EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0288

Komisijas Regula (EK) Nr. 288/2009 ( 2009. gada 7. aprīlis ), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu Augļi skolai

OJ L 94, 8.4.2009, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 212 - 221

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; Atcelts ar 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/288/oj

8.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 288/2009

(2009. gada 7. aprīlis),

ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai”

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 103.h panta f) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Lai saskaņā ar programmu “Augļi skolai” piešķirtu Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem, kuri regulāri apmeklē kādu no mācību iestādēm, ko pārvalda vai atzīst dalībvalsts kompetentās iestādes, ar Padomes Regulu (EK) Nr. 13/2009 (2) tika grozīta Regula (EK) Nr. 1234/2007.

(2)

Lai nodrošinātu programmas “Augļi skolai” pienācīgu īstenošanu, dalībvalstis, kuras valsts vai reģiona līmenī vēlas piedalīties programmā, vispirms izstrādā tās īstenošanas stratēģiju. Tāpēc, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu izveidotās programmas “Augļi skolai” pievienoto vērtību, dalībvalstīm jāizskaidro stratēģija, kā tās garantēs programmas pievienoto vērtību, īpaši gadījumos, kad parastās skolas pusdienas ēd vienlaikus ar produktiem, kas finansēti no programmas “Augļi skolai”. Ja dalībvalstis izvēlas īstenot vairāk nekā vienu programmu, tām jāizstrādā stratēģija katrai šādai programmai.

(3)

Dalībvalsts stratēģijai jāietver galvenie elementi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 2. punktā, konkrēti šīs programmas budžets, ietverot Kopienas un valsts ieguldījumu, tās ilgumu, mērķa grupu, atbilstīgos produktus, attiecīgo ieinteresēto personu iesaistīšanos, piemēram, izglītības un veselības aizsardzības iestādes, privāto sektoru vai bērnu vecākus. Dalībvalsts stratēģijā jāapraksta arī papildu pasākumi, kuri jāpieņem, lai nodrošinātu programmas efektivitāti.

(4)

Saskaņā ar Līguma 152. panta 1. punktu izstrādājot un īstenojot visas Kopienas politikas jomas, jānodrošina augsts veselības aizsardzības līmenis. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka atbalstam atbilstīgie produkti sniedz augsta līmeņa bērnu veselības aizsardzību un veicina veselīgas ēšanas paradumus, dalībvalstīm no stratēģijas jāizslēdz produkti ar pievienotu cukuru, taukiem, sāli vai saldinātājiem, izņemot attiecīgi pamatotos gadījumos, ja dalībvalsts stratēģijā pierāda, ka šie produkti var būt programmai atbilstoši. Jebkurā gadījumā valsts kompetentajai veselības aizsardzības iestādei jāapstiprina dalībvalsts atbilstīgo produktu saraksts.

(5)

Lai programma “Augļi skolai” būtu efektīva, ir vajadzīgi papildu pasākumi. Papildu pasākumi nedrīkst būt ierobežoti ar noteiktu ģeogrāfisku apgabalu vai mācību iestādēm, tādējādi izslēdzot konkrētus bērnus no programmas. Tāpēc dalībvalstu mērķim jābūt pēc iespējas lielākam programmas mērķa grupas skolēnu skaitam nodrošināt pieeju papildu pasākumiem.

(6)

Saprātīgas pārvaldības un budžeta vadības interesēs dalībvalstīm, kuras īsteno programmu “Augļi skolai”, uz Kopienas atbalstu jāpiesakās ik gadu.

(7)

Pārredzamības labad jānodrošina Kopienas atbalsta paredzamais sadalījums katrai dalībvalstij, ievērojot piešķīruma principu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 5. punktā. Lai varētu ņemt vērā demogrāfisko attīstību, Komisijai vismaz ik trešo gadu jānovērtē, vai piešķīrums ir atbilstošs.

