās lieto tikai rūpnieciskajās iekārtās, kurās koksni piesūcina vakuumā vai paaugstinātā spiedienā, ja šie savienojumi ir C tipa vara, hroma, arsēna (CCA) neorganisko savienojumu šķīdumi un ja tie ir atļauti saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punktu. Šādi apstrādātu koksni aizliegts laist tirgū, pirms nav pabeigta konservanta fiksācija;

b)

koksni, kas apstrādāta ar CCA šķīdumiem rūpnieciskajās iekārtās, saskaņā ar a) apakšpunktu var laist tirgū profesionālai un rūpnieciskai lietošanai, nodrošinot, ka tiek saglabāts koksnes strukturālais veselums cilvēku un mājlopu drošībai un izmantošanas laikā nav paredzama koksnes saskare ar ādu šādās konstrukcijās:

koka konstrukciju būvelementos sabiedriskās un lauksaimniecības ēkās, administratīvās ēkās un ražošanas telpās,

tiltos un tiltu konstrukcijās,

koka konstrukciju būvelementos saldūdens zonās un iesāļos ūdeņos, piemēram, molos un tiltos,

trokšņa aizsargbarjerās,

lavīnu aizsargkonstrukcijās,

iežogojumos un barjerās uz automaģistrālēm,

mizotos apaļkoksnes skujkoku mietos lopu iežogojumiem,

aizsargkonstrukcijās pret augsnes noslīdēšanu,

elektroenerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju stabos,

pazemes dzelzceļa gulšņos;

c)

neskarot citus Kopienas noteikumus par bīstamu vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka katru apstrādāto kokmateriālu, ko laiž tirgū, atsevišķi marķē šādi: “Tikai profesionālai un rūpnieciskai lietošanai! Satur arsēnu!” Turklāt uz visiem kokmateriāliem, ko laiž tirgū iepakojumos, jābūt arī etiķetei ar šādu norādi: “Strādājot ar šo koksni, lietot cimdus! Cērtot vai kā citādi apstrādājot šo koksni, lietot aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem! Koksnes atkritumus apsaimniekot kā bīstamos atkritumus!”

d)

a) apakšpunktā minēto apstrādāto koksni neizmanto:

dzīvojamās vai mājsaimniecības ēkās neatkarīgi no izmantošanas mērķa,

nekādā nolūkā, ja pastāv risks vairākkārtējai saskarei ar ādu,

jūras ūdeņos,

lauksaimniecībā, izņemot kā mietus mājlopu iežogojumā, un celtniecībā saskaņā ar b) apakšpunktu,

nekādā nolūkā, ja apstrādātā koksne var nonākt saskarē ar starpproduktiem vai galaproduktiem, ko paredzēts lietot pārtikā un/vai dzīvnieku barībā.

5.

Koksne, kas apstrādāta ar arsēna savienojumiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim vai ko laida tirgū saskaņā ar 4. punktu, var palikt tirgū, un to var lietot arī turpmāk līdz lietošanas laika beigām.

6.

Koksni, kas apstrādāta ar C tipa CCA šķīdumiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim vai ko laida tirgū saskaņā ar 4. punktu:

var lietot vai lietot atkārtoti, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu,

var laist tirgū, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu.

7.

Koksni, kas apstrādāta ar cita veida CCA šķīdumiem nekā tiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim, dalībvalstis var atļaut:

lietot vai lietot atkārtoti, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu,

laist tirgū, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu.

20.

Alvorganiskie savienojumi

1.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumus, ja viela vai maisījums darbojas kā biocīds brīvas piesaistes krāsās.

2.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja viela vai maisījums darbojas kā biocīds, lai novērstu mikroorganismu, augu vai dzīvnieku radītu apaugumu uz:

a)

visiem kuģiem neatkarīgi no to garuma, kas paredzēti ekspluatācijai jūrā, piekrastē, upju grīvā un iekšzemes ūdensceļos un ezeros;

b)

sprostiem, bojām, tīkliem un visām citām ierīcēm vai aprīkojumam, ko lieto zivju vai gliemeņu audzēšanā;

c)

visām pilnīgi vai daļēji iegremdētām ierīcēm un aprīkojumam.

3.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butilstanniohidroksiborāns/ dibutilalvas hidrogēnborāts C8H19BO3Sn (DBB)

CAS Nr. 75113-37-0

EK Nr. 401-040-5

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos koncentrācijā, kas ir vienāda ar 0,1 % no masas vai ir lielāka par to.

Tomēr minēto prasību nepiemēro šai vielai (DBB) vai maisījumiem, kuri to satur, ja tie ir paredzēti tikai pārstrādei izstrādājumos, kuros minētās vielas koncentrācija nepārsniegs 0,1 % masas.

22.

Pentahlorfenols

CAS Nr. 87-86-5

EK Nr. 201-778-6 un tā sāļi un esteri

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielu,

kā citu vielu sastāvdaļu vai maisījumos koncentrācijā, kas līdzinās 0,1 % no masas vai ir lielāka par to.

23.

Kadmijs

CAS Nr. 7440-43-9

EK Nr. 231-152-8 un tā savienojumi

Šīs pozīcijas vajadzībām kvadrātiekavās norādītie kodi un nodaļas ir kopējo muitas tarifu un statistikas nomenklatūras kodi un nodaļas, kā noteikts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87. (1).

1.

Nelieto, lai krāsotu izstrādājumus, ko izgatavo no šādām vielām un maisījumiem:

a)

polivinila hlorīds (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]:

poliuretāns (PUR) [3909 50],

zema blīvuma polietilēns (LD PE), izņemot zema blīvuma polietilēnu, ko lieto krāsotu paraugpartiju ražošanai [3901 10],

celulozes acetāts (CA) [3912 11] [3912 12],

celulozes acetāta butirāts (CAB) [3912 11] [3912 12],

epoksīda sveķi [3907 30],

melamīna-formaldehīda (MF) sveķi [3909 20],

urīnvielas-formaldehīda (UF) sveķi [3909 10]

nepiesātināti poliesteri (UP) [3907 91],

polietilēna tereftalāts (PET) [3907 60],

polibutilēna tereftalāts (PBT),

caurspīdīgs/universāls polistirols [3903 11] [3903 19],

akrilnitrila metilmetakrilāts (AMMA),

šķērssaistīts polietilēns (VPE),

augsta blīvuma polistirols,

polipropilēns (PP) [3902 10];

b)

krāsas [3208] [3209].

Tomēr, ja krāsās ir daudz cinka, kadmija atlieku koncentrācijai tajās jābūt pēc iespējas mazai un jebkurā gadījumā mazākai par 0,1 % no masas.

