Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Komisijas Regula (EK) Nr. 506/2008 ( 2008. gada 6. jūnijs ), ar ko groza IV pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 506/2008

(2008. gada 6. jūnijs),

ar ko groza IV pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā (1) un jo īpaši tās 24. panta 1., 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 708/2007 ir izveidota sistēma, kas reglamentē akvakultūras praksi attiecībā uz svešzemju un vietējā areālā nesastopamām sugām, lai izvērtētu un līdz minimumam samazinātu šādu un jebkuru ar tām saistītu sugu, kas nav mērķsugas, iespējamo ietekmi uz ūdens dzīvotnēm.

(2)

Regulas (EK) Nr. 708/2007 IV pielikumā ir noteikts to sugu saraksts, uz kurām neattiecas daži minētās regulas noteikumi. Dalībvalstis var pieprasīt Komisijai iekļaut minētā pielikuma sarakstā jaunas sugas.

(3)

Pirms minētās regulas stāšanās spēkā dažas dalībvalstis ir pieprasījušas papildināt IV pielikuma sarakstu ar dažiem sugu nosaukumiem. Francija ir ierosinājusi minētajā pielikumā kā atsevišķu daļu iekļaut dažas tās attālāko reģionu sugas.

(4)

Komisija 2007. gada 7. novembrī un 2008. gada 30.–31. janvārī sasauca ekspertu grupu, lai izvērtētu, vai minētās sugas var iekļaut minētās regulas IV pielikumā. Šajā nolūkā tika izveidots jauns sugu saraksts.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 708/2007 IV pielikums.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 708/2007 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 168, 28.6.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Sugas, uz kurām attiecas 2. panta 5. punkts

A DAĻA –   Vispārēji

 

Acipenser baeri  (1), Sibīrijas store

 

A. gueldenstaeti  (1), krievu store

 

A. nudiventris  (1), garpurnstore

 

A. ruthenus  (1), sterlete

 

A. stellatus  (1), sevrjuga

 

A. sturio  (1), Atlantijas store

 

Aristichthys nobilis, raibais platpieris

 

Carassius auratus, sudrabkarūsa

 

Clarias gariepinus, Ziemeļāfrikas sams

 

Coregonus peled, pelede

 

Crassostrea gigas, Klusā okeāna austere

 

Ctenopharyngodon idella, baltais amūrs

 

Cyprinus carpio, karpa

 

Huso huso  (1), beluga

 

Hypophthalmichthys molitrix, baltais platpieris

 

Ictalurus punctatus, Amerikas sams

 

Micropterus salmoides, lielmutes asaris

 

Oncorhynchus mykiss, varavīksnes forele

 

Ruditapes philippinarum, Manilas gliemenes

 

Salvelinus alpinus, Arktikas palija

 

Salvelinus fontinalis, Amerikas palija

 

Salvelinus namaycush, ezera palija

 

Sander lucioperca, zandarts

 

Silurus glanis, sams

B DAĻA –   Francijas aizjūras departamenti overseas departments

 

Macrobrachium rosenbergii, lielā upes krevete

 

Oreochromis mossambicus, Mozambikas tilapija

 

O. niloticus, Nīlas tilapija

 

Sciaenops ocellatus, sarkanā krokere


(1)  Storu sugu hibrīdi.”


Top