(8)

Lai maksimāli izmantotu pieejamā finansējuma iespējas, Kopienas atbalsts, kas orientējoši piešķirts dalībvalstīm, kuras Komisijai laikus nepaziņoja par savu stratēģiju, jāpārdala starp dalībvalstīm, kuras piedalās programmā un paziņoja Komisijai gatavību izmantot lielāku Kopienas atbalsta apjomu, nekā tām sākotnēji piešķirts.

(9)

Ne tikai izdevumi par augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu pirkšanu, bet arī daži saistītie izdevumi, kuri tieši saistīti ar programmas “Augļi skolai” īstenošanu ir atbilstīgi Kopienas atbalsta saņemšanai, ja dalībvalsts tos iekļāvusi stratēģijā. Tomēr, lai saglabātu programmas efektivitāti, šiem saistītajiem izdevumiem var piešķirt tikai nelielu atbalsta procentu. Finanšu vadības un kontroles mērķiem šos izdevumus izsaka noteiktās summās, kuras aprēķina proporcionāli.

(10)

Pienācīgas pārvaldības, budžeta vadības un uzraudzības labad jānorāda atbalsta piešķiršanas nosacījumi, pretendentu apstiprinājums un derīga pieteikuma atbalsta saņemšanai nosacījumi. Attiecībā uz atbalsta maksājumu ir jānorāda prasības, kas jāizpilda pretendentiem, un jāparedz noteikumi par pieteikumu iesniegšanu, pārbaudēm un sankcijām, ko piemēros kompetentās iestādes, un par maksāšanas procedūru.

(11)

Lai efektīvi aizsargātu Kopienas finansiālās intereses, jānosaka atbilstoši pasākumi pārkāpumu un krāpšanas apkarošanai. Minētajos kontroles pasākumos ir jāiekļauj pilna administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un vienveidīgu pieeju dalībvalstīs, ņemot vērā atšķirīgo programmas īstenošanu tajās, jāprecizē šādu kontroles pasākumu apjoms, saturs, grafiks, kā arī jāziņo par tiem.

(12)

Turklāt ir jāatgūst nepamatoti samaksātās summas un jānosaka sankcijas, lai pretendentus atturētu no krāpnieciskas rīcības un rupjas nolaidības.

(13)

Lai novērtētu programmas “Augļi skolai” efektivitāti un veiktu salīdzinošu novērtējumu un labākās prakses apmaiņu, dalībvalstīm jāuzrauga un regulāri jāvērtē savas programmas “Augļi skolai” īstenošana un rezultāti un secinājumi jāsūta Komisijai. Ja augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produkti programmas mērķa grupai netiek izdalīti bez maksas, tad dalībvalstīm jānovērtē vecāku ieguldījuma ietekme uz programmas efektivitāti.

(14)

Pieredze rāda, ka ar Kopienas atbalstu līdzfinansēto projektu saņēmēji ne vienmēr pietiekami apzinās Kopienas lomu attiecīgajā projektā. Tāpēc katrā mācību iestādē, kura piedalās programmā “Augļi skolai”, skaidri jānorāda Kopienas loma.

(15)

Lai dalībvalstīm pietiktu laika izstrādāt savu programmu “Augļi skolai” vai esošās programmas saskaņot ar jaunajiem nosacījumiem, dalībvalstis var izstrādāt stratēģiju, kurā ir tikai sākumposma no 2009. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. jūlijam galvenie elementi. Tām jāļauj atlikt papildu pasākumu pieņemšanu minētajā pārejas posmā.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma un terminu lietojums

1.   Šī regula paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs un dažu saistīto izdevumu finansēšanai saskaņā ar programmu “Augļi skolai”.

2.   Šajā regulā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Regulā (EK) Nr. 1234/2007 lietotajiem, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

2. pants

Mērķa grupa

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga pantā minēto atbalstu paredz bērniem, kuri regulāri apmeklē kādu no mācību iestādēm, ko pārvalda vai atzīst dalībvalsts kompetentās iestādes.

3. pants

Stratēģija

1.   Dalībvalsts, kas vēlas izveidot programmu “Augļi skolai”, izstrādā stratēģiju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 2. punktā.

