EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 218/2009 ( 2009. gada 11. marts ) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/70


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 218/2009

(2009. gada 11. marts)

par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Statistikas programmu komitejas atzinumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 3880/91 (1991. gada 17. decembris) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (2), ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Tā kā minētajā regulā ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības dēļ tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Kopienas zivsaimniecības resursu pārvaldībai ir vajadzīga precīza un laikus apkopota statistika par nozveju, kāda ir dalībvalstu kuģiem, kas zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumos.

(3)

Konvencija par turpmāku daudzpusēju sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 81/608/EEK (4), kā arī Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas zvejniecības komisijas izveide prasa, lai Kopiena sniedz šai komisijai visu pieejamo statistiku, ko tā ir lūgusi.

(4)

Ieteikumi, kas saņemti no Starptautiskās jūras izpētes padomes saskaņā ar šīs organizācijas un Kopienas sadarbības nolīgumu (5), būs jo vērtīgāki, ja būs pieejama statistika par Kopienas zvejas flotes darbību.

(5)

Konvencija par lašu saudzēšanu Ziemeļatlantijā, kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 82/886/EEK (6) un Ziemeļatlantijas Lašu saudzēšanas organizācijas (Nasco) izveide prasa, lai Kopiena sniedz Nasco pieejamo statistiku, ko tā ir lūgusi.

(6)

Vairākas dalībvalstis ir lūgušas iespēju datus iesniegt citādā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nevis to, kas paredzēts IV pielikumā (Statlant anketu ekvivalents).

(7)

Ir vajadzīgas pilnīgākas definīcijas un apraksti, ko izmantot zvejniecības statistikā un zvejniecības pārvaldībā Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.

(8)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(9)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot sugu un zvejas statistikas reģionu sarakstus, šo zvejas reģionu aprakstus un pieļaujamo datu apvienošanas pakāpi. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai datus par ikgadējo nominālo nozveju, kāda ir kuģiem, kas ir reģistrēti attiecīgajā dalībvalstī vai kuģo ar šīs dalībvalsts karogu un zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.

Nominālās nozvejas datos iekļauj visus zvejniecības produktus, kas jebkādā formā ir izkrauti krastā vai pārkrauti jūrā, taču neiekļauj daudzumus, ko pēc nozvejošanas palaiž atpakaļ jūrā, patērē uz kuģa vai izmanto par ēsmu. Neiekļauj akvakultūras produktus. Datus reģistrē kā krastā izkrautā vai jūrā pārkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

2. pants

1.   Datus iesniedz par katras I pielikumā uzskaitītās sugas nominālo nozveju katrā zvejas statistikas reģionā, kas minēts II pielikumā un definēts III pielikumā.

2.   Datus par katru kalendāro gadu iesniedz sešos mēnešos pēc attiecīgā gada beigām. Datus nesniedz par sugām, ko zvejo zvejas reģionos, par kuriem nozveja nav reģistrēta gadā, par ko iesniedz datus. Dati par nenozīmīgām sugām kādā dalībvalstī nav jāiesniedz atsevišķi, taču tos var iekļaut kopējā postenī, ar noteikumu, ka šādi reģistrētu produktu svars nepārsniedz 10 % no šīs dalībvalsts kopējās nozvejas attiecīgajā mēnesī.

3.   Komisija var grozīt sugu un zvejas statistikas reģionu sarakstus, šo zvejas reģionu aprakstus un pieļaujamo datu apvienošanas pakāpi.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. pants

Ja vien saskaņā ar kopējo zvejniecības politiku pieņemtie noteikumi nenosaka citādi, dalībvalstīm ir atļauts izmantot izlašu veidošanas metodes, lai iegūtu nozvejas datus par tām flotes daļām, attiecībā uz kurām pilnīga datu sniegšana uzliktu pārmērīgu administratīvo procedūru slogu. Precīzas ziņas par izlašu veidošanas procedūru, kā arī precīzas ziņas par kopējiem datiem, ko iegūst ar šādām metodēm, dalībvalstīm ir jāiekļauj ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

4. pants

Dalībvalstis pilda savas saistības pret Komisiju saskaņā ar 1. un 2. pantu, iesniedzot datus magnētiskos datu nesējos, kuru formāts ir norādīts IV pielikumā.

Dalībvalstis var iesniegt datus formātā, kas izklāstīts V pielikumā.

Pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma dalībvalstis var iesniegt datus citā formātā vai izmantojot citu datu nesēju.

5. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk “Komiteja”), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (8).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

6. pants

1.   Dalībvalstis līdz 1993. gada 1. janvārim iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu, izklāstot, kā iegūti nozvejas dati, un sīkāk norādot šo datu pilnību un ticamību. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo šo ziņojumu kopsavilkumu.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu, trīs mēnešos pēc izmaiņu ieviešanas.

3.   Metodoloģiskus ziņojumus, datu pieejamību un datu ticamību, kā minēts 1. punktā, kā arī citus attiecīgus jautājumus, kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu, reizi gadā pārbauda Komitejas kompetentā darbagrupa.

7. pants

1.   Ar šo Regula (EEK) Nr. 3880/91 tiek atcelta.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 26. februāra Lēmums.

(2)  OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp.

(3)  Sk. VI pielikumu.

(4)  OV L 227, 12.8.1981., 21. lpp.

(5)  Sadarbības Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Starptautisko Jūras pētniecības padomi (OV L 149, 10.6.1987., 14. lpp.).

(6)  OV L 378, 31.12.1982., 24. lpp.

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


I PIELIKUMS

To sugu saraksts, par kurām ziņots komerciālajā nozvejas statistikā par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu

Dalībvalstīm ir jāpaziņo par to sugu nominālo nozveju, kas ir apzīmētas ar zvaigznīti (*). Ziņojot par atlikušo sugu nominālo nozveju, nav obligāti jānorāda atsevišķas sugas. Tomēr, ja dati par atsevišķām sugām nav iesniegti, tie ir jāiekļauj kopējās kategorijās. Dalībvalstis var iesniegt datus par sugām, kas nav sarakstā, ar noteikumu, ka sugas ir skaidri norādītas.

Piezīme

:

“n.t.p.” saīsinājums nozīmē “netiek tuvāk precizēts”.

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Nosaukums angļu valodā

Plauži

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Ālants

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Rauda

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Karpa (sazāns)

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Zeltainā karūsa

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Līnis

FTE

Tinca tinca

Tench

Karpu dzimtas zivis n.t.p.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Līdaka

FPI

Esox lucius

Northern pike

Zandarts

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Asaris

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Saldūdens vēdzele

FBU

Lota lota

Burbot

Saldūdens zivis n.t.p.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Stores n.t.p.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Zutis

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Repsis

FVE

Coregonus albula

Vendace

Sīgas n.t.p.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Lasis

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Taimiņš

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Foreles n.t.p.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Palijas n.t.p.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Salaka

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Lašu dzimtas zivis n.t.p.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Sīga

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Smaildeguna sīga

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Nēģi

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Lapreņģes un paledes n.t.p.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Diadromās siļķu dzimtas zivis n.t.p.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Diadromās zivis n.t.p.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Megrims n.t.p.