Neatkarīgi no lietošanas vai paredzētā lietošanas mērķa jebkurā gadījumā aizliegts laist tirgū tādus izstrādājumus vai izstrādājumu sastāvdaļas, ko izgatavo no uzskaitītajām vielām un maisījumiem, kas ir krāsoti ar kadmiju, ja kadmija daudzums (izteikts kā metāls Cd) ir lielāks par 0,01 % no plastiskā materiāla masas.

2.

Tomēr 1. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas jākrāso drošības apsvērumu dēļ.

3.

Nelieto, lai stabilizētu šādus maisījumus vai izstrādājumus, ko izgatavo no vinilhlorīda polimēriem vai kopolimēriem:

iepakojuma materiālus (maisiņus, traukus, pudeles, vākus) [3923 29 10],

biroja vai skolas piederumus [3926 10],

mēbeļu un transportlīdzekļu piederumus un tamlīdzīgus izstrādājumus [3926 30],

apģērbus un apģērba piederumus (arī cimdus) [3926 20],

grīdu un sienu segumus [3918 10],

impregnētus, apvilktus, pārklātus vai laminētus tekstilizstrādājumus [5903 10],

mākslīgo ādu [4202],

skaņuplates,

caurules un cauruļvadus un to armatūru [3917 23],

virpuļdurvis,

autotransporta līdzekļus (to salonus, ārējo apdari, šasijas daļas),

klājumu tērauda loksnēm, ko izmanto būvniecībā vai rūpniecībā,

elektrības vadu izolāciju.

Neatkarīgi no lietošanas vai paredzētā lietošanas mērķa jebkurā gadījumā aizliegts laist tirgū no vinilhlorīda polimēriem vai kopolimēriem izgatavotus tādus izstrādājumus vai tādu izstrādājumu sastāvdaļas, kas stabilizētas ar vielām, kurās ir kadmijs, ja kadmija daudzums (izteikts kā metāls Cd) ir lielāks par 0,01 % no polimēra masas.

4.

Tomēr 3. punktu nepiemēro maisījumiem un izstrādājumiem, kuros stabilizatori uz kadmija bāzes ir izmantoti drošības apsvērumu dēļ.

5.

Šīs pozīcijas vajadzībām “kadmija pārklājums” ir jebkādas metāliskā kadmija nogulsnes vai pārklājums uz metāla virsmas.

Nelieto kadmija pārklājumiem uz metāla izstrādājumiem vai izstrādājumu sastāvdaļām, ko izmanto šādās nozarēs/procesos:

a)

iekārtās un mašīnās, kas paredzētas:

pārtikas ražošanai [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

lauksaimniecībai [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

dzesēšanai un saldēšanai [8418],

grāmatu iespiešanai un iesiešanai [8440] [8442] [8443];

b)

iekārtās un mašīnās, ar ko ražo:

mājsaimniecības preces [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

mēbeles [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

santehnikas izstrādājumus [7324] un

centrālapkures iekārtas un gaisa kondicionētājus [7322] [8403] [8404] [8415].

Neatkarīgi no lietošanas vai paredzētā lietošanas mērķa jebkurā gadījumā ir aizliegts laist tirgū izstrādājumus ar kadmija pārklājumiem vai tādu izstrādājumu sastāvdaļas, ko izmanto a) un b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs/procesos, un izstrādājumus, ko ražo b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs.

6.

Noteikumus, kas minēti 5. punktā, piemēro arī izstrādājumiem ar kadmija pārklājumu vai tādu izstrādājumu sastāvdaļām, ja tos izmanto a) un b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs/procesos, un izstrādājumiem, ko ražo b) apakšpunktā uzskaitītajās nozarēs:

a)

iekārtās un mašīnās, ar ko ražo:

papīru un kartonu [8419 32] [8439] [8441] un tekstilizstrādājumus un apģērbu [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

iekārtās un mašīnās, ar ko ražo:

iekārtas un mašīnas rūpnieciskai darbībai [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

autotransporta un lauksaimniecības transporta līdzekļus [87. nodaļa],

ritošo sastāvu [86. nodaļa],

kuģus [89. nodaļa].

7.

Tomēr 5. un 6. punktā paredzētos ierobežojumus nepiemēro:

izstrādājumiem un tādu izstrādājumu sastāvdaļām, ko izmanto aeronautikā, aviācijā, kalnrūpniecībā, jūras piekrastes joslā un kodolenerģētikā, kur izmantojums prasa augstus drošības standartus, kā arī autotransporta līdzekļu un lauksaimniecības transportlīdzekļu, ritošo sastāvu un kuģu drošības ierīcēs,

elektrības kontaktos jebkurā nozarē, kur jāgarantē drošuma prasības aparātiem, kuros tie instalēti.

24.

Monometil-tetrahlordifenīlmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 141

CAS Nr. 76253-60-6

1.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos.

Izstrādājumus, kuros ir šī viela, nelaiž tirgū.

2.

Pieļaujot atkāpi, 1. punktu nepiemēro:

a)

iekārtām un mašīnām, kas bija lietošanā jau 1994. gada 18. jūnijā, līdz tādu iekārtu un mašīnu lietošanas laika beigām;

b)

veicot tādu iekārtu un mašīnu profilaksi, kuras kādā dalībvalstī jau tika lietotas 1994. gada 18. jūnijā.

Attiecībā uz a) apakšpunktu dalībvalstis veselības aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības apsvērumu dēļ var aizliegt savā teritorijā izmantot tādas iekārtas vai mašīnas, pirms tās apglabā.

25.

Monometil-dihlordifenīlmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 121

Ugilec 21

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos.

Izstrādājumus, kuros ir šī viela, nelaiž tirgū.

26.

Monometil-dibromdifenilmetāns brombenzilbromtoluēns, izomēru maisījums

Tirdzniecības nosaukums: DBBT

CAS Nr. 99688-47-8

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos.

Izstrādājumus, kuros ir šī viela, nelaiž tirgū.

27.

Niķelis

CAS Nr. 7440-02-0

EK Nr. 231-111-4 un tā savienojumi

1.

Nelieto:

a)

visos priekšmetos, ko ievieto caurdurtās ausīs un citās caurdurtās cilvēka ķermeņa daļās, ja vien niķeļa izdalīšanās ātrums no šādiem elementiem nav mazāks par 0,2 μg/cm2/nedēļā (migrācijas robeža);

b)

izstrādājumos, kas paredzēti tiešai un ilgai saskarei ar ādu, piemēram:

auskaros,

kaklarotās, rokassprādzēs un ķēdēs, kājusprādzēs, gredzenos,

rokaspulksteņu korpusu klājumos, rokaspulksteņu siksniņās un sprādzītēs,

spiedpogās, sprādzītēs, kniedēs, rāvējslēdzējos un metāla zīmēs, ko izmanto apģērbā,

ja no šo izstrādājumu daļām, kas ir tiešā un ilgā saskarē ar ādu, niķelis izdalās vairāk par 0,5 μg/cm2 nedēļā;

c)

tādos b) apakšpunktā minētos izstrādājumos, kam ir cits klājums, nevis niķelis, ja vien tāds klājums nenodrošina, ka niķelis, kas izdalās no izstrādājumu daļām, kas ir tiešā un ilgā kontaktā ar ādu, nav lielāks par 0,5 μg/cm2 nedēļā vismaz divus gadus, lietojot izstrādājumu, kā paredzēts.