2.   Dalībvalsts stratēģija nevar ietvert produktus, kuri minēti šīs regulas I pielikumā. Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, piemēram, ja dalībvalsts programmā vēlas nodrošināt plašu produktu klāstu vai vēlas padarīt savu programmu pievilcīgāku, stratēģijā var noteikt, ka šādi produkti var būt atbilstīgi, ja minētajā pielikumā uzskaitītās vielas tiem ir pievienotas tikai nedaudz.

Dalībvalstis nodrošina, lai to kompetentās veselības aizsardzības iestādes apstiprinātu produktu sarakstu, kuri būs atbilstīgi to programmai “Augļi skolai”.

3.   Dalībvalstis stratēģijā izskaidro kā tās garantēs programmas pievienoto vērtību, īpaši gadījumos, kad parastās skolas pusdienas ēd vienlaikus ar programmas “Augļi skolai” finansētajiem produktiem. Kontroles pasākumus apraksta stratēģijā.

4.   Dalībvalstis stratēģijā apraksta kādus papildu pasākumus tās paredzēs, lai nodrošinātu savas programmas sekmīgu īstenošanu. Šie pasākumi var būt vērsti uz to, lai uzlabotu mērķa grupas zināšanas par augļu un dārzeņu jomu vai veselīgas ēšanas paradumiem, piemēram, tīmekļa vietņu izveidošana vai lauku saimniecību apmeklējumi vai dārza darbi.

5.   Dalībvalstis var izvēlēties attiecīgu ģeogrāfisko vai administratīvo līmeni, kurā tās vēlas īstenot programmu “Augļi skolai”. Ja tās izvēlas īstenot vairāk nekā vienu programmu, tām jāiesniedz katras programmas stratēģija. Dalībvalsts, kura īsteno vairākas programmas, var izveidot koordinācijas sistēmu.

4. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktiem

1.   Dalībvalstis, kuras izveido programmu “Augļi skolai”, vienu vai vairākus gadus periodā no 1. augusta līdz 31. jūlijam var pieprasīt atbalstu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga pantā, iesniedzot savu stratēģiju Komisijai līdz tā gada, kad minētais periods sākas, 31. janvārim.

2.   Dalībvalstis, kurām jau ir programma “Augļi skolai” vai citas programmas skolu apgādei, kurās ietverti augļi, pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir atbilstīgas Kopienas atbalstam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 6. punkta nosacījumiem. Tās iesniedz savu stratēģiju Komisijai 1. daļā norādītajā termiņā.

3.   Šīs regulas II pielikumā norādīts Kopienas palīdzības paredzamais sadalījums katrai dalībvalstij, ievērojot piešķīruma principu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 5. punktā. Komisija vismaz reizi trīs gados novērtē, vai II pielikums vēl atbilst minētajam piešķīruma principam.

4.   Kopienas atbalsta piešķīrumi, kas rezervēti tām dalībvalstīm, kuras neiesniedza Komisijai [stratēģiju] līdz tā gada, kurā sākas 1. punktā minētais periods, 31. janvārim, vai kuras pieprasīja tikai daļu sava sākotnējā piešķīruma, tiks pārdalīti dalībvalstīm, kuras piedalās un kuras līdz 1 punktā norādītajam termiņam Komisijai paziņoja par savu gatavību izmantot lielāku Kopienas atbalstu nekā tām sākotnēji piešķirts.

Pirmajā punktā minēto Kopienas atbalsta pārdalīšanu īsteno proporcionāli dalībvalsts sākotnējam piešķīrumam, ko aprēķina, ievērojot piešķīruma principu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga panta 5. punktā.

Līdz tā gada 31. martam, kurā sākas 1. punktā minētais periods, Komisija lemj par Kopienas atbalsta galīgo piešķīrumu dalībvalstīm.

