Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0008

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2008. gada 11. septembris ) par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību (ECB/2008/8)

OJ L 346, 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 129 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/8/oj

23.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/89


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2008. gada 11. septembris)

par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību

(ECB/2008/8)

(2008/950/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 5. un 16. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 106. panta 1. punkts un ECBS Statūtu 16. pants nosaka, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Kopienā.

(2)

Līguma 106. panta 2. punkts nosaka, ka dalībvalstis var emitēt monētas, kuru emisijas apjomu apstiprina ECB. Tāpēc ECB katru gadu pieņem lēmumu, kurā apstiprina monētu emisijas apjomu dalībvalstīm, kas ieviesušas euro (turpmāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”).

(3)

ECBS Statūtu 5. pantā paredzēts, ka ECB ar nacionālo centrālo banku atbalstu jāvāc Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu veikšanai vajadzīgā statistiskā informācija, kurā ietverta statistiskā informācija par euro banknošu un monētu emisijas jomu. ECB jāvāc arī informācija Līguma 237. panta d) punkta mērķiem, ar kuru ECB uzticēts uzdevums pārraudzīt, cik atbilstoši ECBS nacionālās centrālās bankas veic pienākumus, kas tām noteikti Līgumā un Statūtos. Šajos pienākumos ietilpst ievērot aizliegumu, kas noteikts ar Līguma 101. pantu un ieviests ar Padomes 1993. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus (1). Konkrēti, Regulas (EK) Nr. 3603/93 6. pantā noteikts, ka “(..) dalībvalstu centrālo banku īpašumu uz monētām, ko izdevis valsts sektors un kas kreditētas valsts sektoram, neuzskata par kredītu Līguma 104. panta nozīmē, ja šo aktīvu vērtība ir mazāka nekā 10 % no apgrozībā esošajām monētām”.

(4)

Neierobežojot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz euro monētu emisiju un ņemot vērā iesaistīto dalībvalstu nacionālo centrālo banku (turpmāk tekstā – “NCB”) būtisko nozīmi euro monētu izplatīšanā, lai pildītu jau minētos uzdevumus, ECB kopā ar NCB jāvāc dati par euro banknotēm un monētām. Vācot šos datus, jāuzlabo lēmumu pieņemšana euro banknošu un monētu emisijas jomā, piemēram, sniedzot ECB, NCB, Eiropas Kopienu Komisijai un nacionālajām monētu emisijas iestādēm informāciju, kas atbilstoši to kompetencei sniedz tām iespējas: i) plānot euro banknošu un monētu ražošanu; ii) koordinēt euro banknošu un monētu emisiju un iii) koordinēt euro banknošu pārvietošanu starp NCB un euro monētu pārvietošanu starp iesaistītajām dalībvalstīm. Vācot šos datus, jārada arī ECB iespēja uzraudzīt tās lēmumu izpildi euro banknošu un monētu emisijas jomā.

(5)

Padome 2004. gada 16. decembrī pieņēma Pamatnoteikumus banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā (BRF), kuru 2.7. sadaļā noteikts, ka kredītiestādēm un citām specializētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm jāpilda pienākums sniegt ziņojumus NCB. Tajā pašā kontekstā tika nolemts, ka NCB jāievieš BRF ar līdzekļiem, kas tām pieejami, t. sk. tiesību aktiem un līgumiem, līdz 2006. gada beigām, pēc tam pagarinot šo termiņu ar turpmākiem Padomes lēmumiem. Taču vēlākais no BRF ieviešanas brīža NCB jau jāsaņem dati, ko saskaņā ar BRF sniedz to jurisdikcijā esošās kredītiestādes un citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes, un jābūt gatavām tos sniegt ECB.