2.

Izstrādājumus, uz kuriem attiecas 1. punkts, nelaiž tirgū, ja tie neatbilst minētajā punktā izvirzītajām prasībām.

3.

Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) pieņemtos standartus lieto kā pārbaudes paņēmienus, lai pierādītu izstrādājumu atbilstību 1. un 2. punktam.

28.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ir klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas vielas (3.1. tabula) vai kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas vielas (3.2. tabula), un to saraksts ir šāds:

vielas, kas ir 1.A kategorijas kancerogēnas vielas (3.1. tabula)/1. kategorijas kancerogēnas vielas (3.2. tabula) 1. pielikumā,

vielas, kas ir 1.B kategorijas kancerogēnas vielas (3.1. tabula)/2. kategorijas kancerogēnas vielas (3.2. tabula) 2. pielikumā.

29.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ir klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas cilmes šūnu mutagēnas vielas (3.1. tabula) vai kā 1. vai 2. kategorijas mutagēnas vielas (3.2. tabula), un to saraksts ir šāds:

vielas, kas ir 1.A kategorijas mutagēnas vielas (3.1. tabula)/1. kategorijas mutagēnas vielas (3.2. tabula) 3. pielikumā,

vielas, kas ir 1.B kategorijas mutagēnas vielas (3.1. tabula)/1. kategorijas mutagēnas vielas (3.2. tabula) 4. pielikumā.

30.

Vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ir klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas (3.1. tabula) reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas vai 1. vai 2. kategorijas (3.2. tabula) reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, un to saraksts ir šāds:

vielas, kas ir 1.A kategorijas toksiska viela reproduktīvajai funkcijai ar nevēlamu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai uz attīstību (3.1. tabula), vai 1. kategorijas reproduktīvai funkcijai toksiska viela ar R60 (var pasliktināt auglību) vai R61 (var nodarīt kaitējumu augļa attīstībai) (3.2. tabula) 5. pielikumā,

vielas, kas ir 1.B kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas ar nevēlamu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai uz attīstību (3.1. tabula), vai 2. kategorijas reproduktīvai funkcijai toksiska viela ar R60 (var pasliktināt auglību) vai R61 (var nodarīt kaitējumu augļa attīstībai) (3.2. tabula) 6. pielikumā.

Neskarot citas šī pielikuma daļas, 28.-30. pozīcijai piemēro šādus noteikumus:

1.

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielas,

kā citu vielu sastāvdaļas,

maisījumos

piedāvāšanai plašam patērētāju lokam, ja atsevišķā koncentrācija vielā vai maisījumā ir vienāda vai lielāka nekā:

vai nu attiecīgā īpašā koncentrācijas robežvērtība, kas atrunāta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā, vai

attiecīgā koncentrācija, kas noteikta Direktīvā 1999/45/EK.

Neskarot citu Kopienas noteikumu īstenošanu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka šādu vielu un maisījumu iepakojums redzami, salasāmi un nepārprotami ir marķēts šādi:

“Tikai profesionāliem lietotājiem”.

2.

Pieļaujot atkāpi, 1. punktu nepiemēro:

a)

cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm, kā noteikts Direktīvā 2001/82/EK un Direktīvā 2001/83/EK;

b)

kosmētikas līdzekļiem, kas noteikti Direktīvā 76/768/EEK;

c)

šādām degvielām un eļļas izstrādājumiem:

motordegvielām, uz kurām attiecas Direktīva 98/70/EK,

minerāleļļu izstrādājumiem, ko paredzēts lietot kā degvielu pārvietojamās vai stacionārās sadedzināšanas iekārtās,

degvielām, ko pārdod slēgtās sistēmās (piemēram, šķidras gāzes balonos);

d)

mākslinieku krāsām, uz kurām attiecas Direktīva 1999/45/EK.

31.

a)

Kreozota eļļa; mazgāšanas eļļa

CAS Nr. 8001-58-9

EK Nr. 232-287-5

b)

Kreozota eļļa; mazgāšanas eļļa

CAS Nr. 61789-28-4

EK Nr. 263-047-8

c)

Destilāti (akmeņogļu darvas destilāti), naftalīneļļas; naftalīneļļa

CAS Nr. 84650-04-4

EK Nr. 283-484-8

d)

Kreozota eļļa; acenaftēna frakcija; mazgāšanas eļļa

CAS Nr. 90640-84-9

EK Nr. 292-605-3

e)

Destilāti (akmeņogļu darvas destilāti), augstākie, smagā antracēneļļa

CAS Nr. 65996-91-0

EK Nr. 266-026-1

f)

Antracēneļļa

CAS Nr. 90640-80-5

EK Nr. 292-602-7

g)

Neapstrādāts skābais akmeņogļu gudrons; jēlfenoli

CAS Nr. 65996-85-2

EK Nr. 266-019-3

h)

Koksnes kreozots

CAS Nr. 8021-39-4

EK Nr. 232-419-1

i)

Zemas temperatūras darvas eļļa, sārmaina; ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), zemas temperatūras sārmainā akmeņogļu darva

CAS Nr. 122384-78-5

EK Nr. 310-191-5

1.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot koksnes apstrādei. Turklāt koksni, kas tādā veidā apstrādāta, nelaiž tirgū.

2.

Pieļaujot atkāpi no 1. punkta:

a)

vielas un maisījumus var lietot koksnes apstrādei rūpnieciskajās iekārtās vai, ja to veic profesionāli speciālisti, uz ko attiecas Kopienas tiesību akti par darbinieku aizsardzību, in situ apstrādē vienīgi tad, ja tajos ir:

i)

benz[a]pirēns koncentrācijā, kas mazāka par 50 mg/kg (0,005 % masas),

ii)

ūdenī ekstrahējami fenoli koncentrācijā, kas mazāka par 3 % no masas.

Šādas vielas un maisījumus koksnes apstrādei, ja tos lieto rūpnieciskajās iekārtās vai profesionāli speciālisti:

drīkst laist tirgū vienīgi iepakojumā, kura tilpums līdzinās 20 litriem vai vairāk,

nepārdod patērētājiem.

Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka šādu vielu un maisījumu iepakojums redzami, salasāmi un nepārprotami ir marķēts šādi:

“Paredzēts tikai rūpnieciskai vai profesionālai izmantošanai”.

b)

Atbilstoši a) apakšpunktam rūpnieciski vai profesionāli apstrādātu koksni, kas ir laista tirgū pirmoreiz vai pārstrādāta in situ, var lietot tikai profesionālām un rūpnieciskām vajadzībām, piemēram, dzelzceļos, elektropārvadē un telekomunikācijās, iežogošanai, lauksaimniecības vajadzībām (piemēram, mieti koku atbalstam) un ostās, un ūdensceļos.

c)

Aizliegums 1. punktā par laišanu tirgū neattiecas uz koksni, kas ir tikusi apstrādāta ar vielām, kuras minētas 31. pozīcijas a) līdz i) apakšpunktā, pirms 2002. gada 31. decembra un ir laistas lietoto preču tirgū atkārtotai izmantošanai.

3.

Apstrādāta koksne, kas minēta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, netiek lietota:

ēku iekšienē neatkarīgi no nolūka,

rotaļlietās,

rotaļlaukumos,

parkos, dārzos un brīvdabas atpūtas un izklaides vietās, ja pastāv risks biežai saskarei ar ādu,

izgatavojot dārza mēbeles, piemēram, piknika galdus,

izgatavojot un lietojot, un atkārtoti apstrādājot:

augiem paredzētus traukus,

iepakojumu, kas var saskarties ar izejvielām, starpproduktiem vai gataviem produktiem, kuri paredzēti cilvēku un/vai dzīvnieku patēriņam,

citus materiālus, kas var piesārņot iepriekš minētos izstrādājumus.

32.

Hloroforms

CAS Nr. 67-66-3

EK Nr. 200-663-8

34.

1,1,2-trihloretāns

CAS Nr. 79-00-5

EK Nr. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrahloretāns

CAS Nr. 79-34-5

EK Nr. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrahloretāns

CAS Nr. 630-20-6

37.

Pentahloretāns

CAS Nr. 76-01-7

EK Nr. 200-925-1

38.

1,1-dihloretāns

CAS Nr. 75-35-4

EK Nr. 200-864-0

Neskarot citas šī pielikuma daļas, uz 32.-38. pozīciju attiecas šādi noteikumi:

1.

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielas,

kā citu vielu sastāvdaļu vai maisījumos ar koncentrāciju, kas līdzinās 0,1 % no masas vai ir lielāka,

ja viela vai maisījums ir paredzēts plašam patērētāju lokam un/vai ir paredzēts difuzīvai lietošanai piemēram, virsmu un audumu tīrīšanai.

2.

Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka šādu vielu un maisījumu, ja vielas koncentrācija ir 0,1 % no masas vai vairāk, iepakojums redzami, salasāmi un nepārprotami ir marķēts šādi:

“Izmantošanai tikai rūpnieciskajās iekārtās”.

Pieļaujot atkāpi, šo noteikumu nepiemēro:

a)

cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm, kā noteikts Direktīvā 2001/82/EK un Direktīvā 2001/83/EK;

b)

kosmētikas līdzekļiem, kas noteikti Direktīvā 76/768/EEK.

40.

Vielas, kas atbilst Padomes Direktīvā 67/548/EEK minētajiem uzliesojamības kritērijiem un ko klasificē kā viegli uzliesmojošas, ļoti viegli uzliesmojošas vai īpaši viegli uzliesmojošas – neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav ietvertas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā.

1.

Netiek lietotas kā vielas vai kā maisījumi aerosolu smidzinātājos, ja šie aerosolu smidzinātāji ir paredzēti plašam patērētāju lokam izklaidē un dekoratīvos nolūkos, piemēram, kā:

metāliski spīguļi, kas paredzēti dekorēšanai,

mākslīgais sniegs un sarma,

“gurkstoši” spilveni,

“spageti” aerosoli,

ekskrementu imitācijas,

sarīkojumu taurītes,

dekoratīvas pārslas un putas,

mākslīgie zirnekļu tīkli,

smaku bumbas.

2.

Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu attiecībā uz vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka uz iepriekš minēto aerosola smidzinātāju iesaiņojuma redzami, salasāmi un nepārprotami ir šādi vārdi:

“Tikai profesionāliem lietotājiem”.

3.

Pieļaujot atkāpi, 1. un 2. punktu nepiemēro aerosola smidzinātājiem, kas minēti Padomes Direktīvas 75/324/EEK (2) 8. panta 1.a punktā.

4.

Aerosola smidzinātāji, kas minēti 1. un 2. punktā, netiek laisti tirgū, ja vien tie neatbilst norādītajām prasībām.

41.

Heksahloretāns

CAS Nr. 67-72-1

EK Nr. 200-666-4

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot krāsaino metālu ražošanai vai apstrādei.

42.

Hloralkāni, C10-C13, (īsās ķēdes hlorētie parafīni) (SCCP)

EK Nr. 287-476-5

CAS Nr. 85535-84-8

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai citu vielu, vai maisījumu sastāvdaļas koncentrācijā, kas lielāka par 1 % no masas, ja vielu vai maisījumu ir paredzēts lietot:

metālapstrādē,

ādu ietaukošanā.

43.

Azokrāsas un azokrāsvielas

1.

Azokrāsvielas, kam reducējot atšķelta viena vai vairākas azogrupas un kam gatavos izstrādājumos vai to krāsotajās daļās var izdalīties viens vai vairāki 8. pielikumā uzskaitītie aromātiskie amīni tādā koncentrācijā, tas ir, vairāk nekā 30 mg/kg (0,003 % masas), ko var noteikt saskaņā ar 10. pielikumā uzskaitītajām pārbaudes metodēm, nelieto ādas izstrādājumos un tekstilizstrādājumos, kas var tieši un ilgi saskarties ar cilvēka ādu vai mutes dobumu, piemēram:

apģērbā, gultas veļā, dvieļos, šinjonos, parūkās, cepurēs, salvetēs un citos higiēnas priekšmetos, guļammaisos,

apavos, cimdos, rokas pulksteņu siksniņās, rokassomās, makos/kabatas portfeļos, portfeļos, krēslu pārvalkos, kaklā karamos makos,

tekstilmateriālu vai ādas rotaļlietās un rotaļlietās, kurās ir tekstilmateriālu vai ādas apģērba gabali,

dzijā un drānās, kas paredzētas galapatērētāju lietošanai.

2.

Turklāt tekstila un ādas izstrādājumus, uz ko attiecas 1. punkts, nelaiž tirgū, ja tie neatbilst minētajā punktā izvirzītajām prasībām.

3.