5. pants

Attaisnotās izmaksas

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.ga pantā minētās Kopienas atbalsta saņemšanai attaisnotās izmaksas ir šādas:

a)

tādu 3. panta 1. punktā minēto augļu un dārzeņu, pārstrādāto augļu un dārzeņu un banānu produktu izmaksas, uz kuriem attiecas programma “Augļi skolai” un kuri piegādāti mācību iestādei;

b)

saistītās izmaksas, kuras tieši saistītas ar programmas “Augļi skolai” īstenošanu un ietver tikai:

i)

iekārtu pirkšanas, nomas, īres un izpirkumnomas izmaksas, ja tās paredzētas stratēģijā,

ii)

12. pantā minētās uzraudzības un vērtēšanas izmaksas, kuras tieši saistītas ar programmu “Augļi skolai”,

iii)

komunikācijas izmaksas, kurās ietvertas 14. panta 1. punktā minētā plakāta izmaksas.

Ja par programmā “Augļi skolai” ietverto produktu transportu un piegādi ir atsevišķs rēķins, šādas izmaksas nepārsniedz 3 % no produktu izmaksas.

Ja produktus mācību iestādēm piegādā par brīvu, dalībvalstis var pieņemt rēķinus par transportu un piegādi, ņemot vērā dalībvalsts stratēģijā noteikto maksimālo robežu.

Pirmās daļas b) apakšpunkta iii) daļā minētās komunikācijas izmaksas nevar finansēt no citām Kopienas atbalsta programmām.

2.   Pirmā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un iii) daļā minēto izmaksu kopējais apjoms ir noteikta summa un uz to attiecas maksimālā robeža, kas pēc 4. panta 4. punktā minētās Kopienas atbalsta galīgās piešķiršanas nepārsniedz 5 % no dalībvalstij piešķirtā Kopienas atbalsta.

Pēc 4. panta 4. punktā minētā Kopienas atbalsta galīgās piešķiršanas tajā gadā, kad notiek 12. pantā minētā novērtēšana, pirmā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un ii) daļā minēto izmaksu kopējais apjoms nepārsniedz 10 % no dalībvalstij piešķirtā Kopienas atbalsta gadam, kurā notiek vērtēšana.

6. pants

Atbalsta piešķiršanas vispārējie nosacījumi

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar viņu stratēģiju piešķirtais atbalsts tiek piegādāts atbalsta pretendentiem, ja šie pretendenti savām kompetentajām iestādēm ir iesnieguši derīgu pieteikumu. Pieteikums atbalsta saņemšanai ir derīgs tikai tad, ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas mācību iestāde, kam piegādā produktus, ir apstiprinājusi pretendentu šim mērķim.

2.   Dalībvalsts var izvēlēties pretendentus atbalsta saņemšanai no šādām iestādēm:

a)

izglītības iestādes;

b)

izglītības pārvaldes iestādes – attiecībā uz produktiem, kurus sadala to rajona bērniem;

c)

produktu piegādātāji un/vai izplatītāji;

d)

organizācijas, kuras darbojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu vārdā un īpaši izveidotas šim mērķim;

e)

cita sabiedriska vai privāta organizācija, kura veic:

i)

augļu un dārzeņu pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu sadali mācību iestādēm saskaņā ar programmu “Augļi skolai”, kura izveidota saskaņā ar šo regulu vai pielāgota tai,

ii)

novērtēšanu un/vai komunikāciju.

7. pants

Atbalsta pretendentu apstiprināšanas vispārīgi nosacījumi

Apstiprinājuma nosacījums ir pretendenta šāda rakstiska apņemšanās kompetentajai iestādei:

a)

izmantot saskaņā ar šo regulu izstrādātas vai tai pielāgotas programmas “Augļi skolai” finansētos produktus bērnu patēriņam tajā izglītības iestādē vai iestādēs, attiecībā uz kuru vai kurām tas iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem, ja ir konstatēts, ka produkti nav izplatīti 2. pantā minētajiem bērniem, vai ja tas ir samaksāts par produktiem, kas nav atbilstīgi saskaņā ar šo regulu;

c)

krāpšanas un rupjas nolaidības gadījumā atmaksāt starpību starp sākotnēji samaksāto summu un summu, kas pretendentam pienākas;

d)

pēc kompetento iestāžu lūguma uzrādīt attaisnojošus dokumentus;

e)

ļaut veikt jebkuru pārbaudi, par ko izlēmusi dalībvalsts kompetentā iestāde, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

Dalībvalstis var saistīt apstiprinājumu ar papildu saistībām, kuras pretendentam rakstiski jāiesniedz kompetentajai iestādei.

