Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0247

2009/247/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 16. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/322/EK attiecībā uz dažu maitēdāju putnu sugu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1670) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/247/oj

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 16. marts),

ar ko groza Lēmumu 2003/322/EK attiecībā uz dažu maitēdāju putnu sugu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1670)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, franču, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/247/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 23. panta 2. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 12. maija Lēmumā 2003/322/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/22 attiecībā uz dažu maitēdāju putnu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem (2), paredzēti barošanas atļaujas nosacījumi dažām apdraudētām vai aizsargājamām maitēdāju putnu sugām dažās dalībvalstīs.

(2)

Minētajā lēmumā ir uzskaitītas dalībvalstis, kurām ir atļauts izmantot šo iespēju, maitēdāju putnu sugas, kuras var barot ar 1. kategorijas materiālu, un īstenošanas noteikumi, ar kuriem saskaņā var veikt barošanu.

(3)

Bulgārija iesniedza atļaujas pieprasījumu dažu maitēdāju putnu sugu barošanai ar dažiem 1. kategorijas materiāliem un iesniedza pietiekamu informāciju par šo sugu sastopamību tās teritorijā un par piemērojamiem drošības pasākumiem, šos putnus barojot ar 1. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/322/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/322/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Īstenošanas noteikumi par maitēdāju putnu barošanu ar 1. kategorijas materiālu

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1774/2002 23. panta 2. punktu d) apakšpunktu, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra un Portugāle var atļaut šā lēmuma pielikuma A daļā noteikto apdraudēto vai aizsargājamo maitēdāju putnu sugu barošanai izmantot tādus veselus beigtu dzīvnieku ķermeņus, kas var saturēt īpaša riska materiālu, kā noteikts minētās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā.”

2)

Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Attiecīgo dalībvalstu atbilstība

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un minētos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.”

3)

Lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai un Portugāles Republikai.”

4)

Lēmuma pielikuma A daļai pievieno šādu g) punktu:

“g)

Bulgārijā: melnais grifs (Aegypius monachus), bārdainais grifs (Gypaetus barbatus), baltgalvas grifs (Gyps fulvus), baltais grifs (Neophron percnopterus), klinšu ērglis (Aquila chrysaetos), karaliskais ērglis (Aquila heliaca), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), melnā klija (Milvus migrans) un sarkanā klija (Milvus milvus).”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai un Portugāles Republikai.

Briselē, 2009. gada 16. martsā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 117, 13.5.2003., 32. lpp.


Top