EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0100

Komisijas Regula (EK) Nr. 100/2008 ( 2008. gada 4. februāris ), ar kuru attiecībā uz paraugu kolekcijām un noteiktām formalitātēm savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībā groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

OJ L 31, 5.2.2008, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 27 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/100/oj

5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 100/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar kuru attiecībā uz paraugu kolekcijām un noteiktām formalitātēm savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībā groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta i) un iii) apakšpunktu un 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai ieviestu vairākas CITES Pušu konferences 13. un 14. sesijā pieņemtās rezolūcijas, ir jāpapildina Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(2)

CITES Pušu konferences 9.7. rezolūcijā par tranzītu un sūtījumiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) un 12.3. rezolūcijā par atļaujām un sertifikātiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) noteiktas īpašas procedūras, kas atvieglo paraugu kolekciju pārrobežu transportēšanu, ja tām ir pievienotas ATA karnetes saskaņā ar definīciju Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3). Lai Kopienas un pārējo CITES Pušu uzņēmējiem nodrošinātu līdzīgus apstākļus šādu paraugu kolekciju pārvešanā, attiecīgās procedūras jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(3)

CITES Pušu konferences 12.3. rezolūcijā par atļaujām un sertifikātiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) paredzēta iespēja atļaujas personīgo un mājas piederumu pārvadāšanai izdot ar atpakaļejošu spēku, ja uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka patiesi ir notikusi kļūdīšanās un nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un prasīts Pusēm savās divgadu atskaitēs par šādām atļaujām ziņot Sekretariātam. Tālab jāparedz noteikumi, kas nodrošina pietiekamu elastību un samazina birokrātijas slogu attiecībā uz personīgo un mājas piederumu ievešanu.

(4)

CITES Pušu konferences 13.6. rezolūcijā par Konvencijas VII panta 2. punkta piemērošanu “pirmskonvencijas” īpatņiem ir dota “pirmskonvencijas” īpatņu definīcija un precizēti datumi, pēc kuriem nosaka, vai īpatnis ir uzskatāms par “pirmskonvencijas” īpatni. Skaidrības labad šie noteikumi jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(5)

CITES Pušu konferences 13.7. rezolūcijā par personīgo un mājas piederumu tirdzniecības kontroli (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) ietverts to sugu saraksts, kuru īpatņu ievešanai vai izvešanai, nepārsniedzot noteiktu skaitu, nav vajadzīgs ievešanas vai izvešanas dokuments. Šajā sarakstā paredzēti izņēmumi attiecībā uz milzgliemenēm un jūraszirdziņiem, kā arī kaviāru (ierobežotā daudzumā), un šie izņēmumi ir jāievieš.

(6)

CITES Pušu konferences 12.7. rezolūcijā par storveidīgo zivju aizsardzību un tirdzniecību (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) ietverti konkrēti nosacījumi, kas Pusēm jāievēro, atļaujot kaviāra ievešanu, izvešanu un atkalizvešanu. Lai samazinātu krāpšanu, šie nosacījumi ir jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(7)

CITES Pušu konferences 14. sesijā atjaunināja nomenklatūras standartatsauces, kuras jāizmanto, norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos, un mainīja dzīvnieku sugu izkārtojumu CITES papildinājumos, lai kārtas, dzimtas un ģintis būtu uzskaitītas alfabēta secībā. Tāpēc šīs izmaiņas jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII un X pielikumā.

(8)

CITES Pušu konference ir apstiprinājusi divgadu ziņojuma formātu to divgadu ziņojumu iesniegšanai, kas prasīti Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā. Tāpēc dalībvalstīm divgadu ziņojumi ar Konvencijā prasīto informāciju jāiesniedz minētajā divgadu ziņojuma formātā, bet papildu ziņojuma formātā – Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 865/2006 prasītā informācija.

(9)

Regulas (EK) Nr. 865/2006 īstenošanas pieredze ir pierādījusi, ka regulas noteikumi par noteikta darījuma sertifikātiem ir jāgroza, lai nodrošinātu lielāku elastību šādu sertifikātu izmantošanā un lai tos varētu izmantot arī tajās dalībvalstīs, kas nav šos sertifikātus izdevušas.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 865/2006.

