EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Komisijas Regula (EK) Nr. 1024/2008 ( 2008. gada 17. oktobris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1024/2008

(2008. gada 17. oktobris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (1) un jo īpaši tās 5. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

ES Rīcības plānā meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) (2) ir izklāstīti pasākumi, kuru mērķis ir apkarot nelegālu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību. Rīcības plānā ir ierosināts izstrādāt meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības licencēšanas sistēmu (turpmāk “FLEGT licencēšanas sistēma”), lai nodrošinātu to, ka no valstīm, kuras iesaistījušās šajā sistēmā, importē tikai likumīgi izstrādātu koksni.

(2)

Saskaņā ar sistēmu Kopienas mērķis ir noslēgt brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus ar valstīm un reģionālām organizācijām (FLEGT partnervalstis). Koksnes izstrādājumiem, ko no FLEGT partnervalstīm eksportē Kopienā, jābūt FLEGT licencei, ko izdevusi attiecīgās valsts licenču izdevēja iestāde. Saskaņā ar attiecīgo FLEGT brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu FLEGT licencei ir jāapliecina tas, ka koksnes izstrādājumi, par kuriem tā izdota, ir iegūti likumīgi.

(3)

Regulā (EK) Nr. 2173/2005 ir noteiktas ES procedūras FLEGT licencēšanas sistēmas ieviešanai, tostarp prasība, ka, lai importētu Kopienā koksnes izstrādājumus, kuru izcelsme ir FLEGT partnervalstīs, par tiem jābūt izdotai FLEGT licencei.

(4)

Lai nodrošinātu FLEGT licencēšanas sistēmas efektivitāti, kompetentajām iestādēm ir jāpārliecinās, ka par koksnes izstrādājumiem, kuri deklarēti laišanai brīvā apgrozībā Kopienā, ir izdota FLEGT licence. FLEGT licence ir jāatzīst par derīgu, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(5)

Tāpēc ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, kas saistīti ar FLEGT licences atzīšanas nosacījumiem.

(6)

Lai nodrošinātu dalībvalstu kompetento iestāžu konsekventu pieeju FLEGT licencēm, ir jāparedz licencēs iekļaujamā informācija. Turklāt ir nepieciešams noteikt FLEGT licenču tipveida formātu, lai atvieglotu to faktisko pārbaudi.

(7)

Ņemot vērā starptautiskajā koksnes tirdzniecībā valdošo konkurenci, FLEGT licencēšanas sistēmas īstenošanai jānodrošina tas, ka procedūras, kuras saistītas ar FLEGT licencētu koksnes izstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā, lieki nekavē importa procedūras. Tāpēc FLEGT licences pārbaudei un atzīšanai jāparedz procedūras, kuras ir iespējami vienkāršas un praktiskas un tomēr nemazina sistēmas uzticamību.

(8)

Saskaņā ar Lisabonas programmu Kopiena un tās dalībvalstis ir apņēmušās palielināt to uzņēmumu konkurētspēju, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Lēmumu 2004/387/EK par Viseiropas elektroniskās pārvaldības pakalpojumu savietojamības nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un pilsoņiem (IDABC) (3), Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina efektīvas, racionālas un sadarbspējīgas informācijas un komunikācijas sistēmas, lai apmainītos ar informāciju starp valsts pārvaldes iestādēm un Kopienas iedzīvotājiem.

(9)

Personu aizsardzību, kas saistīta ar personas datu apstrādi, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (4), un tā ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas izpildei, konkrēti – licencēs norādīto personas datu apstrādei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Regulas (EK) Nr. 2173/2005 5. pantā paredzēto sistēmu koksnes izstrādājumu importam.

2. pants

Papildus definīcijām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 2173/2005, šajā regulā piemēro turpmāk minētās definīcijas.

1)

“Krava” ir noteikts daudzums Regulas (EK) Nr. 2173/2005 II un III pielikumā minētu koksnes izstrādājumu, par kuriem ir izdota FLEGT licence un kurus nosūtītājs sūta no partnervalsts un muitas iestādē uzrāda laišanai brīvā apgrozībā.

2)

“Elektroniska licence” ir digitāla FLEGT licence, kuru var uzrādīt vai apstrādāt elektroniski un kurā visa attiecīgā informācija ir norādīta datu laukos atbilstīgi pielikumam.

3)

“Papīra licence” ir FLEGT licence, kas sagatavota atbilstīgi pielikumā norādītajam paraugam.

4)

“Kompetentā(-ās) iestāde(-es)” ir iestāde(-es), ko dalībvalstis izraudzījušās FLEGT licenču saņemšanai, atzīšanai un pārbaudīšanai.

II   NODAĻA

PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ FLEGT LICENCĒM

3. pants

1.   FLEGT licence (turpmāk tekstā – “licence”) var būt papīra vai elektroniska licence.

2.   Komisija nosūtīs katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm un muitas dienestiem licences paraugu vai tehniskās specifikācijas, ko sagatavojusi katra partnervalsts.

4. pants

Licences izmantošana neierobežo visas citas formalitātes, kas saistītas ar preču apriti Kopienā.

5. pants

Tās dalībvalsts, kurā krava ir deklarēta laišanai brīvā apgrozībā, kompetentās iestādes vai muitas dienesti var pieprasīt, lai licenci pārtulkotu minētās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām.

Attiecīgās izmaksas sedz importētājs.

III   NODAĻA

ATZĪŠANA UN PĀRBAUDE

6. pants

1.   Licenci iesniedz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā laišanai brīvā apgrozībā tiek deklarēta krava, par ko ir izdota minētā licence.

2.   Tiklīdz licence ir atzīta par derīgu, 1. punktā minētās kompetentās iestādes saskaņā ar piemērojamajām valsts procedūrām informē muitas dienestus.