Azokrāsvielas, kas minētas 9. pielikumā “Azokrāsvielu sarakstā”, nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja koncentrācija ir lielāk par 0,1 % no masas, ja ar vielu vai maisījumu paredzēts krāsot tekstila vai ādas izstrādājumus.

44.

Difenilēteris, pentabromatvasinājums

C12H5Br5O

1.

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielu,

maisījumos ar koncentrāciju, kas lielāka par 0,1 % no masas.

2.

Izstrādājumus nelaiž tirgū, ja tajos vai to liesmu slāpētājās daļās šī viela atrodas koncentrācijā, kas lielāka par 0,1 % no masas.

3.

Pieļaujot atkāpi, 2. punktu nepiemēro:

izstrādājumiem, kas tika lietoti Kopienā pirms 2004. gada 15. augusta,

elektrības un elektronikas ierīcēm Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK (3) darbības jomā.

45.

Difenilēteris, oktabromatvasinājums

C12H2Br8O

1.

Nelaiž tirgū un nelieto:

kā vielu,

kā citu vielu sastāvdaļu vai maisījumos koncentrācijā, kas lielāka nekā 0,1 % no masas.

2.

Izstrādājumus nelaiž tirgū, ja tajos vai to liesmu slāpētājās daļās šī viela atrodas koncentrācijā, kas lielāka par 0,1 % no masas.

3.

Pieļaujot atkāpi, 2. punktu nepiemēro:

izstrādājumiem, kas tika lietoti Kopienā pirms 2004. gada 15. augusta,

elektrības un elektronikas ierīcēm Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā.

46.

a)

Nonilfenols

C6H4(OH)C9H19

CAS Nr. 25154-52-3

EK Nr. 246-672-0

b)

Nonilfenola etoksilāti

(C2H4O)nC15H24O

nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos koncentrācijā, kas līdzinās 0,1 % no svara vai vairāk, šādām vajadzībām:

1)

rūpnīcu un iestāžu telpu tīrīšanai, izņemot:

kontrolētas, noslēgtas ķīmisko tīrītavu sistēmas, kuru skalošanas šķidrumus reģenerē vai sadedzina,

īpašas apstrādes tīrīšanas sistēmas, kuru skalošanas šķidrumus reģenerē vai sadedzina;

2)

tīrīšanai mājsaimniecībā;

3)

tekstilizstrādājumu un ādu apstrādei, izņemot:

apstrādi, neko neieplūdinot notekūdeņos,

īpašas apstrādes sistēmas, kurās izmantoto ūdeni iepriekš apstrādā, lai pirms bioloģiskas notekūdeņu attīrīšanas to pilnībā attīrītu no organiskās frakcijas (aitādu attaukošana);

4)

lauksaimniecībā emulgatoros pupu dezinficēšanai;

5)

metālapstrādē, izņemot:

lietošanai kontrolētās, noslēgtās sistēmās, kuru skalošanas šķidrumus reģenerē vai sadedzina;

6)

papīra masas un papīra izgatavošanu;

7)

kosmētikas līdzekļus;

8)

citus personīgās higiēnas līdzekļus, izņemot:

spermicīdus,

9)

kā palīgvielas pesticīdos un biocīdos. Tomēr pesticīdi vai biocīdi, kas kā palīgvielu satur nonilfenola etoksilātu un kas reģistrēti pirms 2003. gada 17. jūlija, netiek ietekmēti ar šo ierobežojumu līdz to reģistrācijas derīguma termiņa beigām.

47.

Hroma VI savienojumi

1.

Cementu un cementa maisījumus nelaiž tirgū un nelieto, ja pēc hidratācijas tajos ir vairāk nekā 2 mg/kg (0,0002 %) šķīstoša hroma VI no cementa kopējās sausnes.

2.

Ja izmanto reducētājus, tad, neskarot citu Kopienas noteikumu piemērojumu bīstamu vielu un maisījumu klasificēšanai, iepakošanai un marķēšanai, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka uz cementa vai cementu saturošu izstrādājumu iepakojuma ir labi saskatāms, salasāms un nepārprotams marķējums ar informāciju par iepakošanas datumu, kā arī par glabāšanas nosacījumiem un glabāšanas laika periodu, kurā saglabājas reducējošā aģenta aktivitāte un tiek uzturēts šķīstošā hroma VI daudzums zem 1. punktā norādītās robežas.

3.

Pieļaujot atkāpi, 1. un 2. punktu nepiemēro attiecībā uz tirgū laišanu un lietošanu kontrolētos slēgtos un pilnībā automatizētos procesos, kuros darbam ar cementu un cementu saturošiem maisījumiem izmanto vienīgi mašīnas, un nepastāv iespējamība, ka tas saskarsies ar ādu.

48.

Toluols

CAS Nr. 108-88-3

EK Nr. 203-625-9

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos, ja koncentrācija līdzinās 0,1 % no masas vai vairāk, kad vielu vai maisījumu izmanto adhēzijas audumos vai smidzināmās krāsās, kas paredzētas plašam patērētāju lokam.

49.

Trihlorbenzols

CAS Nr. 120-82-1

EK Nr. 204-428-0

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielu vai maisījumos koncentrācijā, kas līdzinās 0,1 % no svara vai ir lielāka, neatkarīgi no lietošanas veida, izņemot:

kā sintēzes starpprodukts, vai

kā šķīdinātājs hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās, vai

1,3,5-triamīna – 2,4,6-trinitrobenzola (TATB) ražošanai.

50.

Policikliskie aromātiskie ūdeņraži (PAH)

a)

benz[a]pirēns (BaP)

CAS Nr. 50-32-8

b)

benz[e]pirēns (BeP)

CAS Nr. 192-97-2

c)

benz[a]antracēns (BaA)

CAS Nr. 56-55-3

d)

hrizēns (CHR)

CAS Nr. 218-01-9

e)

benz[b]fluorantēns (BbFA)

CAS Nr. 205-99-2

f)

benz[j]fluorantēns (BjFA)

CAS Nr. 205-82-3

g)

benz[k]fluorantēns (BkFA)

CAS Nr. 207-08-9

h)

Dibenz[a,h]antracēns (DbAhA)

CAS Nr. 53-70-3

1.

No 2010. gada 1. janvāra pildeļļas nelaiž tirgū un nelieto riepu vai riepu daļu ražošanai, ja tajās ir:

vairāk nekā 1 mg/kg (0,0001 % masas) BaP vai

vairāk nekā 10 mg/kg (0,001 % masas) visu norādīto PAH kopā.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja policiklisko aromātisko vielu (PCA) ekstrakts ir mazāks nekā 3 % no masas, mērot saskaņā ar Naftas institūta standartu IP346: 1998 (PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode), ar nosacījumu, ka atbilstību BaP un uzskaitīto PAO robežvērtībām, kā arī mērījumu rezultātu korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs vai importētājs pārbauda ik pēc 6 mēnešiem vai pēc katras ievērojamas darbības izmaiņas, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas agrāk.