(11)

Šajā regulā minētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1)

“iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots, vai, ja šāds datums nav zināms vai pierādāms, jebkurš vēlāks vai pierādāms datums, kurā sugas īpatnis pirmoreiz ir nokļuvis personas īpašumā;”;

b)

minētā panta 7. punktu izsaka šādā redakcijā:

“7)

“noteikta darījuma sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un ir derīgi tikai vienam vai vairākiem konkrēti norādītiem darījumiem;”;

c)

pievieno šādu 9. un 10. punktu:

“9)

“paraugu kolekcija” ir likumīgi iegūtu nedzīvu īpatņu, to daļu vai atvasinājumu kolekcija, kuru izrādīšanas nolūkā ved pāri robežai;

10)

“pirmskonvencijas īpatnis” ir īpatnis, kas iegūts pirms attiecīgās sugas pirmreizējās iekļaušanas Konvencijas papildinājumos.”.

2)

Regulas 2. panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1.   Veidlapas, ko izmanto ievešanas atļaujām, izvešanas atļaujām, atkalizvešanas sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem un šo dokumentu pieteikumiem, atbilst I pielikumā pievienotajam paraugam, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.”

3)

Regulas 4. panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1.   Veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

Tomēr pieteikumus ievešanas un izvešanas atļaujām, atkalizvešanas sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un drukātiem burtiem.”

4)

Pievieno šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Atļaujās, sertifikātos un to pieteikumos norādāmā informācija par augu eksemplāriem

Ja augu eksemplāriem vairs nav piemērojami izņēmumi saskaņā ar Konvenciju vai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu “Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam”, atbilstīgi kuram tie ir likumīgi izvesti un ievesti, šīs regulas I un III pielikuma veidlapas 15. ailē, II pielikuma veidlapas 4. ailē un V pielikuma veidlapas 10. ailē norādāmā valsts var būt tā valsts, kurā attiecīgajiem eksemplāriem pārstāja piemērot izņēmumus.

Tādā gadījumā ailē, kura atļaujā vai sertifikātā atvēlēta ierakstam “īpaši nosacījumi”, ieraksta “Likumīgi ievests, ievērojot CITES paredzēto izņēmumu” un norāda, uz kuru izņēmumu šis ieraksts attiecas.”

5)

Regulas 7. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Trešo valstu izdotas atļaujas un sertifikāti par īpatņiem ar izcelsmes kodu “O” ir pieņemami tikai tad, ja īpatņi atbilst pirmskonvencijas īpatņu definīcijai 1. panta 10) punktā un ja minētajos dokumentos ir norādīts īpatņu iegūšanas datums vai apliecināts, ka šie īpatņi ir iegūti pirms kāda konkrēta datuma.”

6)

Regulas 9. pantu izsaka šādā redakcijā:

“9. pants

Īpatņu sūtījumi

Neierobežojot 31., 38. un 44.b pantu, par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izdod atsevišķu ievešanas atļauju, paziņojumu par importu, izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu.”

7)

Regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta nosaukumu izsaka šādā redakcijā:

“10. pants

Ievešanas un izvešanas atļauju, atkalizvešanas sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un paraugu kolekcijas sertifikātu derīgums”;

b)

minētā panta 1. punktā pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem, kuram piemēro eksporta kvotas un par kuru ir izdota izvešanas atļauja, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, par kuru ir izdots atkalizvešanas sertifikāts, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.”;

c)

minētā panta 2. punktā pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem un kuram piemēro eksporta kvotas, pirmajā daļā minētās izvešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru pirmajā daļā minētie atkalizvešanas sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.”;

d)

pievieno šādu 2.a punktu:

“2.a   Šā panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta otrajā daļā kvotas gads ir gads, par kuru vienojas Konvencijas Pušu konference.”;

e)

pievieno šādu 3.a punktu:

“3.a   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izsniegts saskaņā ar 44.a pantu, sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 6 mēnešus. Paraugu kolekcijas sertifikāta derīguma termiņš nebeidzas vēlāk par pievienotās ATA karnetes derīguma termiņu.”;

f)

minētā panta 4. punktu izsaka šādā redakcijā:

“4.   Šā panta 1., 2., 3. un 3.a punktā minētās atļaujas un sertifikātus pēc to derīguma termiņa beigām uzskata par nederīgiem.”;

g)

minētā panta 6. punktu izsaka šādā redakcijā:

“6.   Atļaujas vai sertifikāta turētājs bez liekas kavēšanās atdod izdevējai uzraudzības iestādei ievešanas atļaujas, izvešanas atļaujas, atkalizvešanas sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta, personīgā īpašuma sertifikāta vai paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu un visas kopijas, kam beidzies derīguma termiņš, ko neizmanto vai kas vairs nav derīgas.”

