EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Komisijas Regula (EK) Nr. 273/2009 ( 2009. gada 2. aprīlis ), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, pieļaujot atkāpes no dažiem Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 273/2009

(2009. gada 2. aprīlis),

ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, pieļaujot atkāpes no dažiem Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1875/2006 (3) noteica saistības komersantiem sniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniskā veidā muitas iestādēm par precēm, kuras ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, lai minētās iestādes, pamatojoties uz šo informāciju, varētu veikt datorizētu riska analīzi, pirms preces tiek ievestas Kopienas muitas teritorijā vai izvestas no tās. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1875/2006 3. panta 3. punktu šāda informācija būs jāsniedz no 2009. gada 1. jūlija.

(2)

Tā kā ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju ieviešanas process elektroniskā veidā ir sarežģīts, īstenošanas procesā ir radusies neparedzēta aizkavēšanās, tāpēc visi komersanti nevarēs izmantot informācijas tehnoloģijas un datortīklus paredzētajiem mērķiem no 2009. gada 1. jūlija. Lai gan informāciju tehnoloģijas un datortīkli veicina starptautisko tirdzniecību, tiem arī ir vajadzīgas investīcijas automātiskām datu pārraides sistēmām, kas komersantiem īstermiņā var radīt grūtības. Līdz ar to ir lietderīgi ņemt vērā šādas situācijas, nodrošinot to, ka pārejas periodā komersanti varēs brīvprātīgi iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniskā veidā, lai ļautu viņiem pielāgot to sistēmas jaunajām tiesiskajām prasībām.

(3)

Pārejas perioda noteikšanu izvešanas kopsavilkuma deklarāciju ieviešanai elektroniskā veidā pamato tas, ka šajā periodā piemēro arī atvieglojumus, ko saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 285.a panta 2. punktu var piešķirt apstiprinātiem eksportētājiem, kuriem ir priekšrocības vietējās muitošanas procedūrā, ar nosacījumu, ka izvešanas muitas iestāde atrodas tajās pašās dalībvalstīs, kurās eksporta muitas iestāde, un tā saņem vajadzīgos datus preču izvešanai.

(4)

Gadījumos, kad komersanti neiesniedz ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniskā veidā vai vietējā muitošanas procedūra tiek izmantota atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 285.a panta 2. punktam, muitas iestādes nevarēs veikt riska analīzi drošības un drošuma apsvērumu dēļ, pamatojoties uz datiem, kas norādīti ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā. Šādos gadījumos muitas iestādēm jāizmanto riska analīzei pieejamā informācija, kas vēlākais tiek iesniegta, preces ievedot Kopienas muitas teritorijā vai tās izvedot no Kopienas muitas teritorijas.

(5)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, var uzskatīt, ka pārejas periods – 18 mēneši – ir pietiekami ilgs, lai komersanti varētu izpildīt visas saistības, kas noteiktas Regulā (EEK) Nr. 2454/93. Līdz ar to šajā regulā paredzētās atkāpes no 2010. gada 31. decembra vairs nebūs spēkā. Tādējādi pēc 2010. gada 31. decembra ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniskā veidā ar datiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā, ir jāiesniedz norādītajā termiņā par precēm, kuras ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, un atvieglojumi, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 285.a panta 2. punktā, vairs netiks piemēroti.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim ievešanas kopsavilkuma deklarācija, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2454/93 1. panta 17. punktā un 183. pantā, nav obligāti jāiesniedz.

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

Ja saskaņā ar 1. punktu ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta, riska analīzi, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2454/93 184.d pantā, muitas iestādes veic, vēlākais preces ievedot Kopienas muitas teritorijā vai tās izvedot no Kopienas muitas teritorijas, vajadzības gadījumā izmantojot deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu vai muitas deklarāciju, kurā norādītas preces vai jebkāda cita informācija, kas pieejama par minētajām precēm.

Ja saskaņā ar 1. punktu ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta, tad spēkā ir 2009. gada 30. jūnijā piemērojamie noteikumi par Kopienas muitas teritorijā ievestām precēm, kuri minēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 III sadaļā un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 VI sadaļas I daļā.

2. pants

No 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2454/93 592.f panta 1. punktā, 842.a pantā un 842.b pantā, iesniegt nav obligāti.

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

Ja saskaņā ar 1. punktu izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta, riska analīzi, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2454/93 842.d panta 2. punktā, muitas iestādes veic vēlākais, precēm nonākot izvešanas muitas iestādē, vajadzības gadījumā izmantojot informāciju, kas pieejama par minētajām precēm.

Ja saskaņā ar 1. punktu izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta, par atpakaļizvešanu paziņo muitas iestādēm saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 182. panta 3. punktu, kas bija piemērojams 2009. gada 30. jūnijā.

3. pants

Līdz 2010. gada 31. decembrim Regulas (EEK) Nr. 2454/93 285.a panta 2. punktu var piemērot attiecībā uz apstiprinātiem eksportētājiem, kuri gūst labumu no atvieglojumiem datumā, kad šī regula stājas spēkā, ar nosacījumu, ka izvešanas muitas iestāde atrodas tajā pašā dalībvalstī, kurā eksporta muitas iestāde, un tā saņem vajadzīgos datus preču izvešanai.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.


Top