Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0207

Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 ( 2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 226 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Atcelts un aizstāts ar 32017R1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj

24.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 207/2009

(2009. gada 26. februāris)

par Kopienas preču zīmi

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 40/94 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās regulas kodifikāciju.

(2)

Ir vēlams Kopienā veicināt saskaņotu saimnieciskās darbības attīstību, kā arī pastāvīgu un līdzsvarotu tās izvēršanu, izveidojot iekšējo tirgu, kurš darbojas pareizi un nodrošina apstākļus, kas ir līdzīgi dalībvalstu tirgus apstākļiem. Lai radītu šādu tirgu un pakāpeniski padarītu to par vienotu tirgu, būtu ne tikai jāatceļ ierobežojumi brīvai preču un pakalpojumu apritei un jāievieš pasākumi, kas nodrošina netraucētu konkurenci, bet arī papildus jārada juridiski nosacījumi, kas ļautu uzņēmumiem pielāgot savu darbību Kopienas apjomam gan preču ražošanā un izplatīšanā, gan pakalpojumu sniegšanā. Šim nolūkam preču zīmēm, kas ļauj atšķirt uzņēmumu preces un pakalpojumus pēc vienādām pazīmēm visā Kopienā, neatkarīgi no valstu robežām, būtu jābūt vienam no juridiskajiem instrumentiem, ko uzņēmumi var izmantot.

(3)

Lai turpinātu īstenot minētos Kopienas mērķus, būtu nepieciešams paredzēt Kopienas noteikumus par preču zīmēm, lai uzņēmumi varētu ar vienotu procedūru iegūt Kopienas preču zīmes, kam ir piešķirta vienāda aizsardzība un kas ir spēkā visā Kopienas teritorijā. Šādi noteiktais Kopienas preču zīmes vienotības princips būtu jāpiemēro, ja vien šajā regulā nav minēts citādi.

(4)

Tiesību, ko preču zīmju īpašniekiem piešķir dalībvalstu likumi, teritorialitātes šķērsli nevar likvidēt ar likumu tuvināšanu. Lai uzņēmumu labā pavērtu neierobežotu saimniecisko darbību visā iekšējā tirgū, būtu nepieciešama tādu preču zīmju pastāvēšana, ko reglamentē vienoti Kopienas tiesību akti, kas ir tieši piemērojami visās dalībvalstīs.

(5)

Līgums neparedz īpašas pilnvaras, lai nodibinātu šādu juridisku instrumentu, tādēļ būtu jāpiemēro Līguma 308. pants.

(6)

Kopienas tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm tomēr neaizvieto dalībvalstu likumus par preču zīmēm. Faktiski nebūtu pamatoti pieprasīt uzņēmumiem reģistrēt savas preču zīmes kā Kopienas preču zīmes. Valstu preču zīmes joprojām ir vajadzīgas uzņēmumiem, kas nevēlas savu preču zīmju aizsardzību Kopienas līmenī.

(7)

Tiesības saistībā ar Kopienas preču zīmi var iegūt, tikai to reģistrējot, un reģistrāciju atsaka tad, ja preču zīme nav atšķirīga, ja tā ir nelikumīga vai ja tā ir pretrunā agrākām tiesībām.

(8)

Kopienas preču zīmes piešķirtajai aizsardzībai, kuras funkcija ir jo īpaši garantēt preču zīmi kā izcelsmes norādi, būtu jābūt pilnīgai, ja preču zīme un apzīmējums un preces vai pakalpojumi ir identiski. Aizsardzībai būtu jāattiecas arī uz tiem gadījumiem, kad preču zīme un apzīmējums un preces vai pakalpojumi ir identiski. Būtu jāizskaidro jēdziens “līdzīgs” saistībā ar līdzības iespēju radīt neskaidrību. Iespējai radīt neskaidrību, kuras novērtējums ir atkarīgs no vairākiem elementiem, un jo īpaši no preču zīmes atpazīstamības tirgū, no asociācijām, ko var saistīt ar izmantoto vai reģistrēto apzīmējumu, līdzības pakāpe starp preču zīmi un apzīmējumu un starp norādītajām precēm vai pakalpojumiem, būtu jābūt īpašam šīs aizsardzības priekšnosacījumam.

(9)

No brīvas preču aprites principa izriet, ka Kopienas preču zīmes īpašnieks nedrīkst aizliegt izmantot šo preču zīmi trešajai personai attiecībā uz precēm, kuras šis īpašnieks pats ir laidis apgrozībā Kopienā ar šo preču zīmi vai tas darīts ar viņa piekrišanu, izņemot gadījumus, kad pastāv pamatoti iemesli, lai īpašnieks iebilstu pret preču tālāku tirdzniecību.

(10)

Nav pamata aizsargāt Kopienas preču zīmes vai aizsargāt pret tām kādu preču zīmi, kura ir reģistrēta pirms tam, izņemot gadījumus, kad šīs preču zīmes faktiski izmanto.

(11)

Kopienas preču zīme būtu jāuzskata par īpašumtiesību objektu, kas pastāv atsevišķi no uzņēmumiem, kuru preces vai pakalpojumus tā norāda. Attiecīgi būtu jābūt iespējai to nodot, ņemot vērā nosacījumu, ka svarīgāk ir novērst sabiedrības maldināšanu. Būtu jābūt iespējai to izmantot arī kā galvojumu trešās personas labā un jāpakļauj licencēšanai.

(12)

Kopienas līmenī nepieciešami administratīvi pasākumi, lai attiecībā uz katru preču zīmi īstenotu ar šo regulu radītās preču zīmju tiesības. Tādēļ ir būtiski, saglabājot Kopienas esošo institucionālo struktūru un pilnvaru līdzsvaru, paredzēt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi), kas ir neatkarīgs attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem un ar juridisku, administratīvu un finansiālu autonomiju. Šim nolūkam nepieciešams un ir lietderīgi, lai minētais birojs būtu Kopienas institūcija ar juridisku personas statusu un izmantotu īstenošanas pilnvaras, ko tai piešķir šī regula, kā arī tai būtu jādarbojas Kopienas tiesību aktu ietvaros, nenovirzoties no Kopienas iestāžu kompetences.

(13)

Nepieciešams nodrošināt, lai puses, ko skar biroja lēmumi, likums aizsargātu tādā veidā, ka tas ir pielāgots preču zīmju likuma īpatnībām. Šim nolūkam ir paredzēta apelācija attiecībā uz pārbaudītāju un biroja dažādu nodaļu lēmumiem. Ja iestāde, kuras lēmumu apstrīd, to nelabo, tai jāiesniedz apelācija biroja Apelācijas padomei, kas par to lemj. Apelācijas padomes lēmumus savukārt var iesniegt apelācijai Eiropas Kopienu Tiesā, kuras piekritībā ir anulēt vai grozīt apstrīdēto lēmumu.

(14)

Atbilstoši EK līguma 225. panta 1. punkta pirmajai daļai Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesai ir piekritīga jo īpaši to sūdzību izskatīšana pirmajā instancē, kas minētas EK līguma 230. pantā, izņemot tās, kuras nodotas tiesu palātai, un tās, kuras atbilstoši Statūtiem ir piekritīgas vienīgi Eiropas Kopienu Tiesai. Piekritība, ko šī regula piešķir Eiropas Kopienu Tiesai, atcelt un grozīt apelācijas padomju lēmumus attiecīgi būtu jārealizē Tiesai pirmajā instancē.

(15)

Lai stiprinātu Kopienas preču zīmju aizsardzību, dalībvalstīm, ņemot vērā to sistēmu, būtu jānosaka iespējami ierobežots skaits valsts pirmās un otrās instances tiesu, kam būtu piekritība Kopienas preču zīmju pārkāpumu un derīguma jautājumos.

(16)

Lēmumiem, kas attiecas uz Kopienas preču zīmju derīgumu un pārkāpumiem saistībā ar tām, būtu jābūt spēkā un jāaptver visa Kopienas teritorija. Tas ir vienīgais veids, kā novērst pretrunīgus tiesu lēmumus un biroja lēmumus un nodrošināt to, lai netiktu skarta Kopienas preču zīmju vienotība. Noteikumi Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (4) būtu jāpiemēro visām prasībām, kas saistās ar Kopienas preču zīmēm, izņemot tos gadījumus, kad šī regula no minētajiem noteikumiem atkāpjas.

(17)

Būtu jāizvairās no pretrunīgiem spriedumiem attiecībā uz prasībām, kurās iesaistītas tās pašas puses un kuras attiecas uz tām pašām darbībām, un kuras celtas par Kopienas preču zīmēm un paralēlām valstu preču zīmēm. Šim nolūkam, kad prasības celtas tajā pašā dalībvalstī, veids, kā to sasniegt, paliek šīs dalībvalsts procesuālo noteikumu kompetencē, ko šī regula neskar, kamēr tad, kad prasības ceļ dažādās dalībvalstīs, vajadzētu piemērot noteikumus, kas atvasināti no lis pendens noteikumiem un līdzīgi kvalificētas darbības Regulā (EK) Nr. 44/2001.

(18)

Lai nodrošinātu pilnīgu biroja autonomiju un neatkarību, uzskatāms par vajadzīgu tam piešķirt autonomu budžetu, kura ienākumi ir galvenokārt sistēmas lietotāju maksājumi. Tomēr piemēro Kopienas budžeta procedūru, ciktāl tas attiecas uz subsīdijām no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Turklāt grāmatvedības revīzija būtu jāuzņemas Auditoru tiesai.

(19)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi, jo īpaši attiecībā uz regulu par nodevām un īstenošanas regulu, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants

Kopienas preču zīme

1.   Preču vai pakalpojumu preču zīmi, kas ir reģistrēta saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem un tajā paredzētajā veidā, turpmāk sauc par “Kopienas preču zīmi”.

2.   Kopienas preču zīme ir vienota. Tai ir vienāds spēks visā Kopienā; to nereģistrē, nenodod un neatdod, tā nevar būt tāda lēmuma priekšmets, kas atceļ īpašnieka tiesības vai paziņo tās par spēkā neesošām, un tās izmantošanu nevar aizliegt, ja tas neattiecas uz visu Kopienu. Šo principu piemēro, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

2. pants

Birojs

Ar šo tiek nodibināts Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), turpmāk “Birojs”.

3. pants

Rīcībspēja

Šīs regulas īstenošanas nolūkos sabiedrības vai firmas un citas juridiskas vienības uzskata par juridiskām personām, ja tām atbilstoši tiesību aktiem, kas regulē to darbību, ir spēja savā vārdā īstenot visu veidu tiesības un pienākumus, lai slēgtu līgumus vai veiktu citas juridiskas darbības, un būt prasītājam un atbildētājam tiesā.

II SADAĻA

TIESĪBU AKTI PAR PREČU ZĪMĒM

1. IEDAĻA

Kopienas preču zīmes definīcija un tās iegūšana

4. pants

Apzīmējumi, kas var būt Kopienas preču zīmes

Kopienas preču zīme var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem – tostarp personvārdiem – modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

5. pants

Personas, kas var būt Kopienas preču zīmju īpašnieces

Kopienas preču zīmes īpašniece var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.

6. pants

Veids, kā iegūt Kopienas preču zīmi

Kopienas preču zīmi iegūst ar reģistrāciju.

7. pants

Absolūta atteikuma pamatojums

1.   Nereģistrē:

a)

apzīmējumus, kas neatbilst 4. panta prasībām;

b)

preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību;

c)

preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējuma vai norādes, kas tirdzniecībā var kalpot, lai norādītu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko izcelsmi vai laiku un citas preču un pakalpojumu īpašības;

d)

preču zīmes, kas ir tikai apzīmējumi vai norādes, kuras ir kļuvušas parastas sarunvalodā vai tirdzniecības bona fide un iedibinātajā praksē;

e)

apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:

i)

formas, kura atkarīga no pašu preču īpašībām;

ii)

preču formas, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai;

iii)

formas, kura precēm piešķir ievērojamu vērtību;

f)

preču zīmes, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem;

g)

preču zīmes, kuru raksturs ļauj maldināt sabiedrību, piemēram, attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi;

h)

preču zīmes, ko nav atļāvušas kompetentas iestādes un kas jānoraida atbilstoši Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, turpmāk “Parīzes Konvencija”, 6.b pantam;

i)

preču zīmes, kas ietver simbolus, emblēmas vai ģerboņus, kurus neaptver Parīzes Konvencijas 6.b pants un kuri ir īpašu sabiedrības interešu lokā, ja vien attiecīgās iestādes nav piekritušas tās reģistrēt;

j)

preču zīmes vīniem, kas ietver vai sastāv no vīnus identificējošas ģeogrāfiskas norādes, vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas ietver vai sastāv no alkoholu identificējošas ģeogrāfiskas norādes, attiecībā pret tādiem vīniem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kam nav šīs izcelsmes;

k)

preču zīmes, kas satur vai ko veido izcelsmes norāde vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas reģistrēta saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (6), ja tās atbilst kādai no situācijām, uz kurām attiecas minētās regulas 13. pants, un attiecībā uz tā paša veida produktu, ar noteikumu, ka pieteikums par preču zīmes reģistrāciju iesniegts pēc datuma, kurā Komisijai iesniegts pieteikums par izcelsmes norādes vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro arī tad, ja pamatojums reģistrācijas atteikumam pastāv tikai kādā Kopienas daļā.

3.   Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro, ja preču zīme tās izmantošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirīga attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, par ko reģistrācija ir pieteikta.

8. pants

Relatīvs atteikuma pamatojums

1.   Ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi nereģistrē:

a)

ja tā ir identiska agrākajai preču zīmei un ja preces vai pakalpojumi, kam reģistrācija pieprasīta, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir aizsargāta agrākā preču zīme;

b)

ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi.

2.   Šā panta 1. punktā “agrākas preču zīmes” ir:

a)

šādas preču zīmes ar pieteikuma iesniegšanas datumu, kas ir pirms Kopienas preču zīmes saņemšanas pieteikuma iesniegšanas datuma, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes attiecībā uz šīm preču zīmēm:

i)

Kopienas preču zīmes;

ii)

dalībvalstī reģistrētas preču zīmes vai attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu – Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā reģistrētas preču zīmes;

iii)

preču zīmes, kas reģistrētas atbilstīgi starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā dalībvalstī;

iv)

preču zīmes, kas reģistrētas saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas Kopienā;

b)

iepriekš a) apakšpunktā minēto preču zīmju pieteikumi ar nosacījumu, ka tie ir reģistrēti;

c)

preču zīmes, kas Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā vai, ja vajadzīgs, prasītās prioritātes datumā, kas attiecināma uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, ir labi pazīstamas dalībvalstī tajā pašā nozīmē, kādā vārdi “labi pazīstamas” ir lietoti Parīzes Konvencijas 6.a pantā.

3.   Ja preču zīmes īpašnieks iebilst, preču zīmi nereģistrē, ja preču zīmes īpašnieka pārstāvis iesniedz pieteikumu tās reģistrācijai savā vārdā bez īpašnieka piekrišanas, ja vien pārstāvis neattaisno savu rīcību.

4.   Ja nereģistrētas preču zīmes vai citas plašākā nekā tikai vietējas nozīmes tirdzniecībā izmantotas zīmes īpašnieks iebilst, tad preču zīmi, par kuru iesniegts pieteikums, nereģistrē, ja atbilstoši Kopienas tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo zīmi:

a)

tiesības uz šo apzīmējumu ir iegūtas pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai prasītās prioritātes datuma attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu;

b)

šī zīme uzliek īpašniekam tiesības aizliegt kādas nākošās preču zīmes izmantošanu.

5.   Turklāt, ja 2. punkta nozīmē agrākās preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi nereģistrē, ja tā ir identiska vai līdzīga agrākajai preču zīmei un to reģistrē precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta agrākā preču zīme, ja attiecībā uz agrāku Kopienas preču zīmi tā ir Kopienā pazīstama un attiecībā uz agrāku valsts preču zīmi tā ir pazīstama attiecīgajā dalībvalstī un ja pieteiktās preču zīmes izmantošanā bez pietiekama iemesla varētu netaisnīgi gūt labumu no agrākās preču zīmes atšķirīguma vai atpazīstamības vai tai kaitēt.

2. IEDAĻA

Kopienas preču zīmju spēks

9. pants

Tiesības, ko piešķir Kopienas preču zīme

1.   Kopienas preču zīme piešķir tās īpašniekam uz to ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešajām personām bez viņa piekrišanas darījumos izmantot:

a)

apzīmējumu, kas ir identisks Kopienas preču zīmei attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta Kopienas preču zīme;

b)

jebkādu apzīmējumu, kurš tā identiskuma vai līdzības Kopienas preču zīmei dēļ un Kopienas preču zīmes aptverto preču vai pakalpojumu un zīmes identiskuma vai līdzības dēļ varētu maldināt sabiedrību; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi;

c)

jebkādu apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs Kopienas preču zīmei saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta Kopienas preču zīme, ja šī pēdējā ir Kopienā pazīstama un ja minētās zīmes izmantošanā bez pietiekama iemesla varētu netaisnīgi gūt labumu no Kopienas preču zīmes atšķirīguma vai pazīstamības vai tai kaitēt.

2.   Atbilstoši 1. punktam, cita starpā, var aizliegt:

a)

piestiprināt apzīmējumu precēm vai to iepakojumam;

b)

piedāvāt preces, laižot tās apgrozībā vai uzglabājot tās šim nolūkam ar šo apzīmējumu, vai piedāvāt ar to pakalpojumus;

c)

importēt vai eksportēt preces ar šo apzīmējumu;

d)

izmantot apzīmējumu uz darījumu dokumentiem un sludinājumos.

3.   Tiesības, ko piešķir Kopienas preču zīme, var izmantot attiecībā uz trešajām personām kopš preču zīmes reģistrācijas publikācijas brīža. Tomēr var pieprasīt atbilstošu kompensāciju attiecībā uz jautājumiem, kas radušies pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publikācijas brīža, kas vairs nav iespējams pēc pašas preču zīmes reģistrācijas publikācijas. Tiesa, kam iesniegta prasība šādā jautājumā, nevar lemt par lietas būtību pirms reģistrācijas publikācijas.

10. pants

Kopienas preču zīmju atveidošana vārdnīcās

Ja Kopienas preču zīmes atveidošana vārdnīcā, enciklopēdijā vai līdzīgā atsauces materiālā rada iespaidu, ka tas ir sugas vārds precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko preču zīme ir reģistrēta, materiāla publicētājs pēc Kopienas preču zīmes īpašnieka lūguma nodrošina, ka preču zīmes atveidojumam, vēlākais, nākošajā publikācijas izdevumā pievieno norādi, ka tā ir reģistrēta preču zīme.

11. pants

Aizliegums izmantot Kopienas preču zīmi, kas reģistrēta uz starpnieka vai pārstāvja vārda

Ja Kopienas preču zīme ir reģistrēta uz personas, kas ir preču zīmes īpašnieks, starpnieka vai pārstāvja vārda bez īpašnieka atļaujas, pēdējam ir tiesības iebilst, ka viņa starpnieks vai pārstāvis to izmanto, ja īpašnieks to nav atļāvis, ja vien starpnieks vai pārstāvis neattaisno savu rīcību.

12. pants

Kopienas preču zīmes spēka ierobežojums

Ar nosacījumu, ka trešā persona minēto rūpnieciskos vai komercdarījumos izmanto godīgi, Kopienas preču zīme tās īpašniekam nedod tiesības aizliegt trešajai personai darījumos izmantot:

a)

tās vārdu vai adresi;

b)

norādes attiecībā uz preču vai pakalpojumu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzamo nolūku, vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas laiku vai citas preču vai pakalpojumu īpašības;

c)

preču zīmi, ja nepieciešams norādīt produkta vai pakalpojuma paredzamo nolūku, jo īpaši kā piederumus vai rezerves daļas.

13. pants

Kopienas preču zīmes piešķirto tiesību izlietošana

1.   Kopienas preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības to aizliegt izmantot saistībā ar precēm, ko īpašnieks pats ir laidis apgrozībā Kopienā vai kam ir piekritis.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja īpašniekam ir pamatoti iemesli iebilst pret preču turpmāku tirdzniecību, īpaši tad, ja preces pēc to laišanas apgrozībā ir izmainītas vai bojātas.

14. pants

Valsts tiesību aktu papildu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem

1.   Kopienas preču zīmju spēkā esamību nosaka tikai un vienīgi šīs regulas noteikumi. Attiecībā uz citiem jautājumiem Kopienas preču zīmes pārkāpumus reglamentē valsts tiesību akti, kas attiecas uz attiecīgās valsts preču zīmes pārkāpumiem saskaņā ar X sadaļas noteikumiem.

2.   Šī regula neizslēdz prasības attiecībā uz Kopienas preču zīmēm, kas celtas atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar civiltiesisko atbildību un negodīgu konkurenci.

3.   Piemērojamos procesuālos noteikumus nosaka saskaņā ar X sadaļas noteikumiem.

3. IEDAĻA

Kopienas preču zīmju izmantošana

15. pants

Kopienas preču zīmju izmantošana

1.   Ja piecos gados pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi Kopienā patiesi izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz Kopienas preču zīmi attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

Pirmās daļas izpratnē par izmantošanu tiek uzskatīta arī:

a)

Kopienas preču zīmes izmantošana tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta;

b)

Kopienas preču zīmes piestiprināšana precēm vai to iepakojumam Kopienā tikai un vienīgi eksportam.

