EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

Komisijas Regula (EK) Nr. 20/2009 ( 2009. gada 13. janvāris ), ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2010. gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 20/2009

(2009. gada 13. janvāris),

ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2010. gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 365/2008, ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (2), ir iekļauts ad hoc modulis par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

(2)

Padomes 2008. gada 15. jūlija Lēmums 2008/618/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (3), Eiropas Komisijas ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā (4) un Eiropas Dzimumu līdztiesības pakts (5) iedrošina dalībvalstis veikt pasākumus attiecībā uz bērnu aprūpi, citu aprūpējamu personu aprūpes iespējām un bērnu kopšanas atvaļinājumu popularizēšanu, ko izmanto gan sievietes, gan vīrieši, lai veicinātu to, ka visiem ir līdzsvarotāka darba un privātā dzīve. Tādēļ nepieciešams visaptverošs un salīdzināms datu kopums par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, lai pārraudzītu panākumus, īstenojot Eiropas nodarbinātības stratēģijas mērķus, un lai noteiktu neseno politikas pasākumu ietekmi šajā jomā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā ir norādīts detalizēts tās informācijas saraksts, kas jāvāc 2010. gadā ad hoc modulī par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 13. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  OV L 112, 24.4.2008., 22. lpp.

(3)  OV L 198, 26.7.2008., 47. lpp.

(4)  COM(2006) 0092, galīgā redakcija.

(5)  Eiropadomes prezidentūras secinājumi Briselē 2006. gada 23.–24. martā.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA APSEKOJUMS

2010. gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

1.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

2.

Mainīgajiem lielumiem ir šādi kodi:

Darbaspēka apsekojuma mainīgo lielumu apraksts slejā “Filtrs” attiecas uz III pielikumu Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (1).

Nosaukums

Sleja

Kods

Apraksts

Filtrs

REGCARE

197

 

Persona regulāri aprūpē citus bērnus vecumā līdz 14 gadiem (kas nav paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērni, kuri dzīvo mājsaimniecībā) vai slimus, darbnespējīgus, vecāka gadagājuma radus/draugus vecumā no 15 gadiem, kuriem nepieciešama aprūpe

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

1

Jā, citi bērni vecumā līdz 14 gadiem

2

Jā, radi/draugi vecumā no 15 gadiem, kuriem nepieciešama aprūpe

3

Jā, citi bērni vecumā līdz 14 gadiem un radi/draugi vecumā no 15 gadiem, kuriem nepieciešama aprūpe

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

CHILDCAR

198

 

Bērnu aprūpes pakalpojumu izmantošana nedēļā jaunākajam bērnam mājsaimniecībā (tostarp apmaksātās auklītes, pirmskola, izņemot obligāto skolu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem ar vismaz vienu paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērnu mājsaimniecībā vecumā līdz 14 gadiem

 

Bērnu aprūpes pakalpojumu izmantošana (stundas nedēļā)

1

mazāk par 10 stundām

2

vairāk par 10 stundām, bet mazāk par 20 stundām

3

vairāk par 20 stundām, bet mazāk par 30 stundām

4

vairāk par 30 stundām, bet mazāk par 40 stundām

5

vairāk par 40 stundām

6

Bērnu aprūpes pakalpojumus neizmanto

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

IMPFACIL

199

 

Aprūpes iespēju pieejamības un finansiālās iespējamības ietekme uz pilnas vai nepilnas slodzes nodarbinātību

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (FTPTREAS ≠ 3 un SEEKREAS ≠ 3 un (REGCARE = 1–3 vai mājsaimniecībā dzīvo vismaz viens paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērns vecumā līdz 14 gadiem)) un FTPT ≠ 1

1

Nav pieejami piemēroti aprūpes pakalpojumi bērniem vai tādus nevar atļauties

2

Nav pieejami aprūpes pakalpojumi slimiem, darbnespējīgiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem vai tādus nevar atļauties

3

Nav pieejami aprūpes pakalpojumi bērniem, slimiem, darbnespējīgiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem vai tādus nevar atļauties

4

Aprūpes iespējas neietekmē lēmumu piedalīties darba tirgū

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NOWRECHI

200

 

Pamatiemesls (saistīts ar bērnu aprūpi), ka nestrādā vispār vai strādā nepilnu slodzi

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (NEEDCARE = 1,3 vai IMPFACIL = 1,3)

