Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0494

Komisijas Regula (EK) Nr. 494/2009 ( 2009. gada 3. jūnijs ), ar kuru attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 149, 12.6.2009, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 36 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/494/oj

12.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 494/2009

(2009. gada 3. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (IASB) 2008. gada 10. janvārī publicēja grozījumus 27. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati, turpmāk “27. SGS grozījumi”. 27. SGS grozījumi precizē, kādos apstākļos uzņēmumam jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati, kā mātesuzņēmumam jāuzskaita izmaiņas līdzdalības daļā meitasuzņēmumos un kā meitasuzņēmuma zaudējumi jāsadala starp kontrolējošu un nekontrolējošu līdzdalību uzņēmumā.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka 27. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

27. SGS grozījumu pieņemšana nozīmē, ka attiecīgi jāizdara grozījumi 1. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS), 4. SFPS, 5. SFPS, 1. SGS 7. SGS, 14. SGS, 21. SGS, 28. SGS, 31. SGS, 32. SGS, 33. SGS un 39. SGS, kā arī Pastāvīgās interpretācijas komitejas (PIK) 7. interpretācijā, lai nodrošinātu starptautisko grāmatvedības standartu saskanību.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi.

1)

27. starptautisko grāmatvedības standartu Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2)

1. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS), 4. SFPS, 5. SFPS, 1. SGS 7. SGS, 14. SGS, 21. SGS, 28. SGS, 31. SGS, 32. SGS, 33. SGS un 39. SGS, kā arī Pastāvīgās interpretācijas komitejas (PIK) 7. interpretāciju groza atbilstīgi grozījumiem SGS Nr. 27, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Uzņēmums piemēro 27. SGS grozījumus, kā norādīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads pēc 2009. gada 30. jūnija.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

27. SGS

Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati

Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org

27. STARPTAUTISKAIS GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS

Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati

DARBĪBAS JOMA

1.

Šo standartu piemēro, sagatavojot un sniedzot mātesuzņēmuma kontrolē esoša koncerna konsolidētos finanšu pārskatus.

2

Šis standarts neaplūko uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaites metodes un to ietekmi uz konsolidāciju, tajā skaitā uzņēmējdarbības apvienošanā radušos nemateriālo vērtību (sk. 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana).

3

Šo standartu arī piemēro, uzskaitot ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos, ja uzņēmums izvēlas vai vietējie normatīvie akti tam pieprasa sniegt atsevišķus finanšu pārskatus.

DEFINĪCIJAS

4

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Konsolidētie finanšu pārskati ir koncerna finanšu pārskati, kurus sniedz kā vienas saimnieciskās vienības finanšu pārskatus.

Kontrole ir spēja noteikt uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku tā, lai gūtu labumu no tā darbības.

Koncerns ir mātesuzņēmums un visi tā meitasuzņēmumi.

Nekontrolējoša līdzdalība ir pašu kapitāls meitasuzņēmumā, kas nav tieši vai netieši attiecināms uz mātesuzņēmumu.

Mātesuzņēmums ir uzņēmums, kuram ir viens vai vairāki meitasuzņēmumi.

Atsevišķi finanšu pārskati ir pārskati, kurus sniedz mātesuzņēmums, ieguldītājs asociētā uzņēmumā vai kopīgi kontrolēta uzņēmuma dalībnieks, uzskaitot ieguldījumus, pamatojoties uz tiešu līdzdalību pašu kapitālā nevis ieguldījumu saņēmēju uzrādītajiem darbības rezultātiem un neto aktīviem.

Meitasuzņēmums ir uzņēmums, arī tāds nereģistrēts uzņēmums kā personālsabiedrība, ko kontrolē cits uzņēmums (mātesuzņēmums).

5

Mātesuzņēmums vai tā meitasuzņēmums var būt ieguldītājs asociētā uzņēmumā vai dalībnieks kopīgi kontrolētā uzņēmumā. Šādos gadījumos konsolidētos finanšu pārskatus, kas sagatavoti un sniegti saskaņā ar šo standartu, sagatavo, lai tie atbilstu arī 28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un 31. SGS Līdzdalība kopuzņēmumos.

6

5. punktā aprakstītajam uzņēmumam atsevišķi finanšu pārskati ir pārskati, kas sagatavoti papildus 5. punktā minētajiem finanšu pārskatiem. Atsevišķie finanšu pārskati nav jāietver šo pārskatu pielikumā vai jāpievieno tiem.

7

Tāda uzņēmuma finanšu pārskati, kuram nav neviena meitasuzņēmuma, asociēta uzņēmuma vai kopuzņēmuma dalībnieka līdzdalības kopīgi kontrolētā uzņēmumā, nav atsevišķi finanšu pārskati.

8

Mātesuzņēmums, kas saskaņā ar 10. punktu ir atbrīvots no konsolidēto finanšu pārskatu sniegšanas, var sniegt atsevišķos finanšu pārskatus kā tā vienīgos finanšu pārskatus.

KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU SNIEGŠANA

9

Mātesuzņēmums, kas nav aprakstīts 10. punktā, sniedz konsolidētos finanšu pārskatus, kuros tas konsolidē savus ieguldījumus meitasuzņēmumos saskaņā ar šo standartu.

10

Mātesuzņēmums var nesniegt konsolidētos finanšu pārskatus tikai un vienīgi tad, ja:

a)

pats mātesuzņēmums ir citam uzņēmumam pilnīgi vai daļēji piederošs meitasuzņēmums un ja tā citi īpašnieki, arī tie, kam citādi nav balsstiesību, ir informēti un neiebilst, ka mātesuzņēmums nesniedz konsolidētos finanšu pārskatus;

b)

mātesuzņēmuma parāda vai pašu kapitāla instrumenti nav publisko vērtspapīru tirgus apgrozībā (vietējā vai ārzemju biržā vai ārpusbiržas tirgū, tajā skaitā vietējos un reģionālos tirgos);

c)

mātesuzņēmums nav iesniedzis un pašlaik nesniedz finanšu pārskatus vērtspapīru tirgus uzraudzības komisijā vai citā regulējošā organizācijā ar mērķi emitēt jebkuras kategorijas instrumentus publiskajā vērtspapīru tirgū; un

d)

mātesuzņēmuma galīgais vai jebkurš starpposma mātesuzņēmums uzrāda sabiedriski pieejamus konsolidētos finanšu pārskatus, kas atbilst starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

11

Mātesuzņēmums, kas saskaņā ar 10. punktu izvēlas nesniegt konsolidētos finanšu pārskatus un sniedz tikai atsevišķos finanšu pārskatus, ievēro 38.–43. punktu.

KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU DARBĪBAS JOMA

12

Konsolidētajos finanšu pārskatos mātesuzņēmums ietver visus tā meitasuzņēmumus  (1).

13

Uzskata, ka pastāv kontrole, ja mātesuzņēmumam tieši vai netieši ar meitasuzņēmumu starpniecību pieder vairāk nekā puse no uzņēmuma balsstiesībām, ja vien izņēmuma gadījumos nevar nepārprotami pierādīt, ka šīs īpašuma tiesības nenodrošina kontroli. Kontrole pastāv arī tad, ja mātesuzņēmumam pieder puse vai mazāk no uzņēmuma balsstiesībām un (2):

a)

vara pār vairāk nekā pusi no balsstiesībām, kas iegūta, noslēdzot vienošanos ar citiem ieguldītājiem;

b)

vara noteikt uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku saskaņā ar statūtiem vai līgumu;

c)

vara iecelt amatā vai atbrīvot no tā lielāko daļu valdes vai līdzvērtīgas vadības institūcijas locekļu un šai valdei vai institūcijai ir kontrole šajā uzņēmumā; vai

d)

vara pārstāvēt balsu vairākumu valdes vai līdzvērtīgas vadības institūcijas sanāksmēs un šai valdei vai institūcijai ir kontrole šajā uzņēmumā.

14

Uzņēmumam var piederēt akciju iegādes garantijas līgumi, akciju pirkšanas iespēju līgumi, parāda vai pašu kapitāla instrumenti, kuri ir pārveidojami parastajās akcijās, vai citi līdzīgi instrumenti, kuri potenciāli var, ja tos izmanto vai pārveido, dot uzņēmumam balsstiesības vai samazināt citas puses balsstiesības pār cita uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku (potenciālās balsstiesības). Tādu potenciālo balsstiesību, kuras pašlaik ir izmantojamas vai pārveidojamas, tajā skaitā citam uzņēmumam piederošu potenciālo balsstiesību esamību un ietekmi ņem vērā, novērtējot, vai uzņēmumam ir vara pārvaldīt cita uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku. Potenciālās balsstiesības nav pašlaik izmantojamas vai pārveidojamas, ja, piemēram, tās nevar izmantot vai pārveidot līdz turpmākam termiņam vai notikumam.

15

Novērtējot potenciālo balsstiesību ietekmi uz kontroli, uzņēmums izvērtē visus faktus un apstākļus (tajā skaitā atsevišķi vai kopumā izvērtējot potenciālo balsstiesību izmantošanas noteikumus un jebkurus citus līgumu nosacījumus), kas ietekmē potenciālās balsstiesības, izņemot vadības nodomus un finansiālo spēju tās izmantot vai pārveidot.

16

Meitasuzņēmumu neizslēdz no konsolidācijas tikai tādēļ, ka ieguldītājs ir riska kapitāla organizācija, kopējs fonds, ieguldījumu fonds vai līdzīgs uzņēmums.

17

Meitasuzņēmumu neizslēdz no konsolidācijas tādēļ, ka tā uzņēmējdarbība atšķiras no citu koncerna uzņēmumu darbības. Atbilstošu informāciju sniedz, konsolidējot šos meitasuzņēmumus un konsolidētajos finanšu pārskatos sniedzot papildu informāciju par meitasuzņēmumu atšķirīgajiem uzņēmējdarbības veidiem. Piemēram, saskaņā ar 8. SFPS Darbības segmenti atklājamā informācija palīdz izprast, kāda nozīme koncernā ir tā dažādajiem uzņēmējdarbības veidiem.

KONSOLIDĀCIJAS PROCEDŪRAS

18

Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, uzņēmums rindu pa rindai apvieno mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumu finanšu pārskatus, saskaitot līdzīgos aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ienākumu un izdevumu posteņus. Lai konsolidētie finanšu pārskati sniegtu finanšu informāciju par koncernu kā vienu saimniecisku vienību, rīkojas šādi:

a)

izslēdz mātesuzņēmuma ieguldījuma katrā meitasuzņēmumā uzskaites vērtību un mātesuzņēmuma daļu katra meitasuzņēmuma pašu kapitālā (sk. 3. SFPS, kurā aprakstīta jebkādas radušās nemateriālās vērtības uzskaites metode);

b)

nosaka nekontrolējošo līdzdalību konsolidēto meitasuzņēmumu peļņā vai zaudējumos par pārskata periodu; un

c)

nekontrolējošo līdzdalību konsolidēto meitasuzņēmumu neto aktīvos identificē atsevišķi no mātesuzņēmuma līdzdalības daļas meitasuzņēmumos. Nekontrolējošā līdzdalība neto aktīvos sastāv no:

i)

šādas nekontrolējošas līdzdalības apmēra sākotnējās apvienošanas datumā, kas aprēķināts saskaņā ar 3. SFPS; un

ii)

nekontrolējošas līdzdalības daļa pašu kapitāla izmaiņās pēc apvienošanas datuma.

19

Kad pastāv potenciālās balsstiesības, uz mātesuzņēmumu un nekontrolējošu līdzdalību attiecināto peļņas vai zaudējumu un pašu kapitāla izmaiņu daļu nosaka, pamatojoties uz pašreizējo līdzdalības daļu, neatspoguļojot potenciālo balsstiesību iespējamo izmantošanu vai pārveidošanu.

20

Koncerna iekšējos atlikumus, darījumus, ienākumus un izdevumus izslēdz pilnībā.

21

Koncerna uzņēmumu savstarpējos atlikumus un darījumus, tajā skaitā ienākumus, izdevumus un dividendes izslēdz pilnībā. Peļņu un zaudējumus no tādiem darījumiem starp koncerna uzņēmumiem, kas atzīti aktīvos, piemēram, krājumos un pamatlīdzekļos, izslēdz pilnībā. Zaudējumi darījumos starp koncerna uzņēmumiem var norādīt uz vērtības samazināšanos, kas jāatzīst konsolidētajos finanšu pārskatos. Uz pagaidu starpībām, kas rodas, izslēdzot peļņu un zaudējumus darījumos starp koncerna uzņēmumiem, attiecas 12. SGS Ienākuma nodokļi.

22

Mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumu finanšu pārskatus, kas izmantoti, sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, sagatavo par situāciju vienā un tajā pašā datumā. Ja mātesuzņēmuma un meitasuzņēmuma pārskatu periodi atšķiras, meitasuzņēmums konsolidācijas nolūkā sagatavo papildu finanšu pārskatus par situāciju tajā pašā datumā, par kādu sagatavoti mātesuzņēmuma finanšu pārskati, ja vien to izdarīt nav neiespējami.