2.   Kopienas preču zīmes izmantošanu ar īpašnieka piekrišanu uzskata par darbību, kad preču zīmi izmanto pats īpašnieks.

4. IEDAĻA

Kopienas preču zīmes kā īpašumtiesību objekti

16. pants

Kopienas preču zīmes pielīdzināšana valsts preču zīmei

1.   Ja vien 17. līdz 24. pantā nav noteikts citādi, ar Kopienas preču zīmi kā īpašumtiesību objektu rīkojas visā tās kopumā un visā Kopienas teritorijā kā ar valsts preču zīmi, kas reģistrēta dalībvalstī, kurā saskaņā ar Kopienas Preču zīmju reģistru:

a)

īpašniekam attiecīgajā brīdī ir administrācijas mītnes vieta vai pastāvīga dzīvesvieta;

b)

ja nepiemēro a) apakšpunktu – īpašniekam attiecīgajā brīdī ir uzņēmums.

2.   Šā panta 1. punktā neminētos gadījumos attiecīgā dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā ir Biroja administrācijas mītnes vieta.

3.   Ja Kopienas Preču zīmju reģistrā kā kopīpašnieki ir minētas divas vai vairāk personas, 1. punktu piemēro attiecībā uz pirmo minēto kopīpašnieku; ja tā nenotiek, to piemēro attiecībā uz nākamajiem kopīpašniekiem tādā kārtībā, kādā tie minēti. Ja 1. punktu neattiecina uz nevienu kopīpašnieku, piemēro 2. punktu.

17. pants

Nodošana

1.   Kopienas preču zīmi var nodot atsevišķi no uzņēmuma nodošanas attiecībā uz visām vai dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta.

2.   Visa uzņēmuma nodošana ietver Kopienas preču zīmes nodošanu, izņemot, ja saskaņā ar tiesību aktu, kas nodošanu reglamentē, ir vienošanās par pretējo vai pastāv apstākļi, kas skaidri liek rīkoties citādi. Šo noteikumu piemēro attiecībā uz līgumsaistībām par uzņēmuma nodošanu.

3.   Neskarot 2. punktu, Kopienas preču zīmi nodod rakstveidā, un tam nepieciešams līguma pušu paraksts, izņemot, ja tas notiek tiesas sprieduma rezultātā; pretējā gadījumā tā nav spēkā.

4.   Ja no nodošanas dokumentiem ir skaidrs, ka nodošanas dēļ Kopienas preču zīme varētu maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu, uz ko preču zīme ir reģistrēta, būtību, kvalitāti un ģeogrāfisko izcelsmi, Birojs nodošanu reģistrē tikai tad, ja pārņēmējs apņemas ierobežot Kopienas preču zīmes reģistrāciju tikai uz precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem maldināšana nebūtu iespējama.

5.   Pēc vienas puses lūguma nodošanu ievada reģistrā un publicē.

6.   Kamēr nodošana nav ievadīta reģistrā, tiesību pārņēmējs nevar izmantot no Kopienas preču zīmes reģistrācijas izrietošās tiesības.

7.   Ja attiecībā uz Biroju jāievēro kādi termiņi, tiesību pārņēmējs Birojam var izdarīt attiecīgus paziņojumus, līdzko Birojs ir saņēmis nodošanas reģistrācijas pieteikumu.

8.   Visus dokumentus, par kuriem saskaņā ar 79. pantu jāpaziņo Kopienas preču zīmes īpašniekam, adresē personai, kas reģistrēta kā īpašnieks.

18. pants

Tādas preču zīmes nodošana, kas reģistrēta uz starpnieka vārda

Ja Kopienas preču zīme ir reģistrēta uz tās personas starpnieka vai pārstāvja vārda, kas ir šīs preču zīmes īpašnieks, bez īpašnieka atļaujas, pēdējam ir tiesības pieprasīt minētās reģistrācijas nodošanu savā labā, ja vien starpnieks vai pārstāvis neattaisno savu rīcību.

19. pants

Tiesības in rem

1.   Kopienas preču zīmi neatkarīgi no saistībām var sniegt kā galvojumu un tā var būt tiesību in rem subjekts.

2.   Pēc vienas puses lūguma 1. punktā minētās tiesības ievada reģistrā un publicē.

20. pants

Izpilde

1.   Kopienas preču zīme var būt izpildes darbību subjekts.

2.   Attiecībā uz izpildes procedūru saistībā ar Kopienas preču zīmi izņēmuma piekritība ir saskaņā ar 16. pantu noteiktām dalībvalstu tiesām un iestādēm.

3.   Pēc vienas puses lūguma datus par izpildi ievada reģistrā un publicē.

21. pants

Maksātnespējas procedūras

1.   Kopienas preču zīmes var iesaistīt tikai tajās maksātnespējas procedūrās, ko uzsāk dalībvalstī, kuras teritorijā ir debitora galvenā darbība.

Tomēr, ja debitors ir apdrošināšanas uzņēmums vai kredītiestāde, kā noteikts attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK (2001. gada 19. marts) par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (8), tad Kopienas preču zīmes var iesaistīt vienīgi maksātnespējas procedūrās, ko uzsāk dalībvalstī, kurā šim uzņēmumam vai iestādei ir atļauja darboties.

2.   Ja Kopienas preču zīmei ir līdzīpašnieki, 1. punktu piemēro līdzīpašnieka daļai.

3.   Ja Kopienas preču zīme ir iesaistīta maksātnespējas procedūrās, pēc valsts kompetentās iestādes pieprasījuma par to izdara ierakstu reģistrā un to publicē 89. pantā minētajā Kopienas preču zīmju biļetenā.

22. pants

Licencēšana

1.   Kopienas preču zīmi var licencēt attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta, un visā Kopienā vai kādā tās daļā. Licence var būt izņēmuma vai vienkārša.

2.   Kopienas preču zīmes īpašnieks var izmantot tiesības, ko tam piešķir šī preču zīme, pret licenciātu, kas pārkāpj kādu licences līguma punktu attiecībā uz:

a)

tā ilgumu;

b)

reģistrācijā noteikto formu, kādā preču zīmi var izmantot;

c)

preču vai pakalpojumu jomu, attiecībā uz ko licence ir piešķirta;

d)

teritoriju, kurā preču zīmi var piestiprināt; vai

e)

licenciāta saražoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti.

3.   Neskarot licences līguma noteikumus, licenciāts var celt prasību par Kopienas preču zīmes pārkāpumu tikai tad, ja tās īpašnieks tam piekrīt. Tomēr izņēmuma licences licenciāts var šādu prasību celt, ja preču zīmes īpašnieks pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas zināmā laikā pats to neuzsāk.

4.   Lai saņemtu kompensāciju par ciestiem zaudējumiem, licenciātam ir tiesības iestāties Kopienas preču zīmes īpašnieka celtā prasībā par preču zīmes pārkāpumu.

5.   Pēc vienas puses lūguma licences piešķiršanu vai nodošanu attiecībā uz Kopienas preču zīmi ievada reģistrā un publicē.

23. pants

Sekas attiecībā uz trešajām personām

1.   Šīs regulas 17., 19. un 22. pantā minētās juridiskās darbības saistībā ar Kopienas preču zīmi visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ievadīšanas reģistrā. Tomēr šādas darbības pirms to ievadīšanas reģistrā rada sekas attiecībā uz trešajām personām, kas ir ieguvušas tiesības uz preču zīmi pēc attiecīgās darbības datuma, zinot par darbību tiesību iegūšanas brīdī.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz personām, kuras iegūst Kopienas preču zīmi vai ar to saistītas tiesības, nododot visu uzņēmumu vai ar citādu vispārēju nodošanu.

3.   Šīs regulas 20. pantā minēto juridisko darbību sekas attiecībā uz trešajām personām reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kas noteikta saskaņā ar 16. pantu.

4.   Līdz brīdim, kamēr nav stājušies spēkā kopīgi noteikumi dalībvalstīm bankrota jomā, bankrota un līdzīgu procesu sekas attiecībā uz trešajām personām reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šie procesi ir pirmo reizi uzsākti valsts tiesību aktos vai attiecīgajā jomā piemērojamās konvencijās paredzētajā nozīmē.

24. pants

Pieteikumi par Kopienas preču zīmi kā īpašumtiesību objektu

Pieteikumiem par Kopienas preču zīmēm piemēro 16. līdz 23. pantu.

III SADAĻA

PIETEIKUMI PAR KOPIENAS PREČU ZĪMĒM

1. IEDAĻA

Pieteikumu iesniegšana un nosacījumi, kas tos reglamentē

25. pants

Pieteikumu iesniegšana

1.   Pieteikumu par Kopienas preču zīmi pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles iesniedz:

a)

Birojā;

b)

dalībvalsts galvenajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā. Šādi iesniegtam pieteikumam ir tādas pašas sekas kā pieteikumam, kas būtu iesniegts tajā pašā datumā Birojā.

2.   Ja pieteikums ir iesniegts dalībvalsts galvenajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā, šis birojs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nosūtītu pieteikumu Birojam divās nedēļas pēc tā saņemšanas. Tas var no pieteikuma iesniedzēja iekasēt nodevu, kura nepārsniedz pieteikuma saņemšanas un pārsūtīšanas administratīvos izdevumus.

3.   Pieteikumus, kuri minēti 2. punktā un kuri sasniedz Biroju vairāk nekā divus mēnešus pēc to iesniegšanas, uzskata par iesniegtiem dienā, kurā iesniegums sasniedzis Biroju.

4.   Desmit gadus pēc Regulas (EK) Nr. 40/94 stāšanās spēkā Komisija sastāda ziņojumu par Kopienas preču zīmju pieteikumu iesniegšanas sistēmas darbību kopā ar priekšlikumiem par tās izmaiņām.

26. pants

Nosacījumi, kādiem jāatbilst pieteikumiem

1.   Pieteikums par Kopienas preču zīmi ietver:

a)

lūgumu Kopienas preču zīmes reģistrācijai;

b)

informāciju, kas identificē pieteikuma iesniedzēju;

c)

preču vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrāciju pieprasa;

d)

preču zīmes atveidojumu.

2.   Par Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu jāmaksā reģistrācijas nodeva un, ja vajadzīgs, viena vai vairākas nodevas par kategoriju.

3.   Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumam jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti 162. panta 1. punktā minētajā īstenošanas regulā, turpmāk “īstenošanas regula”.

27. pants

Iesniegšanas datums

Kopienas preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums ir tas datums, kurā pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus ar 26. panta 1. punktā minēto informāciju Birojam vai, ja pieteikumu iesniedz dalībvalsts galvenajam birojam vai Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojam, attiecīgajā birojā, ar nosacījumu, ka iesniedzējs viena mēneša laikā pēc minēto dokumentu iesniegšanas samaksā reģistrācijas nodevu.

28. pants

Klasifikācija

Preces un pakalpojumus, attiecībā uz ko ir pieteiktas Kopienas preču zīmes, klasificē saskaņā ar klasifikācijas sistēmu, kas noteikta īstenošanas regulā.

2. IEDAĻA

Prioritāte

29. pants

Prioritātes tiesības

1.   Personai vai šīs personas tiesību pārņēmējam, kas iesniedzis atbilstīgi sagatavotu preču zīmes pieteikumu jebkurā dalībvalstī vai jebkurai dalībvalstij, kas ir Parīzes Konvencijas vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma dalībniece, lai iesniegtu Kopienas preču zīmes pieteikumu par tādu pašu preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem pieteikums iesniegts, vai tajos ietilpst, ir tiesības vai prioritāte sešu mēnešu laikposmā no pirmā pieteikuma iesniegšanas dienas.

2.   Uzskata, ka jebkura pieteikuma iesniegšana, kas ir līdzvērtīga parastai iesniegšanai kādā valstī atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kur tā veikta, vai atbilstoši divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem, rada tiesības uz prioritāti.

3.   Parasta pieteikuma iesniegšana kādā valstī ir jebkāda pieteikuma iesniegšana, kas ir pietiekama, lai noteiktu iesniegšanas datumu neatkarīgi no pieteikuma tālākā iznākuma.

4.   Vēlāku pieteikumu par preču zīmi, par kuru iepriekš jau ticis iesniegts pirmais iesniegums attiecībā uz tām pašām precēm un pakalpojumiem un kas ir iesniegts tajā pašā valstī vai šai valstij, prioritātes noteikšanas nolūkos uzskata par pirmo pieteikumu ar nosacījumu, ka vēlākā pieteikuma iesniegšanas brīdī iepriekšējais pieteikums ir ticis paņemts atpakaļ, atteikts vai noraidīts bez publiskas izskatīšanas un neatstājot spēkā nekādas tiesības, kā arī nav bijis pamats prasībai par prioritātes tiesībām. Iepriekšējais pieteikums pēc tam vairs nevar būt par pamatu prasībai par prioritātes tiesībām.

5.   Ja pirmais pieteikums iesniegts dalībvalstī, kas nav Parīzes Konvencijas vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma dalībniece, 1. līdz 4. punktu piemēro tikai tiktāl, ciktāl šī valsts saskaņā ar publicētajiem dokumentiem piešķir prioritātes tiesības ar līdzvērtīgu iedarbību, pamatojoties uz Birojā iesniegto pirmo pieteikumu un uz noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

30. pants

Prasība par prioritātes tiesībām

Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas izmantot iepriekšēja pieteikuma prioritāti, iesniedz prioritātes deklarāciju un iepriekšējā pieteikuma kopiju. Ja iepriekšējais pieteikums ir tādā valodā, kura nav viena no Biroja oficiālajām valodām, pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepriekšējā pieteikuma tulkojumu vienā no šīm valodām.

31. pants

Prioritātes tiesību nozīme

Saskaņa ar prioritātes tiesībām nozīmē to, ka, lai noteiktu, kuras tiesības ir agrākas, par prioritātes datumu uzskata to datumu, kad iesniegts pieteikums par Kopienas preču zīmi.

32. pants

Pieteikuma iesniegšanas Kopienas līmenī un valsts līmenī līdzvērtība

Pieteikums par Kopienas preču zīmi, kam ir atzīts iesniegšanas datums, dalībvalstīs ir līdzvērtīgs parastai pieteikuma iesniegšanai šajās valstīs, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes tiesības attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmi.

3. IEDAĻA

Izstādīšanas prioritāte

33. pants

Izstādīšanas prioritāte

1.   Ja pieteikuma iesniedzējs Kopienas preču zīmes saņemšanai ir izstādījis preces vai pakalpojumus zem preču zīmes, uz kuru pieteikums iesniegts, oficiālā vai oficiāli atzītā starptautiskā izstādē, ņemot vērā Parīzē 1928. gada 22. novembrī parakstīto Konvenciju par starptautiskajām izstādēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1972. gada 30. novembrī, šī persona, ja tā iesniedz pieteikumu sešos mēnešos no pirmā preču vai pakalpojumu izstādīšanas brīža zem pieteiktās preču zīmes, kopš attiecīgā datuma var pretendēt uz prioritātes tiesībām 31. panta nozīmē.

2.   Pieteikuma iesniedzējam, kas vēlas pretendēt uz prioritāti atbilstoši 1. punktam, jāiesniedz apliecinājums par preču vai pakalpojumu izstādīšanu zem pieteiktās preču zīmes saskaņā ar īstenošanas regulā noteiktajiem nosacījumiem.

3.   Dalībvalstī vai trešā valstī piešķirta izstādīšanas prioritāte nepārsniedz 29. pantā noteikto prioritātes periodu.

4. IEDAĻA

Pretendēšana uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi

34. pants

Pretendēšana uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi

1.   Iepriekšējas dalībvalstī reģistrētas Kopienas preču zīmes, kā arī Beniluksa valstīs reģistrētas preču zīmes vai atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā dalībvalstī, reģistrētas preču zīmes īpašnieks, kurš iesniedz pieteikumu identiskas preču zīmes reģistrēšanai par Kopienas preču zīmi precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, uz ko reģistrēta agrāka preču zīme, vai kas ir tajos ietverti, attiecībā uz Kopienas preču zīmi var pretendēt uz agrākās preču zīmes agrāku izcelsmi saistībā ar dalībvalsti, kurā vai kurai tā ir reģistrēta.

2.   Vienīgās agrākās izcelsmes sekas saskaņā ar šo regulu ir tad, ja Kopienas preču zīmes īpašnieks atsakās no agrākās preču zīmes vai ļauj tai zaudēt spēku, šajos gadījumos uzskata, ka šai personai joprojām ir tādas pašas tiesības, kā tad, ja agrākā preču zīme joprojām būtu reģistrēta.

3.   Agrāka izcelsme, uz kuru pretendē attiecībā uz Kopienas preču zīmi, zaudē spēku, ja agrāko preču zīmi, uz kuras agrāku izcelsmi atsaucas, pasludina par anulētu vai nederīgu, kā arī ja no tās atsakās pirms tās reģistrācijas par Kopienas preču zīmi.

35. pants

Pretendēšana uz agrāku izcelsmi pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas

1.   Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas ir īpašnieks identiskai agrākai preču zīmei, kura ir reģistrēta dalībvalstī, ieskaitot preču zīmi, kas reģistrēta Beniluksa valstīs, vai arī identiskai agrākai preču zīmei, kam ir dalībvalstī spēkā esoša starptautiska reģistrācija, attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir tādi paši kā tie, par kuriem reģistrēta agrākā preču zīme, vai kuros iekļauta agrākā preču zīme, var pretendēt uz agrākās preču zīmes agrāku izcelsmi attiecībā uz dalībvalsti, kurā vai kurai tā reģistrēta.

2.   Piemēro 34. panta 2. un 3. punktu.

IV SADAĻA

REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA

1. IEDAĻA

Pieteikumu izskatīšana

36. pants

Iesniegšanas nosacījumu pārbaude

1.   Birojs izskata, vai:

a)

pieteikums par Kopienas preču zīmi atbilst prasībām saistībā ar iesniegšanas datumu saskaņā ar 27. pantu;

b)

Kopienas preču zīmes pieteikums atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā, un nosacījumiem, kas noteikti īstenošanas regulā;

c)

ja vajadzīgs, noteiktajā termiņā ir samaksāta nodeva par kategoriju.

2.   Ja pieteikums par Kopienas preču zīmi neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, Birojs lūdz pieteikuma iesniedzējam novērst trūkumus vai samaksāt nepieciešamo summu noteiktā termiņā.

3.   Ja noteiktajā termiņā 1. punkta a) apakšpunktā minētie trūkumi netiek novērsti vai samaksa netiek veikta, pieteikumu neizskata kā pieteikumu par Kopienas preču zīmi. Ja pieteikuma iesniedzējs izpilda Biroja prasības, par pieteikuma iesniegšanas datumu kļūst datums, kad attiecīgie trūkumi tiek novērsti.

4.   Ja noteiktajā termiņā trūkumi, kas konstatēti saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, netiek novērsti, Birojs pieteikumu noraida.

5.   Ja noteiktajā termiņā samaksa, kas noteikta saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, netiek veikta, pieteikumu uzskata par paņemtu atpakaļ, ja vien ir skaidrs, kādas preču vai pakalpojumu kategorijas maksājums paredz aptvert.

6.   Nespēja izpildīt prasības attiecībā uz pretendēšanu uz prioritāti nozīmē prioritātes tiesību zaudēšanu attiecībā uz pieteikumu.

7.   Nespēja izpildīt prasības attiecībā uz pretendēšanu uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi nozīmē šo tiesību zaudēšanu attiecībā uz pieteikumu.

37. pants

Pārbaude attiecībā uz absolūtajiem atteikuma pamatojumiem

1.   Ja, ņemot vērā 7. pantu, preču zīme nav reģistrējama attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, ko aptver Kopienas preču zīmes pieteikums, pieteikumu noraida attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

2.   Ja preču zīme ietver elementu, kas nav atšķirīgs, un ja minētā elementa iekļaušana preču zīmē varētu radīt šaubas arī attiecībā uz preču zīmes aizsardzības jomu, Birojs var noteikt nosacījumu minētās preču zīmes reģistrācijai, lai pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka atsakās no ekskluzīvām tiesībām uz šo elementu. Atteikšanos attiecīgi publicē kopā ar Kopienas preču zīmes pieteikumu vai reģistrāciju.

3.   Pieteikumu nenoraida, pirms tā iesniedzējam nav dota iespēja paņemt iesniegumu atpakaļ vai to grozīt, vai iesniegt savus apsvērumus.

2. IEDAĻA

Meklēšana

38. pants

Meklēšana

1.   Kad birojs ir piešķīris iesniegšanas datumu, tas sagatavo Kopienas ziņojumu par meklēšanas rezultātiem, minot atklātās agrākās Kopienas preču zīmes vai Kopienas preču zīmju pieteikumus, ko saskaņā ar 8. pantu var izmantot pret tās Kopienas preču zīmes reģistrāciju, par kuru iesniegts pieteikums.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Kopienas preču zīmes pieteikumu, pieprasa, lai meklēšanas rezultātu ziņojumu sagatavo arī dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un pieteikuma iesniegšanas nodevas nomaksāšanas termiņa laikā samaksāta atbilstoša meklēšanas nodeva, Birojs, tiklīdz Kopienas preču zīmes pieteikumam piešķirts iesniegšanas datums, pārsūta tā kopiju uz katras tās dalībvalsts centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju, kas informējusi Biroju par savu lēmumu veikt meklēšanu savā preču zīmju reģistrā attiecībā uz Kopienas preču zīmju pieteikumiem.

