Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0545

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 545/2009 ( 2009. gada 18. jūnijs ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

OJ L 167, 29.6.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/545/oj

29.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/24


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 545/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Globālā ekonomikas un finanšu krīze būtiski ietekmē gaisa pārvadājumu nozares darbību. Tā ir izraisījusi krasu gaisa satiksmes apjoma samazināšanos 2008./2009. gada ziemas lidojumu plānošanas periodā. Ekonomikas krīze skars arī 2009. gada vasaras lidojumu plānošanas periodu.

(2)

Lai 2009. gada vasaras lidojumu plānošanas periodam piešķirto laika nišu neizmantošanas dēļ gaisa pārvadātāji nezaudētu tiesības uz tām, ir skaidri un nepārprotami jānosaka, ka šo lidojumu plānošanas periodu ietekmē ekonomikas krīze.

(3)

Komisijai būtu jāturpina analizēt ekonomiskās krīzes ietekmi uz gaisa pārvadājumu nozari. Ja ekonomiskā situācija līdz 2009./2010. gada ziemas lidojumu plānošanas periodam turpinās pasliktināties, Komisija varētu iesniegt priekšlikumu šajā regulā paredzētos noteikumus atjaunot un piemērot arī attiecībā uz 2010./2011. gada ziemas lidojumu plānošanas periodu. Pirms šāda priekšlikuma būtu jāveic pilns ietekmes novērtējums, analizējot iespējamo ietekmi uz konkurenci un patērētājiem, un priekšlikums būtu jāiesniedz vienīgi tad, ja tas ir daļa no priekšlikuma, lai vispārēji pārskatītu Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 (1993. gada 18. janvāris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (3) nolūkā atrisināt pašreizējās nepilnības laika nišu piešķiršanā un nodrošināt ierobežotās jaudas optimālu izmantojumu pārslogotās lidostās.

(4)

Tādēļ Regula (EEK) Nr. 95/93 būtu steidzami attiecīgi jāgroza. Šis grozījums nekādā veidā neietekmē Komisijas pilnvaras attiecībā uz Līguma 81. un 82. panta piemērošanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 95/93 groza šādi:

1.

regulas 10.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10.a pants

Šīs regulas 10. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā koordinatori atzīst, ka gaisa pārvadātājiem 2010. gada vasaras lidojumu plānošanas periodā ir tiesības uz tām pašām laika nišu sērijām, kas tiem saskaņā ar šo regulu bija piešķirtas 2009. gada vasaras lidojumu plānošanas perioda sākumā.”;

2.

svītro 10.b pantu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijs.

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Š. FÜLE


(1)  2009. gada 24. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 8. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.


Top