23

Ja saskaņā ar 22. punktu meitasuzņēmuma finanšu pārskati, ko izmanto konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, sagatavoti par situāciju datumā, kas atšķiras no datuma, par kādu sagatavoti mātesuzņēmuma finanšu pārskati, veic korekcijas atbilstoši tādu nozīmīgu darījumu vai notikumu ietekmei, kuri notikuši laikā starp šo datumu un mātesuzņēmuma finanšu pārskatu datumu. Jebkurā gadījumā laika periods starp meitasuzņēmuma un mātesuzņēmuma pārskatu datumiem nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus. Pārskata periodu ilgumam un jebkurai atšķirībai starp pārskata periodu beigām visos periodos jābūt vienādai.

24

Konsolidētos finanšu pārskatus sagatavo, lietojot vienotas grāmatvedības politikas līdzīgiem darījumiem un citiem notikumiem līdzīgos apstākļos.

25

Ja kāds koncerna uzņēmums lieto grāmatvedības politiku, kas atšķiras no lietošanai konsolidētajos finanšu pārskatos pieņemtās grāmatvedības politikas līdzīgiem darījumiem un notikumiem līdzīgos apstākļos, šā uzņēmuma finanšu pārskatos, izmantojot tos konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai, veic atbilstošas korekcijas.

26

Meitasuzņēmuma ienākumus un izdevumus konsolidētajos finanšu pārskatos iekļauj ar iegādes datumu, kā noteikts 3. SFPS. Meitasuzņēmuma ienākumi un izdevumi pamatojas uz mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos atzītajiem aktīviem un saistībām iegādes datumā. Piemēram, nolietojuma izdevumi, kuri pēc iegādes datuma atzīti konsolidētajā apvienotajā ienākumu pārskatā, pamatojas uz attiecīgo nolietojamo aktīvu patieso vērtību, kas atzīta konsolidētajos finanšu pārskatos iegādes datumā. Meitasuzņēmuma ienākumus un izdevumus konsolidētajos finanšu pārskatos iekļauj līdz brīdim, kad mātesuzņēmums zaudē kontroli pār meitasuzņēmumu.

27

Nekontrolējošo līdzdalību uzrāda konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata pašu kapitālā atsevišķi no mātesuzņēmuma īpašnieku pašu kapitāla.

28

Peļņu vai zaudējumus un katru peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatspoguļoto ienākumu sastāvdaļu attiecina uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un nekontrolējošo līdzdalību. Kopējos ienākumus attiecina uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un nekontrolējošo līdzdalību, pat ja tādēļ šīs nekontrolējošās līdzdalības atlikums kļūst negatīvs.

29

Ja meitasuzņēmums ir laidis apgrozībā kumulatīvās priekšrocību akcijas, kas ir klasificētas kā pašu kapitāls un ko tur nekontrolējošas līdzdalības īpašnieki, mātesuzņēmums savu peļņas vai zaudējumu daļu aprēķina pēc tam, kad tā koriģēta par dividendēm, kuras izmaksājamas par šīm akcijām, neatkarīgi no tā, vai dividendes ir vai nav izsludinātas.

30

Izmaiņas mātesuzņēmuma līdzdalības daļā meitasuzņēmumā, kuru rezultātā netiek zaudēta kontrole, uzskaita kā pašu kapitāla darījumus (t.i., darījumus ar īpašniekiem, kas rīkojas kā īpašnieki).

31

Šādos apstākļos kontrolējošās un nekontrolējošās līdzdalības uzskaites vērtības koriģē, lai atspoguļotu to salīdzinošās līdzdalības izmaiņas meitasuzņēmumā. Starpību starp summu, par kādu koriģēta nekontrolējošā līdzdalība, un samaksātās vai saņemtās atlīdzības patieso vērtību atzīst tieši pašu kapitālā un attiecina uz mātesuzņēmuma īpašniekiem.

KONTROLES ZAUDĒŠANA

32

Mātesuzņēmums var zaudēt kontroli pār meitasuzņēmumu ar vai bez pārmaiņām absolūtajā vai relatīvajā īpašumtiesību līmenī. Tas var notikt, piemēram, ja meitasuzņēmumu pakļauj valdības, tiesas, administratora vai regulatora kontrolei. Tas var notikt arī vienošanās rezultātā.

33

Mātesuzņēmums var zaudēt kontroli pār meitasuzņēmumu divu vai vairāku vienošanos (darījumu) rezultātā. Tomēr dažkārt apstākļi norāda, ka vairākas vienošanās jāuzskaita kā viens darījums. Nosakot, vai vienošanās jāuzskaita kā viens darījums, mātesuzņēmums ņem vērā visus vienošanās noteikumus un nosacījumus un to ekonomisko ietekmi. Viens vai vairāki no turpmāk norādītajiem apstākļiem var norādīt, ka mātesuzņēmumam jāuzskaita vairākas vienošanās kā viens darījums:

a)

tās noslēdz vienlaikus vai, noslēdzot vienu, ņem vērā otru;

b)

tās veido vienu darījumu, kura mērķis ir sasniegt kopēju komerciālu rezultātu;

c)

vienas vienošanās izpilde ir atkarīga no vismaz vienas citas vienošanās;

d)

izvērtējot vienu atsevišķu vienošanos, tai nav ekonomiskā pamatojuma, bet tai ir šāds ekonomiskais pamatojums, izvērtējot to kopā ar citām vienošanām. Piemērs: vienā darījumā akcijas atsavina par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu, bet to kompensē ar turpmāku atsavināšanas darījumu, kura cena pārsniedz tirgus cenu.

34

Ja mātesuzņēmums zaudē kontroli pār meitasuzņēmumu, tas:

a)

pārtrauc atzīt meitasuzņēmuma aktīvus (arī nemateriālo vērtību) un saistības atbilstoši to uzskaites vērtībām kontroles zaudēšanas datumā;

b)

pārtrauc atzīt nekontrolējošo līdzdalību bijušajā meitasuzņēmumā atbilstoši tās uzskaites vērtībai kontroles zaudēšanas datumā (arī uz to attiecināmos citu tādu ienākumu komponentus, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā);

c)

atzīst:

i)

par darījumu, notikumu vai apstākļiem, kuru rezultātā zaudēta kontrole, saņemtās atlīdzības patieso vērtību; un

ii)

ja darījums, kura rezultātā tika zaudēta kontrole, ir saistīts ar meitasuzņēmuma akciju sadali īpašniekiem, kas rīkojas kā īpašnieki, šo sadali;

d)

atzīst paturētos ieguldījumus bijušajā meitasuzņēmumā atbilstoši to patiesajai vērtībai kontroles zaudēšanas datumā;

e)

pārklasificē kā peļņu vai zaudējumus vai, ja nepieciešams, saskaņā ar citiem SFPS pārved tieši uz nesadalīto peļņu 35. punktā norādītās summas; un

f)

atzīst iegūtās atšķirības kā guvumu vai zaudējumus uz mātesuzņēmumu attiecināmajā peļņā vai zaudējumos.