(6)

Lai sasniegtu jau minētos mērķus, datiem par euro banknotēm un monētām jāietver informācija par: i) euro banknošu un monētu emisiju; ii) apgrozībā esošo euro banknošu un monētu daudzumu un kvalitāti; iii) euro banknošu un monētu krājumiem to emisijā iesaistīto iestāžu turējumā; iv) euro banknošu un monētu emisijā iesaistīto iestāžu, t. sk. kredītiestāžu, kas NCB vārdā īsteno banknošu turēšanas pasūtījuma shēmu, un kredītiestāžu, kas ECB un vienas vai vairāku NCB vārdā īsteno paplašinātās glabāšanas programmu, darbību saistībā ar euro banknotēm un monētām; v) kredītiestāžu un citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu, kas saskaņā ar BRF atkārtoti laiž apgrozībā euro banknotes, darbību saistībā ar banknotēm, un vi) naudas infrastruktūru.

(7)

Lai uzlabotu datu vākšanu un radītu iespējas izplatīt uz šiem datiem balstītu informāciju, Padome 2007. gada 22. novembrī vienojās par Valūtas informācijas sistēmas 2 (Currency Information System 2; turpmāk tekstā – CIS 2) ieviešanu, kas aizvieto Valūtas informācijas sistēmu, kuru izveidoja euro banknošu un monētu ieviešanas laikā un no kuras gan ECB, gan NCB kopš 2002. gada saņēma atbilstošus ar valūtu saistītus datus saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par datu vākšanu attiecībā uz Valūtas informācijas sistēmu.

(8)

Lai CIS 2 darbotos efektīvi un raiti, jānodrošina regulāra un savlaicīga konsekventu datu pieejamība. Tāpēc šajā pamatnostādnē jānosaka NCB un ECB ziņošanas pienākumi, paredzot īsu periodu, kura laikā dati tiks sniegti paralēli – saskaņā ar esošo kārtību un CIS 2.

(9)

Ar 2006. gada 14. jūlija Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidro naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (2) tika izveidota juridiskā bāze, kas topošajām Eurosistēmas NCB radīja iespējas aizņemties, iepirkt vai ražot euro banknotes un monētas to priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes mērķiem pirms skaidrās naudas ieviešanas attiecīgajā dalībvalstī. Pamatnostādnē ECB/2006/9 noteikti īpaši ziņošanas pienākumi, kas piemērojami šādām topošajām Eurosistēmas NCB un kas sīkāk jāprecizē CIS 2 kontekstā.

(10)

CIS 2 lietotājiem gan NCB, gan ECB jābūt nodrošinātai piekļuvei interneta CIS 2 lietojumprogrammai un ziņošanas modulim, kas ļauj lietderīgi un efektīvi izmantot CIS 2 datus un panākt augsta līmeņa caurredzamību. Atbilstošām trešajām personām jāpiešķir ierobežota piekļuve CIS 2 datiem, lai uzlabotu informācijas plūsmu starp ECB un Eiropas Komisiju, kā arī NCB un nacionālajām monētu emisijas iestādēm.

(11)

Tā kā CIS 2 ir elastīga jaunu datu apstrādes sistēma, jāizveido vienkāršota procedūra tehnisko grozījumu efektīvai ieviešanai šīs pamatnostādnes pielikumos. Turklāt, ņemot vērā tās tehnisko raksturu, jārada iespējas grozīt CIS 2 pārraides mehānisma specifikācijas, izmantojot to pašu vienkāršoto procedūru. Tāpēc Valdei jāpiešķir tiesības izdarīt noteiktus grozījumus šajā pamatnostādnē un tās pielikumos, par kuriem tai jāinformē Padome.

