Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0107

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/107/EK ( 2009. gada 16. septembris ), ar ko attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 262, 6.10.2009, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 131 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/107/oj

6.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 262/40


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/107/EK

(2009. gada 16. septembris),

ar ko attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 1. punkts nosaka desmit gadu pārejas laiku, kurš sākas 2000. gada 14. maijā, dienā, kad stājās spēkā direktīva, un kura laikā dalībvalstis var piemērot savus valsts tiesību aktus un praksi attiecībā uz biocīdo produktu laišanu tirgū un, jo īpaši, atļaut tādu biocīdo produktu tirdzniecību, kuri satur aktīvās vielas, kas vēl nav iekļautas direktīvas atļauto vielu sarakstā, t. i., tās I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā paredzēta desmit gadu darba programma, kas arī sākas 2000. gada 14. maijā, kuras laikā jāveic sistemātiskas pārbaudes par visām to biocīdo produktu sastāvā esošajām aktīvajām vielām, kas bija pieejami tirgū pirms šā datuma, un, ja tās atzīst par pieņemamām no cilvēka un dzīvnieku veselības un vides viedokļa, tās jāiekļauj minētās direktīvas atļauto vielu sarakstā.

(3)

Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkts un 2. punkta c) apakšpunkta i) punkts nodrošina visai minētās direktīvas piemērošanai iesniegtajai informācijai aizsardzību desmit gadu laikposmā, arī sākot ar 2000. gada 14. maiju, ja vien kādā dalībvalstī nav noteikts īsāks aizsardzības laikposms, un tādā gadījumā šajā valstī piemēros šo īsāko aizsardzības laikposmu. Šī aizsardzība attiecas tikai uz informāciju, kas sniegta tā saukto “esošo”, t. i., aktīvo, vielu, kuras izmanto produktos, kas tika laisti tirgū pirms Direktīvas 98/8/EK stāšanās spēkā, iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK atļauto vielu sarakstā.

(4)

Kad esošā aktīvā viela ir novērtēta un iekļauta Direktīvas 98/8/EK atļauto vielu sarakstā, tās tirgus ir uzskatāms par saskaņotu, un pārejas noteikumus par aktīvo vielu saturošu produktu laišanu tirgū aizstāj ar minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktu Komisija iesniegusi ziņojumu par desmit gadu rīcības programmas rezultātiem divus gadus pirms tās pabeigšanas. Pamatojoties uz ziņojuma atzinumiem, ir paredzams, ka pārskatīšana ievērojamam skaitam aktīvo vielu nebūs pabeigta līdz 2010. gada 14. maijam. Turklāt arī attiecībā uz tām aktīvajām vielām, par kuru iekļaušanu Direktīvas 98/8/EK atļauto vielu sarakstā lēmumu pieņems līdz 2010. gada 14. maijam, dalībvalstīm vajadzīgs laiks attiecīgo tiesību aktu transponēšanai un attiecīgo produktu atļauju piešķiršanai, atcelšanai vai grozīšanai tā, lai tās atbilstu saskaņotajiem Direktīvas 98/8/EK noteikumiem. Pastāv nopietns risks, ka pārejas laika beigās 2010. gada 14. maijā valstu tiesību akti vairs nebūs piemērojami, bet attiecīgie saskaņotie noteikumi vēl nebūs pieņemti. Tāpēc, lai pabeigtu visu novērtēšanai iesniegto aktīvo vielu pārskatīšanu, ir vajadzīgs desmit gadu rīcības programmas izpildes termiņa pagarinājums.

(6)

Turklāt ir nepieciešams, lai pārskatīšanas programmas beigu termiņš sakristu ar pārejas laika beigām tā, lai valstu sistēmas vai prakse regulētu biocīdo produktu laišanu tirgū līdz brīdim, kad tās varēs aizstāt ar saskaņotajiem noteikumiem.

(7)

Turklāt konsekvences labad un lai nodrošinātu datu aizsardzību laikā, kad dažas aktīvās vielas vēl novērtē, visu Direktīvas 98/8/EK mērķiem iesniegto datu aizsardzības termiņš būtu jāpagarina tā, lai tas sakristu ar pārskatīšanas programmas izpildes termiņa beigām.