35

Ja mātesuzņēmums zaudē kontroli pār meitasuzņēmumu, mātesuzņēmums uzskaita visas ar šo meitasuzņēmumu saistītās summas, kuras atzītas citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atbilstoši tai pašai metodei, kāda būtu jāpiemēro, ja mātesuzņēmums būtu tieši atsavinājis atbilstošos aktīvus vai saistības. Tādēļ, ja guvums vai zaudējumi ir iepriekš atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un pēc atbilstošo aktīvu vai saistību atsavināšanas tie būtu jāpārklasificē kā peļņa vai zaudējumi, mātesuzņēmums pārklasificē guvumu vai zaudējumus no pašu kapitāla par peļņu vai zaudējumiem (kā pārklasificēšanas korekciju), kad tas zaudē kontroli pār meitasuzņēmumu. Piemēram, ja meitasuzņēmumam ir pārdošanai pieejami finanšu aktīvi un mātesuzņēmums zaudē kontroli pār šo meitasuzņēmumu, mātesuzņēmums pārklasificē ar šiem aktīviem saistīto guvumu vai zaudējumus, kuri iepriekš atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par peļņu vai zaudējumiem. Tāpat, ja pārvērtēšanas pārsniegumu, kas iepriekš atzīts citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, aktīva atsavināšanas brīdī pārvestu tieši uz nesadalīto peļņu, mātesuzņēmums, zaudējot kontroli pār meitasuzņēmumu, pārved pārvērtēšanas pārsniegumu tieši uz nesadalīto peļņu.

36

Zaudējot kontroli pār meitasuzņēmumu, bijušajā meitasuzņēmumā paturēto līdzdalību un visas summas, ko meitasuzņēmums ir parādā mātesuzņēmumam vai pretēji, no kontroles zaudēšanas datuma uzskaita saskaņā ar citiem SFPS.

37

Bijušajā meitasuzņēmumā paturēto ieguldījumu patieso vērtību kontroles zaudēšanas datumā uzskata par finanšu aktīva patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī saskaņā ar 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana vai, ja nepieciešams, par izmaksām asociētā vai kopīgi kontrolētā uzņēmumā veikta ieguldījuma sākotnējās atzīšanas brīdī.

MEITASUZŅĒMUMOS, KOPĪGI KONTROLĒTOS UZŅĒMUMOS UN ASOCIĒTAJOS UZŅĒMUMOS VEIKTO IEGULDĪJUMU UZSKAITE ATSEVIŠĶOS FINANŠU PĀRSKATOS

38

Ja uzņēmums sagatavo atsevišķus finanšu pārskatus, tam jāuzskaita ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētās sabiedrībās un asociētajos uzņēmumos:

a)

atbilstoši izmaksām vai

b)

saskaņā ar 39. SGS.

Uzņēmumam tāda pati uzskaite jāpiemēro katrai ieguldījumu kategorijai. Ieguldījumi, kas tiek uzskaitīti izmaksās, jāuzskaita saskaņā ar 5. SFPS Pārdošanai turēti neapgrozāmi aktīvi un pārtrauktas darbības, ja tie ir klasificēti kā turēti pārdošanai (vai ietverti atsavinātajā grupā, kura tiek klasificēta kā turēta pārdošanai) saskaņā ar 5. SFPS. Šādā situācijā ieguldījumiem, kas tiek uzskaitīti saskaņā ar 39. SGS, novērtēšana netiek mainīta.

38A

Uzņēmums atzīst dividendi no meitasuzņēmuma, kopīgi kontrolēta uzņēmuma vai asociēta uzņēmuma peļņā vai zaudējumos atsevišķajos finanšu pārskatos, kad ir konstatētas tā tiesības saņemt dividendi.

38B

Kad mātesuzņēmums reorganizē savas grupas struktūru, nodibinot jaunu uzņēmumu kā savu mātesuzņēmumu tādā veidā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

jaunais mātesuzņēmums iegūst kontroli pār sākotnējo mātesuzņēmumu, emitējot pašu kapitāla instrumentus apmaiņā pret sākotnējā mātesuzņēmuma esošiem pašu kapitāla instrumentiem;

b)

jaunās grupas un sākotnējās grupas aktīvi un saistības ir tādas pašas tieši pirms un pēc reorganizācijas; un

c)

sākotnējā mātesuzņēmuma īpašniekiem pirms reorganizācijas ir tāda pati absolūtā un relatīvā līdzdalība sākotnējās grupas un jaunās grupas neto aktīvos tieši pirms un pēc reorganizācijas,

un jaunais mātesuzņēmums atsevišķajos finanšu pārskatos uzskaita ieguldījumu sākotnējā mātesuzņēmumā saskaņā ar 38. punkta a) apakšpunktu, jaunais mātesuzņēmums novērtē izmaksas to pašu kapitāla posteņu daļas uzskaites vērtībā, kuri norādīti sākotnējā mātesuzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos reorganizācijas datumā.

38C

Tāpat uzņēmums, kas nav mātesuzņēmums, varētu nodibināt jaunu uzņēmumu kā savu mātesuzņēmumu tādā veidā, kas atbilst 38B punktā noteiktajiem kritērijiem. Uz šādām reorganizācijām tāpat attiecas 38B punktā noteiktās prasības. Šādos gadījumos atsauces uz “sākotnējo mātesuzņēmumu” un “sākotnējo grupu” ir uz “sākotnējo uzņēmumu”.

39

Šis standarts nenosaka, kuriem uzņēmumiem jāgatavo publiski pieejami atsevišķi finanšu pārskati. 38. un 40.–43. punkts attiecas uz gadījumiem, kad uzņēmums gatavo atsevišķus finanšu pārskatus, kas atbilst starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Uzņēmums gatavo arī publiski pieejamus konsolidētos finanšu pārskatus, kā noteikts 9. punktā, ja vien uz to neattiecas 10. punktā minētais atbrīvojums.