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Četracu megrims

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Megrimi n.t.p.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Akmeņplekste

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Gludais rombs

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Paltuss

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Jūras zeltplekste

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Melnais paltuss

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Sarkanā plekste

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Neīstais paltuss

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Gludā plekste

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Mazmutes plekste

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Baltijas plekste

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Jūrasmēle

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Smilšu jūrasmēle

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Senegālas jūrasmēle

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Jūrasmēles n.t.p.

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Plekstveidīgās zivis n.t.p.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosme

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Menca

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Heks

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Jūras līdaka

LIN (*)

Molva molva

Ling

Zilā jūras līdaka

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Lielais bārdainais heks

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Pikša

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Navaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Saida

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Pollaks

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Polārmenca

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Esmarka menca

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Franču menca

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Putasū

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Merlangs

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Strupdeguna garaste

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Moridae mencas

MOR

Moridae

Morid cods

Mazā menca

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Grenlandes menca

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Arktiskā ledus menca

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Mencveidīgās zivis n.t.p.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Strupdeguna argentīna

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Argentīna

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Argentīnas

ARG

Argentina spp.

Argentines

Jūras zutis

COE

Conger conger

European conger

Dorija

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Jūras asaris (labraks)

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Milzu zobainais asaris

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Poliprions

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Akmensasari

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Pomadasīdas n.t.p.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Sudrabainā kuprzivs

MRG

Argyrosomus regius

Meagre

Sarkanā (parastā) zobaine

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Pandora

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Lielacu zobaine

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Zobaines n.t.p.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Jūras karūsa

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Bopsa

BOG

Boops boops

Bogue

Sparīdas n.t.p.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Jūras barbe

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Lielā drakonzivs

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Vilkzivs

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Raibā vilkzivs

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Lucītis

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Tūbīšu dzimtas zivis

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Gobijas

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Sarkanasari

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Skorpēnas n.t.p.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Jūras gaiļi n.t.p.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Jūras zaķis

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Jūrasvelns

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Melnais jūrasvelns

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Jūrasvelni n.t.p.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

Stagari

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Pagele

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Zobaine

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Slocenes

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Svītrainais asaris

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Vilkzivis n.t.p.

CAT (*)

Anarchichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Knābja sarkanasaris

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Zeltainais sarkanasaris

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Jūras dzeguze

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Parastais jūras gailītis

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Garspuru jūras gailītis

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Svītrainais jūras gailītis

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Cepola

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Acantholatris monodactylus sugas zivis

TDL

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

Sicyopterus lagocephalus zivis

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Melnā kardinālzivs

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Vidusjūras ķeizarasaris

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Trachyscorpia echinata zivis

TZY

Trachyscorpia cristulata

Spiny scorpionfish

Plankumainā lūpzivs

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Brūnā lūpzivs

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Spīdīgā beriksa

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Piegrunts asarveidīgās zivis n.t.p.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Moiva

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Vējzivs

GAR

Belone belone

Garfish

Makreļlīdaka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Kefales n.t.p.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Stavrida

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Zilā stavrida

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Vidusjūras stvarida

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Stavridas n.t.p.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Lihija

LEE

Lichia amia

Leerfish

Jūras plaudis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Aterīnas

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Pelaģiskās asarveidīgās zivis n.t.p.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Siļķe

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinellas n.t.p.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardīne

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Brētliņa

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Anšovs

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Siļķu dzimtas zivis n.t.p.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamīda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Zobenzivs

SWO

Xipias gladius

Swordfish

Fregates makreļtunzivs

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Ziemeļu tunzivs

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Dzeltenspuru tunzivs

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Svītrainā tunzivs

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Lielacu tunzivs

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tunzivjveidīgās zivis n.t.p.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Austrumu makrele

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrele

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Skumbriju dzimtas zivis n.t.p.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Mataste

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Skumbrijveidīgās zivis n.t.p.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Siļķu haizivs

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Milzu haizivs

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Katrāns

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Grenlandes haizivs

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Dzeloņzivis n.t.p.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Rajas n.t.p.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Dzeloņzivis un haizivis

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Dažādas haizivis n.t.p.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Kuplastes kaķu haizivis n.t.p.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Melnpurna kaķu haizivs

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Mazā kaķu haizivs

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Dziļūdens kaķu haizivis

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Neīstā kaķu haizivs

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Miegainā haizivs

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Haizivs Centrophorus granulosus

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Haizivs Centrophorus uyato

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Haizivs Centrophorus squamosus

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Haizivs Centrophorus lusitanicus

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Laternhaizivs

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Lielā laternhaizivs

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Gludā laternhaizivs

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Laternhaizivis n.t.p.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Deania haizivis n.t.p.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Putnknābja dzeloņzivs

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Portugāļu dzeloņzivs

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Gardeguna samtainā dzeloņzivs

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Īspurna samtainā dzeloņzivs

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Mazmutes aszobe

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Aszobe

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Haizivs Dalatias licha

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Melnā dzeloņzivs

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Cūku haizivs

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Buru haizivs

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Ežu haizivs

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Raju dzimtas zivis n.t.p.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Starainā raja

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Blondā raja

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Smilšu raja

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Sīkacu raja

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Cirtainā raja

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Baltā raja

RJA

Rostroraja alba

White skate

Apaļā raja

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Eiropas himera

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Himeras n.t.p.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Asdeguna himeras

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Gardeguna himeras

HAR

Hariotta spp.

Longnose chimaeras

Skrimšļzivis n.t.p.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Bentiskās zivis n.t.p.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pelaģiskās zivis n.t.p.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Jūras zivis n.t.p.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Zivis n.t.p.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Ēdamais krabis

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Zaļais krabis

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Eiropas zirnekļkrabis

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Jūras krabji n.t.p.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Portunus ģints krabji n.t.p.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Palinurus ģints omāri n.t.p.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Omārs

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Norvēģijas omārs

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Klinšu garnele

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Parastā ziemeļgarnele

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Parastā garnele

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Tīģergarneles n.t.p.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Palaemonidae garneles

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Ziemeļgarneles

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crangonidae garneles

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Peldvēži n.t.p.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Bezmugurkaulnieki Lepas spp.

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Palaemon elegens garneles

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Palaemon longirostris garneles

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Jasus paulensis langusts

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Omāri n.t.p.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Vēži, omāri n.t.p.

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Jūras vēžveidīgie n.t.p.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Parastā bukcīnija

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Ēdamais jūras gliemezis

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Litorīnas n.t.p.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Ēdamā austere

OYF  (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Lielā austere

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Austeres n.t.p.

OYC  (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Ziemeļu ēdamgliemene

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Ēdamgliemenes n.t.p.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Svētceļnieku ķemmīšgliemene

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Karaliskā vēdekļgliemene

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Ķemmīšgliemenes n.t.p.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Ēdamā sirsniņgliemene

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Eiropas cietgliemene

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Islandes gliemene

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Gliemenes n.t.p.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Makstgliemenes

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Cietgliemene Tapes pullastra

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Svītrotais venuss

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Cietgliemenes n.t.p.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Maktras n.t.p.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

Gliemene Circomphalus casinus

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

Jūras mandele

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Donax ģints gliemenes

DON

Daonax spp.