3.   Katrs no 2. punktā minētajiem centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem divu mēnešu laikā no dienas, kurā tas saņēmis Kopienas preču zīmes pieteikumu, nosūta Birojam meklēšanas rezultātu ziņojumu, kurā vai nu min atklātās agrākās valsts preču zīmes vai preču zīmju pieteikumus, ko saskaņā ar 8. pantu var izmantot pret tās Kopienas preču zīmes reģistrāciju, par kuru iesniegts pieteikums, vai arī norāda, ka meklēšanā nav atklātas šādas tiesības.

4.   Meklēšanas rezultātu ziņojumus, kas minēti 3. punktā, sagatavo uz standarta veidlapas, ko sagatavo Birojs pēc apspriešanās ar administratīvo valdi, kas paredzēta 126. panta 1. punktā, turpmāk “administratīvā valde”. Šīs veidlapas satura būtiskie elementi izklāstīti īstenošanas regulā.

5.   Birojs maksā noteiktu summu katram centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam par katru meklēšanas rezultātu ziņojumu, ko attiecīgais birojs sniedzis saskaņā ar 3. punktu. Summu, kas visiem birojiem ir vienāda, nosaka budžeta komiteja, pieņemot lēmumu ar trīs ceturtdaļu dalībvalstu pārstāvju balsu vairākumu.

6.   Birojs nekavējoties nosūta Kopienas preču zīmes pieteikuma iesniedzējam Kopienas meklēšanas rezultātu ziņojumu un visus pieprasītos valsts meklēšanas rezultātu ziņojumus, kas saņemti 3. punktā noteiktajā termiņā.

7.   Publicējot Kopienas preču zīmes pieteikumu, ko nevar darīt, pirms beidzies viena mēneša termiņš no dienas, kurā Birojs pārsūta meklēšanas rezultātu ziņojumus pieteikuma iesniedzējam, Birojs informē visus agrāku Kopienas preču zīmju īpašniekus vai Kopienas preču zīmju pieteikumu iesniedzējus, kas minēti Kopienas meklēšanas rezultātu ziņojumā, par Kopienas preču zīmes pieteikuma publikācijā.

3. IEDAĻA

Pieteikumu publicēšana

39. pants

Pieteikuma publicēšana

1.   Ja ievēroti nosacījumi, kādiem jāatbilst Kopienas preču zīmes pieteikumam, un beidzies 38. panta 7. punktā minētais termiņš, pieteikumu publicē, ja tas nav noraidīts atbilstoši 37. pantam.

2.   Ja pieteikums pēc publicēšanas ir noraidīts atbilstoši 37. pantam, lēmumu par tā noraidīšanu publicē, kad tas pieņemts galīgi.

4. IEDAĻA

Trešo personu apsvērumi un iebildumi

40. pants

Trešo personu apsvērumi

1.   Pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas jebkura fiziska vai juridiska persona un grupa vai organizācija, kas pārstāv izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, var iesniegt Birojam rakstiskus apsvērumus, norādot pamatojumu atbilstoši 7. pantam, kādēļ preču zīmi nedrīkstētu reģistrēt ex officio. Minētās personas nav puses lietas izskatīšanā Birojā.

2.   Šā panta 1. punktā minētos apsvērumus nosūta pieteikuma iesniedzējam, kas tos var komentēt.

41. pants

Iebildumi

1.   Trīs mēnešos pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas iebildumus pret preču zīmes reģistrāciju, pamatojot, ka to nevar reģistrēt, atbilstoši 8. pantam var iesniegt:

a)

šīs regulas 8. panta 1. un 5. punktā minētajos gadījumos – 8. panta 2. punktā minēto agrāku preču zīmju īpašnieki, kā arī attiecīgo preču zīmju īpašnieku pilnvaroti licenciāti;

b)

šīs regulas 8. panta 3. punktā minētu preču zīmju īpašnieki;

c)

šīs regulas 8. panta 4. punktā minētu agrāku preču zīmju vai apzīmējumu īpašnieki, kā arī personas, kam attiecīgi valsts tiesību akti ļauj šīs tiesības izmantot.

2.   Paziņojumu par iebildumiem pret preču zīmes reģistrāciju atbilstoši 1. punkta nosacījumiem var iesniegt arī sakarā ar grozīta pieteikuma publicēšanu saskaņā ar 43. panta 2. punkta otro teikumu.

3.   Iebildumi jāformulē rakstveidā, un tajos jānorāda pamatojums. Iebildumus neuzskata par iesniegtiem līdz brīdim, kamēr nav samaksāta nodeva attiecībā uz iebildumiem. Biroja noteiktā termiņā persona, kas iebilst, lai pamatotu savu nostāju, var iesniegt savus faktus, pierādījumus un argumentus.

42. pants

Iebildumu izskatīšana

1.   Izskatot iebildumus, Birojs tā noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par citu pušu vai paša Biroja iesniegtiem materiāliem.

2.   Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākas Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecina, ka piecu gadu laikā pirms Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā faktiski izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskaita kā savu iebildumu pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida. Ja agrākā preču zīme ir izmantota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3.   Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu Kopienā ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta.

4.   Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt puses noslēgt mierizlīgumu.

5.   Ja iebildumu izskatīšanā atklājas, ka preču zīmi nevar reģistrēt attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko ir iesniegts Kopienas preču zīmes pieteikums, pieteikumu attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem noraida. Pārējos gadījumos iebildumus noraida.

6.   Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu publicē tad, kad tas ir galīgs.

5. IEDAĻA

Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana, grozīšana un dalīšana

43. pants

Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana un grozīšana

1.   Pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu Kopienas preču zīmes pieteikumu vai ierobežot tajā ietverto preču un pakalpojumu sarakstu. Ja pieteikums jau ir publicēts, publicē arī atpakaļ paņemšanas vai ierobežošanas faktu.

2.   Attiecībā uz citiem jautājumiem Kopienas preču zīmes pieteikumu var grozīt pēc tā iesniedzēja lūguma, tikai labojot iesniedzēja vārdu un adresi, pareizrakstības kļūdas vai pavairošanas procesā radušās kļūdas, vai acīmredzamas kļūdas, ar nosacījumu, ka minētie labojumi ievērojami neizmaina preču zīmi un nepaplašina preču vai pakalpojumu sarakstu. Ja grozījumi skar preču zīmes atveidojumu vai preču vai pakalpojumu sarakstu un tos izdara pēc pieteikuma publicēšanas, pieteikumu preču zīmes saņemšanai publicē ar grozījumiem.

44. pants

Pieteikuma dalīšana

1.   Pieteikuma iesniedzējs var dalīt pieteikumu, paziņojot, ka uz dažām no precēm vai pakalpojumiem, kas ietverti sākotnējā pieteikumā, attieksies viens vai vairāki dalīti pieteikumi. Preces vai pakalpojumi dalītajā pieteikumā nedublē preces vai pakalpojumus, kuri paliek sākotnējā pieteikumā vai kuras ir ietvertas citos dalītos pieteikumos.

2.   Paziņojums par dalīšanu nav pieļaujams:

a)

ja gadījumā, kad reģistrēts iebildums pret sākotnējo pieteikumu, šāda dalīta pieteikuma rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsti iebildumi – līdz Iebildumu nodaļas lēmums ir kļuvis galīgs vai arī iebildumu process ir citādi izbeigts galīgi;

b)

īstenošanas regulā noteiktajos termiņos.

3.   Paziņojumam par dalīšanu jāatbilst īstenošanas regulā paredzētajiem noteikumiem.

4.   Iesniedzot paziņojumu par dalīšanu, jāsamaksā nodeva. Pieteikumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva.

5.   Dalīšana stājas spēkā dienā, kad tā reģistrēta Birojā glabātajos dokumentos par sākotnējo pieteikumu.

6.   Visus pieprasījumus un pieteikumus, kas iesniegti, un visas nodevas, kas samaksātas attiecībā uz sākotnējo pieteikumu pirms dienas, kad Birojs saņem paziņojumu par dalīšanu, uzskata par iesniegtiem vai samaksātām arī attiecībā uz dalīto pieteikumu vai pieteikumiem. Nodevas par sākotnējo pieteikumu, kas attiecīgi samaksātas pirms dienas, kurā saņemts paziņojums par dalīšanu, neatmaksā.

7.   Dalītais pieteikums saglabā sākotnējā pieteikuma iesniegšanas datumu, kā arī jebkādu tā prioritātes datumu un agrākas izcelsmes datumu.

6. IEDAĻA

Reģistrācija

45. pants

Reģistrācija

Ja pieteikums atbilst šīs regulas prasībām un ja 41. panta 1. punktā noteiktajā termiņā iebildumi nav iesniegti vai ja iebildumi ir noraidīti ar galīgu lēmumu, preču zīmi reģistrē kā Kopienas preču zīmi ar nosacījumu, ka noteiktajā laikā tiek samaksāta reģistrācijas maksa. Ja reģistrācijas maksu noteiktajā laikā nesamaksā, uzskata, ka pieteikums ir paņemts atpakaļ.

V SADAĻA

KOPIENAS PREČU ZĪMJU ILGUMS, PAGARINĀŠANA, IZMAIŅAS UN DALĪŠANA

46. pants

Reģistrācijas ilgums

Kopienas preču zīmes reģistrē uz desmit gadiem no pieteikuma iesniegšanas brīža. Reģistrāciju var pagarināt saskaņā ar 47. pantu uz nākošajiem laikposmiem, kas ilgst desmit gadus.

47. pants

Pagarināšana

1.   Kopienas preču zīmes reģistrāciju pagarina pēc preču zīmes īpašnieka vai tās skaidri pilnvarotas personas lūguma ar nosacījumu, ka samaksāta attiecīgā nodeva.

2.   Birojs informē Kopienas preču zīmes īpašnieku un visas personas, kam ir reģistrētas tiesības attiecībā uz šo Kopienas preču zīmi, par reģistrācijas beigšanos pietiekamu laiku iepriekš. Ja šī informācija netiek sniegta, Birojs atbildību neuzņemas.

3.   Pagarināšanas pieprasījumu iesniedz sešu mēnešu termiņā, kas beidzas pēdējā tā mēneša dienā, kad beidzas aizsardzība. Nodevas arī samaksā šajā periodā. Ja tā nenotiek, pieteikumu var iesniegt un samaksu var veikt sešos mēnešos pēc pirmajā teikumā minētā termiņa beigām ar nosacījumu, ka šajā nākamajā termiņā samaksā papildu nodevu.

4.   Ja pieteikums ir iesniegts vai nodevas samaksātas tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko Kopienas preču zīmi reģistrē, reģistrāciju pagarina tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

5.   Pagarinājums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tam, kad beigusies esošā reģistrācija. Pagarinājumu reģistrē.

48. pants

Izmaiņas

1.   Kopienas preču zīmi reģistrācijas periodā vai pēc tā pagarināšanas nemaina.

2.   Tomēr, ja Kopienas preču zīme ietver īpašnieka vārdu un adresi, pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt to maiņu, kas būtiski neietekmē preču zīmes identitāti, kā tā reģistrēta sākotnēji.

3.   Izmaiņas reģistrācijas publikācijā ietver izmainītās Kopienas preču zīmes atveidojumu. Trešās personas, kuru tiesības izmaiņas skar, var apstrīdēt šo reģistrāciju trīs mēnešos pēc tās publicēšanas.

49. pants

Reģistrācijas dalīšana

1.   Kopienas preču zīmes īpašnieks var dalīt reģistrāciju, paziņojot, ka uz dažām no precēm vai pakalpojumiem, kas ietverti sākotnējā reģistrācijā, attiecas viena vai vairākas dalītas reģistrācijas. Preces vai pakalpojumi dalītajā reģistrācijā nedublē preces vai pakalpojumus, kuri paliek sākotnējā reģistrācijā, vai arī preces vai pakalpojumus, kas iekļauti citās dalītās reģistrācijās.

2.   Paziņojums par dalīšanu nav pieļaujams:

a)

ja gadījumā, kad pret sākotnējo reģistrāciju reģistrēts pieteikums par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību, šāda paziņojuma par dalīšanu rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsts pieteikums par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību – līdz Anulēšanas nodaļas lēmums ir kļuvis galīgs vai process ir citādi izbeigts galīgi;

b)

ja gadījumos, kad lietā, kas iesniegta Kopienas preču zīmju tiesā, reģistrēta pretprasība par atcelšanu vai par spēkā neesamības paziņošanu, šāda dalīšanas paziņojuma rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsta pretprasība – līdz atzīme par Kopienas preču zīmju tiesas spriedumu iekļauta reģistrā atbilstoši 100. panta 6. punktam.

3.   Paziņojumam par dalīšanu jāatbilst īstenošanas regulā paredzētajiem noteikumiem.

4.   Iesniedzot paziņojumu par dalīšanu, jāsamaksā nodeva. Paziņojumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva.

5.   Dalīšana stājas spēkā dienā, kurā tā iekļauta reģistrā.

6.   Visi pieprasījumi un pieteikumi, kas iesniegti, un visas nodevas attiecībā uz sākotnējo reģistrāciju, kas samaksātas līdz dienai, kurā Birojs saņem paziņojumu par dalīšanu, uzskata par iesniegtiem vai samaksātām arī attiecībā uz dalīto reģistrāciju vai reģistrācijām. Nodevas par sākotnējo reģistrāciju, kas attiecīgi samaksātas pirms dienas, kurā saņemts paziņojums par dalīšanu, neatmaksā.

7.   Dalītā reģistrācija saglabā sākotnējās reģistrācijas datumu, kā arī tās prioritātes datumu un agrākas izcelsmes datumu.

VI SADAĻA

ATTEIKŠANĀS, ATCELŠANA UN SPĒKĀ NEESAMĪBA

1. IEDAĻA

Atteikšanās

50. pants

Atteikšanās

1.   No Kopienas preču zīmes var atteikties attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta.

2.   Par atteikšanos preču zīmes īpašnieks rakstveidā paziņo Birojam. Atteikšanās nav spēkā līdz brīdim, kamēr tā ievadīta reģistrā.

3.   Atteikšanos ievada reģistrā tikai ar tiesību īpašnieka, kas ievadītas reģistrā, piekrišanu. Ja pastāv reģistrēta licence, atteikšanos reģistrā ievada tikai tad, kad preču zīmes īpašnieks pierāda, ka ir informējis licenciātu par nodomu atteikties; šos datus ievada noteiktā laika perioda beigās, kas paredzēts īstenošanas regulā.

2. IEDAĻA

Pamats atcelšanai

51. pants

Pamats atcelšanai

1.   Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības paziņo par atceltām, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu:

a)

ja nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā preču zīme nav patiesi izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, un nav pamatotu iemeslu tās neizmantošanai; neviens tomēr nevar celt prasību Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesību atcelšanai, ja laikā starp piecu gadu perioda beigām un pieteikuma vai pretprasības iesniegšanu preču zīmes patiesa izmantošana ir uzsākta vai atsākta no jauna; izmantošanas uzsākšanu vai atsākšanu trīs mēnešu laikā pirms pieteikuma vai pretprasības iesniegšanas, kas sākās vismaz pēc nepārtraukta piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, tomēr neņem vērā, ja sagatavošanās izmantošanas uzsākšanai vai atsākšanai notiek tikai tad, kad īpašniekam kļūst zināms par iespēju iesniegt pieteikumu vai pretprasību;

b)

ja īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā preču zīme ir kļuvusi par vispārēju nosaukumu attiecīgajā tirdzniecības nozarē precei vai pakalpojumam, uz ko tā ir reģistrēta;

c)

ja preču zīmes izmantošanas rezultātā, ko veicis tās īpašnieks, vai ja tas noticis ar tā piekrišanu attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, preču zīme varētu maldināt sabiedrību, jo īpaši attiecībā uz to raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

2.   Ja tiesību atcelšana ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par atceltām tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3. IEDAĻA

Spēkā neesamības pamats

52. pants

Absolūts spēkā neesamības pamats

1.   Kopienas preču zīmi paziņo par spēkā neesošu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu:

a)

Kopienas preču zīme reģistrēta pretrunā 7. panta noteikumiem;

b)

pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunprātīgi.

2.   Ja Kopienas preču zīme ir reģistrēta, pārkāpjot 7. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunkta prasības, to tomēr var nepaziņot par spēkā neesošu, ja tās izmantošanas rezultātā tā ir ieguvusi atšķirīgumu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta.

3.   Ja spēkā neesamība ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par spēkā neesošām tikai uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

53. pants

Relatīvs spēkā neesamības pamats

1.   Kopienas preču zīmi paziņo par spēkā neesošu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz pārkāpumu:

a)

ja pastāv 8. panta 2. punktā minēta agrāka preču zīme un ir izpildīti 8. panta 1. vai 5. punkta nosacījumi;

b)

ja pastāv 8. panta 3. punktā minēta preču zīme un ir izpildīti minētā punkta nosacījumi;

c)

ja pastāv 8. panta 4. punktā minētas agrākas tiesības un ir izpildīti minētā punkta nosacījumi.

2.   Kopienas preču zīmi arī paziņo par spēkā neesošu, ja par to iesniegts pieteikums Birojam vai arī pamatojoties uz pretprasību pārkāpumu tiesvedībā, ja šādas preču zīmes izmantošanu var aizliegt atbilstoši citām agrākām tiesībām saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem, kas reglamentē aizsardzību, un jo īpaši:

a)

tiesībām uz nosaukumu;

b)

tiesībām uz grafisko atveidojumu;

c)

autortiesībām;

d)

rūpnieciskā īpašuma tiesībām.

3.   Kopienas preču zīmi nevar paziņot par spēkā neesošu, ja 1. vai 2. punktā minēto tiesību īpašnieks skaidri piekrīt Kopienas preču zīmes reģistrēšanai pirms pieteikuma par spēkā neesamības paziņošanu vai pretprasības iesniegšanas.

4.   Ja kādu 1. vai 2. punktā minēto tiesību īpašnieks iepriekš iesniedzis pieteikumu par Kopienas preču zīmes spēkā neesamības paziņošanu vai pretprasību lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz pārkāpumu, tas nevar iesniegt jaunu pieteikumu spēkā neesamības paziņošanai vai iesniegt pretprasību, pamatojoties uz kādu citu no minētajām tiesībām, kuras viņš būtu varējis izmantot sava pirmā pieteikuma vai pretprasības atbalstam.

5.   Piemēro 52. panta 3. punktu.

54. pants

Ierobežojumi piekrišanas rezultātā

1.   Ja Kopienas preču zīmes īpašnieks piecu secīgu gadu ilgā laika periodā ir piekritis vēlākas Kopienas preču zīmes izmantošanai Kopienā, par šo izmantošanu zinādams, tam, pamatojoties uz agrāku preču zīmi, vairs nav tiesību iesniegt pieprasījumu paziņojumam par vēlākās preču zīmes spēkā neesamību vai iebilst pret vēlākās preču zīmes izmantošanu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem to izmanto, ja vien pieteikums vēlākās Kopienas preču zīmes reģistrācijai nav iesniegts negodīgi.

2.   Ja agrākas valsts preču zīmes, kas minēta 8. panta 2. punktā, vai cita agrāka apzīmējuma, kas minēts 8. panta 4. punktā, īpašnieks piecu secīgu gadu ilgā laika periodā ir piekritis vēlākas Kopienas preču zīmes izmantošanai tajā dalībvalstī, kurā agrākā preču zīme vai agrākais apzīmējums ir aizsargāts, par šo izmantošanu zinādams, tam, pamatojoties uz agrāko preču zīmi vai citu agrāku apzīmējumu, vairs nav tiesību iesniegt pieprasījumu paziņojumam par vēlākās preču zīmes spēkā neesamību vai iebilst pret vēlākās preču zīmes izmantošanu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem to izmanto, ja vien pieteikums vēlākās Kopienas preču zīmes reģistrācijai nav iesniegts negodīgi.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos vēlākas Kopienas preču zīmes īpašniekam nav tiesību iebilst pret agrāku tiesību izmantošanu, pat ja šīs tiesības vairs nevar izmantot pret vēlāko Kopienas preču zīmi.

4. IEDAĻA

Atcelšanas un spēkā neesamības sekas

55. pants

Atcelšanas un spēkā neesamības sekas

1.   Uzskata, ka Kopienas preču zīmei kopš pieteikuma par atcelšanu vai pretprasības iesniegšanas brīža nav šajā regulā noteikto seku, ja īpašnieka tiesības ir atceltas. Lēmumā pēc kādas puses lūguma var noteikt agrāku datumu, kurā radies pamats atcelšanai.

2.   Uzskata, ka Kopienas preču zīmei jau no paša sākuma nav bijis šajā regulā noteikto seku, ja preču zīme ir paziņota par spēkā neesošu.

3.   Atkarībā no valsts noteikumiem attiecībā uz prasībām par zaudējumiem preču zīmes īpašnieka paviršības vai negodprātīgas rīcības rezultātā vai par negodīgu iedzīvošanos preču zīmes atcelšanas vai spēkā neesamības atpakaļejošās sekas neskar:

a)

lēmumus attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir galīgi un izpildīti pirms lēmuma par atcelšanu vai spēkā neesamību;

b)

līgumus, kas noslēgti pirms lēmuma par atcelšanu vai spēkā neesamību, ciktāl tie ir izpildīti pirms šā lēmuma; tomēr uz vienlīdzības pamata var pieprasīt atbilstoši attiecīgajam līgumam samaksāto summu atmaksāšanu, ciktāl apstākļi to attaisno.