40

Ieguldījumus kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētajos uzņēmumos, kurus uzskaita saskaņā ar 39. SGS, konsolidētajos finanšu pārskatos uzskaita tāpat kā ieguldītāja atsevišķajos finanšu pārskatos.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

41

Konsolidētajos finanšu pārskatos atklāj šādu informāciju:

a)

attiecību raksturs starp mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu, ja mātesuzņēmumam tieši vai netieši ar meitasuzņēmumu starpniecību nepieder vairāk nekā puse no balsstiesībām;

b)

iemesli, kādēļ tieši vai netieši ar meitasuzņēmumu starpniecību iegūtas īpašuma tiesības uz vairāk nekā pusi no uzņēmuma esošajām vai potenciālajām balsstiesībām, nenodrošina kontroli;

c)

meitasuzņēmuma finanšu pārskatu periodu beigas, ja šādus finanšu pārskatus izmanto konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai un tajos atspoguļota situācija datumā vai periodā, kas atšķiras no mātesuzņēmuma finanšu pārskatu datuma vai perioda, un šāda atšķirīga datuma vai perioda izmantošanas iemeslu;

d)

jebkuru būtisku ierobežojumu veids un apmērs (kas radies, piemēram, no aizņēmumu nosacījumiem vai reglamentējošām prasībām), kas ietekmē meitasuzņēmuma spēju pārskaitīt naudas līdzekļus mātesuzņēmumam naudas dividenžu veidā vai atmaksāt aizņēmumus vai avansus;

e)

grafiks, kurā atspoguļota ietekme, ko izraisa mātesuzņēmuma līdzdalības daļas izmaiņas meitasuzņēmumā, kuru rezultātā netiek zaudēta kontrole pār pašu kapitālu, kas attiecināms uz mātesuzņēmuma īpašniekiem; un

f)

ja ir zaudēta kontrole pār meitasuzņēmumu, mātesuzņēmums atklāj guvumu vai zaudējumus, kas atzīti saskaņā ar 34. punktu, ja tādi ir, un:

i)

to šāda guvuma vai zaudējuma daļu, kas ir attiecināma uz bijušajā meitasuzņēmumā paturēto ieguldījumu atzīšanu pēc to patiesās vērtības kontroles zaudēšanas datumā; un

ii)

apvienotā ienākumu pārskata rindu pozīciju(-as), kurā atzīts guvums vai zaudējumi (ja apvienotajā ienākumu pārskatā tie nav norādīti atsevišķi).

42

Ja mātesuzņēmumam, kas saskaņā ar 10. punktu izvēlas negatavot konsolidētos finanšu pārskatus, sagatavoti atsevišķi finanšu pārskati, šajos atsevišķajos finanšu pārskatos atklāj šādu informāciju:

a)

fakts, ka finanšu pārskati ir atsevišķie finanšu pārskati; ka ir izmantots atbrīvojums no konsolidācijas; uzņēmuma nosaukums un valsts, kurā reģistrēts vai atrodas uzņēmums, kura konsolidētie finanšu pārskati, kas atbilst starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ir publiski pieejami; un adrese, kur šie konsolidētie finanšu pārskati iegūstami;

b)

saraksts ar būtiskiem ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos, norādot nosaukumus, valstis, kurās tie reģistrēti vai atrodas, līdzdalības proporcionālo daļu un balsstiesību proporciju, ja tā atšķiras; un

c)

apakšpunktā minēto ieguldījumu uzskaitei izmantotās metodes apraksts.

43

Ja mātesuzņēmums (izņemot tādu, kas aplūkots 42. punktā), dalībnieks ar līdzdalību kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai ieguldītājs asociētajā uzņēmumā gatavo atsevišķus finanšu pārskatus, šajos atsevišķajos finanšu pārskatos atklāj šādu informāciju:

a)

fakts, ka finanšu pārskati ir atsevišķie finanšu pārskati, un iemesli, kādēļ šie pārskati tiek gatavoti, ja to nepieprasa likums;

b)

saraksts ar būtiskiem ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos, norādot nosaukumus, valstis, kurās tie reģistrēti vai atrodas, līdzdalības proporcionālo daļu un balsstiesību proporciju, ja tā atšķiras; un

c)

b) apakšpunktā minēto ieguldījumu uzskaitei izmantotās metodes apraksts;

un norāda finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar šā standarta 9. punktu, 28. SGS un 31. SGS, uz kuriem tie attiecas.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

44

Uzņēmums šo standartu piemēro gada periodiem, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ieteicama standarta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šo standartu periodiem, kas sākas pirms 2005. gada 1. janvāra, tas šo faktu atklāj.

45

Uzņēmums piemēro Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdarītos 27. SGS 4., 18., 19. un 26.–37. punkta, kā arī 41. punkta e) un f) apakšpunkta grozījumus gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Tomēr uzņēmums nepiemēro šos grozījumus gada periodiem, kas sākas pirms 2009. gada 1. jūlija, ja vien tas nepiemēro arī 3. SFPS (pārstrādājusi Starptautiskā grāmatvedības standartu padome 2008. gadā). Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus pirms 2009. gada 1. jūlija, tas šo faktu atklāj. Uzņēmums piemēro grozījumus retrospektīvi ar šādiem izņēmumiem:

a)

28. punkta grozījumus par kopējo ienākumu attiecināšanu uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un nekontrolējošo līdzdalību, pat ja tādēļ šīs nekontrolējošās līdzdalības atlikums ir negatīvs. Tādējādi uzņēmums nekoriģē peļņas vai zaudējumu attiecinājumu uz pārskata periodiem pirms grozījuma piemērošanas.

b)

30. un 31. punkta prasības par līdzdalības daļu izmaiņu uzskaiti meitasuzņēmumā pēc kontroles iegūšanas. Tādējādi 30. un 31. punktā ietvertās prasības neattiecas uz izmaiņām, kas notikušas, pirms uzņēmums ir sācis piemērot šos grozījumus.

c)

34.–37. punktā ietvertās prasības par kontroles zaudēšanu pār meitasuzņēmumu. Uzņēmums nekoriģē ieguldījuma uzskaites vērtību bijušajā meitasuzņēmumā, ja kontrole ir zaudēta pirms šo grozījumu piemērošanas. Turklāt uzņēmums nepārrēķina guvumu vai zaudējumus no meitasuzņēmuma kontroles zaudēšanas, ja kontrole zaudēta pirms grozījumu piemērošanas.

45A

Ar 2008. gada maijā izdotajiem SFPS uzlabojumiem grozīts 38. punkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma, sākot ar datumu, kad tas pirmoreiz piemēro 5. SFPS. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumu agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

45B

Meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā veikta ieguldījuma izmaksas – 1. SFPS grozījumi un 27. SGS grozījumi, kas izdoti 2008. gada maijā, – no 4. punkta svītroja izmaksu metodes definīciju un pievienoja 38A punktu. Uzņēmums šos grozījumus piemēro perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro šīs izmaiņas agrākam periodam, tas atklāj šo faktu un vienlaicīgi piemēro saistītos 18. SGS, 21. SGS un 36. SGS grozījumus.

