Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0480

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 ( 2009. gada 25. maijs ), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (Kodificēta versija)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 304 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

10.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/10


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 480/2009

(2009. gada 25. maijs),

ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 203. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā

(1)

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94 (1994. gada 31. oktobris), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula būtu jākodificē.

(2)

Sakarā ar garantijām, kas nodrošina aizdevumus trešām valstīm, Eiropas Savienības vispārējais budžets ir pakļauts palielinātam finanšu riskam.

(3)

Eiropadomes 1992. gada 11. un 12. decembra sanāksmē tika secināts, ka apdomīgai budžeta pārvaldībai un finanšu disciplīnai ir vajadzīga jauna finanšu mehānisma izveide un ka attiecīgi būtu jāizveido garantiju fonds, lai nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar aizdevumiem un garantijām trešām valstīm piešķirtajiem aizdevumiem vai trešās valstīs īstenotajiem projektiem. Šo vajadzību var apmierināt, izveidojot garantiju fondu, no kura varētu tieši maksāt Kopienu kreditoriem.

(4)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maijā pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (4) finansējumu Garantiju fondam nodrošina kā obligātos izdevumus no Eiropas Savienības vispārējā budžeta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.

(5)

Mehānismi garantiju izmaksai pastāv, kad tie ir aktivizēti, proti, uz laiku izņemot skaidras naudas resursus, kā paredzēts 12. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 (2000. gada 22. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (5).

(6)

Garantiju fonds būtu jāizveido no pakāpeniskām resursu iemaksām. Fonds turpmāk būtu arī jāsaņem procenti par tā ieguldītajiem resursiem un summām, kas atgūtas no parādniekiem, kuri nav izpildījuši saistības, ja Fonds jau būs izmaksājis garantiju.

(7)

Garantiju fonda darbības pieredze rāda, ka 9 % attiecība starp fonda resursiem un garantēto saistību pamatsummu, kas palielināta par nesamaksātajiem procentiem, būtu pietiekama.

(8)

Iemaksas Garantiju fondā 9 % apjomā no katras operācijas summas būtu jāuzskata par pietiekamām, lai sasniegtu paredzēto apjomu. Būtu jānosaka kārtība šādu iemaksu veikšanai.

(9)

Ja Garantiju fonds pārsniedz paredzēto apjomu, pārpalikums būtu jāatmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

(10)

Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāuztic Eiropas Investīciju bankai (turpmāk “EIB”). Fonda finanšu pārvaldība būtu jārevidē Revīzijas palātai saskaņā ar procedūrām, par ko vienojas Revīzijas palāta, Komisija un EIB.

(11)

Kopienas ir piešķīrušas un garantējušas aizdevumus valstīm, kas pievienojas, vai projektiem, ko īsteno šajās valstīs. Šos aizdevumus un garantijas pašlaik sedz no Garantiju fonda, un tie paliks, attiecīgi, neatmaksāti vai spēkā pēc pievienošanās dienas. No minētās dienas šie aizdevumi un garantijas vairs nebūs Kopienu ārējās darbības, un tāpēc tie būtu jāsedz tieši no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, nevis no Garantiju fonda.

(12)

Garantiju fonds sedz tādu EIB piešķirtu aizdevumu saistību nepildīšanu, kuriem Kopienas sniedz garantiju saskaņā ar EIB ārējām pilnvarām. Turklāt saskaņā ar EIB ārējām pilnvarām, kas stājās spēkā 2007. gada 1. februārī, Fondam būtu jāsedz arī tādu EIB piešķirtu garantēto aizdevumu saistību nepildīšana, kuriem Kopienas sniedz garantiju.

(13)

Līgumi neparedz citas pilnvaras šīs regulas pieņemšanai kā tikai tās, kas paredzētas EK līguma 308. pantā un Euratom līguma 203. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek izveidots Garantiju fonds (turpmāk “Fonds”), kura līdzekļus izmanto, lai veiktu atmaksājumus Kopienu kreditoriem, ja saistības nepilda Kopienu piešķirta vai garantēta aizdevuma saņēmējs vai tādas Eiropas Investīciju bankas (turpmāk “EIB”) izsniegtas aizdevuma garantijas saņēmējs, kuru garantē Kopienas.

Šā panta pirmajā daļā minētās aizdevuma un garantiju operācijas (turpmāk “operācijas”) ir tās, ko veic par labu trešai valstij vai projektu finansēšanai trešās valstīs.

Uz visām operācijām, ko veic par labu trešām valstīm vai projektu finansēšanai trešās valstīs, no dienas, kad attiecīgā valsts pievienojas Eiropas Savienībai, vairs neattiecas šīs regulas piemērošanas joma.