2.

Turklāt riepas un atjaunošanai paredzētus protektorus, kas ražoti pēc 2010. gada 1. janvāra, nelaiž tirgū, ja tie satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus.

Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja vulkanizētas gumijas sastāvdaļas nepārsniedz limitu 0,35 % Bay protonu, mērot un aprēķinot saskaņā ar ISO 21461 (vulkanizēta gumija – Eļļas aromātiskuma noteikšana vulkanizētas gumijas sastāvdaļās).

3.

Pieļaujot atkāpi, 2. punktu nepiemēro atjaunotām riepām, ja to protektors nesatur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus.

4.

Šajā pozīcijā “riepas” nozīmē transportlīdzekļu riepas, uz kurām attiecas:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apstiprināšanai (4),

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīva 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (6).

51.

Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EK numuri, kas attiecas uz šo vielu):

a)

di–(2–etilheksil) ftalāts (DEHP)

CAS Nr. 117-81-7

EK Nr. 204-211-0

b)

dibutilftalāts (DBP)

CAS Nr. 84-74-2

EK Nr. 201-557-4

c)

benzilbutilftalāts (BBP)

CAS Nr. 85-68-7

EK Nr. 201-622-7

1.

Nelieto kā vielas vai maisījumos koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas, rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.

2.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas, nelaiž tirgū.

3.

Komisija līdz 2010. gada 16. janvārim atkārtoti izvērtē pasākumus, kas noteikti attiecībā uz šo pozīciju, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju par šīm vielām un to aizstājējiem, un, ja tam ir pamatojums, šos pasākumus attiecīgi maina.

4.

Šajā pozīcijā “bērnu aprūpes prece” nozīmē izstrādājumu, kas paredzēts bērnu iemigšanas veicināšanai, bērnu nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai bērniem sūkāšanai.

52.

Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS un EK numuri, kas attiecas uz šo vielu):

a)

diizononilftalāts (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0

EK Nr. 249-079-5 un 271-090-9

b)

diizodecilftalāts (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1

EK Nr. 247-977-1 un 271-091-4

c)

dinoktilftalāts (DNOP)

CAS Nr. 117-84-0

EK Nr. 204-214-7

1.

Nelieto kā vielas vai maisījumos koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas, rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, ko bērni var iebāzt mutē.

2.

Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kuros šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas, nelaiž tirgū.

3.

Komisija līdz 2010. gada 16. janvārim atkārtoti izvērtē pasākumus, kas noteikti attiecībā uz šo pozīciju, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju par šīm vielām un to aizstājējiem, un, ja tam ir pamatojums, šos pasākumus attiecīgi maina.

4.

Šajā pozīcijā “bērnu aprūpes prece” nozīmē izstrādājumu, kas paredzēts bērnu iemigšanas veicināšanai, bērnu nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai bērniem sūkāšanai.

53.

Perfluoroktānsulfonāti (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metāla sāls (O-M+), halogenīds, amīds un citi atvasinājumi, ieskaitot polimērus)

1.

Nelaiž tirgū un nelieto kā vielas vai maisījumos, ja vielas koncentrācija ir 50 mg/kg (0,005 % masas) vai lielāka.

2.

Nelaiž tirgū pusfabrikātos un izstrādājumos vai to daļās, ja PFOS masas koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 0,1 % pēc masas, un tā ir aprēķināta, pamatojoties uz strukturāli vai mikrostrukturāli noteiktu daļu, kas satur PFOS, masu, vai tekstilizstrādājumos un citos pārklātos materiālos, ja PFOS daudzums ir vienāds vai lielāks par 1 μg/m2 no pārklātā materiāla.

3.

Pieļaujot atkāpi, 1. un 2. punktu nepiemēro šiem izstrādājumiem, kā arī vielām un maisījumiem, kas nepieciešami šādu izstrādājumu izgatavošanai:

a)

gaismas izturīgiem un atstarojošiem pārklājumiem fotolitogrāfijas procesos;

b)

fotogrāfiskajiem pārklājumiem, ko izmanto filmām, papīriem vai iespiedplatēm;

c)

miglas supresantiem nedekoratīvās cietās hromēšanas (VI) procesā un mitrinātājiem, ko izmanto kontrolējamās elektrogalvanizācijas sistēmās, kad vidē izplūdušo PFOS daudzums ir samazināts līdz minimumam, pilnībā izmantojot attiecīgās labākās pieejamās tehnoloģijas, kas izstrādātas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/1/EK (7);

d)

aviācijā izmantojamajiem hidrauliskajiem šķidrumiem.

4.

Atkāpjoties no 1. punkta, ugunsdzēšamās putas, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 27. decembra, var izmantot līdz 2011. gada 27. jūnijam.

5.

Pieļaujot atkāpi, 2. punktu nepiemēro tiem izstrādājumiem, kas Kopienā tika izmantoti pirms 2008. gada 27. jūnija.

6.

1. un 2. punktu piemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2004 (8).

7.

Tiklīdz ir pieejama detalizēta informācija par lietojumiem un drošākām, izmantošanai paredzētām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, Komisija pārskata katru 3. punkta a)–d) apakšpunktā iekļauto atbrīvojumu tā, ka:

a)

pakāpeniski tiek pārtraukta PFOS izmantošana, ja drošāku alternatīvu izmantošana ir tehniski un ekonomiski iespējama;

b)

atbrīvojumus var piemērot arī turpmāk tikai attiecībā uz būtiski svarīgiem nolūkiem, ja nepastāv drošākas alternatīvas un ja ir ticis ziņots par pasākumiem, kas veikti drošāku alternatīvu rašanai;

c)

PFOS izplūdes vidē ir samazinātas līdz minimumam, piemērojot labākās pieejamās tehnoloģijas.

8.

Komisija regulāri pārbauda īstenojamās risku novērtēšanas darbības, kā arī to, vai ir pieejamas drošākas alternatīvas vielām un tehnoloģijām, kurās tiek izmantota perfluoroktānskābe (PFOA) un ar to saistītas vielas, un ierosina pasākumus, tostarp arī tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus, kas nepieciešami noteikto risku samazināšanai, jo īpaši, ja ir pieejamas tehniski un ekonomiski iespējamas drošākas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanols (DEGME)

CAS Nr. 111-77-3

EK Nr. 203-906-6

Nelaiž tirgū pēc 2010. gada 27. jūnija, lai piegādātu iedzīvotājiem kā krāsu, krāsu noņēmēju, tīrīšanas līdzekļu, pašspodrinošo emulsiju vai grīdu hermētiķu sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 0,1 % masas.