5. IEDAĻA

Lietu izskatīšanas procesi birojā saistībā ar atcelšanu un spēkā neesamību

56. pants

Pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu

1.   Pieteikumu Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesību atcelšanai vai paziņojumam, ka preču zīme ir spēkā neesoša, var iesniegt Birojā:

a)

ja piemērojams 51. un 52. pants, jebkura fiziska vai juridiska persona vai arī grupa vai organizācija, kas izveidota, lai pārstāvētu izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, kas atbilstoši likumam, kurš to reglamentē, var savā vārdā iesniegt prasību tiesā un būt par šādas prasības subjektu;

b)

ja piemērojams 53. panta 1. punkts, 41. panta 1. punktā minēta persona;

c)

ja piemērojams 53. panta 2. punkts, tajā minētu agrāko tiesību īpašnieki vai personas, kam atbilstoši attiecīgās dalībvalsts likumiem ir tiesības izmantot attiecīgās tiesības.

2.   Pieteikumu iesniedz kā pamatotu rakstveida paziņojumu. To neuzskata par iesniegtu līdz brīdim, kamēr nav samaksāta nodeva.

3.   Pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu nepieņem, ja pieteikums saistībā ar to pašu jautājumu un prasības priekšmetu, kurā iesaistītas tās pašas puses, ir ticis izskatīts dalībvalsts tiesā un ir pieņemts galīgais lēmums.

57. pants

Pieteikuma izskatīšana

1.   Izskatot pieteikumu par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, Birojs tā noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par otras puses vai paša Biroja iesniegtiem materiāliem.

2.   Pēc Kopienas preču zīmes īpašnieka lūguma agrākas Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas ir kāda no pusēm lietas izskatīšanas procesā par spēkā neesamību, iesniedz pierādījumus, ka piecu gadu laikā pirms pieteikuma par spēkā neesamības paziņošanu iesniegšanas agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā patiesi izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskaita kā sava pieteikuma pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas brīdī agrākā Kopienas preču zīme ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, ka tobrīd tika izpildīti 42. panta 2. punkta nosacījumi. Ja šāda pierādījuma nav, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu noraida. Ja agrākā Kopienas preču zīme ir izmantota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, pieteikuma par spēkā neesamības paziņošanu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3.   Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta ar izmantošanu Kopienā.

4.   Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt noslēgt mierizlīgumu.

5.   Ja pieteikuma izskatīšanā par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu atklājas, ka preču zīmi nevarēja reģistrēt uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem atceļ vai paziņo par spēkā neesošām. Pārējos gadījumos pieteikumu par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu noraida.

6.   Ierakstu par Biroja lēmumu attiecībā uz pieteikumu par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību iekļauj reģistrā, kad tas pieņemts galīgi.

VII SADAĻA

APELĀCIJA

58. pants

Lēmumi, par kuriem var iesniegt apelāciju

1.   Apelāciju var iesniegt par pārbaudītāju lēmumiem, par iebildumu nodaļas, preču zīmju piešķiršanas un juridisko jautājumu nodaļas un anulēšanas nodaļas lēmumiem. Apelācijas sekas ir visu darbību pagaidu atlikšana.

2.   Par lēmumu, kurš neizbeidz procesu pret kādu no pusēm, apelāciju var iesniegt tikai kopā ar galīgo lēmumu, ja vien šis lēmums neparedz atsevišķu apelāciju.

59. pants

Personas, kam ir tiesības iesniegt apelāciju un būt pusēm apelācijas procesos

Apelāciju var iesniegt jebkura puse, kas iesaistīta procesā un ko lēmums ietekmējis nelabvēlīgi. Pārējās puses procesā ir apelācijas procesā piedalīties tiesīgas puses.

60. pants

Termiņi un apelācijas veids

Paziņojumu par apelāciju iesniedz Birojā divu mēnešu laikā pēc tā lēmuma izziņošanas, par ko apelāciju iesniedz. Paziņojumu uzskata par iesniegtu tikai tad, kad ir samaksāta apelācijas nodeva. Četru mēnešu laikā pēc lēmuma izziņošanas iesniedz rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīts apelācijas pamatojums.

61. pants

Lēmumu pārskatīšana ex parte lietās

1.   Ja puse, kas iesniegusi apelāciju, ir procesa vienīgā puse, un ja nodaļa, kuras lēmums tiek apstrīdēts, uzskata apelāciju par pieņemamu un pienācīgi pamatotu, nodaļa labo savu lēmumu.

2.   Ja lēmums netiek labots viena mēneša laikā pēc pamatojuma saņemšanas, apelāciju nekavējoties un bez turpmākiem komentāriem par tās būtību nodod Apelācijas padomei.

62. pants

Lēmumu pārskatīšana inter partes lietās

1.   Ja pusei, kas iesniegusi apelāciju, iebilst cita puse, un ja nodaļa, kuras lēmums tiek apstrīdēts, uzskata apelāciju par pieņemamu un pienācīgi pamatotu, tā labo savu lēmumu.

2.   Lēmumu var labot vienīgi tad, ja nodaļa, kuras lēmums tiek apstrīdēts, paziņo otrai pusei par savu nodomu labot to un šī puse akceptē to divu mēnešu laikā no dienas, kurā tā saņēmusi paziņojumu.

3.   Ja divu mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas otra puse neakceptē, ka apstrīdēto lēmumu paredzēts labot, un sniedz par to paziņojumu vai arī noteiktajā termiņā nesniedz nekādu paziņojumu, apelāciju nekavējoties un bez komentāriem par tās būtību nodod Apelācijas padomei.

4.   Tomēr, ja nodaļa, kuras lēmums tiek apstrīdēts, vienu mēnesi pēc pamatojuma saņemšanas neuzskata apelāciju par pieņemamu un pienācīgi pamatotu, tad tā nevis veic 2. un 3. punktā paredzētos pasākumus, bet nekavējoties un bez komentāriem par apelācijas būtību nodod to Apelācijas padomei.

63. pants

Apelāciju izskatīšana

1.   Ja apelācija ir pieņemama, Apelācijas padome pārbauda, vai to var pieņemt izskatīšanai.

2.   Izskatot apelāciju, Apelācijas padome tās noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par otras puses vai pašas padomes iesniegtiem materiāliem.

64. pants

Lēmumi attiecībā uz apelācijām

1.   Pēc apelācijas pārbaudes attiecībā uz pieņemšanu izskatīšanai Apelācijas padome lemj par apelāciju. Padome var vai nu darboties tās instances kompetences jomā, kas atbildīga par apelācijai nodoto lēmumu, vai nodot lietu šai instancei turpmākai izskatīšanai.

2.   Ja Apelācijas padome nodod lietu tālākai izskatīšanai tai instancei, par kuras lēmumu apelācija iesniegta, šai instancei ir saistošs Apelācijas padomes ratio decidendi, ciktāl lietas fakti ir tie paši.

3.   Apelācijas padomes lēmumi stājas spēkā tikai no 65. panta 5. punktā minētā termiņa beigām vai, ja šajā laika periodā ir celta prasība Tiesā, kopš šīs prasības noraidīšanas brīža.

65. pants

Prasības Tiesā

1.   Pret Apelācijas padomes lēmumiem attiecībā uz apelācijām var celt prasības Tiesā.

2.   Prasību var celt, pamatojoties uz nekompetenci, būtiska procesuāla pārkāpuma, Līguma vai šīs regulas pārkāpumu vai kāda tiesību akta pārkāpumu saistībā ar to piemērošanu, vai pilnvaru pārsniegšanu.

3.   Tiesai ir piekritība anulēt vai grozīt apstrīdēto lēmumu.

4.   Prasību var celt jebkura lietas izskatīšanas procesā Apelācijas padomē iesaistīta puse, ko nelabvēlīgi ietekmējis padomes lēmums.

5.   Prasību Tiesā ceļ divu mēnešu laikā no Apelācijas padomes lēmuma izziņošanas brīža.

6.   Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu Tiesas spriedumu.

VIII SADAĻA

KOPIENAS KOLEKTĪVĀS PREČU ZĪMES

66. pants

Kopienas kolektīvās preču zīmes

1.   Kopienas kolektīvā preču zīme ir Kopienas preču zīme, kuru tā raksturo, kad iesniedz pieteikumu par to, un kas spēj nošķirt tās apvienības locekļu, kas ir šīs preču zīmes īpašnieki, preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Uz Kopienas kolektīvām preču zīmēm var pieteikties izgatavotāju, ražotāju, pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju vai patērētāju apvienības, kurām atbilstoši tiesību aktiem, kas tās reglamentē, savā vārdā ir visu veidu tiesības un pienākumi, spēja slēgt līgumus vai veikt citas juridiskas darbības un iesniegt prasību tiesā, un būt par šādas prasības subjektu, kā arī juridiskas personas, uz ko attiecas publiskās tiesības.

2.   Atkāpjoties no 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta, Kopienas kolektīvās preču zīmes 1. punkta nozīmē var būt apzīmējumi vai norādes, kas tirdzniecībā var kalpot kā norādes par preču vai pakalpojumu ģeogrāfisko izcelsmi. Kopīga preču zīme nedod tiesības tās īpašniekam aizliegt trešajām personām šos apzīmējumus vai norādes izmantot tirdznieciskos darījumos ar nosacījumu, ka trešās personas rūpnieciskos vai komercdarījumos tās izmanto godīgi; šo preču zīmi jo īpaši nevar izmantot pret trešo personu, kam ir tiesības izmantot ģeogrāfisku nosaukumu.

3.   Šīs regulas noteikumus piemēro Kopienas kopīgām preču zīmēm, ja vien 67. līdz 74. pants nenosaka citādi.

67. pants

Noteikumi, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu

1.   Pieteikuma par Kopienas kolektīvo preču zīmi iesniedzējam noteiktā termiņā jāiesniedz noteikumi, kas reglamentē tās izmantošanu.

2.   Noteikumos, kas reglamentē tās izmantošanu, norāda personas, kam atļauts preču zīmi izmantot, nosacījumus, lai būtu apvienības loceklis, un, ja tādi ir, preču zīmes izmantošanas nosacījumus, ieskaitot sankcijas. Noteikumiem, kas reglamentē 66. panta 2. punktā minētās preču zīmes izmantošanu, jāatļauj visām personām, kuru preču vai pakalpojumu izcelšanās vieta ir attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals, kļūt par tās apvienības locekli, kura ir preču zīmes īpašnieks.

68. pants

Pieteikuma noraidīšana

1.   Papildus 36. un 37. pantā paredzētajam pamatojumam Kopienas preču zīmes pieteikuma noraidīšanai pieteikumu par Kopienas kolektīvo preču zīmi noraida, ja nav atbilstības 66. vai 67. panta noteikumiem vai ja noteikumi, kas reglamentē tās izmantošanu, ir pretēji sabiedriskajai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem.

2.   Pieteikumu par Kopienas kolektīvo preču zīmi noraida arī, ja sabiedrību iespējams maldināt attiecībā uz preču zīmes raksturu vai nozīmi, jo īpaši – ja to būtu iespējams uztvert citādi nekā kolektīvo preču zīmi.

3.   Pieteikumu nenoraida, ja iesniedzējs pēc noteikumu, kas reglamentē izmantošanu, grozīšanas atbilst 1. un 2. punkta prasībām.

69. pants

Trešo personu apsvērumi

Papildus 40. pantā minētajam jebkura minētajā pantā minēta persona un grupa vai institūcija var iesniegt Birojam rakstveida apsvērumus ar attiecīgu pamatojumu par to, kādēļ pieteikumu par Kopienas kolektīvo preču zīmi vajadzētu noraidīt atbilstoši 68. pantam.

70. pants

Preču zīmju izmantošana

Kopienas kolektīvās preču zīmes izmantošana, ko veic attiecīgi pilnvarota persona, atbilst šīs regulas prasībām ar nosacījumu, ka tiek izpildīti pārējie nosacījumi, ko uzliek šī regula attiecībā uz Kopienas preču zīmju izmantošanu.

71. pants

Noteikumu, kas reglamentē preču zīmju izmantošanu, grozīšana

1.   Kopienas kolektīvās preču zīmes īpašniekam jāiesniedz Birojam visi grozītie noteikumi, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu.

2.   Grozījumus reģistrā nemin, ja grozītie noteikumi neatbilst 67. pantam vai ir saistīti ar kādu no 68. pantā minētajiem noraidījuma iemesliem.

3.   Attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas reglamentē preču zīmju izmantošanu, piemēro 69. pantu.

4.   Šīs regulas piemērošanai grozījumi noteikumos, kas reglamentē preču zīmju izmantošanu, stājas spēkā tikai no brīža, kad datus par grozījumiem ievada reģistrā.

72. pants

Personas, kam ir tiesības celt prasību par pārkāpumiem

1.   Regulas 22. panta 3. un 4. punktu par licenciātu tiesībām attiecina uz visām personām, kam ir tiesības izmantot Kopienas kolektīvo preču zīmi.

2.   Kopienas kolektīvās preču zīmes īpašniekam ir tiesības prasīt kompensāciju to personu vārdā, kurām ir tiesības izmantot preču zīmi, ja šīs personas ir cietušas zaudējumus preču zīmes neatļautas izmantošanas rezultātā.

73. pants

Pamats atcelšanai

Papildus 51. pantā paredzētajiem atcelšanas iemesliem Kopienas kolektīvās preču zīmes īpašnieka tiesības atceļ, ja Birojs saņem attiecīgu pieteikumu vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu, ja:

a)

īpašnieks neveic piemērotus pasākumus, lai novērstu preču zīmes izmantošanu tādā veidā, kas nav savienojams ar izmantošanas nosacījumiem, ja tādi ir, kas noteikti izmantošanas noteikumos, kuru grozījumi attiecīgi ir minēti reģistrā;

b)

veids, kādā īpašnieks preču zīmi izmanto, ir radījis iespēju, ka tā varētu maldināt sabiedrību 68. panta 2. punktā minētajā veidā;

c)

noteikumu, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu, grozījums ir minēts reģistrā, pārkāpjot 71. panta 2. punktu, ja vien preču zīmes īpašnieks, tālāk grozot izmantošanas noteikumus, nepanāk atbilstību minētā punkta noteikumiem.

74. pants

Spēkā neesamības pamats

Papildus 52. un 53. pantā paredzētajiem iemesliem par spēkā neesamību Kopienas kolektīvo preču zīmi, kas ir reģistrēta, pārkāpjot 68. pantu, paziņo par spēkā neesošu, Birojam saņemot attiecīgu pieteikumu vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu, ja vien preču zīmes īpašnieks, grozot izmantošanas noteikumus, nepanāk atbilstību attiecīgajiem noteikumiem.

IX SADAĻA

PROCEDŪRA

1. IEDAĻA

Vispārējie noteikumi

75. pants

Lēmumu pamatojums

Biroja lēmumos norāda to pamatojumu. Lēmumi balstās tikai uz tādiem iemesliem vai pierādījumiem, par ko attiecīgajām pusēm ir bijusi iespēja iesniegt savus apsvērumus.

76. pants

Faktu pārbaude, ko Birojs veic pēc savas iniciatīvas

1.   Lietas izskatīšanas procesa laikā Birojs izskata faktus pēc savas iniciatīvas, tomēr lietas izskatīšanas procesos, kas attiecas uz relatīvu pamatu reģistrācijas noraidīšanai, Birojs aprobežojas ar faktu, pierādījumu un argumentu, ko puses iesniegušas, pārbaudi.

2.   Birojs var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgās puses nav iesniegušas laicīgi.

77. pants

Procesa mutiskā daļa

1.   Ja Birojs uzskata, ka būtu nepieciešama procesa mutiskā daļa, tā notiek vai nu pēc Biroja iniciatīvas, vai pēc kādas procesā iesaistītas puses lūguma.

2.   Procesa mutiskā daļa ar pārbaudītājiem, iebildumu nodaļu, preču zīmju piešķiršanas nodaļu un juridisko lietu nodaļu nav atklāta.

3.   Procesa mutiskā daļa, ieskaitot lēmuma pasludināšanu, ir atklāta anulēšanas nodaļā un Apelācijas padomēs, ciktāl instance, kurā lietas izskatīšanas process notiek, neizlemj citādi gadījumos, kad sabiedrības pielaišana nopietni un nepamatoti varētu radīt neizdevīgu stāvokli kādai procesā iesaistītai pusei.

78. pants

Pierādījumu iegūšana

1.   Lietas izskatīšanas procesā Birojā pierādījumus sniedz vai iegūst:

a)

uzklausot puses;

b)

lūdzot informāciju;

c)

uzrādot dokumentus un lietiskos pierādījumus;

d)

uzklausot lieciniekus;

e)

no ekspertu atzinumiem;

f)

no rakstveida paziņojumiem, kas apstiprināti ar zvērestu vai ar līdzīgām sekām atbilstoši tās valsts likumiem, kurā paziņojums sastādīts.

2.   Attiecīgā instance var uzdot kādam no tās locekļiem pārbaudīt sniegtos pierādījumus.

3.   Ja Birojs uzskata par vajadzīgu, lai puse, liecinieks vai eksperts sniedz pierādījumus mutiski, tā izsniedz pavēsti, lai attiecīgā persona ierastos Birojā.

4.   Puses informē par liecinieku vai ekspertu uzklausīšanu Birojā. Tām ir tiesības būt klāt un uzdot jautājumus lieciniekam vai ekspertam.

79. pants

Paziņošana

Birojs tieši informē attiecīgās personas par lēmumiem un pavēstēm, kā arī par visiem paziņojumiem vai citu informāciju, uz ko attiecināms termiņa ierobežojums vai par ko attiecīgās personas jāinformē atbilstoši šīs regulas vai īstenošanas regulas noteikumiem, vai kuru izziņošanu norīkojis Biroja priekšsēdētājs.

80. pants

Lēmumu atcelšana

1.   Ja Birojs iekļāvis reģistrā ierakstu vai pieņēmis lēmumu, kurā ir acīmredzama procesuāla kļūda, kas attiecināma uz Biroju, tas nodrošina, ka šo ierakstu anulē vai lēmumu atceļ. Ja procesā ir tikai viena puse un ieraksts vai akts skar tās tiesības, anulēšanu vai atcelšanu nosaka pat tad, ja kļūda nav bijusi šai pusei acīmredzama.

2.   Anulēšanu vai atcelšanu, kas minēta 1. punktā, pienākuma dēļ vai pēc vienas no procesā iesaistītās puses pieprasījuma nosaka nodaļa, kas izdarījusi ierakstu vai pieņēmusi lēmumu. Anulēšanu vai atcelšanu pēc apspriešanās ar procesā iesaistītajām pusēm vai jebkuras reģistrā iekļautas attiecīgās Kopienas preču zīmes tiesību īpašnieku nosaka sešu mēnešu laikā no dienas, kurā izdarīts ieraksts reģistrā vai pieņemts lēmums.

3.   Šis pants neskar pušu tiesības iesniegt apelāciju saskaņā ar 58. un 65. pantu vai iespēju saskaņā ar procedūrām un nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas regulā, labot jebkādas valodas kļūdas vai transkripcijas kļūdas un acīmredzamas kļūdas Biroja lēmumos, vai kļūdas, ko Birojs pieļāvis, reģistrējot preču zīmi vai publicējot tās reģistrāciju.

81. pants

Restitutio in integrum

1.   Pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējam vai tās īpašniekam, vai kādai pusei lietas izskatīšanas procesā Birojā, kura, neskatoties uz to, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi atbilstoši apstākļiem, nav spējusi iekļauties Biroja noteiktajā termiņā, pēc tās lūguma atjauno tās tiesības, ja, attiecīgo termiņu neievērojot, atbilstoši šīs regulas noteikumiem rodas tiešas sekas, kas izraisa kādu tiesību vai atlīdzības iespējas zaudējumu.

2.   Lūgums jāiesniedz rakstveidā divu mēnešu laikā kopš brīža, kad ir novērsts cēlonis attiecībā uz neiekļaušanos termiņā. Šajā laikā jāveic nepaveiktā darbība. Lūgums ir pieņemams tikai vienu gadu kopš neievērotā termiņa beigām. Ja netiek iesniegts pieteikums reģistrācijas pagarināšanai vai nav samaksāta reģistrācijas pagarināšanas nodeva, no viena gada laika perioda atskaita sešus mēnešus, kā paredzēts 47. panta 3. punkta trešajā teikumā.

3.   Lūgumā jānorāda tā pamatojums un jāizklāsta fakti, uz kuriem tas balstās. Lūgumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva par tiesību atjaunošanu.

4.   Par lūgumu lemj instance, kas ir kompetenta lemt par neveikto darbību.

5.   Šo pantu nepiemēro termiņiem, kas minēti šā panta 2. punktā, 41. panta 1. un 3. punktā un 82. pantā.

6.   Ja pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējam vai tās īpašniekam atjauno tā tiesības, tas nevar izmantot savas tiesības pret trešo personu, kura ir godprātīgi laidusi preces apgrozībā vai sniegusi pakalpojumus ar apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs Kopienas preču zīmei, laika periodā starp tiesību zaudējumu attiecībā uz pieteikumu vai Kopienas preču zīmi un publikāciju par šo tiesību atjaunošanu.

7.   Trešā persona, kas var izmantot 6. punkta noteikumus, var uzsākt procesu, kurā iesaistīta trešā persona, attiecībā uz lēmumu par tiesību atjaunošanu pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējam vai tās īpašniekam divu mēnešu laikā kopš publikācijas par šo tiesību atjaunošanu.

