EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0023

Komisijas Regula (EK) Nr. 23/2008 ( 2008. gada 11. janvāris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 9, 12.1.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/23/oj

12.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 23/2008

(2008. gada 11. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai jāpieņem pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Kopienā ieviestu kopējus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Komisijas 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), bija pirmais tiesību akts, ar ko noteica šādus pasākumus.

(2)

Jāparedz kopējos pamatstandartus precizējoši pasākumi. Jānosaka bīstamu priekšmetu attēlu projicēšanas sistēmas (Threat Image Projection jeb TIP) darbības efektivitātes prasības. Jāapsver šo prasību regulāra pārskatīšana ne retāk kā reizi 2 gados, lai nodrošinātu, ka tās joprojām atbilst tehnikas attīstībai, jo īpaši attiecībā uz pieejamo virtuālo attēlu bibliotēkas lielumu.

(3)

TIP sistēma jāizmanto, lai, projicējot bīstamu priekšmetu virtuālus attēlus bagāžas rentgena attēlā, uzlabotu drošības pārbaudes veicēju darbības efektivitāti, kuri pārbauda gan rokas bagāžu, gan reģistrēto bagāžu. Jānosaka bīstamo priekšmetu virtuālo attēlu minimālo un maksimālo procentuālo daudzumu, kas projicējami bagāžas attēlos. Kad drošības pārbaudes veicēji reaģē uz bagāžas attēlu, TIP sistēmai tos jāinformē, vai, nosakot bīstamā priekšmeta virtuālo attēlu, tie reaģējuši pareizi. Turklāt TIP sistēmas vajadzībām izmantoto virtuālo attēlu bibliotēka regulāri jāpalielina un jāatjauno, lai ņemtu vērā jaunus bīstamus priekšmetus un nepieļautu virtuālo attēlu iegaumēšanu.

(4)

Informācija par drošības iekārtu, tostarp TIP sistēmu, darbības efektivitātes prasībām lidostās nav jāpublisko, jo to var ļaunprātīgi izmantot, lai apietu drošības pārbaudes. Informācijai jābūt pieejamai tikai pārvaldes iestādēm un iekārtu ražotājiem.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 622/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

Minētās regulas 3. pantu piemēro attiecībā uz šā pielikuma konfidenciālo raksturu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 1. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 11. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētaja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 849/2004 (OV L 229, 29.6.2004., 3. lpp.).

(2)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1477/2007 (OV L 329, 14.12.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Saskaņā ar 1. pantu šis pielikums ir slepens un nav publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top