Donax clams

Sirsniņgliemenes n.t.p.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Gliemene Laevicardum crassum

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Šķīvīši n.t.p.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Jūras ausis n.t.p.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Vēderkāji n.t.p.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Garenā maktra

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Plānčaulgliemenes n.t.p.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Sēpija

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Kalmāri

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Īsspuru kalmārs

SQI (*)

Illex ellecebrosus

Short-finned squid

Astoņkāji n.t.p.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Kalmāri n.t.p.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Sēpijas n.t.p.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Šautras kalmārs

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Galvkāji n.t.p.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Jūras mīkstmieši n.t.p.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Jūras zvaigzne

STH

Asterias rubens

Starfish

Jūras zvaigznes n.t.p.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Jūras ezis

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Violetais jūras ezis

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Jūras eži n.t.p.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Jūras gurķi n.t.p.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Adatādaiņi n.t.p.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Ascīdija Microcosmus sulcatus

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ascīdijas n.t.p.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Krabis Limulus polyphemus

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Ūdens bezmugurkaulnieki n.t.p.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Brūnaļģes

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Īru ķērpis

IMS

Chondurus crispus

Carragheen

Gelidium spp. aļģes

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartīnas

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Lithothamnium spp.

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnion spp.

Sārtaļģes

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Fuki n.t.p.

UCU

Fucus spp.

Red seaweeds

Aļģe Ascophyllum nodosum

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Fuks Fucus serratus

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Salātu ulva

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Jūras aļģes n.t.p.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


II PIELIKUMS

Zvejas statistikas reģioni Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, par kuriem ir jāiesniedz dati

ICES I a rajons

ICES I b rajons

ICES II a 1 apakšrajons

ICES II a 2 apakšrajons

ICES II b 1 apakšrajons

ICES II b 2 apakšrajons

ICES III a rajons

ICES III b un c rajons

ICES IV a rajons

ICES IV b rajons

ICES IV c rajons

ICES V a 1 apakšrajons

ICES V a 2 apakšrajons

ICES V b 1 a apakšrajons

ICES V b 1 b apakšrajons

ICES V b 2 apakšrajons

ICES VI a rajons

ICES VI b 1 apakšrajons

ICES VI b 2 apakšrajons

ICES VII a rajons

ICES VII b rajons

ICES VII c 1 apakšrajons

ICES VII c 2 apakšrajons

ICES VII d rajons

ICES VII e rajons

ICES VII f rajons

ICES VII g rajons

ICES VII h rajons

ICES VII j 1 apakšrajons

ICES VII j 2 apakšrajons

ICES VII k 1 apakšrajons

ICES VII k 2 apakšrajons

ICES VIII a rajons

ICES VIII b rajons

ICES VIII c rajons

ICES VIII d 1 apakšrajons

ICES VIII d 2 apakšrajons

ICES VIII e 1 apakšrajons

ICES VIII e 2 apakšrajons

ICES IX a rajons

ICES IX b 1 apakšrajons

ICES IX b 2 apakšrajons

ICES X a 1 apakšrajons

ICES X a 2 apakšrajons

ICES X b rajons

ICES XII a 1 apakšrajons

ICES XII a 2 apakšrajons

ICES XII a 3 apakšrajons

ICES XII a 4 apakšrajons

ICES XII b rajons

ICES XII c rajons

ICES XIV a rajons

ICES XIV b 1 apakšrajons

ICES XIV b 2 apakšrajons

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Piezīmes

1.

Zvejas statistikas reģionus, kas sākas ar “ICES”, ir identificējusi un definējusi Starptautiskā Jūras pētniecības padome.

2.

Zvejas statistikas reģionus, kas sākas ar “BAL”, ir identificējusi un definējusi Starptautiskā Baltijas jūras Zvejniecības komisija.

3.

Iesniedz iespējami sīki izstrādātus datus. Apzīmējums “nav zināms” un kopējie reģioni jāizmanto tikai tad, ja nav pieejama sīkāka informācija. Ja iesniedz sīki izstrādātu informāciju, kopējās kategorijas nav jāizmanto.

Zvejas statistikas reģioni Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

To ICES apakšapgabalu un rajonu apraksts, ko izmanto zvejniecības statistikā, un noteikumi attiecībā uz Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu

ICES statistikas apgabals (Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļa)

Visi Atlantijas un Ziemeļu Ledus okeāna un ar tiem saistīto jūru ūdeņi, ko savieno līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 40o00′ rietumu garuma meridiānu uz Grenlandes ziemeļu krastu; tad austrumu un dienvidu virzienā gar Grenlandes krastu uz punktu, kas atrodas 44o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 42o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz punktam Spānijas krastā (Marroki rags) 5o36′ rietumu garuma; tad ziemeļrietumu un ziemeļu virzienā gar Spānijas dienvidrietumu krastu, Portugāles krastu, Spānijas ziemeļrietumu un ziemeļu krastu, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes un Vācijas krastiem līdz galējam rietumu robežpunktam ar Dāniju; tad gar Jitlandes rietumu krastu uz Tīborenu; tad dienvidu un austrumu virzienā gar Limfjordas dienvidu krastu uz Egensklosteres ragu; tad dienvidu virzienā gar Jitlandes austrumu krastu uz Dānijas un Vācijas robežas galējo austrumu punktu; tad gar Vācijas, Polijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas krastu un Krievijas ziemeļu krastu līdz Haborovai; tad pāri rietumu ieejai Jugorskijšarā; tad rietumu un ziemeļu virzienā gar Vaigača salas krastu; tad pāri rietumu ieejai šaurumā prom no Karas Vārtiem; tad uz rietumiem un ziemeļiem gar Novaja Zemļas dienvidu salas krastu; tad pāri rietumu ieejai Matočkinšarā; tad gar Novaja Zemļas ziemeļu salas rietumu krastu uz punktu 68o30′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

Šis apgabals veido 27. statistikas apgabalu (Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu statistikas apgabals) FAO Zvejas apgabalu starptautiskajā standarta statistikas klasifikācijā.

ICES I statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 30o00′ austrumu garuma meridiānu līdz 72o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 26o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Norvēģijas krastu; tad austrumu virzienā gar Norvēģijas un Krievijas krastu uz Haborovu; tad pāri rietumu ieejai Jugorskijšarā; tad rietumu un ziemeļu virzienā gar Vaigača salas krastu; tad pāri rietumu ieejai šaurumā prom no Karas Vārtiem; tad uz rietumiem un ziemeļiem gar Novaja Zemļas dienvidu salas krastu; tad pāri rietumu ieejai Matočkinšarā; tad gar Novaja Zemļas ziemeļu salas rietumu krastu uz punktu 68o30′ eaustrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

ICES I a statistikas rajons

Tā I apakšapgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

ICES I b statistikas rajons

Tā I apakšapgabala daļa, kas ir ārpus I a rajona.

ICES II statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 30o00′ austrumu garuma meridiānu līdz 72o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 26o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Norvēģijas krastu; tad rietumu un dienvidrietumu virzienā gar Norvēģijas krastu līdz 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 63o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

ICES II a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Norvēģijas krastā 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 63o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 72o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 30o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 72o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 26o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Norvēģijas krastu; tad rietumu un dienvidrietumu virzienā gar Norvēģijas krastu uz sākuma punktu.