55.

2-(2-butoksietoksi)etanols (DEGBE)

CAS Nr. 112-34-5

EK Nr. 203-961-6

1.

Nelaiž tirgū pirmoreiz pēc 2010. gada 27. jūnija, lai piegādātu iedzīvotājiem kā smidzināmo krāsu vai tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļu aerosola izsmidzinātājos masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 3 %.

2.

Smidzināmās krāsas un tīrīšanas līdzekļus aerosola smidzinātājos, kas satur DEGBE un neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū, lai piegādātu iedzīvotājiem, pēc 2010. gada 27. decembra.

3.

Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka krāsas, izņemot smidzināmās krāsas, kas satur vairāk nekā 3 % DEGBE un kas tiek laistas tirgū piegādēm iedzīvotājiem, līdz 2010. gada 27. decembrim, skaidri, salasāmi un neizdzēšami marķē šādi:

“Nelietot, izmantojot krāsas smidzināšanas ierīces”.

56.

Metilēndifenildiizocianāts (MDI)

CAS Nr. 26447-40-5

EK Nr. 247-714-0

1.

Nelaiž tirgū pēc 2010. gada 27. decembra, kā iedzīvotājiem paredzētu maisījumu sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 0,1 %, ja piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka iepakojumā:

a)

polietilēna aizsargcimdus, kas atbilst prasībām, kas ir noteiktas Padomes Direktīvā 89/686/EEK (9);

b)

iepakojums, neskarot citu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, kuri attiecas uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, skaidri, salasāmi un neizdzēšami netiek marķēts šādi:

“—

Personām, kuras jau ir jutīgas pret diizocianātiem, lietojot šo produktu var rasties alerģiskas reakcijas.

Personām, kas sirgst ar astmu, ekzēmu vai ādas slimībām, ir jāizvairās no saskares ar šo produktu, tostarp no tā saskares ar ādu.

Strādājot ar šo produktu slikti vēdināmās telpās lietot aizsargmasku ar piemērotu gāzes filtru (t. i., Standartam EN 14387 atbilstošu A1 tipa filtru).”

2.

Pieļaujot atkāpi, 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro adhezīviem, ko lieto ar kausēšanu.

57.

Cikloheksāns

CAS Nr. 110-82-7

EK Nr. 203-806-2

1.

Nelaiž tirgū pirmoreiz pēc 2010. gada 27. jūnija, lai piegādātu iedzīvotājiem kā neoprēna bāzes kontaktadhezīvu sastāvdaļu masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 0,1 % un kas vienā iepakojumā ir vairāk par 350 g.

2.

Neoprēna bāzes kontaktlīmes, kas satur cikloheksānu un neatbilst 1. punktam, aizliegts laist tirgū, lai piedāvātu plašai sabiedrībai, pēc 2010. gada 27. decembra.

3.

Neskarot citu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, kuri attiecas uz vielu un maisījumu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka cikloheksānu saturošas neoprēna bāzes kontaktlīmes, ja vielas koncentrācija ir 0,1 % masas vai lielāka un ko laiž tirgū, lai piedāvātu iedzīvotājiem, pēc 2010. gada 27. decembra, skaidri salasāmi un neizdzēšami marķē šādi:

“—

Nelietot šo izstrādājumu slikti vēdināmās telpās.

Nelietot šo izstrādājumu mīksto grīdas segumu ieklāšanai.”

58.

Amonija nitrāts (AN)

CAS Nr. 6484-52-2

EK Nr. 229-347-8

1.

Nelaiž tirgū pirmoreiz pēc 2010. gada 27. jūnija vielas vai tādus maisījumus, kuros slāpekļa koncentrācija ir lielāka par 28 % masas attiecībā pret amonija nitrātu, izmantošanai par cietajiem vienkāršajiem vai kompleksajiem mēslošanas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad šāds mēslošanas līdzeklis atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2003/2003 (10) III pielikuma tehniskajiem noteikumiem par amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu.

2.

Nelaiž tirgū pēc 2010. gada 27. jūnija vielas vai maisījumus, kuru slāpekļa koncentrācija, ir 16 % masas vai lielāka attiecībā pret amonija nitrātu, izņemot, lai piegādātu:

a)

pakārtotiem lietotājiem un izplatītājiem, tostarp fiziskām vai juridiskām personām, kam ir licence vai atļauja saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK (11);

b)

lauksaimniekiem izmantošanai lauksaimnieciskajā darbībā – gan pilnas slodzes, gan daļējas slodzes – un nav obligāta prasība saistīt to ar zemes platības lielumu.

Šajā apakšpunktā:

i)

“lauksaimnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku personu grupa neatkarīgi no grupai un tās dalībniekiem valsts tiesību aktos piešķirtā juridiskā statusa, kuras saimniecība atrodas Kopienas teritorijā, kā minēts Līguma 299. pantā, un kura veic lauksaimniecisku darbību;

ii)

“lauksaimnieciska darbība” ir lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana, dzīvnieku audzēšana un turēšana lauksaimnieciskiem nolūkiem, vai zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (12) 5. pantu;

c)

fiziskām vai juridiskām personām, kuras veic tādu profesionālo darbību kā dārzkopība, augu audzēšana siltumnīcās, parku, dārzu un sporta laukumu uzturēšana, mežkopība vai citas līdzīgas darbības.

3.

Tomēr 2. punktā noteiktajiem ierobežojumiem dalībvalstis sociāli ekonomisku apsvērumu dēļ līdz 2014. gada 1. jūlijam var piemērot savās teritorijās tirgū laisto vielu un maisījumu slāpekļa masas daļas ierobežojumu līdz 20 %, izsakot amonija nitrātā. Šīs dalībvalstis par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

3.

Pielikuma 1.–6. papildinājumā priekšvārdu aizstāj ar šādu:

“PRIEKŠVĀRDS

Sleju virsrakstu skaidrojumi

Vielas:

Nosaukums atbilst Starptautiskajai ķīmiskajai identifikācijai, ko piemēro vielai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, VI pielikuma 3. daļā.

Kad vien iespējams, vielas tiek apzīmētas ar attiecīgiem Iupac nosaukumiem. Vielas, kas ir uzskaitītas EINECS (Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts), ELINCS (Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu saraksts) vai “Vielu, kuras nav uzskatāmas par polimēriem” sarakstā, tiek apzīmētas, izmantojot nosaukumus no šiem sarakstiem. Citi nosaukumi, piemēram, parasti vai vispārpieņemti nosaukumi tiek ietverti dažos gadījumos. Kad vien iespējams, augu aizsardzības līdzekļus un biocīdus apzīmē ar attiecīgiem ISO nosaukumiem.

