EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0206

Komisijas Regula (EK) Nr. 206/2008 ( 2008. gada 5. marts ), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu importa atļauju pieteikumiem, kuri iesniegti laikā no 2008. gada 22. līdz 29. februārim saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu, kas atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1002/2007 un paredzēta rīsiem, kuru izcelsme ir Ēģiptē un kurus ieved no Ēģiptes

OJ L 62, 6.3.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/206/oj

6.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 206/2008

(2008. gada 5. marts),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu importa atļauju pieteikumiem, kuri iesniegti laikā no 2008. gada 22. līdz 29. februārim saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu, kas atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1002/2007 un paredzēta rīsiem, kuru izcelsme ir Ēģiptē un kurus ieved no Ēģiptes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2007 (3) ir atvērta ikgadējā importa tarifa kvota rīsiem ar kodu KN 1006, kuru izcelsme ir Ēģiptē un kurus ieved no Ēģiptes, ar apjomu 32 000 tonnu vienā tirdzniecības gadā (kārtas numurs 09.4094).

(2)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1002/2007 5. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kas norādīti pieteikumos, kuri saskaņā ar minētās regulas 2. panta 3. punktu iesniegti no 2008. gada 22. februāra plkst. 13.00 pēc Briseles laika līdz 2008. gada 29. februāra plkst. 13.00 pēc Briseles laika, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

(3)

Turklāt ir jāaptur jaunu atļauju pieteikumu iesniegšana attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 1002/2007 paredzētajiem ievedumiem līdz kārtējā tarifa kvotas perioda beigām saskaņā ar minētās regulas 3. panta 3. punkta pirmo daļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par importa atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2008. gada 22. februāra plkst. 13.00 pēc Briseles laika līdz 2008. gada 29. februāra plkst. 13.00 pēc Briseles laika saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1002/2007 minēto tarifa kvotu, attiecībā uz rīsiem, kuru izcelsme ir Ēģiptē un kurus ieved no Ēģiptes, izdod atļaujas pieprasīto daudzumu ievešanai, piemērojot tiem piešķīruma koeficientu 22,728704 %.

2.   No 2008. gada 29. februāra plkst. 13.00 pēc Briseles laika līdz kārtējā tarifa kvotas perioda beigām aptur jaunu atļauju pieteikumu iesniegšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 5. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.). No 2008. gada 1. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 aizstās ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 226, 30.8.2007., 15. lpp.


Top