Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Komisijas Regula (EK) Nr. 981/2008 ( 2008. gada 7. oktobris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 423/2008, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 īstenošanas noteikumus un ar ko izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 981/2008

(2008. gada 7. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 423/2008, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 īstenošanas noteikumus un ar ko izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 46. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulu (EK) Nr. 1493/1999 atcēla ar Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (2). Tomēr Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V sadaļas I nodaļu par vīndarības praksi un procesiem, tās 70. pantu, kā arī attiecīgos noteikumus, kas konkrēti izklāstīti minētās regulas pielikumos, turpina piemērot līdz 2009. gada 31. jūlijam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma A daļas 2. punktā dažu kategoriju vīniem, kuru atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 5 gramiem litrā, paredzēti izņēmumi attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo sēra dioksīda saturu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 3. punktā dažu kategoriju vīniem ir paredzēta iespēja izdarīt izņēmumu attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo gaistošo skābju saturu.

(4)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 423/2008 (3) ir paredzēti konkrēti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo sēra dioksīda saturu un kopējo maksimālo pieļaujamo gaistošo skābju saturu vīnā. Minētās regulas 23. panta 1. punktā īpaši paredzēts, ka to vīnu sarakstu grozījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma A daļas 2. punktā, ir tie, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 423/2008 XIV pielikumā, un tās 24. pantā paredzēts, ka vīni, uz ko attiecas izņēmumi attiecībā uz maksimālo gaistošās skābes saturu vīnā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 3. punktu, ir tie, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 423/2008 XVI pielikumā.

(5)

Dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem portugāļu baltvīniem Douro ar norādi colheita tardia atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 80 g/l, un labās kvalitātes saglabāšanai vajadzīgs, lai sēra dioksīda saturs tajos pārsniegtu vispārējo maksimālo pieļaujamo daudzumu – 260 mg/l, taču būtu zemāks par 400 mg/l. Tāpēc šie vīni jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 423/2008 XIV pielikuma pirmās daļas b) punktā ievietotajā sarakstā.

(6)

Dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem spāņu vīniem ar cilmes vietas nosaukumu Rioja vai ar cilmes vietas nosaukumu Málaga, kā arī dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem portugāļu baltvīniem Douro, kas iegūti, izmantojot speciālas metodes, un kam alkohola kopējā tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 %, gaistošo skābju saturs parasti ir augstāks par Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 1. punktā noteikto, taču nepārsniedz 25, 35 vai 40 miliekvivalentus litrā atkarībā no gadījuma. Tāpēc šie vīni ir jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 423/2008 XVI pielikuma sarakstā.

(7)

Regulas (EK) Nr. 423/2008 44. pantā noteikti vispārīgie noteikumi, kuri jāievēro, kad dalībvalstis eksperimentāliem mērķiem izmanto jaunu enoloģisko praksi. Minētā panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētais nosacījums, ar ko aizliedz vīnu, kura iegūšanai izmantota eksperimentāla enoloģiskā prakse, nosūtīt ārpus dalībvalsts, kuras teritorijā eksperiments veikts, ir iemesls grūtībām, kas uzņēmējiem rodas attiecīgās eksperimentālās prakses ekonomiskās ietekmes novērtēšanā. Ja attiecīgo praksi jau ieteikusi un publicējusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV), tad šis ierobežojošais nosacījums ir jāatceļ.

(8)

Rodoties iespējai visā Kopienā laist apgrozībā vīnus, kas iegūti, izmantojot eksperimentālu enoloģisko praksi, jānodrošina efektīva kontrole un tas, lai to iegūšanai izmantotā eksperimentālā prakse tiktu norādīta uz pavaddokumenta, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 70. panta 1. punktā, un reģistrā, kas paredzēts tās 70. panta 2. punktā.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 423/2008 ir attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 423/2008 groza šādi.

1)

Šādi groza 44. panta 1. punkta pirmo daļu:

a)

minētā punkta c) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Taču, ja enoloģisko praksi vai procesu, attiecībā uz kuru piešķir šādu eksperimentālu atļauju, jau ieteikusi un publicējusi OIV, tad attiecīgi iegūtos produktus var laist tirdzniecībā visā Kopienā;”;

b)

pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

attiecīgo praksi vai procesus norāda uz pavaddokumenta, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 70. panta 1. punktā, un ieraksta reģistrā, kas paredzēts tās 70. panta 2. punktā.”

2)

Regulas XIV un XVI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 127, 15.5.2008., 13. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 423/2008 pielikumus groza šādi.

1.

Regulas XIV pielikuma b) punktam pievieno šādu septīto ievilkumu:

“—

noteiktos apgabalos ražoti kvalitatīvi baltie vīni, kam ir tiesības uz cilmes vietas nosaukumu Douro un norādi colheita tardia;”.

2.

Regulas XVI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma f) punkta i) un ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“i)

25 miliekvivalenti litrā:

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminu vendimia tardía,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem baltvīniem vai sārtvīniem, kas iegūti no pārgatavinātām vīnogām un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Rioja;

ii)

35 miliekvivalenti litrā:

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas ražoti no pārgatavinātām vīnogām un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Ribeiro,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem liķiera vīniem, kas apzīmēti ar norādi generoso vai generoso de licor un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga vai Montilla-Moriles,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem vīniem un noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem liķiera vīniem, kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Málaga;”;

b)

pievieno šādu p) punktu:

“p)

Portugāles vīniem:

30 miliekvivalenti litrā noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem baltajiem vīni, kam ir tiesības uz cilmes vietas nosaukumu Douro un norādi colheita tardia, ja alkohola kopējā tilpumkoncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 16 % un atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 80 g/l.”


Top