ICES II a 1 statistikas apakšrajons

Tā II a rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

73,50 N

00,20 W

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 W

64,84 N

01,31 W

64,92 N

01,56 W

65,13 N

02,17 W

65,22 N

02,54 W

65,39 N

03,19 W

65,47 N

03,73 W

65,55 N

04,19 W

65,59 N

04,56 W

65,69 N

05,58 W

65,96 N

05,60 W

66,22 N

05,67 W

66,47 N

05,78 W

67,09 N

06,25 W

67,61 N

06,62 W

67,77 N

05,33 W

67,96 N

04,19 W

68,10 N

03,42 W

68,33 N

02,39 W

68,55 N

01,56 W

68,86 N

00,61 W

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 W

ICES II a 2 statistikas apakšrajons

Tā II a rajona daļa, kas neietilpst II a 1 apakšrajonā.

ICES II b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 30o00′austrumu garuma meridiānu līdz 73o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

ICES II b 1 statistikas apakšrajons

Tā II b rajona daļa, ko ierobežo šādas koordinātas:

Platums

Garums

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 W

73,60 N

00,48 W

73,94 N

01,88 W

74,09 N

02,70 W

74,21 N

05,00 W

74,50 N

04,38 W

75,00 N

04,29 W

75,30 N

04,19 W

76,05 N

04,30 W

76,18 N

04,09 W

76,57 N

02,52 W

76,67 N

02,10 W

76,56 N

01,60 W

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

ICES II b 2 statistikas apakšrajons

Tā II b rajona daļa, kas neietilpst II b 1 apakšrajonā.

ICES III statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Norvēģijas krastā 7o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 57o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 57o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Dānijas krastu; tad gar Jitlandes ziemeļrietumu un austrumu krastu uz Halsu; tad pāri austrumu ieejai Limfjordā uz Egensklosteres ragu; tad dienvidu virzienā gar Jitlandes krastu uz Dānijas un Vācijas robežas galējo austrumu punktu; tad gar Vācijas, Polijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas krastu uz sākuma punktu.

ICES III a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Norvēģijas krastā 7o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 57o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 57o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Dānijas krastu; tad gar Jitlandes ziemeļrietumu un austrumu krastu uz Halsu; tad pāri austrumu ieejai Limfjordā uz Egensklosteres ragu; tad dienvidu virzienā gar Jitlandes krastu uz Hāzenēres ragu; tad pāri Lielajam Beltam uz Gnībena ragu; tad gar Zēlandes ziemeļu krastu uz Gilbjerga ragu; tad pāri ziemeļu pieejai Ēresunnam uz Killenu Zviedrijas krastā; tad austrumu un ziemeļu virzienā gar Zviedrijas rietumu krastu un Norvēģijas dienvidu krastu uz sākuma punktu.

ICES III b un c statistikas rajoni

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no Hāzenēres raga Jitlandes austrumu krastā uz Gnībena ragu Zēlandes rietumu krastā un uz Gilbjerga ragu; tad pāri ziemeļu pieejai Ēresunnam uz Killenu Zviedrijas krastā; tad dienvidu virzienā gar Zviedrijas krastu uz Falsterbo bāku; tad pāri dienvidu ieejai Ēresunnā uz Steunas bāku; tad gar Zēlandes dienvidaustrumu krastu; tad pāri austrumu ieejai Storstremas Zundā; tad gar Falsteras salas austrumu krastu uz Geseru; tad uz Darserortu Vācijas krastā; tad dienvidrietumu virzienā gar Vācijas krastu un Jitlandes austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 22. statistikas apakšrajons (BAL 22)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no Hāzenēras raga (56o09′ ziemeļu platuma, 10o44′ austrumu garuma) Jitlandes austrumu krastā līdz Gnībena ragam (56o01′ ziemeļu platuma, 11o18′ austrumu garuma) Zēlandes rietumu krastā; tad gar Zēlandes rietumu un dienvidu krastu uz punktu 12o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Falsteras salu; tad gar Falsteras salas austrumu krastu uz Geseras ragu (54o34′ ziemeļu platuma, 11o58′ austrumu garuma); tad uz austrumiem līdz 12o00′austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Vācijas krastu; tad dienvidrietumu virzienā gar Vācijas krastu un Jitlandes austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 23. statistikas apakšrajons (BAL 23)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no Gilbjerga raga (56o08′ ziemeļu platuma, 12o18′ austrumu garuma) Zēlandes ziemeļu krasta līdz Killenai (56o18′ ziemeļu platuma, 12o28′ austrumu garuma) Zviedrijas krastā; tad dienvidu virzienā gar Zviedrijas krastu uz Falsterbo bāku (55o23′ ziemeļu platuma, 12o50′ austrumu garuma), tad caur Zunda dienvidu vārtiem uz Steunas bāku (55o19′ ziemeļu platuma, 12o29′ austrumu garuma) Zēlandes krastā; tad ziemeļu virzienā gar Zēlandes austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 24. statistikas apakšrajons (BAL 24)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no Steunas bākas (55o19′ ziemeļu platuma, 12o29′ austrumu garuma) Zēlandes austrumu krastā caur dienvidu ieeju Zundā un uz Falsterbo bāku (55o23′ ziemeļu platuma, 12o50′austrumu garuma) Zviedrijas krastā; tad gar Zviedrijas dienvidu krastu uz Sandhamaras bāku (55o24′ ziemeļu platuma, 14o12′ austrumu garuma); tad uz Hameras raga bāku (55o18′ ziemeļu platuma, 14o47′ austrumu garuma) Bornholmas ziemeļu krastā; tad gar Bornholmas rietumu un dienvidu krastu uz punktu 15o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Polijas krastu; tad rietumu virzienā gar Polijas un Vācijas krastu uz punktu 12o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz punktu 54o34′ ziemeļu platuma, 12o00′ austrumu garuma; tad uz rietumiem uz Geseras ragu (54o34′ ziemeļu platuma, 11o58′ austrumu garuma); tad gar Falsteras salas austrumu un ziemeļu krastu uz punktu 12o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem un Zēlandes dienvidu krastu; tad rietumu un ziemeļu virzienā gar Zēlandes rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 25. statistikas apakšrajons (BAL 25)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Zviedrijas austrumu krastā 56o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Ēlandes salas rietumu krastu; tad, garām Ēlandes salas dienvidiem, uz punktu austrumu krastā 56o30′ ziemeļu platuma, uz austrumiem uz 18o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Polijas krastu; tad rietumu virzienā gar Polijas krastu uz punktu 15o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz Bornholmas salu; tad gar Bornholmas dienvidu un rietumu krastu uz Hameras raga bāku (55o18′ ziemeļu platuma, 14o47′ austrumu garuma); tad uz Sandhamaras bāku (55o24′ ziemeļu platuma, 14o12′ austrumu garuma) Zviedrijas dienvidu krastā; tad ziemeļu virzienā gar Zviedrijas austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 26. statistikas apakšrajons (BAL 26)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 56o30′ ziemeļu platuma, 18o00′ austrumu garuma; tad uz austrumiem uz Latvijas rietumu krastu; tad dienvidu virzienā gar Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas krastu uz punktu Polijas krastā 18o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES 27. statistikas apakšrajons (BAL 27)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Zviedrijas cietzemes austrumu krastā 59o41′ ziemeļu platuma, 19o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem uz Gotlandes salas ziemeļu krastu; tad dienvidu virzienā gar Gotlandes rietumu krastu uz punktu 57o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 56o30′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 56o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem, uz Ēlandes salas austrumu krastu; tad, garām Ēlandes salas dienvidiem, uz punktu tās rietumu krastā 56o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Zviedrijas krastu; tad ziemeļu virzienā gar Zviedrijas austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 28. statistikas apakšrajons (BAL 28)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 58o30′ ziemeļu platuma, 19o00′ austrumu garuma; tad uz austrumiem uz Sāmsalas rietumu krastu; tad, pabraucot garām Sāmsalas ziemeļiem, uz punktu tās austrumu krastā 58o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Igaunijas krastu; tad dienvidu virzienā gar Igaunijas un Latvijas rietumu krastu uz punktu 56o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 57o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Gotlandes salas rietumu krastu; tad ziemeļu virzienā uz punktu 19o00′ austrumu garuma Gotlandes ziemeļu krastā; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES 28.-1. statistikas apakšrajons (BAL28,1)

