Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0019

2009/19/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 9. janvāris ), ar kuru groza Lēmumu 2008/655/EK, ar ko apstiprina ārkārtas vakcinācijas plānus pret infekciozo katarālo drudzi dažās dalībvalstīs un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8966)

OJ L 8, 13.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/19(2)/oj

13.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 9. janvāris),

ar kuru groza Lēmumu 2008/655/EK, ar ko apstiprina ārkārtas vakcinācijas plānus pret infekciozo katarālo drudzi dažās dalībvalstīs un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8966)

(Autentisks ir tikai teksts čehu, dāņu, franču, holandiešu, itāļu, portugāļu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2009/19/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (2) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 5. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2008. gada 24. jūlija Lēmumu 2008/655/EK, ar ko apstiprina ārkārtas vakcinācijas plānus pret infekciozo katarālo drudzi dažās dalībvalstīs un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni 2007. un 2008. gadā (3), apstiprināja Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Portugāles iesniegtos vakcinācijas plānus un noteica Kopienas finansiālā ieguldījuma maksimālo apmēru.

(2)

2008. gada otrajā pusgadā vairākās dalībvalstīs tika konstatēti infekciozā katarālā drudža uzliesmojumi. Jo īpaši infekciozā katarālā drudža 8. serotips tika pirmoreiz konstatēts Austrijā un Zviedrijā. Dānijā un Spānijā tika noteikti infekciozā katarālā drudža 8. serotipa jauni uzliesmojumi. Turklāt infekciozā katarālā drudža 1. serotips turpināja izplatīties Francijā, Spānijā un Portugālē.

(3)

Tā kā uzliesmojumi Austrijā un Zviedrijā konstatēti pēc Lēmuma 2008/655/EK publicēšanas, šīs divas minētās dalībvalstis iesniedza vakcinācijas plānus pārāk vēlu, lai ievērotu minētā lēmuma 4. panta 2. punktā noteikto termiņu. Tādēļ noteikumi, kas saistīti ar starpposma ziņojumiem, tostarp noteikumi, kas attiecas uz Kopienas ieguldījuma samazināšanu, nav jāpiemēro šīm dalībvalstīm.

(4)

Attiecīgās dalībvalstis ir informējušas Komisiju un citas dalībvalstis par slimības gadījumiem. Minētās dalībvalstis ir iesniegušas jaunus vai grozītus ārkārtas vakcinācijas plānus, norādot aptuveno vakcīnu devu skaitu, ko izmantos 2007. un 2008. gadā, un šo vakcināciju veikšanas paredzamās izmaksas. Komisija novērtēja Austrijas un Zviedrijas iesniegtos jaunos plānus un Dānijas, Spānijas, Francijas, Nīderlandes un Portugāles iesniegtos grozītos plānus gan no veterinārā, gan no finansiālā aspekta, un atzina, ka plāni atbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tāpēc jāapstiprina dzīvnieku vakcinācija pret infekciozo katarālo drudzi attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2000/75/EK 9. panta 2. punktu.

(5)

Patlaban izdevumi, par kuriem var saņemt atbalstu, ir izmaksas, kas radušās laikposmā no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. decembrim. Tomēr ārkārtas vakcinācijas plāni ir spēkā līdz 2008. gada beigām. Tādēļ izdevumu atbilstība jānosaka pēc faktiskās vakcinācijas veikšanas dienas. Līdzfinansējumu ir tiesības saņemt par pasākumiem, kuri ir veikti minētajā laikposmā.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/655/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1 pants

Lēmumu 2008/655/EK groza šādi.

1)

1. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ar šo laikposmam no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. decembrim tiek apstiprināti vakcinācijas plāni, kas ietver tehniskos un finansiālos nosacījumus, kurus iesniegusi Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Zviedrija.”

2)

2. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Saistībā ar infekciozā katarālā drudža apkarošanas 2007. un 2008. gada ārkārtas pasākumiem Beļģijai, Čehijai, Dānijai, Vācijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Austrijai, Portugālei un Zviedrijai ir tiesības uz 1. pantā minēto Kopienas īpašo ieguldījumu ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi šādā apjomā:”.

3)

4. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

galīgais finanšu pārskats datorizētā formā saskaņā ar pielikumu par izmaksām, kas dalībvalstīm radušās laikposmā no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. decembrim un samaksātas pirms ziņojuma iesniegšanas;”.

4)

Regulas 4. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 2. punktu nepiemēro Austrijas un Zviedrijas iesniegtajiem plāniem.”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Čehijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Portugāles Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2009. gada 9. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.


Top