8)

Regulas 11. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

kad vairs netiek pildīti 20. ailē norādītie īpašie nosacījumi.”;

b)

minētā panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja noteikta darījuma sertifikāts tiek izdots vairāku darījumu veikšanai, tas ir derīgs tikai izdevējas dalībvalsts teritorijā. Ja noteikta darījuma sertifikātus paredzēts izmantot dalībvalstī, kas sertifikātus nav izdevusi, tos izdod tikai vienam darījumam, un tie ir derīgi tikai šā viena darījuma veikšanai. Sertifikāta 20. ailē precizē, vai tas izdots vienam vai vairākiem darījumiem, kā arī norāda, kuras dalībvalsts vai dalībvalstu teritorijā tas ir derīgs.”;

c)

minētā panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu jaunu 5. punktu:

“5.   Dokumentus, kuri saskaņā ar šo pantu ir kļuvuši nederīgi, bez liekas kavēšanās atdod atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei, kas vajadzības gadījumā saskaņā ar 51. pantu var izdot sertifikātu, kurā atspoguļo nepieciešamos grozījumus.”

9)

Regulas 15. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz īpatņiem, kas ievesti vai izvesti, vai atkalizvesti kā personīgie vai mājas piederumi, piemērojot XIV nodaļas noteikumus, un attiecībā uz dzīviem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas iegūti likumīgi un tiek turēti personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, šā panta 1. punktā paredzēto atkāpi piemēro arī tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo kontrolējošo iestādi ir pārliecinājusies, ka notikusi patiesa kļūda un ka nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un ka attiecīgo īpatņu ievešana vai izvešana vai atkalizvešana ir notikusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97, Konvenciju un attiecīgajiem trešās valsts tiesību aktiem.”;

b)

pievieno šādu 3.a punktu:

“3.a   Attiecībā uz īpatņiem, kuru ievešanai izdota atļauja saskaņā ar 2. punkta otro daļu, 6 mēnešus no atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības, un šajā laikā attiecībā uz A pielikumā minēto sugu īpatņiem nav pieļaujami atbrīvojumi, kas paredzēti minētās regulas 8. panta 3. punktā.

Ja ievešanas atļauja izdota saskaņā ar 2. punkta otro daļu un attiecas uz Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma sugu īpatņiem un uz A pielikuma sugu īpatņiem, kas minēti regulas 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, atļaujas 23. ailē jābūt ierakstam “atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. vai 5. punkta, vismaz 6 mēnešus no šīs atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt regulas 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības”.”

10)

Pievieno šādu 20.a pantu:

“20.a pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas ievešanas atļauju pieteikumus, ja saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.”

11)

Pievieno šādu 26.a pantu:

“26.a pants

Izvešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas izvešanas atļauju pieprasījumus, ja vien saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.”

12)

Regulas 31. panta 3. punktu izsaka šādā redakcijā:

“3)

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.”

13)

Regulas 36. panta otro daļu izsaka šādā redakcijā:

“Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 20. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

14)

Regulas 44. panta otro daļu izsaka šādā redakcijā:

“Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

15)

Pēc 44. panta pievieno šādu VIIIa nodaļu:

“VIIIa   NODAĻA

PARAUGU KOLEKCIJAS SERTIFIKĀTI

44.a pants

Izdošana

Dalībvalstis var izdot paraugu kolekcijas sertifikātus attiecībā uz paraugu kolekcijām, kam pievienota derīga ATA karnete, ja kolekcijā ir Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā minētu sugu īpatņi, to daļas vai atvasinājumi.

Lai piemērotu šā panta pirmo daļu, A pielikumā minēto sugu īpatņiem, to daļām vai atvasinājumiem ir jāatbilst šīs regulas XIII nodaļas noteikumiem.

44.b pants

Izmantošana

Ja paraugu kolekcijai, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir pievienota derīga ATA karnete, saskaņā ar 44.a pantu izdotu sertifikātu var lietot kā:

1)

ievešanas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2)

izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja galamērķa valsts atzīst un atļauj ATA karnešu izmantošanu;

3)

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

44.c pants

Izdevēja iestāde

1.   Ja paraugu kolekcija izveidota Kopienā, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota paraugu kolekcija.

2.   Ja paraugu kolekcijas izcelsmes valsts ir trešā valsts, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izdod sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu dokumentu.

44.d pants

Prasības

1.   Paraugu kolekcija, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir jāieved atpakaļ Kopienā pirms sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās.

2.   Īpatņus, uz kuriem attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citai personai, kamēr tie atrodas ārpus sertifikāta izdevējas valsts teritorijas.

3.   Paraugu kolekcijas sertifikāts nav nododams citai personai. Ja īpatņus, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nozog, iznīcina vai nozaudē, par to nekavējoties jāinformē atļaujas izdevējiestāde un uzraudzības iestāde valstī, kurā tas noticis.