Ūdeņi, ko rietumos ierobežo iedomāta līnija no Ovīšu bākas (57o34.1234′ N, 21o42.9574′ E) Latvijas rietumu krastā līdz Lodes raga dienvidu klintij (57o57.4760′ N, 21o58.2789′ E) Sāmsalā, kura turpinās dienvidu virzienā līdz Serves pussalas tālākajam dienvidu punktam un tad ziemeļaustrumu virzienā gar Sāmsalas austrumu krastu, bet ziemeļos – iedomāta līnija, kas savieno punktus, kuru koordinātas ir 58o30.0′ N, 23o13.2′ E to 58o30′N, 23o41.1′ E.

ICES 28.-2. statistikas apakšrajons (BAL28,2)

Tā 28. apakšrajona daļa, kas atrodas ārpus 28.-1. apakšrajona.

ICES 29. statistikas apakšrajons (BAL 29)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Zviedrijas cietzemes austrumu krasta punktā 60o30′ ziemeļu platuma, tad virzās uz austrumiem līdz Somijas cietzemes krastam; tad dienvidu virzienā gar Somijas rietumu un dienvidu krastu uz punktu cietzemes dienvidu krastā 23o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Igaunijas cietzemes krastu; tad dienvidu virzienā gar Igaunijas rietumu krastu uz punktu 58o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Sāmsalas austrumu krastu; tad, pabraucot garām Sāmsalas ziemeļiem, uz punktu tās rietumu krastā 58o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 19o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz punktu Zviedrijas cietzemes austrumu krastā 59o41′ ziemeļu platuma; tad ziemeļu virzienā gar Zviedrijas austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 30. statistikas apakšrajons (BAL 30)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Zviedrijas austrumu krasta punktā 63o30′ ziemeļu platuma, tad virzās uz austrumiem līdz Somijas cietzemes krastam; tad dienvidu virzienā gar Somijas krastu uz punktu 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Zviedrijas cietzemes krastu; tad ziemeļu virzienā gar Zviedrijas austrumu krastu uz sākuma punktu.

ICES 31. statistikas apakšrajons (BAL 31)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Zviedrijas austrumu krastā 63o30′ ziemeļu platuma; tad, pabraucot garām uz ziemeļiem no Botnijas līča, uz punktu Somijas cietzemes rietumu krastā 63o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz sākuma punktu.

ICES 32. statistikas apakšrajons (BAL 32)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Somijas dienvidu krastā 23o00′ austrumu garuma; tad, pabraucot garām uz austrumiem no Somu līča, uz punktu Igaunijas rietumu krastā 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 23o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES IV statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Norvēģijas krastā 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem uz Skotijas krastu; tad austrumu un dienvidu virzienā gar Skotijas un Anglijas krastu uz punktu, kas atrodas 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Francijas krastu; tad ziemeļaustrumu virzienā gar Francijas, Beļģijas, Nīderlandes un Vācijas krastu uz robežas galējo rietumu punktu robežai ar Dāniju; tad gar Jitlandes rietumu krastu uz Tīborenu; tad dienvidu un austrumu virzienā gar Limfjordas dienvidu krastu uz Egensklosteres ragu; tad pāri austrumu ieejai Limfjordā uz Halsu; tad rietumu virzienā gar Limfjordas ziemeļu krastu uz Agertanges tālāko dienvidu punktu; tad ziemeļu virzienā gar Jitlandes rietumu krastu uz punktu 57o00′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 57o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 7o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz Norvēģijas krastu; tad ziemeļrietumu virzienā gar Norvēģijas krastu uz sākuma punktu.

ICES IV a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā Norvēģijas krastā 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 3o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem uz Skotijas krastu; tad austrumu un dienvidu virzienā gar Skotijas krastu; uz punktu, kas atrodas 57o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 7o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem uz Norvēģijas krastu; tad ziemeļrietumu virzienā gar Norvēģijas krastu uz sākuma punktu.

ICES IV b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Dānijas rietumu krastā 57o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 57o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Skotijas krastu; tad dienvidu virzienā gar Skotijas un Anglijas krastu uz punktu 53o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Vācijas krastu; tad ziemeļaustrumu virzienā gar Jitlandes krastu uz Tīborenu; tad dienvidu un austrumu virzienā gar Limfjordas dienvidu krastu uz Egensklosteres ragu; tad pāri austrumu ieejai Limfjordā uz Halsu; tad rietumu virzienā gar Limfjordas ziemeļu krastu uz Agertanges tālāko dienvidu punktu; tad ziemeļu virzienā gar Jitlandes rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES IV c statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Vācijas rietumu krastā 53o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Anglijas krastu; tad dienvidu virzienā uz punktu, kas atrodas 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Francijas krastu; tad ziemeļaustrumu virzienā gar Francijas, Beļģijas, Nīderlandes un Vācijas krastu uz sākuma punktu.

ICES V statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 68o00′ ziemeļu platuma, 11o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 27o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 15o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 63o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES V a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 68o00′ ziemeļu platuma, 11o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 27o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 62o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 15o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 63o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES V a 1 statistikas apakšrajons

Platība tā taisnstūra iekšpusē, ko norobežo šādas koordinātas:

Platums

Garums

63,00 N

24,00 W

62,00 N

24,00 W

62,00 N

27,00 W

63,00 N

27,00 W

63,00 N

24,00 W

ICES V a 2 statistikas apakšrajons

Tā Va rajona daļa, kas neietilpst V a 1 apakšrajonā.