45C

Meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā veikta ieguldījuma izmaksas – 1. SFPS grozījumi un 27. SGS grozījumi, kas izdoti 2008. gada maijā, — pievienoja 38B un 38C punktu. Uzņēmums šos punktus piemēro perspektīvi reorganizācijām, kuras notiek gada periodos, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Turklāt uzņēmums var izlemt 38B un 38C punktu ar atpakaļejošu spēku piemērot notikušām reorganizācijām minēto punktu darbības jomā. Ja tomēr uzņēmums koriģē kādu reorganizāciju, lai ievērotu 38B vai 38C punktu, tas koriģē visas vēlākas reorganizācijas minēto punktu darbības jomā. Ja uzņēmums piemēro 38B vai 38C punktu agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

27. SGS ATSAUKŠANA (PĀRSTRĀDĀTS 2003. GADĀ)

46

Šis standarts aizstāj 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (pārstrādāts 2003. gadā).


(1)  Ja iegādes brīdī meitasuzņēmums atbilst visiem kritērijiem, lai saskaņā ar 5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības to klasificētu kā turētu pārdošanai, tad to uzskaita saskaņā ar šo attiecīgo SFPS.

(2)  Sk. arī PIK–12 Konsolidācija – īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības.

Papildinājums

Citu SFPS grozījumi

Šajā pielikumā ietvertos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SFPS grozījumus agrākam periodam, tad arī šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam. Grozītajos punktos dzēstais teksts ir pārsvītrots, bet jaunais teksts ir pasvītrots.

A1.

Šajos starptautiskajos finanšu pārskatu standartos, kas ir spēkā 2009. gada 1. jūlijā, norādītajos punktos atsauces uz “mazākuma līdzdalību” aizstāj ar atsaucēm uz “nekontrolējošo līdzdalību”.

SFPS

punkts(-i)

1. SFPS

B2.c.i), B2.g.i), B2.k)

4. SFPS

34.c)

1. SGS

54.q), 83.a)i), 83.b)i)

7. SGS

20.b)

14. SGS

16

21. SGS

41

32. SGS

AG29.

33. SGS

A1.

1. SFPS    Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana

A2.

1. SFPS groza šādi.

26. punktu groza šādi.

“26.

Šis SFPS aizliedz dažu citu SFPS aspektu retrospektīvu piemērošanu attiecībā uz:

c)

aplēsēm (31.–34. punkts);

d)

aktīviem, kas klasificēti kā turēti pārdošanai, un pārtrauktām darbībām (34.A punkts un 34.B punkts); un

e)

dažiem nekontrolējošas līdzdalības uzskaites aspektiem (34.C punkts).”

Pēc 34.B punkta pievieno jaunu virsrakstu un 34.C punktu šādā redakcijā.

34.C

Pirmreizējais piemērotājs perspektīvi piemēro šādas 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) prasības, sākot ar pārejas datumu uz SFPS: Pirmreizējais piemērotājs perspektīvi piemēro šādas 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) prasības, sākot ar pārejas datumu uz SFPS:

a)

28. punktā ietverto prasību, kas nosaka, ka kopējos ienākumus attiecina uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un nekontrolējošo līdzdalību, pat ja tādēļ šīs nekontrolējošās līdzdalības atlikums ir negatīvs;

b)

30. un 31. punktā ietvertās prasības par izmaiņām mātesuzņēmuma līdzdalības daļā meitasuzņēmumā, kuru rezultātā netiek zaudēta kontrole; un

c)

34.–37. punktā ietvertās uzskaites prasības attiecībā uz kontroles zaudēšanu pār meitasuzņēmumu, kā arī saistītās 5. SFPS 8.A punkta prasības. [Grozījumi izdarīti ar ikgadējiem uzlabojumiem]”

Tomēr, ja pirmreizējais piemērotājs izvēlas retrospektīvi piemērot 3. SFPS (pārstrādājusi Starptautiskā grāmatvedības standartu padome 2008. gadā) iepriekš notikušai uzņēmējdarbības apvienošanai, tas piemēro arī 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) saskaņā ar šī SFPS B1. punktu.

Pievieno 47.J punktu šādā redakcijā.

“47.J

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 26. un 34.C punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (grozīts 2008. gadā) agrākam periodam, šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam.”

5. SFPS    Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības

A3.

5. SFPS groza šādi.

33. punktu groza šādi.

“33.

Uzņēmums atklāj šādu informāciju:

a)

d)

ienākumus no turpināmām darbībām un pārtrauktām darbībām, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem. Šo informāciju var atklāt vai nu piezīmēs, vai arī apvienotajā ienākumu pārskatā.”

Pievieno 44.B punktu šādā redakcijā.

“44.B

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) pievienots 33. punkta d) apakšpunkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šo grozījumu piemēro šim agrākajam periodam. Grozījumu piemēro retrospektīvi.”

1. SGS    Finanšu pārskatu sniegšana

A4.

1. SGS (pārstrādāts 2007. gadā) 106. punktu groza šādi.

“106.

Uzņēmums sniedz pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, tajā norādot:

a)

perioda kopējos ienākumus, atsevišķi norādot kopsummas, kas attiecināmas uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un uz nekontrolējošo līdzdalību;

b)

par katru pašu kapitāla sastāvdaļu – retrospektīvas piemērošanas vai retrospektīvas korekcijas, kas atzīta saskaņā ar 8. SGS, ietekmi; un

c)

[svītrots] un

d)

par katru pašu kapitāla sastāvdaļu summu perioda sākumā un beigās salīdzinājumu, atsevišķi atklājot izmaiņas, ko izraisa:

i)

peļņa vai zaudējumi;

ii)

katrs tādu citu ienākumu postenis, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā; un

iii)

darījumi ar īpašniekiem, kas rīkojas kā īpašnieki, atsevišķi atspoguļojot īpašnieku veiktās iemaksas un peļņas sadali īpašniekiem un izmaiņas līdzdalības daļā meitasuzņēmumos, kas neizraisa kontroles zaudēšanu.”

Pievieno 139.A punktu šādā redakcijā.

“139.A

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 106. punkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (grozīts 2008. gadā) agrākam periodam, šo grozījumu piemēro šim agrākajam periodam. Grozījumu piemēro retrospektīvi.”

7. SGS    Naudas plūsmas pārskats

A5.

7. SGS groza šādi.

Virsrakstu pirms 39. punkta un 39.–42. punktu groza šādi.

39.

Naudas plūsmu kopumu, kas rodas, iegūstot vai zaudējot kontroli meitasuzņēmumos vai citos uzņēmējdarbības veidos, uzrāda atsevišķi un klasificē kā ieguldījumu darbību.

40.

