EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Komisijas Direktīva 2009/1/EK ( 2009. gada 7. janvāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/1/EK

(2009. gada 7. janvāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas sasniegumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/64/EK par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2005/64/EK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kuras attiecas uz EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas izveidota ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (2).

(2)

Nepieciešams noteikt sīki izstrādātus noteikumus, lai attiecībā uz ražotāja sākotnējo novērtējumu varētu pārbaudīt, ka transportlīdzekļa tipa būvēšanā izmantotie materiāli atbilst 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (3).

(3)

Jo īpaši ir lietderīgi nodrošināt, ka kompetentās iestādes otrreizējās izmantojamības, pārstrādājamības un reģenerējamības mērķim var pārbaudīt, vai pastāv līgumsaistības starp attiecīgo ražotāju un tā piegādātājiem un vai tiek pareizi sniegta informācija par šādās vienošanās iekļautajām prasībām šim mērķim.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Groza Direktīvas 2005/64/EK IV pielikumu, iekļaujot šādu jaunu 4. punktu:

“4.1.

Sākotnējā novērtējuma saskaņā ar Direktīvas 2005/64/EK 6. pantu vajadzībām transportlīdzekļa ražotājam jāpierāda, ka līgumsaistībās ar piegādātājiem ir nodrošināta atbilstība Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

4.2.

Sākotnējā novērtējuma saskaņā ar Direktīvas 2005/64/EK 6. pantu vajadzībām transportlīdzekļa ražotājam jāizstrādā procedūras šādām vajadzībām:

a)

informēt par piemērojamām prasībām savus darbiniekus un visus piegādātājus;

b)

pārraudzīt un nodrošināt, ka piegādātāji rīkojas atbilstoši minētajām prasībām;

c)

apkopot attiecīgos datus visā piegādes ķēdē;

d)

pārbaudīt no piegādātājiem saņemto informāciju;

e)

atbilstoši rīkoties, ja no piegādātājiem saņemtie dati neatbilst Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām.

4.3.

Attiecībā uz 4.1. un 4.2. punktu transportlīdzekļa ražotājam, vienojoties ar kompetento iestādi, jāizmanto ISO 9000/14000 vai cita standarta kvalitātes nodrošinājuma programma.”

2. pants

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, ja Direktīvā 2005/64/EK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu, noteiktās prasības nav izpildītas, dalībvalstis transportlīdzekļu jauniem tipiem nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu ar mehānisko transportlīdzekļu otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību saistītu iemeslu dēļ.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 3. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 4. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 310, 25.11.2005., 10. lpp.

(2)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.


Top