ICES V b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 63o00′ ziemeļu platuma, 4o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 15o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES V b 1 statistikas apakšrajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 63o00′ ziemeļu platuma, 4o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 15o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 10o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 61o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 8o00′ rietumu garuma; tad gar loksodromu uz punktu, kas atrodas 61o15′ ziemeļu platuma, 7o30′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 8o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES V b 1 a statistikas apakšrajons

Tā V b 1 apakšrajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

60,49 N

15,00 W

60,71 N

13,99 W

60,15 N

13,29 W

60,00 N

13,50 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

ICES V b 1 b statistikas apakšrajons

Tā V b 1 apakšrajona daļa, kas neietilpst V b 1 a apakšrajonā.

ICES V b 2 statistikas apakšrajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 60o00′ ziemeļu platuma, 10o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 61o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 8o00′ rietumu garuma; tad gar loksodromu uz punktu, kas atrodas 61o15′ ziemeļu platuma, 7o30′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 8o00′rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz sākuma punktu.

ICES VI statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Skotijas ziemeļu krastā 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 54o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Īrijas krastu; tad ziemeļu un austrumu virzienā gar Īrijas un Ziemeļīrijas krastu uz punktu, kas atrodas Ziemeļīrijas austrumu krastā 55o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Skotijas krastu; tad ziemeļu virzienā gar Skotijas rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES VI a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Skotijas ziemeļu krastā 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 54o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Īrijas krastu; tad ziemeļu un austrumu virzienā gar Īrijas un Ziemeļīrijas krastu uz punktu, kas atrodas Ziemeļīrijas austrumu krastā 55o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Skotijas krastu; tad ziemeļu virzienā gar Skotijas rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES VI b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 60o00′ ziemeļu platuma, 12o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 54o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VI b 1 statistikas apakšrajons

Tā VI b rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

54,50 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

13,50 W

60,15 N

13,29 W

59,65 N

13,99 W

59,01 N

14,57 W

58,51 N

14,79 W

57,87 N

14,88 W

57,01 N

14,63 W

56,57 N

14,34 W

56,50 N

14,44 W

56,44 N

14,54 W

56,37 N

14,62 W

56,31 N

14,72 W

56,24 N

14,80 W

56,17 N

14,89 W

56,09 N

14,97 W

56,02 N

15,04 W

55,95 N

15,11 W

55,88 N

15,19 W

55,80 N

15,27 W

55,73 N

15,34 W

55,65 N

15,41 W

55,57 N

15,47 W

55,50 N

15,54 W

55,42 N

15,60 W

55,34 N

15,65 W

55,26 N

15,70 W

55,18 N

15,75 W

55,09 N

15,79 W

55,01 N

15,83 W

54,93 N

15,87 W

54,84 N

15,90 W

54,76 N

15,92 W

54,68 N

15,95 W

54,59 N

15,97 W

54,51 N

15,99 W

54,50 N

15,99 W

54,50 N

18,00 W

ICES VI b 2 statistikas apakšrajons

VI b rajona daļa, kas neietilpst VI b 1 apakšrajonā.

ICES VII statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Īrijas rietumu krastā 54o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Francijas krastu; tad ziemeļu un ziemeļaustrumu virzienā gar Francijas krastu uz punktu 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Anglijas dienvidaustrumu krastu; tad rietumu un ziemeļu virzienā gar Anglijas, Velsas un Skotijas krastu uz punktu, kas atrodas Skotijas rietumu krastā 55o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Ziemeļīrijas krastu; tad ziemeļu un rietumu virzienā gar Ziemeļīrijas un Īrijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VII a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Skotijas rietumu krastā 55o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Ziemeļīrijas krastu; tad dienvidu virzienā gar Ziemeļīrijas un Īrijas krastu uz punktu, kas atrodas Īrijas dienvidaustrumu krastā 52o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Velsas krastu; tad ziemeļaustrumu un ziemeļu virzienā gar Velsas, Anglijas un Skotijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VII b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Īrijas rietumu krastā 54o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 52o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Īrijas krastu; tad ziemeļu virzienā gar Īrijas rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES VII c statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 54o30′ ziemeļu platuma, 12o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 52o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VII c 1 statistikas apakšrajons

Tā VII c rajona daļa, ko ierobežo šādas koordinātas:

Platums

Garums

54,50 N

15,99 W

54,42 N

15,99 W

54,34 N

16,00 W

54,25 N

16,01 W

54,17 N

16,01 W

54,08 N

16,01 W

53,99 N

16,00 W

53,91 N

15,99 W

53,82 N

15,97 W

53,74 N

15,96 W

53,66 N

15,94 W

53,57 N

15,91 W

53,49 N

15,90 W

53,42 N

15,89 W

53,34 N

15,88 W

53,26 N

15,86 W

53,18 N

15,84 W

53,10 N

15,88 W

53,02 N

15,92 W

52,94 N

15,95 W

52,86 N

15,98 W

52,77 N

16,00 W

52,69 N

16,02 W

52,61 N

16,04 W

52,52 N

16,06 W

52,50 N

16,06 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

15,99 W

ICES VII c 2 statistikas apakšrajons

Tā VII c rajona daļa, kas neietilpst VII c 1 apakšrajonā.

ICES VII d statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Francijas rietumu krastā 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Anglijas krastu; tad rietumu virzienā gar Anglijas dienvidu krastu uz 2o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem no Francijas krastiem pie Hāgas raga; tad ziemeļaustrumu virzienā gar Francijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VII e statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Anglijas dienvidu krastā 2o00′ rietumu garuma; tad dienvidu un rietumu virzienā gar Anglijas krastu uz punktu dienvidrietumu krastā 50o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 7o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 49o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Francijas krastu; tad ziemeļu un ziemeļaustrumu virzienā gar Francijas krastu uz Hāgas ragu; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VII f statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Velsas dienvidu krastā 5o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 6o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 50o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 7o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 50o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Anglijas krastu; tad gar Anglijas dienvidrietumu krastu un Velsas dienvidu krastu uz sākuma punktu.

ICES VII g statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Velsas rietumu krastā 52o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem uz Īrijas dienvidaustrumu krastu; tad dienvidrietumu virzienā gar Īrijas krastu uz punktu 9o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 50o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 7o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 50o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 6o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 51o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz Velsas dienvidu krastu; tad ziemeļrietumu virzienā gar Velsas krastu uz sākuma punktu.

ICES VII h statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 50o00′ ziemeļu platuma, 7o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 9o00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 49o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 7o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VII j statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Īrijas rietumu krastā 52o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 9o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz Īrijas dienvidu krastu; tad ziemeļu virzienā gar Īrijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VII j 1 statistikas apakšrajons

Tā VII j rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

48,43 N

12,00 W

48,42 N

11,99 W

48,39 N

11,87 W

48,36 N

11,75 W

48,33 N

11,64 W

48,30 N

11,52 W

48,27 N

11,39 W

48,25 N

11,27 W

48,23 N

11,14 W

48,21 N

11,02 W

48,19 N

10,89 W

48,17 N

10,77 W

48,03 N

10,68 W

48,00 N

10,64 W

48,00 N

12,00 W

48,43 N

12,00 W

ICES VII j 2 statistikas apakšrajons

Tā VII j rajona daļa, kas neietilpst VII j 1 apakšrajonā.