Vielu grupu ieraksti:

vairāki grupu ieraksti ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā. Šajos gadījumos klasifikācijas prasības tiks piemērotas visām vielām, uz ko attiecas apraksts.

Dažos gadījumos ir klasifikācijas prasības, kas attiecas uz grupas ierakstā iekļautām konkrētām vielām. Šādos gadījumos Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ir ietverts īpašs attiecīgās vielas ieraksts, bet grupas ierakstā ir piezīme “izņemot vielas, kas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā minētas citur”.

Dažkārt uz kādu konkrētu vielu var attiekties vairāku grupu ieraksti. Šādos gadījumos vielas klasifikācijā ietver abu grupu klasifikācijai noteiktās prasības. Ja viens un tas pats apdraudējums ir klasificēts dažādi, tiks piemērota stingrākā klasifikācija.

Indeksa numurs:

indeksa numurs ir identifikācijas kods, kas ir piešķirts vielai Regulas (EK) Nr. 1272/2008. VI pielikuma 3. daļā. Vielas ir uzskaitītas pielikuma papildinājumā saskaņā ar šo indeksa numuru.

EK numuri:

EK numurs, tas ir, EINECS, ELINCS vai NLP ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā. EINECS numuru var iegūt Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS). ELINCS numuru var iegūt Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu sarakstā. NLP numuru var iegūt “Vielu, kuras nav uzskatāmas par polimēriem” sarakstā. Šos sarakstus ir publicējis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs.

EK numurs sastāv no septiņiem cipariem XXX-XXX-X un sākas ar 200-001-8 (EINECS), ar 400-010-9 (ELINCS) un ar 500-001-0 (NLP). Šis numurs ir norādīts slejā ar virsrakstu “EK Nr.”.

CAS numurs:

Chemical Abstracts Service” (CAS) numuri ir noteikti vielām, lai palīdzētu tās identificēt.

Piezīmes:

piezīmju pilns teksts ir atrodams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļā.

Piezīmes, kas jāņem vērā šajā regulā, ir šādas:

 

A piezīme:

neskarot Regulas (EK) Nr. 1272/2008 17. panta 2. punktu, marķējumā norāda kādu no tiem vielas nosaukumiem, kas noteikti minētās Regulas VI pielikuma 3. daļā.

Šajā daļā dažkārt ir izmantots vispārīgs apraksts, piemēram, “.. savienojumi” vai “.. sāļi”. Tādā gadījumā piegādātājs, kas tādu vielu laiž tirgū, marķējumā norāda precīzu nosaukumu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008. VI pielikuma 1.1.1.4. iedaļu.

 

C piezīme:

dažas organiskās vielas var laist tirgū atsevišķa izomēra vai izomēru maisījuma veidā.

 

D piezīme:

vielas, kas spontāni polimerizējas vai sadalās, parasti laiž tirgū stabilizētā veidā. Šādā veidā tās ir norādītas Regulas (EK) Nr. 1272/2008. VI pielikuma 3. daļā.

Tomēr dažkārt šādas vielas laiž tirgū arī nestabilizētā veidā. Šādā gadījumā piegādātājs, kas šo vielu laiž tirgū, marķējumā norāda vielas nosaukumu un aiz tā raksta vārdu “nestabilizēts”.

 

J piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu vai mutagēnu, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 0,1 masas % benzola (EK Nr. 200–753–7).

 

K piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu vai mutagēnu, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 0,1 masas % 1,3-butadiēna (EK Nr. 203–450–8).

 

L piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 3 masas % dimetilsulfoksīda ekstrakta, mērot ar IP 346 metodi.

 

M piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 0,005 masas % benz[a]pirēna (EK Nr. 200–028–5).

 

N piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja ir zināms viss tās attīrīšanas process un var pierādīt, ka viela, no kuras tā iegūta, nav kancerogēna.

 

P piezīme:

vielu var neklasificēt kā kancerogēnu vai mutagēnu, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 0,1 masas % benzola (EK Nr. 200–753–7).

 

R piezīme:

kā kancerogēnas neklasificē šķiedras, kuru vidējais svērtais ģeometriskais diametrs mīnus divas ģeometriskās standartkļūdas ir lielāks par 6 mikrometriem.”

4.

Pielikuma 1., 2., 3., 5. un 6. papildinājumā, ierakstos, slejā ar virsrakstu “piezīmes” tiek svītrotas atsauces uz E, H un S piezīmi.

5.

Pielikuma 1. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “28. ieraksts – Kancerogēnas vielas: 1.A kategorija (3.1. tabula)/1. kategorija (3.2. tabula)”.

6.

Pielikuma 2. papildinājumu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu: “28. ieraksts – Kancerogēnas vielas: 1.B kategorija (3.1. tabula)/2. kategorija (3.2. tabula)”;

b)

ierakstos ar indeksa Nr. 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 un 650-017-00-8 vārdus “Direktīvas 67/548/EEK I pielikums” aizstāj ar “Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikums”;

c)

ieraksti, kuru indeksa numuri ir 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 un 649-210-00-X, tiek svītroti.

7.

Pielikuma 3. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “29. ieraksts – Mutagēnas vielas: 1.A kategorija (3.1. tabula)/1. kategorija (3.2. tabula)”.

8.

Pielikuma 4. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “29. ieraksts – Mutagēnas vielas: 1.B kategorija (3.1. tabula)/2. kategorija (3.2. tabula)”.

9.

Pielikuma 5. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “30. ieraksts – Reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas: 1.A kategorija (3.1. tabula)/1. kategorija (3.2. tabula)”.

10.

Pielikuma 6. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “30. ieraksts – Reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas: 1.B kategorija (3.1. tabula)/2. kategorija (3.2. tabula)”.

11.

Pielikuma 8. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “43. ieraksts – Azokrāsvielas – aromātisko amīnu saraksts”.

12.

Pielikuma 9. papildinājumā virsrakstu aizstāj ar šādu: “43. ieraksts – Azokrāsvielas – azokrāsvielu saraksts”.

13.

Pielikuma 10. papildinājumu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu: “43. ieraksts – Azokrāsvielas – pārbaudes metožu saraksts”;

b)

zemsvītras piezīmē CEN un Cenelec adreses aizstāj ar šādām:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgium, tālr. +32 2550 08 11, fakss +32 2550 08 19 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tālr. +32 25196871, fakss +32 2519 69 19 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)”


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 42. lpp.

(2)  OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp.

(3)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(4)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.

(7)  OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

(8)  OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.

(9)  OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp.

(10)  OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.

(11)  OV L 121, 15.5.1993., 20. lpp.

(12)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.


Top