8. pants

Dažu pretendentu apstiprināšanas īpašie nosacījumi

Ja atbalsta pieteikumu iesniedz 6. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunktā minēts pretendents, pretendentam papildus 7. pantā minētajām saistībām jāsniedz rakstiskas saistības veikt izglītības iestāžu vai attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumu un adrešu uzskaiti un attiecīgajām izglītības iestādēm vai izglītības pārvaldes iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu un apjomu uzskaiti.

9. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

Ja ir konstatēts, ka atbalsta pretendents vairs neatbilst 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem vai kādām citām saistībām saskaņā ar šo regulu, apstiprinājumu atkarībā no pārkāpuma smaguma aptur uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai atsauc. Šādu darbību neveic force majeure gadījumos vai tad, ja dalībvalsts konstatē, ka pārkāpums nav izdarīts tīši vai nolaidības dēļ, vai tas ir maznozīmīgs. Apstiprinājumu, kas vienreiz atsaukts, var atjaunot ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem pēc pretendenta pieprasījuma.

10. pants

Atbalsta pieteikumi

1.   Atbalsta pieteikumu formu nosaka dalībvalsts kompetentā iestāde un tajā ietver vismaz šādu informāciju:

a)

sadalītais apjoms;

b)

izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes iestādes, uz kuru attiecas a) apakšpunktā minētā informācija, nosaukums un adrese vai identifikācijas numurs;

c)

dalībvalsts stratēģijā noteiktās mērķa grupas bērnu skaits attiecīgajā izglītības iestādē.

2.   Dalībvalstis nosaka pieteikumu iesniegšanas biežumu saskaņā ar savu stratēģiju, bet atbalsta pieteikuma periods nepārsniedz 5 mēnešus. Ja programma turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus 4. panta 1. punktā norādītajā periodā, atbalsta pieteikumu kopējais skaits katrā periodā ir vismaz trīs.

3.   Izņemot force majeure gadījumus, lai atbalsta pieteikumi būtu derīgi, tiem jābūt pareizi aizpildītiem, un tie jāiesniedz līdz trešā mēneša pēdējai dienai, skaitot no tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas.

4.   Pieteikumā uzrādītie daudzumi jāapliecina ar kompetentām iestādēm pieejamu dokumentāru pierādījumu. Tajā jānorāda piegādāto produktu cena, un jāpievieno kvīts vai cits maksājuma pierādījums.

11. pants

Atbalsta maksājums

1.   Produktu piegādātājiem, organizācijām vai iestādēm, kas minēti 6. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunktā, atbalstu izmaksā tikai tad:

a)

ja tie uzrāda kvīti par faktiski piegādātajiem daudzumiem; vai

b)

pamatojoties uz kompetentās iestādes pirms galīgā atbalsta maksājuma veiktās pārbaudes ziņojumu, kurā konstatēts, ka maksājuma prasības ir izpildītas; vai

c)

ja dalībvalsts atļauj – uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka atbilstīgi šai regulai par piegādātajiem daudzumiem ir samaksāts.

2.   Atbalstu izmaksā kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Dalībvalsts nosaka derīga atbalsta pieteikuma formu un saturu.

3.   Ja 10. panta 3. punktā minētais termiņš ir pārsniegts par mazāk nekā diviem mēnešiem, atbalstu tomēr maksā, bet samazina:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par vienu mēnesi vai mazāk;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts vairāk par vienu mēnesi, bet mazāk par diviem mēnešiem.

Ja 10. panta 3. punktā minētais termiņš ir pārsniegts par diviem mēnešiem, atbalstu samazina par 1 % par papildu dienu.

12. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.   Dalībvalstis ik gadu uzrauga to programmas “Augļi skolai” īstenošanu. Uzraudzība izmanto datus, ko iegūst, izpildot vadības un kontroles pienākumus, ietverot 10. un 11. pantā minētos. Dalībvalstīm jāizveido atbilstošas struktūras un procedūras veidus, lai nodrošinātu programmas īstenošanas regulāru uzraudzību.

2.   Dalībvalstis novērtē savas programmas “Augļi skolai” īstenošanu un novērtē tās efektivitāti. Līdz 2012. gada 29. februārim dalībvalstis paziņo Komisijai novērtējuma rezultātus par periodu no 2010. gada 1. augusta līdz 2011. gada 31. jūlijam. Turpmākajos periodos dalībvalstis novērtē programmas īstenošanu vismaz ik piecus gadus un rezultātus paziņo pēc minētās dienas ik piecus gadus.

3.   Ja dalībvalsts nepaziņo novērtējuma rezultātus līdz 2. punktā minētajai dienai vai pēc minētās dienas ik piecus gadus, nākamā piešķīruma apjomu samazina šādi:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par vienu mēnesi vai mazāk;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts vairāk par vienu mēnesi, bet mazāk par diviem mēnešiem.

Ja pirmajā punktā minētais termiņš ir pārsniegts par diviem mēnešiem, atbalstu samazina par 1 % par papildu dienu.

13. pants

Kontrole un sankcijas

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs regulas izpildi. Šie pasākumi iekļauj atbalsta pieteikumu pilnu administratīvo pārbaudi, ko papildina pārbaudes uz vietas, kas norādītas 2. līdz 8. punktā.

2.   Administratīvās pārbaudes jāveic visiem atbalsta pieprasījumiem, un tās ietver dalībvalsts noteikto to attaisnojošo dokumentu pārbaudi, kuri attiecas uz produktu piegādi. Administratīvās pārbaudes papildina pārbaudes uz vietas, ko veic jo īpaši attiecībā uz:

a)

8. pantā minēto uzskaiti, tostarp finanšu uzskaiti, piemēram, par iegādes un pārdošanas rēķiniem un bankas kontu izrakstiem;

b)

subsidēto produktu izmantošanu saskaņā ar šo regulu, jo īpaši, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem.

3.   Pārbaužu uz vietas, kas veiktas par katru periodu no 1. augusta līdz 31. jūlijam, kopējais skaits ietver vismaz 5 % no valsts mērogā piešķirtā atbalsta un vismaz 5 % no visiem 6. pantā minētajiem pretendentiem.

Ja pretendentu skaits dalībvalstī ir mazāks par simtu, pārbaudes uz vietas veic piecu pretendentu telpās.

Ja pretendentu skaits dalībvalstī ir mazāks par pieciem, pārbauda visus pretendentus.

4.   Pārbaudes uz vietas veic visā periodā no 1. augusta līdz 31. jūlijam, un tās aptver vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu periodu.

5.   Pārbaudēm uz vietas pakļaujamos pretendentus atlasa kompetentā kontroles iestāde, pienācīgi ņemot vērā atšķirīgos ģeogrāfiskos apgabalus un pamatojoties uz riska analīzi, jo īpaši ņemot vērā kļūdas, kas atkārtojas, un iepriekšējos gados veikto pārbaužu secinājumus. Riska analīzē ņem vērā arī dažādās iesaistītās atbalsta summas un 6. panta 2. punktā minēto pretendentu kategorijas.

6.   Ja uz atbalstu piesakās 6. panta 2. punkta b) līdz e) apakšpunktā minētais pretendents, pārbaudi uz vietas pretendenta telpās papildina pārbaude uz vietas vismaz divu izglītības iestāžu telpās vai vismaz 1 % no pretendenta reģistrā paziņoto izglītības iestāžu telpās, izvēloties to, kurš skaitlis ir lielāks.

7.   Ja nav apdraudēts kontroles mērķis, par kontroli var paziņot iepriekš, bet paziņošanas termiņš jāierobežo ar nepieciešamo minimumu.