ICES VII k statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 52o30′ ziemeļu platuma, 12o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 12o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VII k 1 statistikas apakšrajons

Tā VII k rajona daļa, ko ierobežo līnijas, kuras savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

16,06 W

52,44 N

16,07 W

52,36 N

16,08 W

52,27 N

16,09 W

52,19 N

16,09 W

52,11 N

16,09 W

52,02 N

16,08 W

51,94 N

16,07 W

51,85 N

16,07 W

51,77 N

16,05 W

51,68 N

16,04 W

51,60 N

16,02 W

51,52 N

15,99 W

51,43 N

15,96 W

51,34 N

15,93 W

51,27 N

15,90 W

51,18 N

15,86 W

51,10 N

15,82 W

51,02 N

15,77 W

50,94 N

15,73 W

50,86 N

15,68 W

50,78 N

15,63 W

50,70 N

15,57 W

50,62 N

15,52 W

50,54 N

15,47 W

50,47 N

15,42 W

50,39 N

15,36 W

50,32 N

15,30 W

50,24 N

15,24 W

50,17 N

15,17 W

50,10 N

15,11 W

50,03 N

15,04 W

49,96 N

14,97 W

49,89 N

14,89 W

49,82 N

14,82 W

49,75 N

14,74 W

49,69 N

14,65 W

49,62 N

14,57 W

49,56 N

14,48 W

49,50 N

14,39 W

49,44 N

14,30 W

49,38 N

14,22 W

49,32 N

14,13 W

49,27 N

14,04 W

49,21 N

13,95 W

49,15 N

13,86 W

49,10 N

13,77 W

49,05 N

13,67 W

49,00 N

13,57 W

48,95 N

13,47 W

48,90 N

13,37 W

48,86 N

13,27 W

48,81 N

13,17 W

48,77 N

13,07 W

48,73 N

12,96 W

48,69 N

12,85 W

48,65 N

12,74 W

48,62 N

12,64 W

48,58 N

12,54 W

48,55 N

12,43 W

48,52 N

12,32 W

48,49 N

12,22 W

48,46 N

12,11 W

48,43 N

12,00 W

48,00 N

18,00 W

ICES VII k 2 statistikas apakšrajons

Tā VII k rajona daļa, kas neietilpst VII k 1 apakšrajonā.

ICES VIII statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Francijas rietumu krastā 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 43o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Spānijas rietumu krastu; tad ziemeļu virzienā gar Spānijas un Francijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VIII a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Francijas rietumu krastā 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 8o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 47o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 6o00′ tumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 47o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 46o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Francijas krastu; tad ziemeļrietumu virzienā gar Francijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VIII b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Francijas rietumu krastā 46o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 45o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 3o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 44o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 2o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem uz Spānijas ziemeļu krastu; tad gar Spānijas ziemeļu krastu un Francijas rietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES VIII c statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Spānijas ziemeļu krastā 2o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 44o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 43o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem uz Spānijas rietumu krastu; tad ziemeļu un austrumu virzienā gar Spānijas krastu uz sākuma punktu.

ICES VIII d statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 48o00′ ziemeļu platuma, 8o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 44o30′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 3o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 45o30′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 4o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 46o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 5o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 47o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 6o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 47o30′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz 8o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VIII d 1 statistikas apakšrajons

Tā VIII d rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

48,00 N

11,00 W

48,00 N

10,64 W

47,77 N

10,37 W

47,45 N

09,89 W

46,88 N

09,62 W

46,34 N

10,95 W

46,32 N

11,00 W

48,00 N

11,00 W

ICES VIII d 2 statistikas apakšrajons

Tā VIII d rajona daļa, kas atrodas ārpus VIII d 1 apakšrajona.

ICES VIII e statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 48o00′ ziemeļu platuma, 11o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 43o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES VIII e 1 statistikas apakšrajons

Tā VIII e rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

43,00 N

18,00 W

48,00 N

18,00 W

48,00 N

11,00 W

46,32 N

11,00 W

44,72 N

13,31 W

44,07 N

13,49 W

43,00 N

13,80 W

ICES VIII e 2 statistikas apakšrajons

Tā VIII e rajona daļa, kas neietilpst VIII e 1 apakšrajonā.

ICES IX statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas Spānijas ziemeļrietumu krastā 43o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz vietai Spānijas dienvidu krastā (Marroki rags) 5o36′ rietumu garuma; tad ziemeļrietumu virzienā gar Spānijas dienvidrietumu krastu, Portugāles krastu un Spānijas ziemeļrietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES IX a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas Spānijas ziemeļrietumu krasta punktā 43o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz vietai Spānijas dienvidu krastā (Marroki rags) 5o36′ rietumu garuma; tad ziemeļrietumu virzienā gar Spānijas dienvidrietumu krastu, Portugāles krastu un Spānijas ziemeļrietumu krastu uz sākuma punktu.

ICES IX b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 43o00′ ziemeļu platuma, 11o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES IX b 1 statistikas apakšrajons

Tā IX b rajona daļa, ko ierobežo līnijas, kuras savieno šādus punktus:

Platums

Garums

43,00 N

18,00 W

43,00 N

13,80 W

42,88 N

13,84 W

42,04 N

13,64 W

41,38 N

13,27 W

41,13 N

13,27 W

40,06 N

13,49 W

38,75 N

13,78 W

38,17 N

13,69 W

36,03 N

12,73 W

36,04 N

15,30 W

36,02 N

17,90 W

36,00 N

18,00 W

43,00 N

18,00 W

ICES IX b 2 statistikas apakšrajons

Tā IX b rajona daļa, kas neietilpst IX b 1 apakšrajonā.

ICES X statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 48o00′ ziemeļu platuma, 18o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 42o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES X a statistikas rajons

Tā X apakšapgabala daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 43o ziemeļu platuma.

ICES X a 1 statistikas apakšrajons

Tā X a rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

36,00 N

18,00 W

36,00 N

22,25 W

37,58 N

20,62 W

39,16 N

21,32 W

40,97 N

23,91 W

41,35 N

24,65 W

41,91 N

25,79 W

42,34 N

28,45 W

42,05 N

29,95 W

41,02 N

35,11 W

40,04 N

35,26 W

38,74 N

35,48 W

36,03 N

31,76 W

36,00 N

32,03 W

36,00 N

42,00 W

43,00 N

42,00 W

43,00 N

18,00 W

36,00 N

18,00 W

ICES X a 2 statistikas apakšrajons

Tā X a rajona daļa, kas neietilpst X a 1 apakšrajonā.

ICES X b statistikas rajons

Tā X apakšapgabala daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 43o ziemeļu platuma.