Uzņēmums atklāj šādas kopējās summas attiecībā uz kontroles iegūšanu vai zaudēšanu meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos pārskata periodā:

a)

kopējo samaksāto vai saņemto atlīdzību;

b)

to atlīdzības daļu, ko sastāda nauda un naudas ekvivalenti;

c)

to naudas un naudas ekvivalentu summu meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole; un

d)

tādu aktīvu un saistību summas, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole, apkopojot tās pēc katras galvenās kategorijas.

41.

Atsevišķi uzrādot kontroles pār meitasuzņēmumiem un citiem uzņēmumiem iegūšanas vai zaudēšanas radītās naudas plūsmas kā vienotus posteņus, kā arī atsevišķi atklājot iegādāto vai atsavināto aktīvu un saistību summas, ir vieglāk nodalīt šīs naudas plūsmas no naudas plūsmām, kas rodas no citas pamatdarbības, ieguldījumu un finansēšanas darbības. Kontroles zaudēšanas ietekmi uz naudas plūsmu neatskaita no ietekmes, ko izraisa kontroles iegūšana.

42.

Naudas kopsummu, kas samaksāta vai saņemta kā atlīdzība par kontroles iegūšanu vai zaudēšanu pār meitasuzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem, uzrāda naudas plūsmas pārskatā, no tās atskaitot naudas un naudas ekvivalentu summas, kas iegūtas vai atsavinātas šādu darījumu, notikumu vai apstākļu izmaiņu rezultātā.”

Pievieno 42.A un 42.B punktu šādā redakcijā.

“42.A

Naudas plūsmas, kas rodas no līdzdalības daļas izmaiņām meitasuzņēmumā, kuras neizraisa kontroles zaudēšanu pār to, klasificē kā naudas plūsmas no finansēšanas darbības.

42.B

Izmaiņas līdzdalības daļā meitasuzņēmumā, kuras neizraisa kontroles zaudēšanu, piemēram, meitasuzņēmuma pašu kapitāla instrumentu turpmāku iegādi vai pārdošanu uzskaita kā darījumus ar pašu kapitālu (sk. 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem)). Līdz ar to atbilstošās naudas plūsmas klasificē tāpat kā citus darījumus ar īpašniekiem, kas aprakstīti 17. punktā. ”

Pievieno 54. punktu šādā redakcijā.

“54.

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 39.–42. punkts un pievienots 42.A un 42.B punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam. Grozījumus piemēro retrospektīvi.”

21. SGS    Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme

A6.

21. SGS groza šādi.

Groza virsrakstu pirms 48. punkta un pievieno 48.A–48.D punktu šādā redakcijā.

48.

48.A

Papildus uzņēmuma ārvalstu darbības līdzdalības atsavināšanai arī šīs situācijas uzskaita kā atsavināšanu, pat ja uzņēmums saglabā līdzdalību bijušajā meitasuzņēmumā, asociētajā vai kopīgi kontrolētajā uzņēmumā:

a)

kontroles zaudēšanu pār meitasuzņēmumu, kas veic darbību ārvalstīs;

b)

būtiskas ietekmes zaudēšanu pār asociēto uzņēmumu, kas veic darbību ārvalstīs; un

c)

kopīgas kontroles zaudēšanu pār kopīgi kontrolētu uzņēmumu, kas veic darbību ārvalstīs.

48.B

Atsavinot meitasuzņēmumu, kas veic darbību ārvalstīs, pārtrauc atzīt valūtas kursu starpību kumulatīvo summu saistībā ar šo darbību ārvalstīs, kura attiecināta uz nekontrolējošo līdzdalību, bet to nepārklasificē kā peļņu vai zaudējumus.

48.C

Daļēji atsavinot meitasuzņēmumu, kas veic darbību ārvalstīs, uzņēmums attiecina valūtas kursu starpības kumulatīvās summas proporcionālo daļu, kas atzīta citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, uz nekontrolējošo līdzdalību šajā darbībā ārvalstīs. Visos citos ārvalstu darbības daļējas atsavināšanas gadījumos uzņēmums pārklasificē valūtas kursu starpības kumulatīvās summas proporcionālo daļu, kas atzīta citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tikai kā peļņu vai zaudējumus.

48.D

Uzņēmumu līdzdalības ārvalstu darbībā daļēja atsavināšana ir uzņēmuma līdzdalības daļas ārvalstu darbībā samazinājums, izņemot 48.A punktā norādītos samazinājumus, ko uzskaita kā atsavināšanu.”

Pievieno 60.B punktu šādā redakcijā.

“60.B

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) pievienots 48.A–48.D punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam.”

28. SGS    Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos

A7.

28. SGS groza šādi.

18. un 19. punktu groza šādi.

“18.

Ieguldītājs pārtrauc lietot pašu kapitāla metodi, sākot ar datumu, kad tas zaudē būtisku ietekmi asociētajā uzņēmumā, un no šā datuma ieguldījumus uzskaita saskaņā ar 39. SGS, ja vien asociētais uzņēmums nekļūst par meitasuzņēmumu vai kopuzņēmumu, kā noteikts 31. SGS. Zaudējot būtisku ietekmi, ieguldītājs novērtē patiesajā vērtībā ieguldījumus, ko ieguldītājs ir paturējis bijušajā asociētajā uzņēmumā. Ieguldītājs atzīst peļņā vai zaudējumos starpību starp:

a)

paturēto ieguldījumu patieso vērtību un ieņēmumiem no līdzdalības daļas asociētajā uzņēmumā atsavināšanas; un

b)

ieguldījuma uzskaites vērtību būtiskas ietekmes zaudēšanas datumā.

19.

Ja ieguldījums zaudē asociētā uzņēmuma statusu un to uzskaita saskaņā ar 39. SGS, tad šī ieguldījuma patieso vērtību datumā, kad tas zaudē asociētā uzņēmuma statusu, uzskata par tā patieso vērtību tā sākotnējās atzīšanas brīdī par finanšu aktīvu saskaņā ar 39. SGS.”

Pievieno 19.A punktu šādā redakcijā.