(12)

Ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2008. gada 8. jūlijā pieņemto pozitīvo lēmumu par izņēmuma atcelšanu attiecībā uz Slovākiju un saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 3.5. pantu Národná banka Slovenska prezidents tiek aicināts kā novērotājs piedalīties Padomes attiecīgajās apspriedēs par šo pamatnostādni,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

1.   Šajā pamatnostādnē:

a)

Pamatnoteikumi banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā” (BRF) ir banknošu atkārtotas apgrozības sistēma, kas noteikta dokumentā “Euro banknošu atkārtota laišana apgrozībā: pamatnoteikumi viltojumu noteikšanai un banknošu šķirošanai pēc to derīguma, ko veic kredītiestādes un citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes”, kuru 2004. gada 16. decembrī pieņēma Padome un 2005. gada 6. janvārī publicēja ECB interneta lapā un kurā vairākas reizes izdarīti grozījumi, kā arī dokumenti attiecībā uz šā dokumenta ieviešanas termiņiem nacionālajā līmenī;

b)

kredītiestāde” ir iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (3) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

c)

CIS 2 ” ir sistēma, kas ietver: i) centrālo datubāzi, kura izveidota ECB un kurā glabājas visa atbilstošā informācija par euro banknotēm, euro monētām, naudas infrastruktūru un BRF, kas savākta saskaņā ar šo pamatnostādni; ii) interneta tiešsaistes lietojumprogrammu, kas nodrošina sistēmas elastīgu konfigurēšanu un sniedz informāciju par datu pārsūtīšanas un apstiprināšanas statusu, koriģēšanu un dažādu veidu atsauces datiem un sistēmas parametriem; iii) ziņošanas moduli savākto datu aplūkošanai un analīzei un iv) CIS 2 pārraides mehānismu;

d)

priekšpiegāde” ir euro banknošu un monētu fiziska piegāde atbilstošiem darījuma partneriem topošās iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic topošā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā;

e)

priekšpiegādes otrā fāze” ir priekšpiegādes laikā piegādāto euro banknošu un monētu fiziska piegāde profesionālām trešajām personām topošās iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic atbilstošs darījuma partneris priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā. Priekšpiegādes otrā fāze šīs pamatnostādnes kontekstā ietver euro monētu sākumkomplektu piegādi plašai sabiedrībai;

f)

topošā Eurosistēmas NCB” ir topošās iesaistītās dalībvalsts nacionālā centrālā banka;

g)

atbilstošas trešās personas” ir Eiropas Komisija, valsts kases, naudas kaltuves un iesaistīto dalībvalstu valsts kasu izraudzītas valsts vai privātās aģentūras;

h)

CIS 2 pārraides mehānisms” ir ECBS XML datu integrācijas (EXDI) lietojumprogramma. EXDI lietojumprogrammu izmanto, lai pārsūtītu datu ziņojumus starp NCB, topošajām Eurosistēmas NCB un ECB konfidenciāli un neatkarīgi no atbalsta tehniskās infrastruktūras (piemēram, datortīkliem un programmatūras lietojumprogrammām);

i)

datu ziņojums” ir datne, kurā ietverti NCB vai topošās Eurosistēmas NCB viena pārskata perioda vai – korekcijas gadījumā – viena vai vairāku pārskata periodu mēneša vai pusgada dati ar CIS 2 pārraides mehānismu saderīgā datu formātā;

j)

topošā iesaistītā dalībvalsts” ir neiesaistīta dalībvalsts, kura izpildījusi euro ieviešanas nosacījumus un par kuru pieņemts lēmums, ka uz to vairs neattiecas izņēmums (saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu);

k)

darbdiena” ir jebkura diena, kad darbojas gan ECB, gan ziņotāja NCB;

l)

grāmatvedības dati” ir nekoriģēta apgrozībā esošo euro banknošu vērtība, ko labo atbilstoši neatlīdzināto prasību pret kredītiestādēm, kuras nodrošina paplašinātās glabāšanas programmu, summai pārskata perioda beigās saskaņā ar 2006. gada 10. novembra Pamatnostādnes ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā 10. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu (4);

m)

datu notikums” ir CIS 2 reģistrēts notikums, kura rezultātā no CIS 2 tiek sūtīts paziņojums uz vienu vai vairākām NCB un ECB. Datu notikums rodas: i) kad NCB nosūtījusi uz CIS 2 mēneša vai pusgada datu paziņojumu, tāpēc šai NCB un ECB tiek sūtīts atbildes paziņojums; ii) kad visu NCB datu paziņojumi ir veiksmīgi apstiprināti jaunam pārskata periodam, tāpēc no CIS 2 uz NCB un ECB tiek sūtīts statusa paziņojums; vai iii) kad pēc statusa paziņojuma nosūtīšanas CIS 2 veiksmīgi apstiprinājusi koriģētu datu paziņojumu NCB, tāpēc NCB un ECB tiek nosūtīts korekcijas paziņojums.