3.   Licenci uzskata par spēkā neesošu, ja to iesniedz pēc licencē norādītā derīguma termiņa beigām.

4.   Par derīgu var atzīt licenci, kas iesniegta pirms tās kravas ierašanās, par kuru tā izdota, ja licence atbilst visām 7. pantā izklāstītajām prasībām un tās turpmāka pārbaude saskaņā ar 10. panta 1. punktu netiek uzskatīta par vajadzīgu.

5.   Ja licences vai kravas turpmāku pārbaudi saskaņā ar 9. un 10. pantu uzskata par vajadzīgu, licenci atzīst par derīgu tikai pēc minētās pārbaudes sekmīgas pabeigšanas.

7. pants

1.   Papīra licences atbilst attiecīgajam licences paraugam.

2.   Gan papīra, gan elektroniskās licences satur informāciju, kas prasīta pielikumā iekļautajā paraugā, atbilstīgi pielikumā sniegtajiem norādījumiem.

8. pants

1.   Dzēsumi vai labojumi licencē netiek atzīti, ja vien šādus dzēsumus vai labojumus nav apstiprinājusi licenču izdevēja iestāde.

2.   Licences derīguma termiņa pagarinājums netiek atzīts, ja vien šādu pagarinājumu nav apstiprinājusi licenču izdevēja iestāde.

3.   Licences dublikāts vai aizstājēja licence netiek atzīta par derīgu, ja vien to nav izdevusi un apstiprinājusi licenču izdevēja iestāde.

4.   Licenci neatzīst par derīgu, ja pēc papildu informācijas sniegšanas saskaņā ar 9. pantu vai turpmākas pārbaudes saskaņā ar 10. pantu (vajadzības gadījumā) ir konstatēts, ka licence neatbilst kravai.

9. pants

Ja rodas šaubas par to, vai licenci, tās dublikātu vai aizstājēju licenci var atzīt par derīgu, kompetentās iestādes var pieprasīt papildu informāciju partnervalsts licenču izdevējai iestādei.

Kopā ar pieprasījumu var pārsūtīt attiecīgās licences kopiju, dublikātu vai aizstājēju licenci.

10. pants

1.   Ja kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu veikt kravas turpmāku pārbaudi, pirms tās pieņem lēmumu, vai licence ir atzīstama par derīgu, tās var veikt kontroles, lai konstatētu, vai attiecīgā krava atbilst licencē sniegtajai informācijai un, ja vajadzīgs, licenču izdevējas iestādes veiktajiem ierakstiem par attiecīgo licenci.

2.   Ja to koksnes izstrādājumu tilpums vai svars, kas veido laišanai brīvā apgrozībā uzrādīto kravu, no attiecīgajā licencē norādītā tilpuma vai svara atšķiras ne vairāk kā par 10 %, uzskata, ka krava tilpuma vai svara ziņā atbilst licencē sniegtajai informācijai.

11. pants

1.   Tās licences numuru, kas izdota koksnes izstrādājumiem, par kuriem sagatavo muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, norāda 44. ailē Vienotajā administratīvajā dokumentā, ko izmanto deklarēšanai.

Ja muitas deklarāciju sagatavo elektroniski, atsauci norāda attiecīgajā ailē.

2.   Koksnes izstrādājumus laiž brīvā apgrozībā tikai tad, kad ir pabeigta 6. panta 2. punktā izklāstītā procedūra.

12. pants

Ja kompetentās iestādes nav muitas dienesti, dalībvalstis konkrētus kompetento iestāžu uzdevumus var deleģēt muitas dienestiem.

Par šo deleģēšanu informē Komisiju.

13. pants

Šajā nodaļā aprakstītās procedūras veic, koordinējot kompetento iestāžu un muitas dienestu darbu.

IV   NODAĻA

ELEKTRONISKAS SISTĒMAS

14. pants

1.   Licencēs norādīto datu apmaiņai un reģistrēšanai dalībvalstis var izmantot elektroniskas sistēmas.

2.   Elektroniskās sistēmas, kas minētas 1. punktā, nodrošina datu apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un muitas dienestiem un starp kompetentajām iestādēm un muitas dienestiem, no vienas puses, un Komisiju vai partnervalstu licenču izdevēju iestādi, no otras puses.

3.   Izveidojot elektroniskās sistēmas, dalībvalstis ievēro papildināmības, savietojamības un sadarbspējas principu. Tās ņem vērā Komisijas sagatavotos norādījumus.

15. pants

Elektroniskās sistēmas, kas minētas 13. panta 1. punktā, inter alia var aptvert:

a)

licencēs iekļauto datu saņemšanas un reģistrēšanas procedūru;

b)

licencēs iekļauto datu apmaiņas procedūru;

c)

licencēs iekļauto datu glabāšanas veidus.

V   NODAĻA

DATU AIZSARDZĪBA

16. pants

Šī regula neskar un nekādā veidā neietekmē personu aizsardzības līmeni attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumiem, un jo īpaši tā nemaina pienākumus un tiesības, kādi noteikti Direktīvā 95/46/EK. Personu aizsardzību, kas saistīta ar personas datu apstrādi, jo īpaši nodrošina attiecībā uz licencē norādītu personas datu izpaušanu vai paziņošanu.

VI   NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, no kuras piemēro Regulas (EK) Nr. 2173/2005 I pielikuma pirmo grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar minētās regulas 10. pantu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.

(2)  COM(2003) 251, galīgā redakcija.

(3)  OV L 144, 30.4.2004., 65. lpp.

(4)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


PIELIKUMS

(2. panta 3. punktā paredzētais paraugs)

Image

Image

Image


Top