EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Komisijas Regula (EK) Nr. 1346/2008 ( 2008. gada 23. decembris ), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/79


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1346/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 148. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Kubas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (2), ko apstiprināja Padomes Lēmums 2008/870/EK (3), Kopiena ir apņēmusies 2008./2009. tirdzniecības gadam pievienot 20 000 tonnu valsts piešķīrumu Kubai rafinēšanai paredzēta niedru jēlcukura, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

(2)

Šī kvota jāatver un jāpārvalda kā “CXL koncesiju cukura” kvota saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006 (4).

(3)

Lai novērstu importa licenču spekulācijas attiecībā uz importa kvotu piešķīrumu, jāizstrādā noteikums, lai attiecinātu importa licences pieteikumus tikai uz tiem uzņēmējiem, kas var uzrādīt eksporta licenci, ko izdevusi eksportētājvalsts kompetentā iestāde.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 950/2006 attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 950/2006 groza šādi.

1)

Regulas 24. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   2008./2009. tirdzniecības gadam rafinēšanai paredzēta niedru jēlcukura ar KN kodu 1701 11 10 importam atver tarifa kvotu 126 925 tonnu apmērā, to izsakot kā CXL koncesiju cukuru ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

2.   Daudzumus, kas minēti 1. punktā, pa izcelsmes valstīm sadala šādi:

Kuba

78 969 tonnas,

Brazīlija

34 054 tonnas,

Austrālija

9 925 tonnas,

citas trešās valstis

3 977 tonnas.”

2)

Regulas 25. pantam pievieno šādu punktu:

“Importa licences pieteikumam attiecībā uz Kubu, Brazīliju un Austrāliju pievieno eksporta licences oriģinālu, ko izdevušas eksportētājvalsts kompetentās iestādes un kas atbilst II pielikumā sniegtajam paraugam, attiecībā uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts licences pieteikumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 308, 19.11.2008., 29. lpp.

(3)  OV L 308, 19.11.2008., 27. lpp.

(4)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.


Top