8.   Nekas šajā pantā neierobežo dalībvalsts tiesības piešķirt restitutio in integrum attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem termiņiem, kas jāievēro attiecībā uz šīs valsts iestādēm.

82. pants

Procesa turpināšana

1.   Kopienas preču zīmes pieteikuma iesniedzējs vai īpašnieks vai jebkura cita puse procesā, kas uzsākts Birojā, kura nav ievērojusi termiņu attiecībā uz Biroju, pēc pieprasījuma var panākt procesa turpinājumu ar noteikumu, ka laikā, kad tiek izteikts pieprasījums, neizdarība ir novērsta. Pieprasījums par procesa turpināšanu ir pieņemams vienīgi tad, ja tas iesniegts divu mēnešu laikā pēc neievērotā termiņa beigām. Pieprasījumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva par procesa turpināšanu.

2.   Šo pantu nepiemēro termiņiem, kas noteikti 25. panta 3. punktā, 27. pantā, 29. panta 1. punktā, 33. panta 1. punktā, 36. panta 2. punktā, 41. pantā, 42. pantā, 47. panta 3. punktā, 60. pantā, 62. pantā, 65. panta 5. punktā, 81. pantā, 112. pantā, vai termiņiem, kas noteikti šajā pantā, vai termiņiem, kas īstenošanas regulā noteikti pretendēšanai uz prioritāti 30. panta nozīmē, uz izstādīšanas prioritāti 33. panta nozīmē vai uz agrāku izcelsmi 34. panta nozīmē pēc tam, kad pieteikums ir bijis iesniegts.

3.   Par pieteikumu lemj tā nodaļa, kas ir kompetenta attiecībā uz konkrēto neizdarību.

4.   Ja Birojs akceptē pieteikumu, tad uzskata, ka termiņa nokavējuma sekas nav iestājušās.

5.   Ja Birojs noraida pieteikumu, nodevu atmaksā.

83. pants

Atsauce uz vispārējiem principiem

Ja šajā regulā, īstenošanas regulā, noteikumos par samaksu vai Apelācijas padomes procesa noteikumos nav noteikti procesuāli noteikumi, Birojs ievēro dalībvalstīs vispārēji atzītus procesa tiesību principus.

84. pants

Finansiālo saistību izbeigšana

1.   Biroja tiesības uz nodevas samaksu beidzas pēc četriem gadiem kopš tā kalendārā gada beigām, kurā attiecīgā maksa bija jāveic.

2.   Tiesības uz prasību pret Biroju par nodevu vai naudas summu, kas samaksātas, pārsniedzot vajadzīgo lielumu, atmaksāšanu beidzas pēc četriem gadiem kopš tā kalendārā gada beigām, kurā šīs tiesības radušās.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteikto termiņu pārtrauc 1. punktā minētajos gadījumos ar prasību samaksāt nodevu, bet 2. punktā minētajos gadījumos – ar pamatotu rakstveida prasību. Pēc šīs pārtraukšanas tas atkal nekavējoties atsākas un beidzas visvēlākais sešus gadus pēc tā gada beigām, kurā minētais termiņš sākotnēji sākās, ja vien tajā laikā nav sācies tiesas process šo tiesību izpildei; tādā gadījumā minētais laika periods beidzas vismaz vienu gadu pēc tam, kad spriedums ir kļuvis galīgs.

2. IEDAĻA

Izmaksas

85. pants

Izmaksas

1.   Zaudējusī puse lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz iebildumiem, lietas izskatīšanas procesā par atcelšanu, procesā par spēkā neesamības paziņošanu vai apelācijas procesā uzņemas otras puses izmaksas, kā arī visas paša ar procesu saistītās izmaksas, neskarot 119. panta 6. punktu, ieskaitot pārstāvja, padomnieka vai advokāta ceļa un uzturēšanās izdevumus un atalgojumu to līmeņu robežās, kas katrai izmaksu kategorijai noteikti atbilstīgi īstenošanas regulas nosacījumiem.

2.   Tomēr, ja viena puse uzvar attiecībā uz dažiem jautājumiem un zaudē attiecībā uz citiem jautājumiem vai ja tas vajadzīgs objektivitātes dēļ, iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome nosaka citādu izmaksu sadalījumu.

3.   Puse, kura izbeidz procesu, atsaucot Kopienas preču zīmes pieteikumu, iebildumus, pieteikumu par tiesību atcelšanu, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu vai apelāciju vai arī nepagarinot Kopienas preču zīmes reģistrāciju vai atsakoties no Kopienas preču zīmes, uzņemas otras puses samaksas un izdevumus, kā noteikts 1. un 2. punktā.

4.   Ja lieta nenonāk līdz spriedumam, par izmaksām lemj iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome.

5.   Ja puses iebildumu nodaļā, anulēšanas nodaļā vai Apelācijas padomē noslēdz vienošanos par izmaksām, kas atšķiras no iepriekšējās daļās noteiktā, attiecīgā instance šo vienošanos ņem vērā.

6.   Iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome nosaka izmaksu summu, kas jāmaksā atbilstoši iepriekšējiem punktiem, ja izmaksas, kas jāmaksā, ir vienīgi nodevas, kas jāmaksā Birojam, un pārstāvniecības izmaksas. Visos citos gadījumos Apelācijas padomes reģistrs vai arī iebildumu nodaļas vai anulēšanas nodaļas darbinieks nosaka to izmaksu summu, kas jāatlīdzina pēc pieprasījuma. Pieprasījums ir pieņemams vienīgi divu mēnešu laikā no dienas, kurā lēmums, par kuru bija iesniegts pieteikums noteikt izmaksas, ir pieņemts galīgi. Šādi noteikto summu var pārskatīt ar iebildumu nodaļas, anulēšanas nodaļas vai Apelācijas padomes lēmumu pēc pieprasījuma, kas iesniegts noteiktajā termiņā.

86. pants

Lēmumu, kas nosaka izmaksu lielumu, izpilde

1.   Visi Biroja galīgie lēmumi, kas nosaka izmaksu lielumu, ir jāizpilda.

2.   Izpildi reglamentē civilprocesa noteikumi, kas ir spēkā tās valsts teritorijā, kurā izpilde notiek. Rīkojumu par tā izpildi pievieno lēmumam, un vienīgā formalitāte ir lēmuma autentiskuma pārbaude, ko veic valsts iestāde, kuru katras dalībvalsts valdība izvirza šim nolūkam un dara zināmu Birojam un Tiesai.

3.   Pēc šo formalitāšu izpildes pēc attiecīgās puses lūguma tā var sākt izpildi saskaņā ar valsts likumiem, iesniedzot lietu tieši kompetentajai iestādei.

4.   Izpildi var atcelt vienīgi ar Tiesas lēmumu. Tomēr attiecīgās valsts tiesām ir piekritība attiecībā uz sūdzībām par nepareizu izpildi.

3. IEDAĻA

Dalībvalstu sabiedrības un valsts iestāžu informēšana

87. pants

Kopienas Preču zīmju reģistrs

Birojam ir reģistrs, kas pazīstams ar nosaukumu “Kopienas Preču zīmju reģistrs”, kurā atrodas visas ziņas, kuru reģistrāciju vai iekļaušanu paredz šī regula vai īstenošanas regula. Reģistrs ir atklāts pārbaudēm.

88. pants

Dokumentu pārbaudes

1.   Dokumentus attiecībā uz Kopienas preču zīmju pieteikumiem, kas vēl nav publicēti, nepakļauj pārbaudēm bez iesniedzēja piekrišanas.

2.   Visas personas, kas var pierādīt, ka pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējs ir paziņojis, ka pēc preču zīmes reģistrācijas tas atsauksies uz tiesībām attiecībā uz šo preču zīmi, var panākt dokumentu pārbaudi pirms šā pieteikuma publicēšanas un bez iesniedzēja piekrišanas.

3.   Pēc Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas pēc lūguma var pārbaudīt dokumentus, kas attiecas uz šo pieteikumu un pašu preču zīmi.

4.   Tomēr, pārbaudot dokumentus atbilstoši 2. vai 3. punktam, zināmus dokumentus var nepakļaut pārbaudei saskaņā ar īstenošanas regulas noteikumiem.

89. pants

Periodiskas publikācijas

Birojs periodiski publicē:

a)

Kopienas Preču Zīmju Biļetenu, kurā ir Kopienas Preču zīmju reģistra ieraksti, kā arī citas ziņas, kuru publicēšanu paredz šī regula vai īstenošanas regula;

b)

Oficiālo Vēstnesi, kurā publicē vispārējus paziņojumus un informāciju, ko izplata Biroja priekšsēdētājs, kā arī citu ar šo regulu vai tā īstenošanu saistītu informāciju.

90. pants

Sadarbība administratīvajā jomā

Ja vien šajā regulā vai valstu likumos nav paredzēts citādi, pēc lūguma Birojs un dalībvalstu tiesas vai iestādes sniedz palīdzību viena otrai, paziņojot informāciju vai nododot dokumentus pārbaudei. Ja Birojs dokumentus nodod pārbaudei tiesām, prokuratūrām vai galvenajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem, pārbaudi nepakļauj 88. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

91. pants

Apmaiņa ar publikācijām

1.   Birojs un dalībvalstu galvenie rūpnieciskā īpašuma biroji pēc lūguma bez maksas nosūta viens otram un lietošanai savām vajadzībām vienu vai vairākas to attiecīgo publikāciju kopijas.

2.   Birojs var noslēgt vienošanās attiecībā uz publikāciju apmaiņu vai piegādi.

4. IEDAĻA

Pārstāvība

92. pants

Vispārējie pārstāvības principi

1.   Atbilstīgi 2. punktam neviens nav spiests tikt pārstāvēts Birojā.

2.   Neskarot 3. punkta otrā teikuma noteikumus, fiziskas un juridiskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, reāli pastāvošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums ir ārpus Kopienas, Birojā ir jāpārstāv saskaņā ar 93. panta 1. punktu visos šīs regulas noteiktos procesos, izņemot pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniegšanu; īstenošanas regulā var paredzēt citus izņēmumus.

3.   Fizisku vai juridisku personu, kam Kopienā ir pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāli pastāvošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, attiecībās ar Biroju var pārstāvēt tā darbinieks. Juridiskas personas darbinieks, uz ko attiecas šis punkts, var pārstāvēt arī citas juridiskas personas, kam ir saimnieciskas saites ar pirmo juridisko personu, pat ja šīm citām juridiskajām personām Kopienā nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne galvenās uzņēmējdarbības vietas, ne arī reāli pastāvoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma.

4.   Īstenošanas regulā norāda, vai un kādos apstākļos darbiniekam jāiesniedz Birojam parakstīts pilnvarojums pievienošanai dokumentiem.

93. pants

Profesionāla pārstāvība

1.   Fizisku vai juridisku personu pārstāvību Birojā var uzņemties tikai:

a)

kādā dalībvalstī atzīti praktizējoši juristi, kuru uzņēmējdarbības vieta ir Kopienā, ja tam minētajā valstī ir atļauts darboties kā pārstāvim preču zīmju jautājumos;

b)

profesionāli pārstāvji, kuru vārdi iekļauti sarakstā, ko Birojs glabā šim nolūkam. Īstenošanas regulā norāda, vai un kādos apstākļos pārstāvjiem jāiesniedz Birojam parakstīts pilnvarojums pievienošanai dokumentiem.

Pārstāvis, kas veic darbības Birojā, iesniedz tam parakstītu pilnvaru pievienošanai dokumentiem, kuras sīkāks apraksts ir īstenošanas regulā.

2.   Profesionālo pārstāvju sarakstā var ierakstīt jebkuru fizisku personu, ja:

a)

tā ir kādas dalībvalsts pilsonis;

b)

tās uzņēmējdarbības vai nodarbinātības vieta atrodas Kopienā;

c)

tai ir tiesības pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas preču zīmju lietās kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā. Ja šajā valstī nepieprasa īpašu profesionālu kvalifikāciju, lai šādas tiesības iegūtu, personām, kuras lūdz, lai tās ieraksta to personu sarakstā, kas nodarbojas ar preču zīmju jautājumiem minētās dalībvalsts galvenajā rūpnieciskā īpašuma birojā, vismaz piecus gadus jābūt strādājušām ar šiem jautājumiem. Tomēr uz personām, kuru profesionālā kvalifikācija pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas preču zīmju jautājumos kādas dalībvalsts galvenajā rūpnieciskā īpašuma birojā ir oficiāli atzīta saskaņā ar šīs valsts noteikumiem, neattiecas iepriekšējas profesionālas darbības nosacījums.

3.   Datus ievada pēc pieprasījuma, kam pievienota attiecīgās dalībvalsts galvenā rūpnieciskā īpašuma biroja izdota apliecība, kurā norādīta atbilstība 2. punkta nosacījumiem.

4.   Biroja priekšsēdētājs var piešķirt atbrīvojumu:

a)

no 2. punkta c) apakšpunkta otrajā teikumā noteiktās prasības, ja persona, kas iesniegusi pieprasījumu, apliecina, ka tā ir ieguvusi nepieciešamo kvalifikāciju citādā veidā;

b)

īpašos apstākļos no 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības.

5.   Īstenošanas regulā nosaka apstākļus, kādos personu var svītrot no profesionālo pārstāvju saraksta.

X SADAĻA

PRASĪBU PIEKRITĪBA UN PROCESA NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KOPIENAS PREČU ZĪMĒM

1. IEDAĻA

Regulas (EK) Nr. 44/2001 piemērošana

94. pants

Regulas (EK) Nr. 44/2001 piemērošana

1.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz Kopienas preču zīmēm un pieteikumiem par Kopienas preču zīmēm, kā arī lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz vienlaicīgām un secīgām darbībām attiecībā uz Kopienas preču zīmēm un valstu preču zīmēm piemēro Regulas (EK) Nr. 44/2001 noteikumus.

2.   Attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām:

a)

nepiemēro Regulas (EK) Nr. 44/2001 2. un 4. pantu, 5. panta 1., 3., 4. un 5. punktu un 31. pantu;

b)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 23. un 24. pantu piemēro atbilstīgi šīs regulas 97. panta 4. punkta ierobežojumiem;

c)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 II nodaļas noteikumus, kas ir piemērojami attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas kādā dalībvalstī, piemēro arī personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas nevienā dalībvalstī, bet tur atrodas to uzņēmums.

2. IEDAĻA

Strīdi attiecībā uz Kopienas preču zīmju pārkāpumiem un derīgumu

95. pants

Kopienas preču zīmju tiesas

1.   Dalībvalstis nosaka savā teritorijā cik iespējams ierobežotu skaitu valsts pirmās un otrās instances tiesu un tribunālu, turpmāk “Kopienas preču zīmju tiesas”, kas veic funkcijas, kas tām piešķirtas ar šo regulu.

2.   Katra dalībvalsts trīs gadu laikā kopš Regulas (EK) Nr. 40/94 spēkā stāšanās paziņo Komisijai Kopienas preču zīmju tiesu sarakstu, norādot to nosaukumus un teritoriālo piekritību.

3.   Izmaiņas attiecībā uz tiesu skaitu, nosaukumiem vai teritoriālo piekritību, kas izdarītas 2. punktā minētajā sarakstā pēc tā paziņošanas, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minēto informāciju Komisija paziņo dalībvalstīm un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.   Ja dalībvalsts nav paziņojusi sarakstu, kā noteikts 2. punktā, tad attiecīgās dalībvalsts tiesai ir piekritība attiecībā uz procesiem, kas rodas 96. pantā ietvertas darbības vai prasības rezultātā un attiecībā uz ko šīs valsts tiesām ir piekritība atbilstoši 97. pantam, un kurai būtu piekritība ratione loci un ratione materiae attiecībā uz lietas izskatīšanas procesiem par šajā valstī reģistrētu valsts preču zīmi.

96. pants

Piekritība attiecībā uz pārkāpumiem un derīgumu

Kopienas preču zīmju tiesām ir izņēmuma piekritība attiecībā uz:

a)

visām prasībām sakarā ar pārkāpumiem un, ja to atļauj valsts likums, prasībām sakarā ar pārkāpuma draudiem attiecībā uz Kopienas preču zīmēm;

b)

prasībām par paziņošanu, ka pārkāpuma nav, ja to atļauj valsts likums;

c)

visām prasībām, kas celtas 9. panta 3. punkta otrajā teikumā minēto darbību rezultātā;

d)

pretprasībās par Kopienas preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu atbilstoši 100. pantam.

97. pants

Starptautiska piekritība

1.   Atbilstīgi šīs regulas, kā arī Regulas (EK) Nr. 44/2001 noteikumiem, kas piemērojami, ievērojot 94. pantu, lietas izskatīšanas procesus attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām ceļ tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja atbildētājam nav pastāvīgās dzīvesvietas nevienā dalībvalstī, tajā dalībvalstī, kur atrodas tā uzņēmums.

2.   Ja atbildētājam nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne uzņēmuma nevienā dalībvalstī, lietas izskatīšanas procesu uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja prasītājam nav pastāvīgās dzīvesvietas nevienā dalībvalstī, tajā dalībvalstī, kur atrodas tā uzņēmums.

3.   Ja ne atbildētājam, ne prasītājam nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne uzņēmuma nevienā no dalībvalstīm, lietas izskatīšanas procesu uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

4.   Neatkarīgi no 1., 2. un 3. punkta:

a)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 23. pantu piemēro, ja puses vienojas par to, ka piekritība ir citai Kopienas preču zīmju tiesai;

b)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 24. pantu piemēro, ja atbildētājs stājas citas Kopienas preču zīmju tiesas priekšā.

5.   Lietas izskatīšanas procesus attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām, izņemot prasības par paziņošanu, ka Kopienas preču zīmes pārkāpuma nav, var uzsākt arī tās dalībvalsts tiesās, kurā pārkāpums noticis vai draudējis notikt vai kurā notikusi darbība 9. panta 3. punkta otrā teikuma nozīmē.

98. pants

Piekritības apjoms

1.   Kopienas preču zīmju tiesai, kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 1. līdz 4. punktu, ir piekritība attiecībā uz:

a)

pārkāpumiem, kas izdarīti vai draudējuši notikt jebkuras dalībvalsts teritorijā;

b)

darbībām 9. panta 3. punkta otrā teikuma nozīmē, kas notikušas jebkuras dalībvalsts teritorijā.

2.   Kopienas preču zīmju tiesai, kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 5. punktu, ir piekritība tikai attiecībā uz darbībām, kuras notikušas vai draudējušas notikt tās dalībvalsts teritorijā, kurā šī tiesa atrodas.

99. pants

Derīguma prezumpcija – aizstāvība pēc būtības

1.   Kopienas preču zīmju tiesas uzskata Kopienas preču zīmi par derīgu, ja vien atbildētājs tās derīgumu neapstrīd ar pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.   Jautājumu par Kopienas preču zīmes derīgumu neceļ prasībā par paziņošanu, ka pārkāpuma nav.

3.   Prasībās, kas minētas 96. panta a) un c) punktā, prasība par preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamību, kas iesniegta citādi nekā pretprasības ceļā, ir pieņemama, ciktāl atbildētājs norāda, ka Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības varētu atcelt neizmantošanas dēļ vai šo Kopienas preču zīmi varētu paziņot par spēkā neesošu sakarā ar atbildētāja agrākām tiesībām.

100. pants

Pretprasības

1.   Pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu var pamatot tikai ar šajā regulā minētajiem atcelšanas vai spēkā neesamības iemesliem.

2.   Kopienas preču zīmju tiesa noraida pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, ja Biroja lēmums attiecībā uz to pašu jautājumu un prasības priekšmetu, attiecībā uz tām pašām pusēm jau ir kļuvis galīgs.

3.   Ja pretprasību ceļ prasībā, kurā preču zīmes īpašnieks nav iesaistīts kā puse, īpašnieku par to informē un to var iesaistīt kā pusi prasībā saskaņā ar valsts likumā paredzētajiem nosacījumiem.

4.   Kopienas preču zīmju tiesa, kurā iesniegta pretprasība par Kopienas preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, informē Biroju par pretprasības iesniegšanas datumu. Birojs to reģistrē Kopienas Preču zīmju reģistrā.

5.   Piemēro 57. panta 2. līdz 5. punktu.

6.   Ja Kopienas preču zīmju tiesa pretprasībā par Kopienas preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu ir pasludinājusi spriedumu, kas kļuvis galīgs, sprieduma kopiju nosūta Birojam. Puses var pieprasīt informāciju par šādu pārsūtīšanu. Birojs spriedumu ieraksta Kopienas Preču zīmju reģistrā saskaņā ar īstenošanas regulas noteikumiem.

7.   Kopienas preču zīmju tiesa, kas izskata pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, pēc Kopienas preču zīmes īpašnieka iesnieguma un pēc citu pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanu un var lūgt atbildētājam tās noteiktā termiņā iesniegt Birojam pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu. Ja pieteikumu noteiktajā termiņā neiesniedz, lietas izskatīšanas process turpinās; pretprasību uzskata par atsauktu. Piemēro 104. panta 3. punktu.

101. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   Kopienas preču zīmju tiesas piemēro šīs regulas noteikumus.

2.   Attiecībā uz visiem jautājumiem, ko šī regula neaptver, Kopienas preču zīmju tiesa piemēro savas valsts tiesību aktus, tostarp tai saistošos starptautisko privāttiesību aktus.