2. pants

Fondu finansē:

ikgadējs maksājums no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 5. un 6. pantu,

procenti no ieguldītajiem Fonda resursiem,

summas, kas atgūtas no saistības neizpildījušiem parādniekiem, ja Fonds jau ir izmaksājis garantiju.

3. pants

Fonds palielinās līdz noteiktam līmenim (turpmāk “paredzētais apjoms”).

Paredzētais apjoms ir 9 % no visu Kopienu saistību neatmaksātās pamatsummas, kas palielināta par nesamaksātajiem procentiem.

Pamatojoties uz starpību starp paredzēto apjomu un Fonda aktīvu neto vērtību n–1 gada beigās, kuru aprēķina n gada sākumā, jebkādu apjoma pārpalikumu vienā darījumā iemaksā Eiropas Savienības n+1 gada vispārējā budžeta ieņēmumu tāmes īpašā pozīcijā.

4. pants

Pēc jaunas dalībvalsts pievienošanās Eiropas Savienībai paredzēto apjomu samazina par summu, kas aprēķināta, pamatojoties uz 1. panta trešajā daļā minētajām operācijām.

Samazinājuma summas aprēķināšanai 3. panta otrajā daļā minēto procentuālo daļu, kas ir spēkā pievienošanās dienā, piemēro uz attiecīgo dienu nepabeigto operāciju kopapjomam.

Pārpalikumu atmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžeta ieņēmumu daļas īpašā pozīcijā.

5. pants

Pamatojoties uz starpību starp paredzēto apjomu un Fonda neto aktīvu vērtību n–1 gada beigās, kuru aprēķina n gada sākumā, vajadzīgo finansējuma summu Fondā iemaksā vienā darījumā n+1 gadā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

6. pants

1.   Ja vienas vai vairāku saistību nepildīšanas gadījumā garantiju aktivēšanas rezultātā n–1 gadā pārsniedz EUR 100 miljonus, summu, kas pārsniedz EUR 100 miljonus, atmaksā atpakaļ Fondā ikgadējās pārvedumu daļās, sākot ar n+1 gadu un turpinot veikt šos maksājumus turpmākos gadus līdz pilnai atmaksāšanai (izlīdzināšanas mehānisms). Gada maksājuma daļas summa ir mazākā no šīm summām:

EUR 100 miljoni; vai

atlikusī atmaksājamā summa saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu.

Visas summas, kas izriet no garantiju aktivēšanas gados pirms n–1 gada un kas vēl nav pilnībā atmaksātas saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, atmaksā, pirms var stāties spēkā izlīdzināšanas mehānisms saistību nepildīšanām n–1 gadā vai sekojošiem gadiem. Šādas atlikušās summas turpina atskaitīt no maksimālās ikgadējās summas, ko atgūst no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, līdz laikam, kad pilna summa ir iemaksāta atpakaļ Fondā.

2.   Aprēķinus, pamatojoties uz izlīdzināšanas mehānismu, veic atsevišķi no 3. panta trešajā daļā un 5. pantā minētajiem aprēķiniem. Tomēr tie kopā veido ikgadējo pārvedumu. Summas, kas jāmaksā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar izlīdzināšanas mehānismu, saskaņā ar 3. un 5. pantu veiktajos aprēķinos uzskata par Fonda neto aktīviem.

3.   Ja garantiju aktivēšanas rezultātā, kas seko vienai vai vairākām lielām saistību nepildīšanām, Fonda līdzekļi kļūst mazāki par 80 % no paredzētā apjoma, Komisija par to informē budžeta lēmējinstitūciju.

4.   Ja vienas vai vairāku saistību nepildīšanas gadījumā garantiju aktivēšanas rezultātā Fonda līdzekļi kļūst mazāki par 70 % no paredzētā apjoma, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt vajadzīgi Fonda papildināšanai.

7. pants

Komisija saskaņā ar Kopienu vārdā izdotu pilnvaru Fonda finanšu pārvaldību uztic EIB.

8. pants

Komisija līdz nākamā finanšu gada 31. maijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Fonda stāvokli un tā pārvaldību iepriekšējā gadā.

9. pants

Fonda ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci pievieno Kopienu ieņēmumu un izdevumu pārskatam un bilancei.

10. pants

Atceļ Regulu (EK, Euratom) Nr. 2728/94.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ŠEBESTA


(1)  2008. gada 18. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 293, 12.11.1994., 1. lpp.

(3)  Sk. I pielikumu.

(4)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2728/94

(OV L 293, 12.11.1994., 1. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1149/1999

(OV L 139, 2.6.1999., 1. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2273/2004

(OV L 396, 31.12.2004., 28. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 89/2007

(OV L 22, 31.1.2007., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2728/94

Šī regula

1., 2. un 3. pants

1., 2. un 3. pants

3.a pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. panta pirmā daļa

11. pants

10. panta otrā daļa

I pielikums

II pielikums


Top