8.   Kompetentā kontroles iestāde sagatavo kontroles ziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādos kontrolētos punktus.

Kontroles ziņojumu iedala šādās daļās:

a)

vispārējā daļa, kurā jo īpaši ietverta šāda informācija:

i)

programma, aptvertais periods, kontrolētie atbalsta pieteikumi, produktu daudzums, kurus aptver programma “Augļi skolai”, izglītības iestādes, kuras piedalās, novērtējums, kura pamatā ir pieejamie dati par bērnu skaitu, par kādu atbalsts tika izmaksāts, un iesaistītā finansējuma apjoms,

ii)

klātesošās atbildīgās personas;

b)

daļa, kurā atsevišķi aprakstītas veiktās pārbaudes un kurā jo īpaši sniegta šāda informācija:

i)

pārbaudītie dokumenti,

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms,

iii)

piezīmes un secinājumi.

9.   Nepamatoti samaksāto summu atgūšanai mutatis mutandis piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 (3) 73. panta 1., 3., 4. un 8. punktu.

10.   Neskarot 9. pantu, krāpšanas vai rupjas nolaidības gadījumā, par kuru pretendents ir atbildīgs, papildus šā panta 9. punktā paredzētajai nepamatoti samaksātās summas atgūšanai pretendents atmaksā arī summu, kas vienāda ar starpību starp sākotnēji samaksāto summu un summu, ko pretendents ir tiesīgs saņemt.

14. pants

Eiropas programmas “Augļi skolai” plakāts

1.   Dalībvalstīm, kuras piedalās Eiropas programmā “Augļi skolai”, jāinformē sabiedrība par to, ka programma tiek īstenota ar Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu. Tālab, ievērojot III pielikumā noteiktās obligātās prasības, dalībvalstis izgatavo plakātu. Plakātu novieto labi redzamā vietā un tā, lai informācija būtu labi salasāma, pie līdzdalīgās izglītojošās iestādes galvenās ieejas.

2.   Ja kāda dalībvalsts nolemj, ka tā neizmantos šā panta pirmajā punktā minēto plakātu, tad dalībvalsts savā stratēģijā nepārprotami paskaidro, kā tā iecerējusi informēt sabiedrību par Eiropas Kopienas finansiālo ieguldījumu programmas īstenošanai. Uz dalībvalsts programmas “Augļi skolai” plakātiem, informācijas līdzekļiem, reklāmas vai attiecīgajā tīmekļa vietnē jābūt Eiropas Savienības karogam un šādam teikumam: “Ar Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu mūsu (ieraksta izglītības iestādes nosaukumu) piedalās Eiropas programmā “Augļi skolai””.

3.   Norādēm uz Eiropas Kopienas piešķirto finansiālo atbalstu jābūt vismaz tikpat redzamām kā norādēm par citu privātu vai valsts iestāžu atbalstu dalībvalsts programmai.

15. pants

Paziņojumi

1.   Šīs regulas 4. panta 1. un 2. punktā minētos paziņojumus Komisijai dalībvalstis nosūta līdz 31. janvārim gadā, kurā sākas 4. panta 1. punktā minētais periods. Paziņojumi Komisijas norādītajā formātā jānosūta pa e-pastu uz adresi AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu.

Sākot ar 2010. gadu, dalībvalstis 4. panta 1. punktā minētā periodā beigās ik gadu informē Komisiju līdz 30. novembrim gadā, kad beidzas 4. panta 1. punktā minētais periods, par šādiem aspektiem:

a)

uzraudzības rezultāti, ja uzraudzība bijusi paredzēta saskaņā ar regulas 12. panta prasībām;

b)

pārbaudes, kas veiktas uz vietas, ievērojot 13. un 16. panta prasības un attiecīgie secinājumi.

2.   Paziņojumu formu un saturu izvēlas saskaņā ar Komisijas norādījumiem dalībvalstīm. Minētos paraugus izmanto tikai tad, kad informēta Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja.

