EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Komisijas Regula (EK) Nr. 308/2009 ( 2009. gada 15. aprīlis ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IIIA un VI pielikuma grozījumiem, lai pielāgotu tos zinātnes un tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 308/2009

(2009. gada 15. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IIIA un VI pielikuma grozījumiem, lai pielāgotu tos zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Astotajā to pušu konferencē, kuras pievienojušās Bāzeles Konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu pārrobežu transportēšanu un to aizvākšanu, kas notika no 2006. gada 27. novembra līdz 1. decembrim, tika panākta vienošanās, saskaņā ar kuru jāgroza VI pielikums Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem. Grozījums attiecas uz “kg” un “litri” aizstāšanu ar “tonnas (Mg)” kopējam atkritumu daudzumam, par kuru ir sniegta iepriekšēja piekrišana, tādējādi saskaņojot mērvienības ar mērvienībām regulas IA, IB un VII pielikumā.

(2)

Turklāt dalībvalstis 2008. gada 29. februārī, 2008. gada 10. martā, 2008. gada 17. martā un 2008. gada 29. aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir iesniegušas Komisijai pieprasījumus par to, lai tiktu apsvērta III pielikumā uzskaitīto divu vai vairāku atkritumu maisījumu iekļaušana IIIA pielikumā.

(3)

Korespondenti, kas iecelti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 54. pantu, sanāksmē, kas notika atbilstīgi minētās regulas 57. pantam, vienojās katram pieprasījumam par maisījumu iekļaušanu IIIA pielikumā pievienot noteiktu informāciju, lai būtu iespējams attiecīgos maisījumus novērtēt. Minētā informācija ir novērtēta atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1013/2006.

(4)

Videi drošas atkritumu apsaimniekošanas koncepcijā ietilpst tādu paņēmienu un tehnoloģiju izmantošana, kas palīdz mazināt kaitējumu videi, pateicoties tādiem procesiem un materiāliem, kas rada mazāk potenciāli kaitīgu vielu, un reģenerējot šādas vielas no emisijām pirms to izplūdes vai izmantojot un pārstrādājot ražošanas atlikumus. Valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu, ir jānodrošina, lai tajās esošie reģenerācijas uzņēmumi izmantotu modernizētus atkritumu reģenerēšanas paņēmienus. Modernizētu reģenerācijas paņēmienu izmantošana ir ļoti svarīga, ja atkritumu maisījumos ietilpst heterogēni atkritumi, piemēram, dārgmetālu un vara pārstrādes sārņi. Nav garantijas, ka valstīs, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, tiek ievēroti šie standarti. Tāpēc atkritumu maisījumiem, kuros ietilpst dārgmetālu un vara apstrādes izdedži, kuri IIIA pielikumā klasificēti (ESAO) GB040. pozīcijā, nevajadzētu attiekties uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu.

(5)

Tādēļ atbilstoši jāgroza Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA un VI pielikums.

(6)

Var būt lietderīgi pārskatīt IIIA pielikumā iekļauto atkritumu maisījumu sarakstu, jo īpaši pozīcijas, kas neattiecas uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, ņemot vērā no šīm valstīm saņemto informāciju par tehnoloģiskajām iespējām reģenerēt atkritumus, kā arī par atkritumu apsaimniekošanu vidi neapdraudošā veidā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA un VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Ja nepieciešams, IIIA pielikumu pārskata 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, jo īpaši – lai ņemtu vērā no valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, saņemto informāciju par to tehnoloģiskajām iespējām reģenerēt atkritumus un pierādījumus, ka atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar nosacījumiem, kuri līdzvērtīgi tiem, kas ir spēkā valstīs, kurās piemēro ESAO lēmumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

1.

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumu aizstāj ar šādu:

“IIIA PIELIKUMS

III PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE UN VIENĀ POZĪCIJĀ NEKLASIFICĒTIE DIVU VAI VAIRĀKU ATKRITUMU MAISĪJUMI, KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. PUNKTĀ

1.

Neatkarīgi no tā, vai maisījumi ir iekļauti šajā sarakstā, uz tiem nevar attiecināt vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā, ja tie ir kontaminēti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a)

pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā; vai

b)

nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

2.

Šajā pielikumā ir iekļauti šādi atkritumu maisījumi:

a)

atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B1010. un B1050. pozīcijā;

b)

atkritumu maisījumi, kas klasificēti Bāzeles konvencijas B1010. un B1070. pozīcijā;

c)

atkritumu maisījumi, kas klasificēti (ESAO) GB040. pozīcijā un Bāzeles konvencijas B1100. pozīcijā, attiecinot to uz cieto cinku (tehniskais cinks), cinku saturošiem izdedžiem, alumīnija apdedžiem, izņemot sāļu sārņus un ugunsizturīga oderējuma, tostarp tīģeļu, atkritumus, kas rodas, kausējot varu;

d)

atkritumu maisījumi, kas klasificēti (ESAO) GB040. pozīcijā, Bāzeles konvencijas B1070. un B1100. pozīcijā, attiecinot to tikai uz ugunsizturīga oderējuma, tostarp tīģeļu, atkritumiem, kas rodas, kausējot varu.

Pozīcijas, kas minētas c) un d) apakšpunktā, neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu.”

2.

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM, KAS SAŅĒMUŠI IEPRIEKŠĒJU PIEKRIŠANU (14. PANTS)

Kompetentā iestāde

Reģenerācijas uzņēmums

Atkritumu identifikācija

Derīguma termiņš

Kopējais daudzums, par kuru saņemta iepriekšēja piekrišana

Reģenerācijas uzņēmuma nosaukums un Nr.

Adrese

Reģenerācijas darbība

(+ R kods)

Izmantotās tehnoloģijas

(Kods)

No

Līdz

(Tonnas (Mg))”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top