ICES XII statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā 62o00′ ziemeļu platuma, 15o00′ rietumu garuma; tad uz rietumiem līdz 17o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz rietumiem līdz 42o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 48o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 18o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 60o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 15o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ICES XII a statistikas rajons

Tā XII apakšapgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

59,00 N

42,00 W

52,50 N

42,00 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

ICES XIIa 1 statistikas apakšrajons

Tā XIIa rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

52,50 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,50 N

37,20 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,08 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

24,00 W

54,50 N

24,00 W

54,50 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES XII a 2 statistikas apakšrajons

Tā XII a rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas

Platums

Garums

60,00 N

20,55 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

60,44 N

15,22 W

60,11 N

17,32 W

60,05 N

18,65 W

60,00 N

20,55 W

ICES XII a 3 statistikas apakšrajons

Tā XII a rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

59,00 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

42,00 W

ICES XII a 4 statistikas apakšrajons

Tā XII a rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

62,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,11 N

17,32 W

60,44 N

15,22 W

60,49 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

ICES XII b statistikas rajons

Tā XII apakšapgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

60,00 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

ICES XII c statistikas rajons

Tā XII apakšapgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

52,50 N

42,00 W

48,00 N

42,00 W

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES XIV statistikas apakšapgabals

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 40o00′ rietumu garuma meridiānu līdz Grenlandes ziemeļu krastam; tad austrumu un dienvidu virzienā gar Grenlandes krastu uz punktu, kas atrodas 44o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 27o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz 68o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

ICES XIV a statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija no ģeogrāfiskā Ziemeļpola pa 40o00′ rietumu garuma meridiānu līdz Grenlandes ziemeļu krastam; tad austrumu un dienvidu virzienā gar Grenlandes krastu uz punktu, kas atrodas pie Savari raga 68o30′ ziemeļu garuma; tad uz dienvidiem pa 27o00′ rietumu garuma meridiānu līdz 68o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 11o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz ģeogrāfisko Ziemeļpolu.

ICES XIV b statistikas rajons

Ūdeņi, ko ierobežo līnija, kura sākas punktā Grenlandes dienvidu krastā 44o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz 59o00′ ziemeļu platuma; tad uz austrumiem līdz 27o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem uz punktu pie Savari raga 68o30′ ziemeļu platuma; tad dienvidrietumu virzienā gar Grenlandes krastu uz sākuma punktu.

ICES XIV b 1 statistikas apakšrajons

Tā XIV b rajona daļa, ko ierobežo līnija, kura savieno šādas koordinātas:

Platums

Garums

59,00 N

27,00 W

59,00 N

36,77 W

59,35 N

36,50 W

59,50 N

36,35 W

59,75 N

36,16 W

60,00 N

35,96 W

60,25 N

35,76 W

60,55 N

35,50 W

60,75 N

35,37 W

61,00 N

35,15 W

61,25 N

34,97 W

61,50 N

34,65 W

61,60 N

34,50 W

61,75 N

34,31 W

61,98 N

34,00 W

62,25 N

33,70 W

62,45 N

33,53 W

62,50 N

33,27 W

62,56 N

33,00 W

62,69 N

32,50 W

62,75 N

32,30 W

62,87 N

32,00 W

63,03 N

31,50 W

63,25 N

31,00 W

63,31 N

30,86 W

63,00 N

30,61 W

62,23 N

29,87 W

61,79 N

29,25 W

61,44 N

28,61 W

61,06 N

27,69 W

60,85 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

ICES XIV b 2 statistikas apakšrajons

Tā XIV b rajona daļa, kas neietilpst XIV b 1 apakšrajonā.


IV PIELIKUMS

Formāts, kādā jāiesniedz dati par nozveju Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā

Magnētiskie datu nesēji

Datoru lentes: deviņceliņu ar 1 600 vai 6 250 BPI blīvumu un EBCDIC vai ASCII kodu, vēlams nemarķētas. Ja tās ir marķētas, ir jāpievieno faila beigu kods.

Lokanie diski: MS-DOS formatēti 3,5” 720 K vai 1,4 MB, vai 5,25” 360 K vai 1,2 MB diski.

Reģistrācijas formāts

Baitu Nr.

Postenis

Piezīmes

1 līdz 4

Valsts (ISO 3 burtu un ciparu kods)

piem., FRA = Francija

5 līdz 6

Gads

piem., 90 = 1990

7 līdz 8

FAO galvenie zvejas apgabali

27 = Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļa

9 līdz 15

Apgabals

piem., IV a = IVES apgabals IV a

16 līdz 18

Sugas

3 burtu norāde

19 līdz 26

Nozveja

tonnas

Piezīmes:

a)

visus skaitļu lauciņus būtu jāpielīdzina pie labās malas ar tukšu vietu pirms ieraksta. Visus skaitļu un ciparu lauciņus būtu jāpielīdzina pie kreisās malas ar noslēgumiezīmi pirms ieraksta;

b)

nozveju reģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai;

c)

daudzumus (19 līdz 26 baiti), kas ir mazāki par pusi vienības, reģistrē kā “–1”;

d)

nezināmu daudzumu (19 līdz 26 baiti) reģistrē kā “–2”.


V PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ AR MAGNĒTISKO DATU NESĒJU PALĪDZĪBU JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻĀ

A.   Kodēšanas forma

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta ailes atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādas ailes:

Aile

Piezīmes

Valsts

trīsburtu kods (piemēram, FRA = Francija)

Gads

piem., 2001 vai 01

FAO galvenais zvejas apgabals

27 = Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļa

Zona

piem., IV a = ICES 4.a apakšrajons

Sugas

3 burtu apzīmējums

Nozveja

Tonnas

a)

Nozveja jāreģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

b)

Daudzumi, kas mazāki par pusi vienības, būtu jāreģistrē kā “–1”.

c)

Valstu kodi:

Austrija

AUT

Beļģija

BEL

Bulgārija

BGR

Kipra

CYP

Čehijas Republika

CZE

Vācija

DEU

Dānija

DNK

Spānija

ESP

Igaunija

EST

Somija

FIN

Francija

FRA

Apvienotā Karaliste

GBR

Anglija un Velsa

GBRA

Skotija

GBRB

Ziemeļīrija

GBRC

Grieķija

GRC

Ungārija

HUN

Īrija

IRL

Islande

ISL

Itālija

ITA

Lietuva

LTU

Luksemburga

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nīderlande

NLD

Norvēģija

NOR

Polija

POL

Portugāle

PRT

Rumānija

ROU

Slovākija

SVK

Slovēnija

SVN

Zviedrija

SWE

Turcija

TUR

B.   Metode datu pārraidīšanai Eiropas Komisijai

Ciktāl iespējams, datus vajadzētu pārraidīt elektroniskā formā (piemēram, kā elektroniskās vēstules pielikumu).

Ja tas nav iespējams, tiek pieļauts iesniegt datni ar 3,5 collu disketes palīdzību.


VI PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EEK) Nr. 3880/91

(OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1637/2001

(OV L 221, 17.8.2001., 20. lpp.).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

tikai I pielikuma 4. punkts

Komisijas Regula (EK) Nr. 448/2005

(OV L 74, 19.3.2005., 5. lpp.).

 


VII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 3880/91

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta pirmā daļa

4. panta pirmā daļa

––

4. panta otrā daļa

4. panta otrā daļa

4. panta trešā daļa

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkts

––

6. panta 1. un 2. punkts

6. panta 1. un 2. punkts

6. panta 3. punkts

––

6. panta 4. punkts

6. panta 3. punkts

––

7. pants

7. pants

8. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikums

IV pielikums

––

V pielikums

––

VI pielikums

––

VII pielikums


Top