3.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādāk, Kopienas preču zīmju tiesa piemēro procesuālos noteikumus, kas reglamentē tā paša veida procesus saistībā ar valsts preču zīmēm tajā valstī, kur attiecīgā tiesa atrodas.

102. pants

Sankcijas

1.   Ja Kopienas preču zīmju tiesa konstatē, ka atbildētājs ir pārkāpis vai draudējis pārkāpt Kopienas preču zīmi, ja vien nepastāv īpaši iemesli pretējai rīcībai, tā izdod rīkojumu, kas aizliedz atbildētājam turpināt darbības, kas pārkāpj vai varētu pārkāpt Kopienas preču zīmi. Tā arī veic pasākumus saskaņā ar savas valsts likumiem, kas nodrošina pakļaušanos šim aizliegumam.

2.   Visos pārējos jautājumos Kopienas preču zīmju tiesa piemēro tās dalībvalsts likumu, kurā pārkāpums vai pārkāpuma draudi notikuši, ieskaitot starptautiskās privāttiesības.

103. pants

Pagaidu un aizsardzības pasākumi

1.   Dalībvalsts tiesām, ieskaitot Kopienas preču zīmju tiesas, var iesniegt lūgumu par tādiem pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumiem attiecībā uz Kopienas preču zīmēm vai Kopienas preču zīmes pieteikumiem, kādi var būt pieejami atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem attiecībā uz valsts preču zīmēm, pat ja atbilstoši šai regulai citas dalībvalsts Kopienas preču zīmju tiesai ir piekritība attiecībā uz lietas būtību.

2.   Kopienas preču zīmju tiesai, kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 1., 2., 3 vai 4. punktu, ir piekritība piešķirt pagaidu un aizsardzības pasākumus, kas atbilstīgi attiecīgajai atzīšanas un izpildes procedūrai, ievērojot Regulas (EK) Nr. 44/2001 III daļu, ir piemērojami visu dalībvalstu teritorijā. Nevienai citai tiesai nav tādas piekritības.

104. pants

Īpaši noteikumi par saistītām prasībām

1.   Kopienas preču zīmju tiesa, kas izskata 96. pantā minētu prasību, izņemot prasības par paziņošanu, ka pārkāpuma nav, ja vien nav īpaša iemesla turpināt izskatīšanu, pēc pušu uzklausīšanas vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas pēc savas iniciatīvas aptur lietas izskatīšanu, ja jautājums par Kopienas preču zīmes derīgumu jau ir celts citā Kopienas preču zīmju tiesā pēc pretprasības vai ja Birojam jau ir iesniegts pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.   Izskatot pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, ja vien nepastāv īpaši iemesli lietas izskatīšanas turpināšanai pēc pušu uzklausīšanas vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas, Birojs pēc savas iniciatīvas aptur lietas izskatīšanu, ja jautājums par Kopienas preču zīmes derīgumu sakarā ar pretprasību jau ir celts citā Kopienas preču zīmju tiesā. Tomēr, ja viena no pusēm procesā Kopienas preču zīmju tiesā to lūdz, tiesa pēc pārējo pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanas procesu. Birojs šādā gadījumā turpina iesāktos lietu izskatīšanas procesus.

3.   Ja Kopienas preču zīmju tiesa aptur lietas izskatīšanu, tā uz šo laiku var norīkot pagaidu un aizsardzības pasākumus.

105. pants

Otrās instances Kopienas preču zīmju tiesu kompetence – turpmākas apelācijas

1.   Otrās instances Kopienas preču zīmju tiesās var iesniegt apelāciju par pirmās instances Kopienas preču zīmju tiesu spriedumiem attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām.

2.   Nosacījumus, kādos apelāciju var iesniegt otrās instances Kopienas preču zīmju tiesā, nosaka tās dalībvalsts likums, kurā tiesa atrodas.

3.   Attiecībā uz otrās instances Kopienas preču zīmju tiesu spriedumiem piemēro valstu likumus par tālāku apelāciju.

3. IEDAĻA

Citi ar Kopienas preču zīmēm saistīti strīdi

106. pants

Papildu noteikumi par valstu tiesu, kuras nav Kopienas preču zīmju tiesas, piekritību

1.   Dalībvalstī, kuras tiesām ir piekritība atbilstoši 94. panta 1. punktam, attiecībā uz prasībām, kas nav minētas 96. pantā, ir piekritība tām tiesām, kurām būtu piekritība ratione loci un ratione materiae, ja prasība attiektos uz attiecīgajā valstī reģistrētu valsts preču zīmi.

2.   Prasības, kas attiecas uz Kopienas preču zīmēm, izņemot 96. pantā minētās, attiecībā uz kurām atbilstoši 94. panta 1. punktam un šā panta 1. punktam nav piekritības nevienai tiesai, var izskatīt tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

107. pants

Valsts tiesas pienākums

Valsts tiesa, kas izskata prasību par Kopienas preču zīmi, izņemot 96. pantā minēto prasību, uzskata preču zīmi par derīgu.

4. IEDAĻA

Pārejas noteikums

108. pants

Pārejas noteikums attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 44/2001 piemērošanu

Regulas (EK) Nr. 44/2001 noteikumi, kuri saskaņā iepriekšējiem pantiem ir piemērojami, ir spēkā attiecībā uz kādu dalībvalsti tikai minētās regulas tekstā, kas ir spēkā attiecībā uz šo valsti attiecīgajā brīdī.

XI SADAĻA

SEKAS ATTIECĪBĀ UZ DALĪBVALSTU TIESĪBU AKTIEM

1. IEDAĻA

Civilprasības attiecībā uz vairākām preču zīmēm

109. pants

Vienlaicīgas un secīgas civilprasības attiecībā uz Kopienas preču zīmēm un valsts preču zīmēm

1.   Ja prasības par pārkāpumiem ietver to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm un tās celtas dažādu dalībvalstu tiesās, no kurām viena ir iesniegta attiecībā uz Kopienas preču zīmi un otra – attiecībā uz valsts preču zīmi:

a)

tā tiesa, kura nav uzsākusi lietas izskatīšanu pirmā, pēc savas iniciatīvas atsakās no piekritības par labu šai otrai tiesai, ja attiecīgās preču zīmes ir identiskas un derīgas attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem. Tiesa, kurai vajadzētu atteikties no piekritības, var lietas izskatīšanu apturēt, ja tiek apstrīdēta otras tiesas piekritība;

b)

tā tiesa, kura nav uzsākusi lietas izskatīšanu pirmā, var apturēt lietas izskatīšanu, ja attiecīgās preču zīmes ir identiskas un derīgas attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem un ja attiecīgās preču zīmes ir līdzīgas un derīgas attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

2.   Tiesa, kas izskata prasību par pārkāpumu attiecībā uz Kopienas preču zīmi, prasību noraida, ja ir nolasīts galīgs spriedums pēc būtības par to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm attiecībā uz identisku valsts preču zīmi, kas ir derīga attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem.

3.   Tiesa, kas izskata prasību par pārkāpumu attiecībā uz valsts preču zīmi, prasību noraida, ja ir pasludināts galīgs spriedums pēc būtības par to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm attiecībā uz identisku Kopienas preču zīmi, kas ir derīga attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro attiecībā uz pagaidu, ieskaitot aizsardzības, pasākumiem.

2. IEDAĻA

Valsts tiesību aktu piemērošana Kopienas preču zīmju izmantošanas aizliegšanai

110. pants

Kopienas preču zīmju izmantošanas aizliegšana

1.   Ja vien nav noteikts citādi, šī regula neskar tiesības atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem celt prasības par agrāku tiesību pārkāpumu 8. panta vai 53. panta 2. punkta nozīmē saistībā ar vēlākas Kopienas preču zīmes izmantošanu. Tomēr prasības par agrāku tiesību pārkāpumu 8. panta 2. vai 4. punkta nozīmē vairs nevar iesniegt, ja agrāko tiesību īpašnieks vairs nevar iesniegt pieteikumu par Kopienas preču zīmes spēkā neesamības paziņošanu saskaņā ar 54. panta 2. punktu.

2.   Ja vien nav noteikts citādi, šī regula neskar tiesības uzsākt lietas izskatīšanas procesu atbilstoši dalībvalsts civiltiesībām, administratīvajām vai krimināltiesībām vai atbilstoši Kopienas tiesību aktu noteikumiem, lai aizliegtu Kopienas preču zīmes izmantošanu, ja atbilstoši valsts vai Kopienas tiesību aktiem var aizliegt valsts preču zīmes izmantošanu.

111. pants

Vietēja mēroga pirmtiesības

1.   Tādu agrāku tiesību īpašnieks, kuras piemērojamas tikai zināmā vietā, var iebilst pret Kopienas preču zīmes izmantošanu tajā teritorijā, kur viņa tiesības ir aizsargātas, ciktāl to atļauj attiecīgās dalībvalsts likums.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja agrāko tiesību īpašnieks ir piekritis Kopienas preču zīmes izmantošanai tajā teritorijā, kur viņa tiesības ir aizsargātas, piecus gadus bez pārtraukuma, par šo izmantošanu zinādams, ja vien pieteikums par Kopienas preču zīmi nav ticis iesniegts negodprātīgi.

3.   Kopienas preču zīmes īpašniekam nav tiesību iebilst pret 1. punktā minēto tiesību izmantošanu, pat ja šīs tiesības vairs nevar izmantot pret Kopienas preču zīmi.

3. IEDAĻA

Pārvēršana par pieteikumu valsts preču zīmes saņemšanai

112. pants

Lūgums piemērot valsts procedūru

1.   Pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējs vai tās īpašnieks var lūgt pārvērst tā Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi valsts preču zīmes pieteikumā:

a)

ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir atteikts, atsaukts vai uzskatāms par atsauktu;

b)

ja Kopienas preču zīme vairs nav spēkā.

2.   Pārvēršana nenotiek:

a)

ja Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības ir atceltas, pamatojoties uz neizmantošanu, ja vien tajā dalībvalstī, kurā pārvēršanu lūdz, Kopienas preču zīme ir izmantota tā, ka to varētu uzskatīt par patiesu izmantošanu atbilstoši šīs dalībvalsts likumiem;

b)

aizsardzības nolūkos dalībvalstī, kurā saskaņā ar Biroja lēmumu vai valsts tiesas lēmumu, reģistrācijas atteikuma iemesls vai atcelšanas, vai spēkā neesamības iemesls attiecas uz Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi.

3.   Valsts preču zīmes pieteikumam, kas radies, pārvēršot Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, saistībā ar attiecīgo dalībvalsti ir šā pieteikuma vai preču zīmes iesniegšanas datums vai prioritātes datums un, ja vajadzīgs, šīs valsts preču zīmes agrāka izcelsme atbilstoši 34. vai 35. pantam.

4.   Gadījumos, kad Kopienas preču zīmes pieteikumu uzskata par atsauktu, Birojs nosūta pieteikuma iesniedzējam paziņojumu, kurā nosaka trīs mēnešu termiņu no šīs paziņošanas dienas, kad var iesniegt pārvēršanas pieprasījumu.

5.   Ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir atsaukts vai Kopienas preču zīmes sekas izbeidzas atsaukšanas reģistrēšanas dēļ vai tādēļ, ka reģistrācija nav atjaunota, pārvēršanas pieprasījumu iesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad atsaukts Kopienas preču zīmes pieteikums, vai no dienas, kad izbeidzas Kopienas preču zīmes sekas.

6.   Ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir noraidīts ar Biroja lēmumu vai Kopienas preču zīmes sekas izbeidzas Biroja vai Kopienas preču zīmju tiesas lēmuma rezultātā, pārvēršanas pieprasījumu iesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kurā šāds lēmums ieguvis galīga lēmuma spēku.

7.   Regulas 32. pantā minētās sekas neiestājas, ja lūgumu neiesniedz noteiktajā laikā.

113. pants

Pārvēršanas lūguma iesniegšana, publicēšana un pārsūtīšana

1.   Pārvēršanas lūgumu iesniedz Birojā, un tajā norāda tās dalībvalstis, kurās iesniedzējs vēlas pieteikties uz valsts preču zīmes reģistrāciju. Lūgumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav veikta pārvēršanas nodeva.

2.   Ja Kopienas preču zīmes pieteikums ir publicēts, šā lūguma saņemšanu reģistrē Kopienas Preču zīmju reģistrā un lūgumu par pārvēršanu publicē.

3.   Birojs pārbauda, vai pieprasītā pārvēršana atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā, jo īpaši 112. panta 1., 2., 4., 5. un 6. punktā, kā arī šā panta 1. punktā, kopā ar oficiālajiem nosacījumiem, kas noteikti īstenošanas regulā. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, Birojs pārsūta pārvēršanas pieprasījumu tajā norādīto dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma birojiem.

114. pants

Obligātas prasības attiecībā uz pārvēršanas formu

1.   Ikviens centrālais rūpnieciskā īpašuma birojs, kam nosūtīts pārvēršanas pieprasījums, var saņemt no Biroja jebkādu papildu informāciju attiecība uz pieprasījumu, kas ļauj šim birojam pieņemt lēmumu par attiecīgās valsts preču zīmi, ko iegūst pārvēršanas rezultātā.

2.   Uz Kopienas preču zīmes pieteikumu vai Kopienas preču zīmi, kas nosūtīta saskaņā ar 113. pantu, neattiecas valsts likuma obligātās prasības, kas atšķiras no šajā regulā vai īstenošanas regulā paredzētajām prasībām vai ir tām papildus.

3.   Galvenais rūpnieciskā īpašuma birojs, kam lūgums nosūtīts, var lūgt tā iesniedzējam ne mazāk kā divu mēnešu laikā:

a)

samaksāt valsts pieteikuma nodevu;

b)

iesniegt lūguma un tam pievienoto dokumentu tulkojumu vienā no attiecīgās valsts valodām;

c)

norādīt adresi attiecīgajā valstī;

d)

iesniegt preču zīmes atveidojumu attiecīgās valsts noteiktajā skaitā.

XII SADAĻA

BIROJS

1. IEDAĻA

Vispārējie noteikumi

115. pants

Juridiskais statuss

1.   Birojs ir Kopienas iestāde. Tas ir juridiska persona.

2.   Birojam visās dalībvalstīs ir visplašākā rīcībspēja, ko juridiskai personai piešķir šo valstu likumi; tas jo īpaši var iegūt vai atsavināt kustamu vai nekustamu īpašumu un būt puse tiesas procesos.

3.   Biroju pārstāv tā priekšsēdētājs.

116. pants

Personāls

1.   Neskarot 136. panta piemērošanu Apelācijas padomju locekļiem, attiecībā uz Biroja personālu piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus, turpmāk “noteikumi”, Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ko, savstarpēji vienojoties, pieņēmušas Eiropas Kopienu iestādes, lai minētie Civildienesta noteikumi un Nodarbināšanas kārtība stātos spēkā.

2.   Neskarot 125. pantu, Birojs attiecībā uz tā personālu realizē pilnvaras, ko katrai iestādei piešķir Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

117. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz Biroju attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

118. pants

Atbildība

1.   Biroja līgumsaistības reglamentē tiesību akti, kas reglamentē attiecīgo līgumu.

2.   Tiesai ir piekritība lemt atbilstīgi arbitrāžas klauzulai, kas iekļauta Biroja noslēgtā līgumā.

3.   Attiecībā uz ārpuslīguma saistībām Birojs saskaņā ar vispārējiem principiem, kas kopīgi dalībvalstu tiesībām, atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies tā nodaļu vai tā darbinieku pienākumu izpildes rezultātā.

4.   Tiesai ir piekritība strīdos attiecībā par kompensāciju par 3. punktā minētajiem zaudējumiem.

5.   Biroja darbinieku personīgo atbildību attiecībā uz Biroju reglamentē Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kas uz tiem attiecas.

119. pants

Valodas

1.   Pieteikumu par Kopienas preču zīmi iesniedz vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām.

2.   Biroja oficiālās valodas ir angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valoda.

3.   Pieteikuma iesniedzējam jānorāda otra valoda, kas ir Biroja valoda, kuras lietošanai kā iespējamai valodai lietas izskatīšanas procesos sakarā ar iebildumiem lietas izskatīšanas procesos par atcelšanu vai spēkā neesamību tas piekrīt.

Ja pieteikums iesniegts valodā, kura nav viena no Biroja valodām, Birojs noorganizē, kā minēts 26. panta 1. punktā, pieteikuma tulkošanu iesniedzēja norādītajā valodā.

4.   Ja pieteikuma par Kopienas preču zīmi iesniedzējs ir vienīgā puse lietas izskatīšanas procesā Birojā, lietas izskatīšanas procesa valoda ir valoda, kurā pieteikums par Kopienas preču zīmi aizpildīts. Ja pieteikums iesniegts valodā, kura nav Biroja valoda, Birojs var sūtīt iesniedzējam rakstveida paziņojumus otrajā valodā, kuru iesniedzējs pieteikumā norādījis.

5.   Paziņojumu par iebildumiem un pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamību iesniedz vienā no Biroja valodām.

6.   Ja saskaņā ar 5. punktu izvēlētā valoda paziņojumam par iebildumiem un pieteikumam par atcelšanu vai spēkā neesamību ir pieteikuma par preču zīmi valoda vai, aizpildot pieteikumu, norādītā otrā valoda, lietas izskatīšana notiek šajā valodā.

Ja saskaņā ar 5. punktu izvēlētā valoda paziņojumam par iebildumiem un pieteikumam par atcelšanu vai spēkā neesamību nav ne pieteikuma par preču zīmi valoda, ne arī, aizpildot pieteikumu, norādītā otrā valoda, pretējai pusei vai tai pusei, kura vēlas panākt atcelšanu vai spēkā neesamību, uz sava rēķina jāsagatavo sava pieteikuma tulkojums vai nu pieteikuma par preču zīmi valodā, ar nosacījumu, ka tā ir viena no Biroja valodām, vai arī, aizpildot pieteikumu, norādītajā otrajā valodā. Tulkojumu sagatavo īstenošanas regulā noteiktajā termiņā. Lietas izskatīšana tad notiek valodā, kurā pieteikums pārtulkots.

7.   Puses lietas izskatīšanas procesos sakarā ar iebildumiem, atcelšanu, spēkā neesamību vai apelāciju var vienoties, ka lietas izskatīšanas process notiek citā Eiropas Kopienas oficiālajā valodā.

120. pants

Publicēšana un ieraksti reģistrā

1.   Pieteikumu par Kopienas preču zīmi, kas aprakstīts 26. panta 1. punktā, kā arī visu pārējo informāciju, kuras publicēšanu paredz šī regula vai īstenošanas regula, publicē visās Eiropas Kopienas oficiālajās valodās.

2.   Visi ieraksti Kopienas Preču zīmju reģistrā ir visās Eiropas Kopienas oficiālajās valodās.

3.   Ja rodas šaubas, autentisks ir pieteikuma par Kopienas preču zīmi teksts tajā Biroja valodā, kurā tas iesniegts. Ja pieteikums ir iesniegts kādā Eiropas Kopienas oficiālajā valodā, kura nav Biroja valoda, autentisks ir teksts iesniedzēja norādītajā otrajā valodā.

121. pants

Biroja darbībai nepieciešamo tulkošanu veic Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

122. pants

Likumības pārbaude

1.   Komisija pārbauda to Biroja priekšsēdētāja dokumentu likumību, attiecībā uz kuriem Kopienas tiesību akti neparedz citu iestāžu veiktas pārbaudes, kā arī Budžeta komitejas, kas Birojam pievienota atbilstoši 138. pantam, dokumentu likumību.

2.   Tā pieprasa grozīt vai anulēt visus nelikumīgus dokumentus, kā minēts 1. punktā.

3.   Dalībvalstis un visas personas, kas ir tieši vai netieši iesaistītas, var tieši vai netieši norādīt Komisijai jebkuru dokumentu, kā minēts 1. punktā, lai Komisija izvērtētu tā likumību. Norādījums jāizdara viena mēneša laikā kopš brīža, kad attiecīgā puse pirmo reizi uzzinājusi par attiecīgo dokumentu. Komisija pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā. Ja šajā laikā lēmumu nepieņem, lietu uzskata par izbeigtu.

123. pants

Dokumentu pieejamība

1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (9) piemēro Biroja rīcībā esošajiem dokumentiem.

2.   Administratīvā valde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 izpildei attiecībā uz šo regulu.

3.   Lēmumu, ko Birojs pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, rezultātā var iesniegt sūdzību ombudam vai iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā, ievērojot attiecīgi Līguma 195. un 230. pantā noteiktos nosacījumus.

2. IEDAĻA

Biroja vadība

124. pants

Priekšsēdētāja pilnvaras

1.   Biroju vada priekšsēdētājs.

2.   Šim nolūkam priekšsēdētājam ir jo īpaši šādas funkcijas un pilnvaras:

a)

viņš veic visus nepieciešamos pasākumus, ieskaitot iekšēju administratīvu instrukciju pieņemšanu un paziņojumu publicēšanu, lai nodrošinātu Biroja darbu;

b)

apspriežoties ar Administratīvo padomi un attiecībā uz noteikumiem par samaksu un šīs regulas noteikumiem par budžetu apspriežoties ar Budžeta komiteju, viņš var iesniegt Komisijai priekšlikumus par grozījumiem šajā regulā, īstenošanas regulā, Apelācijas padomju procesuālajos noteikumos, noteikumos par samaksu, kā arī citos Kopienas preču zīmēm piemērojamos noteikumos;

c)

viņš sastāda Biroja ienākumu un izdevumu aplēses un īsteno budžetu;

d)

viņš katru gadu iesniedz Komisijai, Eiropas Parlamentam un Administratīvajai padomei vadības ziņojumu;

e)

attiecībā uz personālu viņš izmanto 116. panta 2. punktā noteiktās pilnvaras;

f)

viņš var deleģēt savas pilnvaras.