1

Bērnu aprūpes pakalpojumi nav pieejami

2

Pieejamie bērnu aprūpes pakalpojumi ir pārāk dārgi

3

Pieejamo bērnu aprūpes pakalpojumu kvalitāte ir nepietiekama

4

Citi iemesli, kas ir saistīti ar piemērotu bērnu aprūpes pakalpojumu trūkumu

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NOWRECAR

201

 

Pamatiemesls (saistīts ar citiem apgādājamiem), ka nestrādā vispār vai strādā nepilnu slodzi

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (NEEDCARE = 2,3 vai IMPFACIL = 2,3)

1

Aprūpes pakalpojumi nav pieejami

2

Pieejamie aprūpes pakalpojumi ir pārāk dārgi

3

Pieejamo aprūpes pakalpojumu kvalitāte ir nepietiekama

4

Citi iemesli, kas ir saistīti ar piemērotu aprūpes pakalpojumu trūkumu

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

VARHOURS

202

 

Mainīgais darbalaiks

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un STAPRO = 3

1

Noteikts darbdienas sākums un beigas vai mainīgais darbalaiks, ko nosaka darba devējs

 

Darba grafiku nosaka darba ņēmējs, izmantojot vienu no turpmāk minētajām shēmām

2

Brīvs darba režīms/darbalaika uzskaitīšanas konts

3

Darba stundu skaits dienā ir noteikts, tomēr ir zināma iespēja tās sadalīt laika sprīžos

4

Darba ņēmējs pats nosaka darba grafiku (oficiālo saistību nav vispār)

5

Cits

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

POSSTEND

203

 

Iespēja grozīt darbadienas sākumu un/vai beigas ģimenes apstākļu dēļ (vismaz viena stunda)

VARHOURS = 1,3,5,tukšs

1

Kopumā iespējams

2

Iespējams reti

3

Nav iespējams

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

POSORGWT

204

 

Iespēja organizēt darbalaiku tā, lai ģimenes apstākļu dēļ varētu paņemt brīvdienas (neizmantojot gada atvaļinājumu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un STAPRO = 3

1

Kopumā iespējams

2

Iespējams reti

3

Nav iespējams

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

REDWORK

205

 

Saīsināts darba laiks, lai vismaz vienu mēnesi aprūpētu jaunāko bērnu mājsaimniecībā (izņemot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem ar vismaz vienu paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērnu mājsaimniecībā līdz 8. dzimšanas dienai un (WSTATOR = 1,2 vai (EXISTPR = 1 un REFYEAR–YEARPR ≤ jaunākā bērna vecums + 1))

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

STOPWORK

206

 

Pārtrauca strādāt, lai vismaz vienu mēnesi aprūpētu jaunāko bērnu mājsaimniecībā (izņemot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem ar vismaz vienu paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērnu mājsaimniecībā līdz 8. dzimšanas dienai un (WSTATOR = 1,2 vai (EXISTPR = 1 un REFYEAR–YEARPR ≤ jaunākā bērna vecums + 1))

1

 

Jā, pārtrauca strādāt uz periodu

2

mazāk par 3 mēnešiem

3

vairāk par 3 mēnešiem, bet mazāk par 6 mēnešiem

4

vairāk par 6 mēnešiem, bet mazāk par 1 gadu

5

vairāk par 1 gadu

6

Vēl nav atgriezies(-usies) darbā

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

PARLEAVE

207

 

Pilna laika bērna kopšanas atvaļinājums, lai vismaz vienu mēnesi aprūpētu jaunāko bērnu mājsaimniecībā (izņemot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem ar vismaz vienu paša(-as)/dzīvesbiedra(-es) bērnu mājsaimniecībā līdz 8. dzimšanas dienai

1

Nē, nav izmantojis(-usi) pilna laika bērna kopšanas atvaļinājumu vismaz vienu mēnesi

 

Jā, ir izmantojis(-usi) pilna laika bērna kopšanas atvaļinājumu uz periodu

2

mazāk par 3 mēnešiem

3

vairāk par 3 mēnešiem, bet mazāk par 6 mēnešiem

4

vairāk par 6 mēnešiem, bet mazāk par 1 gadu

5

vairāk par 1 gadu

6

Joprojām atvaļinājumā

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

 

210/215

 

Svēruma koeficients 2010. gada ad hoc modulim (fakultatīvs)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

0000-9999

210.–213. slejā atspoguļoti veseli skaitļi

00-99

214.–215. slejā atspoguļoti decimāldaļskaitļi


(1)  OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.


Top