3.   Komisija regulāri publicē dalībvalstu stratēģijas un uzraudzības un novērtējuma rezultātus.

4.   Ja šīs regulas 3. pantā minētā stratēģija tiek mainīta, dalībvalsts par to nekavējoties paziņo Komisijai, nosūtot informāciju uz šā panta 1. punkta pirmajā daļā minēto adresi.

16. pants

Pārejas noteikumi

1.   Periodam no 2009. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. jūlijam dalībvalstis izstrādā stratēģiju, kurā iekļauti tikai šādi pamatelementi: budžets, mērķa grupa, piemērotie produkti un, atkāpjoties no šās regulas 3. panta 2. punkta prasībām, dalībvalsts kompetentajām veselības aizsardzības iestādēm atbilstīgo produktu saraksts nav jāapstiprina. Dalībvalstis var atlikt arī papildu pasākumu īstenošanu līdz minētā perioda beigām.

2.   Attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto periodu, atkāpjoties no šīs regulas 4. panta 1. un 2. punkta prasībām, dalībvalstis līdz 2009. gada 31. maijam publisko savu stratēģiju, savukārt Komisija pieņem galīgo lēmumu par Kopienas atbalsta piešķiršanu līdz 2009. gada 31. jūlijam.

3.   Šā panta 1. punktā minētajā periodā, atkāpjoties no regulas 11. panta 2. punkta prasībām, kompetentā iestāde četru mēnešu laikā izmaksā atbalsta summu pēc tam, kad tā ir saņēmusi pareizi aizpildītu un derīgu pieteikumu atbilstoši šīs regulas 6. panta 1. punkta prasībām, un šīs regulas 13. panta 3. punktā minētās pārbaudes uz vietas veic vismaz attiecībā uz 10 % atbalsta un 10 % atbalsta pretendentu.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 15. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 5, 9.1.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.


I PIELIKUMS

Produktu saraksts, kurus nedrīkst iekļaut ar Kopienas atbalstu līdzfinansētā programmā “Augļi skolai”

Produkti, kuriem

pievienots cukurs,

pievienoti tauki,

pievienota sāls,

pievienoti saldinātāji.


II PIELIKUMS

Orientējošais Kopienas atbalsta apjoms katrai dalībvalstij

Dalībvalsts

Līdzfinansējuma likme

(%)

Bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem

(absolūti skaitļi)

EUR

Austrija

50

439 035

1 320 400

Beļģija

50

592 936

1 782 500

Bulgārija

75

320 634

1 446 100

Kipra

50

49 723

175 000

Čehija

73

454 532

1 988 100

Dānija

50

343 807

1 034 000

Igaunija

75

62 570

282 400

Somija

50

299 866

901 200

Francija

51

3 838 940

11 778 700

Vācija

52

3 972 476

12 488 300

Grieķija

59

521 233

1 861 300

Ungārija

69

503 542

2 077 900

Īrija

50

282 388

849 300

Itālija

58

2 710 492

9 521 200

Latvija

75

99 689

450 100

Lietuva

75

191 033

861 300

Luksemburga

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nīderlande

50

985 163

2 962 100

Polija

75

2 044 899

9 222 800

Portugāle

68

539 685

2 199 600

Rumānija

75

1 107 350

4 994 100

Slovākija

73

290 990

1 276 500

Slovēnija

75

93 042

419 200

Spānija

59

2 006 143

7 161 900

Zviedrija

50

481 389

1 447 100

Apvienotā Karaliste

51

3 635 300

11 148 900

ES-27

58

25 920 489

90 000 000


III PIELIKUMS

Prasību minimums Eiropas programmas “Augļi skolai” plakātam

Plakāta izmērs

:

A3 vai lielāks

Burti

:

1 cm vai lielāki

Virsraksts

:

Eiropas programma “Augļi skolai”

Saturs

:

atkarībā no izglītības iestādes tipa jābūt vismaz šādam tekstam:

“Ar Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu mūsu (ieraksta izglītības iestādes nosaukumu, piemēram, bērnudārzs, sākumskola vai skola) piedalās Eiropas programmā “Augļi skolai””. Uz plakāta jābūt Eiropas Kopienas simbolam.


Top