2.   Pamatnostādnes pielikumos lietotie tehniskie termini definēti pievienotajā terminu skaidrojumā.

2. pants

Datu vākšana par euro banknotēm

1.   NCB reizi mēnesī sniedz ECB CIS 2 datus par euro banknotēm, t. i., datu posteņus, kas norādīti I pielikuma 1. daļas tabulas 1.–4. sadaļā, ievērojot I pielikuma 3. daļā izklāstītos grāmatošanas noteikumus.

2.   Datus par banknotēm, kas V pielikumā identificēti kā 1. kategorijas dati un ar notikumiem saistīti dati, NCB nosūta ne vēlāk kā nākamā mēneša sestajā darbdienā pēc pārskata perioda beigām.

3.   Datus par banknotēm, kas V pielikumā identificēti kā 2. kategorijas dati, NCB nosūta ne vēlāk kā nākamā mēneša 10. darbdienā pēc pārskata perioda beigām.

4.   Dati par euro banknotēm pirmo reizi tiek nosūtīti 2008. gada oktobrī.

5.   NCB saskaņā ar šo pamatnostādni nosūta ECB datus par euro banknotēm, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu.

3. pants

Datu vākšana par euro monētām

1.   NCB vāc CIS 2 datus par euro monētām, t. i., datu posteņus, kas norādīti II pielikuma 1. daļas tabulas 1.–5. sadaļā, no attiecīgajām atbilstošām trešām personām, kas iesaistītas euro monētu emisijā savās dalībvalstīs.

2.   NCB reizi mēnesī sniedz ECB CIS 2 datus par euro monētām, t. i., datu posteņus, kas norādīti II pielikuma 1. daļas tabulas 1.–6. sadaļā, ievērojot II pielikuma 3. daļā izklāstītos grāmatošanas noteikumus.

3.   Šīs pamatnostādnes 2. panta 2.–5. punktā ietvertās prasības mutatis mutandis piemēro, nosūtot 1. punktā minētos datus par euro monētām.

4. pants

Datu vākšana par naudas infrastruktūru un BRF

1.   NCB reizi pusgadā sniedz ECB datus par naudas infrastruktūru, kā noteikts III pielikumā.

2.   Pirmo reizi 7. punktā minētajos datumos un turpmāk reizi pusgadā NCB sniedz ECB datus par BRF, kā noteikts III pielikumā. ECB iesniegto datu pamatā ir dati, ko NCB varējušas iegūt no kredītiestādēm un citām specializētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm saskaņā ar BRF 2.7. sadaļu un dokumentu “Datu vākšana no kredītiestādēm un citām specializētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm atbilstoši pamatnoteikumiem banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā” (5).

3.   Nosūtot 1. un 2. punktā norādītos datus par naudas infrastruktūru un BRF, NCB izmanto CIS 2 pārraides mehānismu.

4.   Katru gadu vēlākais līdz oktobra sestajai darbdienai NCB nosūta 1. un 2. punktā minētos datus par pārskata periodu no šā gada janvāra līdz jūnijam.

5.   Katru gadu vēlākais līdz aprīļa sestajai darbdienai NCB sniedz 1. un 2. punktā minētos datus par pārskata periodu no iepriekšējā gada jūlija līdz decembrim.

6.   Datus par naudas infrastruktūru, t. i., datu posteņus, kas norādīti III pielikuma tabulas 1.1.–1.4., 2.1. un 2.3.–2.6. sadaļā, pirmo reizi nosūta 2008. gada oktobrī.