(8)

Ierosinātais pārskatīšanas programmas izpildes termiņa pagarinājums var nebūt pietiekams vairāku aktīvo vielu novērtēšanas pabeigšanai. Tomēr pagarinājums uz ievērojami ilgāku laiku varētu mazināt centienus pabeigt novērtēšanu savlaicīgi. Pārskatīšanas programmas izpildes termiņa un attiecīgo pārejas laiku pagarinājums jebkurai no atlikušajām aktīvajām vielām pēc 2014. gada 14. maija būtu jānosaka ne ilgāks par diviem gadiem, un tam būtu jānotiek tikai tad, ja ir skaidras norādes, ka ierosinātais tiesību akts, ar ko aizstāj Direktīvu 98/8/EK, nestāsies spēkā pirms 2014. gada 14. maija.

(9)

Pasākumi, kas nepieciešami Direktīvas 98/8/EK īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(10)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pagarināt pārskatīšanas laikposmu un attiecīgo pārejas laiku par visām atlikušajām aktīvajām vielām līdz diviem gadiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 98/8/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (5) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi

Direktīvu 98/8/EK groza šādi.

1.

Direktīvas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“i)

līdz 2014. gada 14. maijam jebkuru informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo direktīvu, izņemot, ja šādu informāciju aizsargā jau esošie valstu noteikumi par biocīdajiem produktiem. Šādos gadījumos informāciju šajā dalībvalstī turpina aizsargāt līdz jebkura valstu tiesību aktos paredzētā atlikušā datu aizsardzības termiņa beigām, bet ne ilgāk par 2014. gada 14. maiju vai attiecīgā gadījumā – ne ilgāk par datumu, līdz kuram 16. panta 1. punktā minētais pārejas laiks ir pagarināts saskaņā ar 16. panta 2. punktu;”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“i)

līdz 2014. gada 14. maijam jebkuru informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo direktīvu, izņemot gadījumu, ja šādu informāciju aizsargā jau esošie valstu noteikumi par biocīdajiem produktiem, kad šādus datus šajā dalībvalstī turpina aizsargāt līdz jebkura atlikušā valstu tiesību aktos paredzētā datu aizsardzības termiņa beigām, bet ne ilgāk par 2014. gada 14. maiju vai attiecīgā gadījumā – ne ilgāk par datumu, līdz kuram 16. panta 1. punktā minētais pārejas laiks ir pagarināts saskaņā ar 16. panta 2. punktu;”.

2.

Direktīvas 16. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta, 8. panta 2. punkta un 8. panta 4. punkta un neskarot šā panta 2. un 3. punktu, līdz 2014. gada 14. maijam dalībvalsts var turpināt piemērot tās esošo sistēmu vai praksi biocīdo produktu laišanai tirgū. Ja lēmumā iekļaut aktīvo vielu I vai IA pielikumā noteikts vēlāks datums par 2014. gada 14. maiju, lai nodrošinātu atbilstību 16. panta 3. punktam, šo atkāpi turpina piemērot produktiem, tostarp šai aktīvajai vielai, līdz lēmumā noteiktajam datumam. Dalībvalsts var, jo īpaši saskaņā ar valsts noteikumiem, atļaut savā teritorijā laist tirgū biocīdo produktu, kas satur I vai I A pielikumā neminēto aktīvo vielu šim produkta tipam. Šādas aktīvās vielas jālaiž tirgū 34. panta 1. punktā minētajā datumā kā biocīdā produkta aktīvās vielas citiem nolūkiem nekā tie, kas noteikti 2. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā.”;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“2.   Pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija uzsāk sistemātiskās pārbaudes 14 gadu programmu visām aktīvajām vielām, kas jau laistas tirgū 34. panta 1. punktā minētajā datumā kā biocīdo produktu aktīvās vielas citiem mērķiem, nekā tie, kas noteikti 2. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā. Noteikumos paredz programmas izveidošanu un īstenošanu, ietverot dažādu aktīvo vielu novērtēšanas prioritāšu noteikšanu un grafiku. Šos noteikumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 28. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ne vēlāk kā divus gadus pirms darba programmas pabeigšanas Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par programmas sasniegumiem. Atkarībā no ziņojuma secinājumiem var nolemt pagarināt 1. punktā minēto pārejas laiku un programmas 14 gadu laikposmu ne vairāk kā par diviem gadiem. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 28. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

ii)

punkta otrajā daļā vārdus “Desmit gadu laikā” aizstāj ar vārdiem “Četrpadsmit gadu laikā”.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2010. gada 14. maijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalsts nosaka, kā šāda atsauce izdarāma.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 16. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. MALMSTRÖM


(1)  OV C 182, 4.8.2009., 75. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 27. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


Top