3.   Priekšsēdētājam palīdz viens vai vairāki priekšsēdētāja vietnieki. Ja priekšsēdētājs nav klāt vai nav pieejams, priekšsēdētāja vietnieks vai viens no priekšsēdētāja vietniekiem ieņem tā vietu saskaņā ar Administratīvās padomes noteikto procedūru.

125. pants

Vecāko amatpersonu iecelšana

1.   Biroja priekšsēdētāju ieceļ Padome no vismaz trīs kandidātu saraksta, kuru sagatavo Administratīvā padome. Padomei ir tiesības atlaist priekšsēdētāju, rīkojoties pēc Administratīvās padomes ieteikuma.

2.   Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš amatā nepārsniedz piecus gadus. Šo termiņu var pagarināt.

3.   Biroja priekšsēdētāja vietnieku vai vietniekus pēc apspriešanās ar priekšsēdētāju ieceļ vai atlaiž saskaņā ar 1. punktu.

4.   Padomei ir disciplināras pilnvaras pār šā panta 1. un 3. punktā minētajām amatpersonām.

3. IEDAĻA

Administratīvā padome

126. pants

Izveidošana un pilnvaras

1.   Ar šo izveido Administratīvo padomi, kas pievienota Birojam. Neskarot Budžeta komitejas pilnvaras, kā norādīts 5. iedaļā (budžeta un finanšu kontrole), Administratīvajai padomei ir zemāk norādītās pilnvaras.

2.   Administratīvā padome sastāda 125. pantā paredzētos kandidātu sarakstus.

3.   Administratīvā padome sniedz padomus priekšsēdētājam jautājumos, par kuriem Birojs ir atbildīgs.

4.   Ar Administratīvo padomi apspriežas pirms vadlīniju pieņemšanas attiecībā uz Biroja veiktām pārbaudēm, kā arī pārējos šajā regulā paredzētos gadījumos.

5.   Administratīvā padome var sniegt atzinumus un lūgt informāciju priekšsēdētājam un Komisijai, ja tā to uzskata par vajadzīgu.

127. pants

Sastāvs

1.   Administratīvajā padomē ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis un to aizvietotāji.

2.   Administratīvās padomes locekļiem var palīdzēt padomnieki vai eksperti atbilstīgi tās reglamentam.

128. pants

Priekšsēdētājs

1.   Administratīvā padome no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks ex officio aizvieto priekšsēdētāju, ja to kaut kas kavē izpildīt savus pienākumus.

2.   Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl uz trīs gadiem. Viņu amata pilnvaru laiku var pagarināt.

129. pants

Sanāksmes

1.   Administratīvās padomes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

2.   Biroja priekšsēdētājs piedalās lēmumu pieņemšanā, ja vien Administratīvā padome nenolemj citādi.

3.   Administratīvajai padomei ir parasta sanāksme vienu reizi gadā; turklāt tā sanāk pēc tās priekšsēdētāja iniciatīvas vai pēc Komisijas, vai vienas trešās daļas dalībvalstu lūguma.

4.   Administratīvā padome pieņem reglamentu.

5.   Administratīvā padome pieņem lēmumus ar dalībvalstu pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Tomēr lēmumiem, ko Administratīvā padome ir pilnvarota pieņemt atbilstoši 125. panta 1. un 3. punktam, nepieciešams dalībvalstu pārstāvju trīs ceturtdaļu vairākums. Abos gadījumos katrai dalībvalstij ir viena balss.

6.   Administratīvā padome var uzaicināt novērotājus piedalīties tās sanāksmēs.

7.   Birojs nodrošina Administratīvo padomi ar sekretariātu.

4. IEDAĻA

Procedūru īstenošana

130. pants

Kompetence

Lēmumu pieņemšanai saistībā ar šajā regulā noteiktajām procedūrām ir kompetenti:

a)

pārbaudītāji;

b)

iebildumu nodaļas;

c)

preču zīmju piešķiršanas un juridisko lietu nodaļa;

d)

anulēšanas nodaļas;

e)

Apelācijas padomes.

131. pants

Pārbaudītāji

Pārbaudītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu Biroja vārdā saistībā ar pieteikumu par Kopienas preču zīmes reģistrēšanu, ieskaitot jautājumus, kas minēti 36., 37. un 68. pantā, izņemot, ciktāl ir atbildīga iebildumu nodaļa.

132. pants

Iebildumu nodaļas

1.   Iebildumu nodaļa ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iebildumiem par pieteikumu par Kopienas preču zīmi reģistrēšanu.

2.   Iebildumu nodaļas lēmumus pieņem grupas, kurās ir trīs locekļi. Vismaz viens no locekļiem ir juridiski kvalificēts. Dažos īpašos gadījumos, kas paredzēti īstenošanas regulā, lēmumus pieņem viens loceklis.

133. pants

Preču zīmju piešķiršanas un juridisko lietu nodaļa

1.   Preču zīmju piešķiršanas un juridisko lietu nodaļa ir atbildīga par tiem lēmumiem atbilstoši šai regulai, kuri nav pārbaudītāja, iebildumu nodaļas vai anulēšanas nodaļas kompetencē. Tā jo īpaši ir atbildīga par lēmumiem attiecībā uz ierakstiem Kopienas Preču zīmju reģistrā.

2.   Tā ir atbildīga par 93. pantā minēto profesionālo pārstāvju sarakstu.

3.   Nodaļas lēmumus pieņem viens loceklis.

134. pants

Anulēšanas nodaļas

1.   Anulēšanas nodaļa ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.   Anulēšanas nodaļas lēmumus pieņem grupas, kurās ir trīs locekļi. Vismaz viens no locekļiem ir juridiski kvalificēts. Dažos īpašos gadījumos, kas paredzēti īstenošanas regulā, lēmumus pieņem viens loceklis.

135. pants

Apelācijas padomes

1.   Apelācijas padomes ir atbildīgas par lēmumiem attiecībā uz apelācijām par pārbaudītāju, iebildumu nodaļu, preču zīmju piešķiršanas un juridisko lietu nodaļu un anulēšanas nodaļu lēmumiem.

2.   Apelācijas padomju lēmumus pieņem trīs locekļi, no kuriem vismaz divi ir juridiski kvalificēti. Dažos īpašos gadījumos lēmumus pieņem paplašināta padome, kuru vada Apelācijas padomju prezidents, vai arī viens loceklis, kuram jābūt juridiski kvalificētam.

3.   Lai noteiktu īpašos gadījumus, uz kuriem attiecas paplašinātās padomes kompetence, ņem vērā lietas juridisko sarežģītību vai nozīmīgumu, vai arī īpašos apstākļus, kas to pamato. Paplašinātajai padomei var nodot šādas lietas:

a)

ar Apelācijas padomju pilnvarojumu, kuras izveidotas saskaņā ar 162. panta 3. punktā minētajiem padomju procedūras noteikumiem; vai

b)

ko tai nodod padome, kas izskata lietu.

4.   Paplašinātās padomes sastāvu un noteikumus par lietas nodošanu izskatīšanai nosaka atbilstoši padomju procedūras noteikumiem, kas minēti 162. panta 3. punktā.

5.   Lai noteiktu, kādu lietu izskatīšana ir viena locekļa kompetencē, ņem vērā to, ka attiecīgais jautājums nav juridiski vai faktoloģiski sarežģīts, ka konkrētā lieta nav nozīmīga vai tajā nav citu īpašu apstākļu. Lēmumu nodot lietu vienam loceklim minētajos gadījumos pieņem padome, kas izskata lietu. Tuvākas ziņas ir izklāstītas padomju procedūras noteikumos, kas minēti 162. panta 3. punktā.

136. pants

Apelācijas padomju locekļu neatkarība

1.   Apelācijas padomju prezidentu un padomju priekšsēdētājus ieceļ uz piecu gadu termiņu saskaņā ar procedūru, kas noteikta 125. pantā Biroja priekšsēdētāja iecelšanai. Šā termiņa laikā viņus nevar atcelt no amata, ja vien šādai atcelšanai nav nopietna pamata un Eiropas Kopienu Tiesa nepieņem šādu lēmumu pēc tās iestādes pieteikuma, kas viņus iecēlusi. Apelācijas padomju prezidenta un padomju priekšsēdētāju amata termiņu var pagarināt uz papildu piecu gadu termiņu vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja šis vecums pienāk jaunā amata termiņa laikā.

Apelācijas padomju prezidentam cita starpā ir vadības un organizatoriskas pilnvaras, galvenokārt:

a)

vadīt Apelācijas padomju iestādi, kura atbildīga par noteikumu izstrādi un padomju darba organizāciju un kura ir paredzēta padomju procedūras noteikumos, kas minēti 162. panta 3. punktā;

b)

nodrošināt iestādes lēmumu īstenošanu;

c)

nodot lietas padomei, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, ko noteikusi Apelācijas padomju iestāde;

d)

iesniegt Apelācijas padomju prezidentam izdevumu pieprasījumus nolūkā sagatavot izdevumu tāmes.

Apelācijas padomju priekšsēdētājs vada paplašināto padomi.

Tuvākas ziņas ir izklāstītas padomju procedūras noteikumos, kas minēti 162. panta 3. punktā.

2.   Apelācijas padomju locekļus ieceļ Administratīvā valde uz piecu gadu termiņu. To amata termiņu var atjaunot uz papildu piecu gadu termiņu vai līdz pensionēšanās vecumam, ja šis vecums tiek sasniegts jaunā amata termiņa laikā.

3.   Apelācijas padomju locekļus nevar atcelt no amata, ja vien šādai atcelšanai nav nopietns pamats un Eiropas Kopienu Tiesa nepieņem šādu lēmumu pēc tam, kad Administratīvā valde nodevusi tai lietu pēc Apelācijas padomju prezidenta ieteikuma, apspriedusies ar tās padomes priekšsēdētāju, kuras sastāvā ir attiecīgais loceklis.

4.   Apelācijas padomju prezidents un apelācijas padomju priekšsēdētāji un locekļi ir neatkarīgi. Pieņemot lēmumus, viņus nesaista nekādi norādījumi.

5.   Apelācijas padomju prezidents un apelācijas padomju priekšsēdētāji un locekļi nevar būt iebildumu nodaļas, preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļas vai anulēšanas nodaļas pārbaudītāji vai locekļi.

137. pants

Izslēgšana un iebilšana

1.   Pārbaudītāji un Birojā izveidoto nodaļu vai Apelācijas padomju locekļi nevar piedalīties lietas izskatīšanas procesos, ja viņi tajos ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi iepriekš ir bijuši iesaistīti kā kādas puses pārstāvji. Divi no trijiem iebildumu nodaļas locekļiem nedrīkst būt piedalījušies pieteikuma izskatīšanā. Anulēšanas nodaļu locekļi nevar piedalīties lietas izskatīšanas procesos, ja tie ir piedalījušies galīgā lēmuma pieņemšanā attiecīgajā procesā sakarā ar reģistrāciju vai iebildumiem. Apelācijas padomju locekļi nevar piedalīties apelāciju procesos, ja tie ir piedalījušies apstrīdētā lēmuma pieņemšanā.

2.   Ja kāda 1. punktā minēta iemesla dēļ vai kāda cita iemesla dēļ kādas nodaļas vai Apelācijas padomes loceklis uzskata, ka viņam nevajadzētu piedalīties kādā tiesas procesā, viņš par to informē attiecīgo nodaļu vai padomi.

3.   Visas puses var iebilst pret pārbaudītājiem un nodaļu vai Apelācijas padomes locekļiem viena 1. punktā minētā iemesla dēļ vai ja ir aizdomas par to neobjektivitāti. Iebildums nav pieņemams, ja, zinot par iemeslu iebildumam, puse ir veikusi kādu procesuālu pasākumu. Iebildumi nevar būt pamatoti uz pārbaudītāju vai locekļu valstisko piederību.

4.   Nodaļas un Apelācijas padomes lemj par veicamajiem pasākumiem 2. un 3. punktā minētajos gadījumos bez attiecīgā locekļa piedalīšanās. Šā lēmuma pieņemšanas nolūkos to locekli, kurš atturas vai pret kuru iebilst, nodaļā vai Apelācijas padomē aizvieto ar tā aizvietotāju.

5. IEDAĻA

Budžeta un finanšu kontrole

138. pants

Budžeta komiteja

1.   Ar šo izveido Budžeta komiteju, kas ir Biroja daļa. Budžeta komitejai ir pilnvaras, ko tai piešķir ar šo iedaļu un 38. panta 4. punktu.

2.   Regulas 126. panta 6. punkts, 127. pants, 128. pants un 129. panta 1. līdz 4. punkts un 6. un 7. punkts attiecas uz Budžeta komiteju mutatis mutandis.

3.   Budžeta komiteja pieņem lēmumus ar dalībvalstu pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu. Tomēr attiecībā uz lēmumiem, kurus Budžeta komiteja ir pilnvarota pieņemt atbilstoši 38. panta 4. punktam, 140. panta 3. punktam un 143. pantam, ir nepieciešams dalībvalstu pārstāvju trīs ceturtdaļu vairākums. Abos gadījumos katrai dalībvalstij ir viena balss.

139. pants

Budžets

1.   Biroja ieņēmumu un izdevumu aplēses sagatavo katram finanšu gadam un tās norāda Biroja budžetā; katrs finanšu gads atbilst kalendārajam gadam.

2.   Budžetā norādītie ienākumi un izdevumi ir līdzsvaroti.

3.   Neskarot citus ienākumu veidus, ienākumi ietver kopējās maksas, kas maksājamas atbilstīgi regulām par maksām, kopējās maksas, kas saskaņā ar šīs regulas 140. pantā minēto Madrides Protokolu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, kurā norādītas Eiropas Kopienas, un citus maksājumus, ko izdara Madrides Protokola līgumslēdzējām pusēm, kopējās maksas, kuras saskaņā ar Padome Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (10) 106.c pantā minēto Ženēvas Aktu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, kurā norādīta Eiropas Kopiena, un citus maksājumus, ko izdara Ženēvas Akta līgumslēdzējām pusēm, un, ciktāl tas vajadzīgs, subsīdiju, kas ierakstīta īpašā Eiropas Kopienu vispārējā budžeta pozīcijā Komisijas iedaļā.

140. pants

Budžeta sagatavošana

1.   Priekšsēdētājs katru gadu sagatavo Biroja ieņēmumu un izdevumu aplēses nākošajam gadam un katru gadu līdz 31. martam nosūta tās Budžeta komitejai kopā ar budžeta pozīcijām.

2.   Ja budžeta aplēses paredz Kopienas subsīdijas, Budžeta komiteja nekavējoties nosūta aplēses Komisijai, kura tās tālāk pārsūta par budžetu atbildīgajām Kopienu iestādēm. Komisija aplēsēm var pievienot savu atzinumu kopā ar alternatīvām aplēsēm.

3.   Budžeta komiteja pieņem budžetu, kas ietver Biroja budžeta pozīcijas. Ja budžeta aplēsēs ietvertas subsīdijas no Kopienu vispārējā budžeta, Biroja budžetu, ja vajadzīgs, attiecīgi pielāgo.

141. pants

Revīzija un kontrole

1.   Iekšējās revīzijas funkciju var noteikt Birojā, un tā jāizpilda saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem. Iekšējais revidents, ko iecēlis priekšsēdētājs, atbild viņam par to, lai pārbaudītu Biroja budžeta izpildes sistēmu un procedūru pareizu darbību.

2.   Iekšējais revidents sniedz priekšsēdētājam padomu par to, kā cīnīties pret risku, sniedzot neatkarīgus atzinumus par vadības un kontroles sistēmu kvalitāti un izdodot ieteikumus darbību izpildes nosacījumu uzlabošanai un pareizas finanšu vadības veicināšanai.

3.   Atbildību par iekšējās kontroles sistēmu un procedūru, kas derīgas viņa uzdevumu izpildei, izmantošanu uzņemas kredītrīkotājs.

142. pants

Grāmatvedības revīzija

1.   Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam priekšsēdētājs nosūta Komisijai, Eiropas Parlamentam, Budžeta komitejai un Revīzijas palātai pārskatu par Biroja kopējiem ienākumiem un izdevumiem iepriekšējā finanšu gadā. Revīzijas palāta to izskata saskaņā ar Līguma 248. pantu.

2.   Budžeta komiteja atbrīvo Biroja priekšsēdētāju no atbildības par budžeta īstenošanu.

143. pants

Noteikumi attiecībā uz finansēm

Pēc apspriešanās ar Eiropas Kopienu Revīzijas palātu un Komisiju Budžeta komiteja pieņem iekšējus noteikumus attiecībā uz finansēm, kuros nosaka jo īpaši Biroja budžeta sastādīšanas un īstenošanas procedūru. Ciktāl tas ir savienojams ar Biroja īpašo būtību, šie noteikumi pamatojas uz finanšu noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz citām iestādēm, ko izveidojusi Kopiena.

144. pants

Noteikumi par samaksu

1.   Noteikumi par samaksu nosaka jo īpaši maksājamās nodevas un šo maksājumu izdarīšanas veidu.

2.   Maksājumu nodevas nosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka ar tām saistītie ienākumi principā ir pietiekami, lai Biroja budžets būtu līdzsvarots.

3.   Noteikumus par samaksu pieņem un groza saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto procedūru.

XIII SADAĻA

PREČU ZĪMJU STARPTAUTISKĀ REĢISTRĀCIJA

1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi

145. pants

Noteikumu piemērošana

Ja šajā sadaļā nav noteikt citādi, šo regulu un jebkuras regulas, ar ko īsteno šo regulu, piemēro starptautiskas reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar protokolu attiecībā uz Madrides Nolīguma par preču zīmju starptautisku reģistrāciju, kurš pieņemts 1989. gada 27. jūnijā Madridē (turpmāk attiecīgi “starptautiski pieteikumi” un “Madrides Protokols”), pamatojot ar pieteikumu par Kopienas preču zīmi vai pamatojot ar Kopienas preču zīmi, kā arī tās piemēro preču zīmju reģistrēšanai starptautiskajā reģistrā, ko kārto Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs (turpmāk attiecīgi “starptautiskas reģistrācijas” un “Starptautiskais birojs”) un ko attiecina uz Eiropas Kopienu.

2. IEDAĻA

Starptautiska reģistrācija, kas veikta, pamatojot ar pieteikumu par Kopienas preču zīmi un pamatojot ar Kopienas preču zīmēm

146. pants

Starptautiska pieteikuma iesniegšana

1.   Birojam iesniedz starptautiskus pieteikumus, ko iesniedz atbilstoši Madrides Protokola 3. pantam, pamatojot ar pieteikumu par Kopienas preču zīmi vai pamatojot ar Kopienas preču zīmi.

2.   Ja starptautisku pieteikumu iesniedz, pirms preču zīme, uz kuru paredzēts pamatot starptautisko reģistrāciju, ir reģistrēta kā Kopienas preču zīme, starptautiskās reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam jānorāda, vai starptautiskā reģistrācija jāpamato ar pieteikumu par Kopienas preču zīmi vai reģistrāciju. Ja starptautiskā reģistrācija jāpamato uz Kopienas preču zīmi, kad tā reģistrēta, tad starptautisko pieteikumu uzskata kā saņemtu Birojā Kopienas preču zīmes reģistrācijas dienā.

147. pants

Starptautiskā pieteikuma veidlapa un saturs

1.   Starptautisko pieteikumu iesniedz vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām, izmantojot veidlapu, ko izsniedz Birojs. Ja vien pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot starptautisko pieteikumu, šajā veidlapā nenosaka citādi, Birojs sarakstās ar pieteikuma iesniedzēju valodā, kādā iesniegta standarta veidlapa.

2.   Ja starptautiskais pieteikums iesniegts valodā, kas nav viena no valodām, kuras pieļautas saskaņā ar Madrides Protokolu, pieteikuma iesniedzējam jānorāda viena no šīm valodām kā otrā valoda. Birojs iesniedz starptautisko pieteikumu Starptautiskajam birojam šajā valodā.

3.   Ja starptautiskais pieteikums ir iesniegts kādā valodā, kura nav viena no valodām, kas saskaņā ar Madrides Protokolu pieļautas starptautisko pieteikumu iesniegšanai, pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt preču vai pakalpojumu saraksta tulkojumu valodā, kādā starptautiskais pieteikums iesniedzams Starptautiskajam birojam atbilstoši 2. punktam.

4.   Birojs iesniedz starptautisko pieteikumu Starptautiskajam birojam tiklīdz iespējams.

5.   Lai iesniegtu starptautisko pieteikumu, ir jāsamaksā nodeva Birojam. Gadījumos, kas minēti 146. panta 2. punkta otrajā teikumā, nodevas samaksas termiņš ir Kopienas preču zīmes reģistrācijas dienā. Pieteikumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta nepieciešamā nodeva.

6.   Starptautiskajam pieteikumam jāatbilst attiecīgiem nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas regulā.

148. pants

Ieraksti dokumentos un reģistrā

1.   Uz Kopienas preču zīmes pieteikuma pamatotas starptautiskas reģistrācijas datumu un numuru ieraksta minētā pieteikuma dokumentos. Ja pieteikuma rezultātā izveido Kopienas preču zīmi, reģistrā ieraksta starptautiskās reģistrācijas datumu un numuru.