7.   Dati par BRF, t. i., datu posteņi, kas norādīti III pielikuma tabulas 2.2., 2.7.–2.10. un 3. sadaļā, pirmo reizi tiek nosūtīti:

a)

2008. gada oktobrī – Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank un Suomen Pankki;

b)

2009. gada oktobrī – Banka Slovenije;

c)

2010. gada oktobrī – Banque de France, Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta' Malta; un

d)

2011. gada oktobrī – Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland un Banco de Portugal.

5. pants

Ar euro ieviešanu skaidrās naudas apritē saistīto datu vākšana no topošajām Eurosistēmas NCB

1.   NCB līgumā, ko tā noslēdz ar topošo Eurosistēmas NCB saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2006/9 3. panta 3. punktu, iekļauj īpašus noteikumus, kas paredz, ka papildus šajā pamatnostādnē noteiktajiem ziņošanas pienākumiem topošās Eurosistēmas NCB reizi mēnesī paziņo ECB datu posteņus, kuri norādīti I pielikuma tabulas 4. un 5. sadaļā un II pielikuma tabulas 4. un 7. sadaļā, ievērojot I pielikuma 3. daļā un II pielikuma 3. daļā ietvertos grāmatošanas noteikumus mutatis mutandis, saistībā ar jebkurām euro banknotēm un/vai monētām, ko tā aizņemas no NCB vai ir piegādājusi NCB. Ja topošā Eurosistēmas NCB nav noslēgusi šādu līgumu ar NCB, šādu līgumu ar topošo Eurosistēmas NCB noslēdz ECB, iekļaujot šajā pantā minētos ziņošanas pienākumus.

2.   Šā panta 1. punktā minētie dati par euro banknotēm un/vai monētām pirmo reizi tiek nosūtīti ne vēlāk kā nākamā mēneša sestajā darbdienā pēc mēneša, kad topošā Eurosistēmas NCB pirmo reizi saņem vai ražo šādas euro banknotes un/vai monētas.

3.   Šīs pamatnostādnes 2. panta 2. un 5. punktā ietvertās prasības mutatis mutandis piemēro, nosūtot 1. punktā minētos datus par euro banknotēm un monētām.

6. pants

Atsauces datu un sistēmas parametru uzturēšana

1.   ECB ievada IV pielikumā minētos atsauces datus un sistēmas parametrus CIS 2 un uztur tos.

2.   ECB īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šo datu un sistēmas parametru pilnīgumu un pareizību.

3.   NCB laikus nosūta ECB sistēmas parametrus, kas norādīti IV pielikuma tabulas 2.1. un 2.2. sadaļā: i) stājoties spēkā šai pamatnostādnei un ii) katru reizi, kad tiek veiktas jebkādas turpmākas sistēmas parametru pārmaiņas.

7. pants

Nosūtīto datu pilnīgums un pareizība

1.   NCB īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo pamatnostādni sniedzamo datu pilnīgumu un pareizību pirms to nosūtīšanas ECB. Tām jāveic vismaz V pielikumā minētās pilnīguma pārbaudes un VI pielikumā minētās pareizības pārbaudes.

2.   Katra NCB izmanto atbilstošos CIS 2 datus, lai iegūtu datus par euro banknošu nacionālo neto emisiju. Tad pirms CIS 2 datu nosūtīšanas ECB katra NCB šos datus saskaņo ar grāmatvedības datiem.

3.   ECB nodrošina, lai pirms datu saglabāšanas CIS 2 centrālajā datubāzē CIS 2 tiktu veiktas V un VI pielikumā minētās pilnīguma un pareizības pārbaudes.

4.   ECB pārbauda datus par euro banknošu nacionālo neto emisiju, ko NCB atbilstoši 2. punktam saskaņojušas ar grāmatvedības datiem un nosūtījušas CIS 2, un par jebkuru neatbilstību apspriežas ar attiecīgo NCB.