“19.A

Ja ieguldītājs zaudē būtisku ietekmi asociētajā uzņēmumā, ieguldītājs uzskaita visas summas, kas atzītas citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistībā ar šo asociēto uzņēmumu atbilstoši tai pašai metodei, kāda būtu jāpiemēro, ja asociētais uzņēmums būtu tieši atsavinājis atbilstošos aktīvus vai saistības. Tādēļ, ja asociētā uzņēmuma guvums vai zaudējumi ir iepriekš atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pēc atbilstošo aktīvu vai saistību atsavināšanas būtu jāpārklasificē kā peļņa vai zaudējumi, ieguldītājs pārklasificē guvumu vai zaudējumus no pašu kapitāla par peļņu vai zaudējumiem (kā pārklasificēšanas korekciju), kad tas zaudē būtisku ietekmi asociētajā uzņēmumā. Piemēram, ja asociētajam uzņēmumam ir pārdošanai pieejami finanšu aktīvi un ieguldītājs zaudē būtisku ietekmi šajā asociētajā uzņēmumā, tad ieguldītājs pārklasificē ar šiem aktīviem saistīto guvumu vai zaudējumus, kas iepriekš atzīti citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par peļņu vai zaudējumiem. Ja ieguldītāja līdzdalības daļa asociētajā uzņēmumā ir samazinājusies, bet ieguldījuma saņēmējs joprojām uzskatāms par asociēto uzņēmumu, ieguldītājs pārklasificē par peļņu vai zaudējumiem tikai proporcionālu daļu guvuma vai zaudējumu, kas iepriekš atzīti kā citi ienākumi, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.”

Pievieno 41.B punktu šādā redakcijā.

“41.B

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 18. un 19. punkts un pievienots 19.A punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam.”

31. SGS    Līdzalība kopuzņēmumos

A8.

31. SGS groza šādi.

45. punktu groza šādi.

“45.

Kad investors zaudē kopīgu kontroli uzņēmumā, tas no šī datuma uzskaita atlikušos ieguldījumus saskaņā ar 39. SGS, ja vien bijušais kopīgi kontrolētais uzņēmums nekļūst par meitasuzņēmumu vai asociēto uzņēmumu. No datuma, kad kopīgi kontrolētais uzņēmums kļūst par ieguldītāja meitasuzņēmumu, ieguldītājs uzskaita savu līdzdalību saskaņā ar 27. SGS un 3. SFPK Uzņēmējdarbības apvienošana (pārstrādājusi Starptautiskā grāmatvedības standartu padome 2008. gadā). Sākot ar datumu, kad kopīgi kontrolēts uzņēmums kļūst par ieguldītāja asociēto uzņēmumu, ieguldītājs uzskaita savu līdzdalību saskaņā ar 28. SGS. Zaudējot kopīgu kontroli, ieguldītājs novērtē patiesajā vērtībā ieguldījumus, ko ieguldītājs ir paturējis bijušajā kopīgi kontrolētajā uzņēmumā. Ieguldītājs atzīst peļņā vai zaudējumos starpību starp:

a)

paturēto ieguldījumu patieso vērtību un ieņēmumiem no līdzdalības daļas kopīgi kontrolētajā uzņēmumā atsavināšanas; un

b)

ieguldījuma uzskaites vērtību kopīgas kontroles zaudēšanas datumā.”

Pievieno 45.A un 45.B punktu šādā redakcijā.

“45.A

Ja ieguldījums zaudē kopīgi kontrolēta uzņēmuma statusu un to uzskaita saskaņā ar 39. SGS, tad šī ieguldījuma patieso vērtību datumā, kad tas zaudē kopīgi kontrolēta uzņēmuma statusu, uzskata par tā patieso vērtību tā sākotnējās atzīšanas brīdī par finanšu aktīvu saskaņā ar 39. SGS.

45.B

Ja ieguldītājs zaudē kopīgu kontroli uzņēmumā, ieguldītājs uzskaita visas summas, kas atzītas citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistībā ar šo uzņēmumu atbilstoši tai pašai metodei, kāda būtu jāpiemēro, ja kopīgi kontrolētais uzņēmums būtu tieši atsavinājis atbilstošos aktīvus vai saistības. Tādēļ, ja guvums vai zaudējumi ir iepriekš atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pēc atbilstošo aktīvu vai saistību atsavināšanas būtu jāpārklasificē kā peļņa vai zaudējumi, tad ieguldītājs pārklasificē guvumu vai zaudējumus no pašu kapitāla par peļņu vai zaudējumiem (kā pārklasificēšanas korekciju), kad ieguldītājs zaudē kopīgu kontroli šajā uzņēmumā. Piemēram, ja kopīgi kontrolētajam uzņēmumam ir pārdošanai pieejami finanšu aktīvi un ieguldītājs zaudē kopīgu kontroli pār šo uzņēmumu, tad ieguldītājs pārklasificē ar šiem aktīviem saistīto guvumu vai zaudējumus, kas iepriekš atzīti citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par peļņu vai zaudējumiem. Ja ieguldītāja līdzdalības daļa kopīgi kontrolētajā uzņēmumā ir samazinājusies, bet ieguldījuma saņēmējs joprojām uzskatāms par kopīgi kontrolētu uzņēmumu, ieguldītājs pārklasificē par peļņu vai zaudējumiem tikai proporcionālu daļu guvuma vai zaudējumu, kas iepriekš atzīti kā citi ienākumi, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.”

Pievieno 58.A punktu šādā redakcijā.

“58.A

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 45. punkts un pievienots 45.A un 45.B punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šos grozījumus piemēro šim agrākajam periodam.”

39. SGS    Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

A9.

39. SGS groza šādi.

102. punkta pēdējo teikumu groza šādi.

“102.

… Guvumu vai zaudējumus no riska ierobežošanas instrumenta saistībā ar efektīvo riska ierobežošanas daļu, kas atzīta citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, no pašu kapitāla pārklasificē par peļņu vai zaudējumiem, veicot pārklasificēšanas korekciju (skatiet 1. SGS (pārstrādāts 2007. gadā)) saskaņā ar 21. SGS 48.–49. punktu, atsavinot vai daļēji atsavinot darbību ārvalstīs.”

Pievieno 103.E punktu šādā redakcijā.

“103.E

Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 102. punkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šo grozījumu piemēro šim agrākajam periodam.”

PIK-7    Eiro ieviešana

A10.

7. PIK groza šādi.

Sadaļu “Atsauces” papildina ar “27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem)”.

4. punktu groza šādi.

“4

It sevišķi tas nozīmē, ka:

a)

b)

kumulatīvās valūtas kursu starpības, kas saistītas ar ārvalstu darbības finanšu pārskatu pārrēķināšanu un atzītas citos ienākumos, kuri netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, uzkrāj pašu kapitālā un pārklasificē no pašu kapitāla par peļņu vai zaudējumiem tikai brīdī, kad notiek neto ieguldījumu ārvalstu darbībā atsavināšana vai daļēja atsavināšana.; un …”

Ar virsrakstu “Spēkā stāšanās datums” pievieno jaunu punktu pēc punkta, kas apraksta 1. SGS grozījumu spēkā stāšanās datumu, izsakot to šādā redakcijā.

“Ar 27. SGS (ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) grozīts 4. punkta b) apakšpunkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ja uzņēmums piemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) agrākam periodam, šo grozījumu piemēro šim agrākajam periodam.”


Top