4.   Paraugu kolekcijas sertifikātā jābūt norādei, ka dokuments izsniegts “citām operācijām: paraugu kolekcijai”, un 23. ailē jābūt norādītam pievienotās ATA karnetes numuram.

Sertifikāta 23. ailē vai attiecīgajā pielikumā jābūt šādam ierakstam:

“Paraugu kolekcijai, kam pievienota ATA karnete Nr. xxx

Šis sertifikāts ir izdots paraugu kolekcijai un nav derīgs bez pievienotas derīgas ATA karnetes. Sertifikāts nav nododams citām personām. Īpatņus, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citām personām, kamēr tie atrodas ārpus šā dokumenta izdevējas valsts teritorijas. Šo sertifikātu var izmantot izvešanai vai atkalizvešanai no [izvešanas vai atkalizvešanas valsts] caur [valstīm, kas tiks apmeklētas] izrādīšanas nolūkā un ievešanai atpakaļ [izvešanas vai atkalizvešanas valstī].”

5.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro. Tādos gadījumos sertifikāta 23. ailē jābūt šādam ierakstam:

“Šis sertifikāts nav derīgs bez pievienota CITES dokumenta oriģināla, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātajiem noteikumiem.”

44.e pants

Pieteikumi

1.   Paraugu kolekcijas sertifikāta pieteikuma iesniedzējs attiecīgi aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4. un 7.–23. aili, kā arī 1., 3., 4. un 7.–22. aili sertifikāta oriģinālā un visās kopijās. Ierakstiem 1. un 3. ailē jābūt vienādiem. Visu apmeklējamo valstu nosaukumi jānorāda 23. ailē.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai – 44.c panta 2. punktā minētajā gadījumā – pirmās galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, pievienojot vajadzīgo informāciju un dokumentārus pierādījumus, ko minētā iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Ja pieteikumā informācija nav norādīta, tas attiecīgi jāpamato.

3.   Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

44.f pants

Dokumenti, kas sertifikāta turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 1. punktu, sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un kopiju, kā arī – nepieciešamības gadījumā – sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2), kopiju, kuru muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), un derīgas ATA karnetes oriģinālu, pārbaudes nolūkā iesniedz muitas iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc ATA karnetes noformēšanas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2454/93 paredzētajiem muitas noteikumiem un, nepieciešamības gadījumā, pēc pievienotās ATA karnetes numura ierakstīšanas paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālā un kopijā atdod dokumentu oriģinālus sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu vīzē un pārsūta paraugu kolekcijas sertifikāta kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Tomēr, kad paraugi pirmoreiz tiek izvesti no Kopienas, muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un kopiju, kuru muita atdod izsniedzēja uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), nosūta izdevējai uzraudzības iestādei, kā noteikts 45. pantā.

2.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts ir izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, un sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis pārbaudes vajadzībām iesniedz arī trešās valsts izdotā sertifikāta oriģinālu.

44.g pants

Aizstāšana

Paraugu kolekcijas sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

16)

Regulas 57. panta 5. punktu izsaka šādā redakcijā:

“5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, izvešanas vai atkalizvešanas dokuments vai ievešanas atļauja nav jāuzrāda, ja Kopienā ieved vai atkārtoti ieved šādus priekšmetus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā:

a)

storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviārs, ne vairāk kā 125 grami vienai personai, ja katrs iepakojums ir atsevišķi marķēts saskaņā ar 66. panta 6. punkta prasībām;

b)

“lietus stienīši” [rituāli mūzikas instrumenti lietus izsaukšanai] no kaktusaugiem (Cactaceae spp.), ne vairāk kā trīs vienai personai;

c)

nedzīvi, apstrādāti krokodilveidīgo dzīvnieku (Crocodylia spp.) īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas, ne vairāk kā četri vienai personai;

d)

Strombus gigas gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai;

e)

jūraszirdziņi (Hippocampus spp.), ne vairāk kā četri nedzīvi īpatņi vienai personai;

f)

Tridacnidae spp. gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai, ja to svars kopā nepārsniedz trīs kilogramus, turklāt par “īpatni” uzskata gan divas dabīgi savienotas gliemežvāka puses, gan divas atsevišķas, bet saderīgas gliemežvāka puses.”

17)

Regulas 58. panta 4. punktu izsaka šādā redakcijā:

“4.   Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, izvedot vai atkalizvedot priekšmetus, kas uzskaitīti 57. panta 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā, nav jāuzrāda izvešanas vai atkalizvešanas dokuments.”