5.   Ja NCB konstatē jebkādu neatbilstību CIS 2 datos pēc šo datu nosūtīšanas ECB, šī NCB, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu, bez liekas kavēšanās nosūta ECB koriģētus datus.

8. pants

Piekļuve CIS 2

1.   Saņemot rakstisku pieprasījumu un pēc atsevišķa līguma noslēgšanas, kā aprakstīts 2. punktā, ECB piešķir piekļuvi CIS 2: i) ne vairāk kā četriem individuāliem lietotājiem katrai NCB, katrai topošajai Eurosistēmas NCB un Eiropas Komisijai kā atbilstošai trešai personai un ii) vienam individuālam lietotājam visām citām atbilstošajām trešām personām. Jebkuram atbilstošas trešās personas lietotājam piešķirtā piekļuve ir ierobežota un attiecas tikai uz datiem par euro monētām, un to piešķir 2009. gada 1. ceturksnī. ECB pamatoti apsver rakstiskus lūgumus piešķirt CIS 2 piekļuvi papildu individuāliem lietotājiem atkarībā no pieejamības un jaudas.

2.   Atbildība par individuālo lietotāju tehnisko pārvaldību noteikta atsevišķos līgumos: i) starp ECB un NCB par šīs NCB individuāliem lietotājiem un atbilstošo trešo personu individuāliem lietotājiem attiecīgās NCB dalībvalsts jurisdikcijā; ii) starp ECB un topošo Eurosistēmas NCB par šīs NCB individuāliem lietotājiem un iii) starp ECB un Eiropas Komisiju par tās individuāliem lietotājiem. Šajos līgumos ECB var arī iekļaut atsauces uz lietotāju pārvaldības pasākumiem, drošības standartiem un licencēšanas nosacījumiem, kas piemērojami CIS 2.

9. pants

Automātiski paziņojumi par datu notikumiem

ECB nodrošina, lai CIS 2, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu, nosūta automātiskus paziņojumus par datu notikumiem tām NCB, kas lūgušas tām nosūtīt šādus automātiskus paziņojumus.

10. pants

CIS 2 datu nosūtīšana NCB

1.   NCB, kuras vēlas saņemt un glabāt visu NCB un topošo Eurosistēmas NCB CIS 2 datus savās vietējās lietojumprogrammās ārpus CIS 2, nosūta ECB rakstisku pieprasījumu par regulāru automātisku šādu datu saņemšanu no CIS 2.

2.   ECB nodrošina, lai CIS 2 nosūtītu datus NCB, kas pieprasījušas 1. punktā norādīto pakalpojumu, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu.

11. pants

Valdes uzdevumi

1.   Valde ir atbildīga par CIS 2 ikdienas darbības pārvaldību.

2.   Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.3. pantu Valdei piešķirtas pilnvaras:

a)

izdarīt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos un CIS 2 pārraides mehānisma specifikācijās pēc tam, kad uzklausīts Banknošu komitejas un Informācijas tehnoloģiju komitejas viedoklis; un

b)

mainīt šajā pamatnostādnē noteiktos datumus, kad dati tiek nosūtīti pirmo reizi, ja Padome pieņem lēmumu kādai NCB pagarināt pārejas periodu BRF īstenošanai pēc tam, kad ņemts vērā Banknošu komitejas viedoklis.

3.   Valde bez liekas kavēšanās paziņo Padomei par jebkuriem grozījumiem, kas veikti saskaņā ar 2. punktu, un ievēro jebkuru lēmumu, ko šajā sakarā pieņem Padome.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī.

13. pants

Adresāti

Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 11. septembrī

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 207, 28.7.2006., 39. lpp.

(3)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 348, 11.12.2006., 1. lpp.

(5)  Publicēts ECB interneta lapā 2006. gada janvārī.