2.   Uz Kopienas preču zīmi pamatotas starptautiskas reģistrācijas datumu un numuru ieraksta reģistrā.

149. pants

Pieprasījums attiecināt uz plašāku teritoriju pēc starptautiskās reģistrācijas

Pieprasījumu attiecināt uz plašāku teritoriju, kas iesniegts pēc starptautiskās reģistrācijas atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, var iesniegt ar biroja starpniecību. Pieprasījums jāiesniedz valodā, kurā tika iesniegts starptautiskais pieteikums atbilstoši 147. pantam.

150. pants

Starptautiskās nodevas

Visas nodevas, kas maksājamas Starptautiskajam birojam saskaņā ar Madrides Protokolu, samaksā tieši Starptautiskajam birojam.

3. IEDAĻA

Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu

151. pants

Uz Eiropas Kopienu attiecinātas starptautiskas reģistrācijas sekas

1.   Starptautiskai reģistrācijai, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, no dienas, kad tā reģistrēta atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam, vai no dienas, kad tā pēc tam attiecināta uz Eiropas Kopienu atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, ir tādas pašas sekas kā pieteikumam par Kopienas preču zīmi.

2.   Ja nav paziņots par aizsardzības atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu vai arī ja šāds atteikums atsaukts, tad starptautiskai preču zīmes reģistrācijai, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, ir no 1. punktā minētās dienas tādas pašas sekas kā tam, ka preču zīme reģistrēta kā Kopienas preču zīme.

3.   Lai piemērotu 9. panta 3. punktu, Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanu aizstāj ar to ziņu publicēšanu, kas iekļautas starptautiskā reģistrācijā, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, kas paredzētas 152. panta 1. punktā, un Kopienas preču zīmes reģistrācijas publicēšanu aizstāj ar 152. panta 2. punktā minēto ziņu publicēšanu.

152. pants

Publicēšana

1.   Atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam Birojs publicē reģistrācijas datumu preču zīmei, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, vai arī datumu, kad pēc tam notikusi attiecināšana uz Eiropas Kopienu atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, valodu, kādā iesniegts starptautiskais pieteikums un pieteikuma iesniedzēja norādīto otro valodu, starptautiskās reģistrācijas numuru un šādas reģistrācijas publicēšanas datumu Starptautiskā biroja izdotajā biļetenā, preču zīmes atveidojumu, kā arī preču vai pakalpojumu klašu skaitu, attiecībā uz kurām tiek pieteikta aizsardzība.

2.   Ja starptautiskai reģistrācijai, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, nav paziņots par aizsardzības atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu vai arī ja šāds atteikums atsaukts, Birojs publicē šo faktu līdz ar starptautiskās reģistrācijas numuru un attiecīgā gadījumā datumu, kurā par šo reģistrāciju bijusi publikācija Starptautiskā biroja izdotajā biļetenā.

153. pants

Senioritāte

1.   Tādas starptautiskās reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs, kuru attiecina uz Eiropas Kopienu, var starptautiskajā pieteikumā pieprasīt senioritāti agrākai preču zīmei, kas reģistrēta dalībvalstī, tostarp preču zīmei, kas reģistrēta Beniluksa valstīs vai kas reģistrēta saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas dalībvalstīs, kā noteikts 34. pantā.

2.   Tādas starptautiskās reģistrācijas īpašnieks, kuru attiecina uz Eiropas Kopienu, var no dienas, kad publicēts par šādas reģistrācijas sekām atbilstoši 152. panta 2. punktam, pieprasīt Birojam senioritāti agrākai preču zīmei, kas reģistrēta dalībvalstī, tostarp preču zīmei, kas reģistrēta Beniluksa valstīs vai kas reģistrēta saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas dalībvalstī, kā noteikts 35. pantā. Birojs attiecīgi par to paziņo Starptautiskajam birojam.

154. pants

Atteikuma absolūtā pamatojuma pārbaude

1.   Starptautiskās reģistrācijas, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, pakļauj pārbaudei attiecībā uz atteikuma absolūto pamatojumu tādā pašā veidā kā Kopienas preču zīmju pieteikumus.

2.   Aizsardzību starptautiskai reģistrācijai neatsaka, pirms starptautiskās reģistrācijas īpašniekam bijusi dota iespēja atteikties no aizsardzības attiecībā uz Eiropas Kopienu vai ierobežot to vai dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

3.   Aizsardzības atteikums aizstāj Kopienas preču zīmes pieteikuma atteikumu.

4.   Ja starptautiskai reģistrācijai atsaka aizsardzību ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar šo pantu, ja šāds lēmums ir galīgs, vai ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks atteicies no aizsardzības attiecībā uz Eiropas Kopienu atbilstoši 2. punktam, Birojs atmaksā starptautiskās reģistrācijas īpašniekam daļu no individuālās nodevas, kura jānosaka īstenošanas regulā.

155. pants

Meklēšana

1.   Kad Birojs saņēmis paziņojumu par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, tas sagatavo Kopienas ziņojumu par meklēšanu, kā paredzēts 38. panta 1. punktā.

2.   Tiklīdz Birojs saņēmis paziņojumu par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, Birojs pārsūta tā kopiju centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam katrā dalībvalstī, kas informējusi Biroju par lēmumu veikt meklēšanu savā preču zīmju reģistrā, kā noteikts 38. panta 2. punktā.

3.   38. panta 3. līdz 6. punktu piemēro pēc analoģijas.

4.   Birojs informē jaunāku Kopienas preču zīmju vai Kopienas preču zīmju pieteikumu īpašniekus, kas minēti Kopienas ziņojumā par meklēšanu, par 152. panta 1. punktā paredzēto starptautiskās reģistrācijas, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, publicēšanu.

156. pants

Iebildumi

1.   Starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, pakļauj iebildumiem tādā pašā veidā kā publicētus Eiropas Kopienas preču zīmju pieteikumus.

2.   Paziņojumu par iebildumiem iesniedz trīs mēnešu termiņā, kas sākas sešus mēnešus pēc publicēšanas dienas atbilstoši 152. panta 1. punktam. Iebildumus neuzskata par pienācīgi iesniegtiem, pirms nav samaksāta nodeva par iebildumu iesniegšanu.

3.   Aizsardzības atteikums aizstāj Kopienas preču zīmes pieteikuma atteikumu.

4.   Ja starptautiskai reģistrācijai atsaka aizsardzību ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, ja šāds lēmums ir galīgs vai ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks atteicies no aizsardzības attiecībā uz Eiropas Kopienu, pirms lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, kļuvis galīgs, Birojs atmaksā starptautiskās reģistrācijas īpašniekam daļu no individuālās nodevas, kura jānosaka īstenošanas regulā.

157. pants

Kopienas preču zīmes aizstāšana ar starptautisku reģistrāciju

Birojs pēc pieprasījuma ieraksta reģistrā paziņojumu, ka Kopienas preču zīmi uzskata par aizstātu ar starptautisku reģistrāciju saskaņā ar Madrides Protokola 4.a pantu.

158. pants

Starptautiskas reģistrācijas seku atzīšana par spēkā neesošām

1.   Tādas starptautiskas reģistrācijas sekas, kuru attiecina uz Eiropas Kopienu, var atzīt par spēkā neesošām.

2.   Pieteikums attiecībā uz Eiropas Kopienu attiecinātas starptautiskās reģistrācijas seku atzīšanu par spēkā neesošām aizstāj pieteikumu par atsaukšanas deklarāciju, kā noteikts 51. pantā, vai pieteikumu par atzīšanu par spēkā neesošu, kā noteikts 52. pantā vai 53. pantā.

159. pants

Eiropas Kopienas attiecinājuma, kas iegūts ar starptautisku reģistrāciju, pārveidošana par valsts preču zīmes pieteikumu vai attiecinājumu uz dalībvalstīm

1.   Ja attiecinājumam uz Eiropas Kopienu, kas izveidots ar starptautisku reģistrāciju, atteikta aizsardzība vai izbeidzas tā sekas, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks var pieprasīt Eiropas Kopienas attiecinājuma pārveidošanu:

a)

par valsts preču zīmes pieteikumu atbilstoši 112., 113. un 114. pantam vai

b)

par attiecinājumu uz dalībvalsti, kas ir Madrides Protokola vai 1891. gada 14. aprīlī Madridē pieņemtā Madrides Nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju pārskatītajā redakcijā ar tajā izdarītajiem grozījumiem (turpmāk – “Madrides Nolīgums”) puse ar nosacījumu, ka dienā, kad pieprasīta pārveidošana, bija iespējams attiecināt preču zīmi tieši uz šo dalībvalsti saskaņā ar Madrides Protokolu vai Madrides Nolīgumu. Piemēro 112., 113. un 114. pantu.

2.   Valsts preču zīmes pieteikums vai attiecinājums uz dalībvalsti, kas ir Madrides Protokola vai Madrides Nolīguma puse, kurš rodas, pārveidojot attiecinājumu uz Eiropas Kopienu, kas iegūts, izmantojot starptautisko reģistrāciju, attiecībā uz attiecīgo dalībvalsti bauda starptautiskās reģistrācijas datumu atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam, vai datumu, kurā noticis attiecinājums uz Eiropas Kopienu atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, ja šī pēdējā notikusi pēc starptautiskās reģistrācijas, vai arī šīs reģistrācijas prioritātes datumu un attiecīgā gadījumā minētās valsts preču zīmes senioritāti, kas pieprasīts saskaņā ar 153. pantu.

3.   Pārveidošanas pieprasījumu publicē.

160. pants

Preču zīmes izmantošana saskaņā ar starptautisku reģistrāciju

Lai piemērotu 15. panta 1. punktu, 42. panta 2. punktu, 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 57. panta 2. punktu, publicēšanas datums atbilstoši 152. panta 2. punktam aizstāj reģistrācijas datumu nolūkā noteikt dienu, no kuras preču zīme, kas ir starptautiskas reģistrācijas priekšmets, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, ir faktiski jāizmanto Kopienā.

161. pants

Pārveidošana

1.   Ievērojot 2. punktu, noteikumus, ko piemēro Kopienas preču zīmju pieteikumiem, pēc analoģijas piemēro pieteikumiem par starptautiskas reģistrācijas pārveidošanu par Kopienas preču zīmes pieteikumu atbilstoši Madrides Protokola 9.d pantam.

2.   Nepiemēro 37. līdz 42. pantu, ja pārveidošanas pieteikums saistīts ar starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu, par kuru ziņas publicētas atbilstoši 152. panta 2. punktam.

XIV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

162. pants

Īstenošanas noteikumi Kopienā

1.   Šīs regulas īstenošanas noteikumus paredz īstenošanas regulā.

2.   Papildus iepriekšējos pantos paredzētajām nodevām saskaņā ar īstenošanas regulā noteiktiem sīki izstrādātiem piemērošanas noteikumiem nodeva jāmaksā šādos gadījumos:

a)

nokavēts reģistrācijas nodevas maksājums;

b)

reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšana;

c)

licences vai citu tiesību reģistrācija attiecībā uz Kopienas preču zīmi;

d)

licences vai citu tiesību reģistrācija attiecībā uz pieteikumu par Kopienas preču zīmes saņemšanu;

e)

licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšana;

f)

reģistrētas Kopienas preču zīmes grozījumi;

g)

izraksta no reģistra izsniegšana;

h)

dokumentu pārbaude;

i)

dokumentu kopiju izsniegšana;

j)

pieteikuma apliecinātu kopiju izsniegšana;

k)

informācijas, kas atrodas dokumentos, nosūtīšana;

l)

atlīdzināmo procesuālo izmaksu noteikšanas pārskatīšana.

3.   Īstenošanas regulas un Apelācijas padomju reglamentus pieņem un groza saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto procedūru.

163. pants

Komitejas izveide un ieviešanas noteikumu pieņemšanas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas minēta kā “Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) apelācijas padomju nodevu, ieviešanas normu un procedūras komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

164. pants

Savietojamība ar citiem Kopienas juridiskajiem noteikumiem

Šī regula neskar Regulu (EK) Nr. 510/2006, un jo īpaši tās 14. pantu.

165. pants

Noteikumi saistībā ar Kopienas paplašināšanos

1.   No Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Slovākijas (turpmāk “jaunās dalībvalstis”) pievienošanās dienas Kopienas preču zīme, kas atbilstīgi šai regulai reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms attiecīgās pievienošanās dienas, attiecas arī uz iepriekšminēto dalībvalstu teritorijām, lai tādējādi nodrošinātu tās vienādu darbību visā Kopienā.

2.   Tādas Kopienas preču zīmes reģistrāciju, kura pieteikta reģistrācijai pievienošanās dienā, nedrīkst atteikt, izmantojot 7. panta 1. punktā uzskaitītos absolūtos atteikuma pamatojumus, ja šie pamatojumi ir piemērojami vienīgi tāpēc, ka ir pievienojusies jauna dalībvalsts.

3.   Ja Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts sešos mēnešos pirms pievienošanās dienas, iebildumu pret reģistrāciju var iesniegt atbilstīgi 41. pantam, ja jaunajā dalībvalstī pastāv agrāka preču zīme vai kādas citas pirms pievienošanās iegūtas agrākas tiesības, kas definētas 8. pantā, ar nosacījumu, ka tās iegūtas labā ticībā un ka agrākās preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums vai, attiecīgos gadījumos, prioritātes datums vai agrāko tiesību iegūšanas datums jaunajā dalībvalstī ir pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma vai, attiecīgos gadījumos, prioritātes datuma.

4.   Iepriekš 1. punktā minēto Kopienas preču zīmi nevar atzīt par spēkā neesošu:

a)

atbilstīgi 52. pantam, ja pamatojumi tās atzīšanai par spēkā neesošu ir piemērojami vienīgi tāpēc, ka ir pievienojusies jauna dalībvalsts;

b)

atbilstīgi 53. panta 1. un 2. punktam, ja agrākās tiesības jaunajā dalībvalstī ir reģistrētas, pieteiktas reģistrācijai vai iegūtas pirms pievienošanās dienas.

5.   Iepriekš 1. punktā minētās Kopienas preču zīmes izmantošanu var aizliegt atbilstīgi 110. un 111. pantam, ja agrākā preču zīme vai kādas citas agrākas tiesības ir attiecīgajā jaunajā dalībvalstī labā ticībā reģistrētas, pieteiktas reģistrācijai vai iegūtas pirms šīs valsts pievienošanās dienas vai – attiecīgos gadījumos – ja to prioritātes datums ir pirms šīs valsts pievienošanās dienas.

166. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 40/94, kurā grozījumi izdarīti ar I pielikumā minētajiem aktiem, ar šo atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

167. pants

Spēkā stāšanās

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Trīs gadu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 40/94 spēkā stāšanās dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus 95. un 114. panta īstenošanai.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. LANGER


(1)  OV C 146 E, 12.6.2008., 79. lpp.

(2)  OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.

(3)  Sk. I pielikumu.

(4)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(7)  OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.

(8)  OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.

(9)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(10)  OV L 3, 5.1.2002., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēti 166. pantā)

Padomes Regula (EK) Nr. 40/94

(OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 3288/94

(OV L 349, 31.12.1994., 83. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 807/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.)

tikai III pielikuma 48. punkts

Padomes Regula (EK) Nr. 1653/2003

(OV L 245, 29.9.2003., 36. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1992/2003

(OV L 296, 14.11.2003., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 422/2004

(OV L 70, 9.3.2004., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1891/2006

(OV L 386, 29.12.2006., 14. lpp.)

tikai 1. pants

2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma 4 C I daļa

(OV L 236, 23.9.2003., 342. lpp.)

 

2005. gada Pievienošanās akta III pielikuma 1.I punkts

(OV L 157, 21.6.2005., 231. lpp.)

 


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 40/94

Šī regula

1. līdz 14. pants

1. līdz 14. pants

15. panta 1. punkts

15. panta 1. punkta pirmā daļa

15. panta 2. punkta ievadvārdi

15. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

15. panta 2. punkta a) apakšpunkts

15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

15. panta 2. punkta b) apakšpunkts

15. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

15. panta 3. punkts

15. panta 2. punkts

16. līdz 36. pants

16. līdz 36. pants

37. pants

38. pants

37. pants

39. pants

38. pants

40. pants

39. pants

41. pants

40. pants

42. pants

41. pants

43. pants

42. pants

44. pants

43. pants

44.a pants

44. pants

45. līdz 48. pants

45. līdz 48. pants

48.a pants

49. pants

49. pants

50. pants

50. pants

51. pants

51. pants

52. pants

52. pants

53. pants

53. pants

54. pants

54. pants

55. pants

55. pants

56. pants

56. pants

57. pants

57. pants

58. pants

58. pants

59. pants

59. pants

60. pants

60. pants

61. pants

60.a pants

62. pants

61. pants

63. pants

62. pants

64. pants

63. pants

65. pants

64. pants

66. pants

65. pants

67. pants

66. pants

68. pants

67. pants

69. pants

68. pants

70. pants

69. pants

71. pants

70. pants

72. pants

71. pants

73. pants

72. pants

74. pants

73. pants

75. pants

74. pants

76. pants

75. pants

77. pants

76. pants

78. pants

77. pants

79. pants

77.a pants

80. pants

78. pants

81. pants

78.a pants

82. pants

79. pants

83. pants

80. pants

84. pants

81. pants

85. pants

82. pants

86. pants

83. pants

87. pants

84. pants

88. pants

85. pants

89. pants

86. pants

90. pants

87. pants

91. pants

88. pants

92. pants

89. pants

93. pants

90. pants

94. pants

91. pants

95. pants

92. pants

96. pants

93. pants

97. pants

94. panta 1. punkta ievadvārdi

98. panta 1. punkta ievadvārdi

94. panta 1. punkta pirmais ievilkums

98. panta 1. punkta a) apakšpunkts

94. panta 1. punkta otrais ievilkums

98. panta 1. punkta b) apakšpunkts

94. panta 2. punkts

98. panta 2. punkts

95. pants

99. pants

96. pants

100. pants

97. pants

101. pants

98. pants

102. pants

99. pants

103. pants

100. pants

104. pants

101. pants

105. pants

102. pants

106. pants

103. pants

107. pants

104. pants

108. pants

105. pants

109. pants

106. pants

110. pants

107. pants

111. pants

108. pants

112. pants

109. pants

113. pants

110. pants

114. pants

111. pants

115. pants

112. pants

116. pants

113. pants

117. pants

114. pants

118. pants

115. pants

119. pants

116. pants

120. pants

117. pants

121. pants

118. pants

122. pants

118.a pants

123. pants

119. pants

124. pants

120. pants

125. pants

121. panta 1. un 2. punkts

126. panta 1. un 2. punkts

121. panta 3. punkts

121. panta 4. punkts

126. panta 3. punkts

121. panta 5. punkts

126. panta 4. punkts

121. panta 6. punkts

126. panta 5. punkts

122. pants

127. pants

123. pants

128. pants

124. pants

129. pants

125. pants

130. pants

126. pants

131. pants

127. pants

132. pants

128. pants

133. pants

129. pants

134. pants

130. pants

135. pants

131. pants

136. pants

132. pants

137. pants

133. pants

138. pants

134. pants

139. pants

135. pants

140. pants

136. pants

141. pants

137. pants

142. pants

138. pants

143. pants

139. pants

144. pants

140. pants

145. pants

141. pants

146. pants

142. pants

147. pants

143. pants

148. pants

144. pants

149. pants

145. pants

150. pants

146. pants

151. pants

147. pants

152. pants

148. pants

153. pants

149. pants

154. pants

150. pants

155. pants

151. pants

156. pants

152. pants

157. pants

153. pants

158. pants

154. pants

159. pants

155. pants

160. pants

156. pants

161. pants

157. panta 1. punkts

162. panta 1. punkts

157. panta 2. punkta ievadvārdi

162. panta 2. punkta ievadvārdi

157. panta 2. punkta 2) apakšpunkts

162. panta 2. punkta a) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 3) apakšpunkts

162. panta 2. punkta b) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 5) apakšpunkts

162. panta 2. punkta c) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 6) apakšpunkts

162. panta 2. punkta d) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 7) apakšpunkts

162. panta 2. punkta e) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 8) apakšpunkts

162. panta 2. punkta f) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 9) apakšpunkts

162. panta 2. punkta g) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 10) apakšpunkts

162. panta 2. punkta h) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 11) apakšpunkts

162. panta 2. punkta i) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 12) apakšpunkts

162. panta 2. punkta j) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 13) apakšpunkts

162. panta 2. punkta k) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 14) apakšpunkts

162. panta 2. punkta l) apakšpunkts

157. panta 3. punkts

162. panta 3. punkts

158. pants

163. pants

159. pants

164. pants

159.a panta 1., 2., un 3. punkts

165. panta 1., 2., un 3. punkts

159.a panta 4. punkta ievadvārdi

165. panta 4. punkta ievadvārdi

159.a panta 4. punkta pirmais ievilkums

165. panta 4. punkta a) apakšpunkts

159.a panta 4. punkta otrais ievilkums

165. panta 4. punkta b) apakšpunkts

159.a panta 5. punkts

165. panta 5. punkts

166. pants

160. panta 1. punkts

167. panta 1. punkts

160. panta 2. punkts

167. panta 2. punkts

160. panta 3. un 4. punkts

I pielikums

II pielikums


Top