18)

Regulas 66. panta 6. un 7. punktu izsaka šādā redakcijā:

“6.   Īpatņus, kas minēti 64. un 65. pantā, marķē saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu vai ieteiktu metodi atbilstošajiem īpatņiem, un jo īpaši kaviāra iepakojumus, kas minēti 57. panta 5. punkta a) apakšpunktā, 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, 64. panta 2. punktā un 65. panta 3. punktā, marķē individuāli ar atkārtoti nelietojamām etiķetēm, tās pievienojot katram primārajam iepakojumam. Ja atkārtoti nelietojamā etiķete vienlaikus nav primārā iepakojuma plomba, kaviāru iepako tā, lai iepakojuma atvēršana būtu vizuāli konstatējama.

7.   Apstrādāt un fasēt vai pārfasēt kaviāru eksportam, reeksportam vai Kopienas iekšējai tirdzniecībai drīkst tikai tās apstrādes un fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcas, kuras licencējusi dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Licencētām apstrādes, fasēšanas un pārfasēšanas rūpnīcām pienācīgi jāuzskaita kaviāra daudzums, kas attiecīgi ir ievests, izvests, atkalizvests, saražots attiecīgajā rūpnīcā vai uzglabāts. Šai uzskaitei jābūt pieejamai pārbaudēm, ko veic uzraudzības iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

Uzraudzības iestāde katrai apstrādes, fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcai piešķir identificējošu reģistrācijas kodu.

Konvencijas sekretariātam un Komisijai paziņo saskaņā ar šo punktu licencēto rūpnīcu sarakstu un šā saraksta izmaiņas.

Šajā punktā par apstrādes rūpnīcām uzskata arī lauksaimniecības uzņēmumus, kuros ražo kaviāru.”

19)

Regulas 69. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 5. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

gadījumi, kuros izvešanas atļaujas un atkalizvešanas sertifikāti izdoti ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar šīs regulas 15. pantu.”;

b)

pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Šā panta 5. punktā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā katru otro gadu līdz 15. jūnijam, ievērojot Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto “Divgadu ziņojuma formātu”, un sniegtajai informācijai jāatbilst divu gadu periodam, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.”

20)

Regulas 71. panta nosaukumu izsaka šādā redakcijā:

“71. pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana pēc ierobežojumu noteikšanas”.

21)

Regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

22)

Regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [visām zīdītāju sugām, izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion un izņemot turpmāk minētās sugas]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Loxodonta africana un Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [putnu kārtu un dzimtu nosaukumiem]

Dickinson, E. C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E. C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES tīmekļa vietne) [visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacus intermedia un Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [Calumma vatosoa un Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES tīmekļa vietne, dokuments NC2006 Doc. 8). [Cordylus]

Burton, F. J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES tīmekļa vietne) [Testudines sugām un dzimtām, izņemot nosaukumu saglabāšanu šādām sugām: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Phelsuma ģintij]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta un Morelia tracyae, kā arī sugas statusa noteikšana taksonam Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. [Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [Python breitensteini un Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer, izņemot Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi un C. marojezensis atzīšanu par sugām]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae un Viperidae, izņemot ģinšu Acrantophis, Sanzinia, Calabaria un Lichanura saglabāšanu un Epicrates maurus atzīšanu par sugu]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. [Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Sauria dzimtu noteikšanai]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. [Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus un Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines kārtu nosaukumiem, Crocodylia un Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Uromastyx ģintij]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix un Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. [Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versija 3.0, 2006. gada 7. aprīlis (CITES tīmekļa vietne) [Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [visām zivju sugām]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113–116. [Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (otrais izdevums uz CD-ROM). [Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [Pandinus ģints skorpioniem]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versija 6.5, 2006. gada 7. aprīlis (CITES tīmekļa vietne) [Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņiem]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) [visu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto augu nosaukumiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [“Augu grāmatā” neminētiem sugu nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti turpmāk].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cyclamen (Primulaceae) un Galanthus, un Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Dionaea, Nepenthes un Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un versija Lüthy, J. M. 2007. Versiju un papildinājumu dokumentam CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES tīmekļa vietne), ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Aloe un Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (Volume 3, 2001); Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: sukulentās eiforbijas.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (CITES tīmekļa vietne) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES tīmekļa vietne) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 un versijas), ko publicējusi UNEPWCMC, var izmantot kā neoficiālu to zinātnisko nosaukumu pārskatu, kurus Pušu konference pieņēmusi dzīvnieku sugām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, un kā neoficiālu tās informācijas kopsavilkumu, kas ietverta CITES nomenklatūras standartatsaucēs.”


II PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

DZĪVNIEKU SUGAS, KAS MINĒTAS 62. PANTA 1. PUNKTĀ

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis”


Top