I PIELIKUMS

Euro banknošu datu posteņi

1. DAĻA

Euro banknošu datu sniegšanas shēma

Datu posteņi

 

 

Datu posteņa numurs un nosaukums

Kopējais banknošu skaits

Sēriju/variantu dalījums

Nominālvērtību dalījums

ECI banku dalījums (1)

“No NCB” dalījumā

“Uz NCB” dalījumā

“Krājumi, no kuriem tiek piegādāts” dalījumā (2)

“Krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” dalījumā (3)

Kvalitātes dalījums (4)

“Attiecināts uz izgatavošanas gadu” dalījumā (5)

Plānošanas dalījums (6)

Datu avots

1.   

Kumulatīvie datu posteņi

1.1.

Izgatavotās banknotes

 

 

 

 

NCB

1.2.

Banknotes, kuras iznīcinātas banknošu šķirošanas iekārtā

 

 

 

1.3.

Banknotes, kuras iznīcinātas ārpus banknošu šķirošanas iekārtas

 

 

 

2.   

Banknošu krājumu datu posteņi

A)   

Krājumi Eurosistēmas turējumā

2.1.

Eurosistēmas jauno banknošu stratēģiskie krājumi

 

 

 

 

NCB

2.2.

Eurosistēmas derīgo banknošu stratēģiskie krājumi

 

 

 

2.3.

Jauno banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

 

 

 

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

 

 (7)

 

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai paredzēto) banknošu krājumi NCB turējumā

 

 

 

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

 

 (7)

 

B)   

Krājumi NHTO banku turējumā

2.7.

Jauno banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

 

 

 

 

NHTO bankas

2.8.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

 

 (7)

 

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi NHTO banku turējumā

 

 

 

2.10.

Neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā

 

 (7)

 

C)   

Krājumi ECI banku turējumā

2.11.

Jauno banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

 

 

 

 

 

ECI bankas

2.12.

Derīgo banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

 

 (7)

 

 

2.13.

Nederīgo banknošu krājumi ECI banku turējumā

 

 

 

 

2.14.

Neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā

 

 (7)

 

 

2.15.

Ceļā uz vai no ECI bankām esošo banknošu apgādes krājumi

 

 (7)

 

 

D)   

Salīdzinošie datu posteņi

2.16.

Pārvešanai iezīmētie Eurosistēmas stratēģiskie krājumi

 

 

 

 

Piegādātāja NCB

2.17.

Pārvešanai iezīmētie apgādes krājumi

 

 (7)

 

2.18.

Saņemšanai iezīmētie Eurosistēmas stratēģiskie krājumi

 

 

 

Saņēmēja NCB

2.19.

Saņemšanai iezīmētie apgādes krājumi

 

 (7)

 

3.   

Darbības datu posteņi

A)   

NCB darbība

3.1.

NCB emitētās banknotes

 

 (7)

 

 

NCB

3.2.

Banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām

 

 (7)

 

3.3.

Banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām

 

 (7)

 

 

 

3.4.

NCB atpakaļ nodotās banknotes

 

 (7)

 

 

3.5.

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB

 

 (7)

 

3.6.

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB

 

 (7)

 

 

 

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

 

 

 

 

3.8.

NCB par nederīgām atzītās banknotes

 

 

 

B)   

NHTO banku darbība

3.9.

NHTO bankās apgrozībā laistās banknotes

 

 (7)

 

 

NHTO bankas

3.10.

NHTO bankām atpakaļ nodotās banknotes

 

 (7)

 

3.11.

NHTO bankās apstrādātās banknotes

 

 

 

3.12.

NHTO banku par nederīgām atzītās banknotes

 

 

 

C)   

ECI banku darbība

3.13.

ECI banku apgrozībā laistās banknotes

 

 (7)

 

 

 

ECI bankas

3.14.

ECI bankām atpakaļ nodotās banknotes

 

 (7)

 

 

3.15.

ECI banku apstrādātās banknotes

 

 

 

 

3.16.

ECI banku par nederīgām atzītās banknotes

 

 

 

 

NCB, ECI bankas

4.   

Banknošu aprites datu posteņi

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā NCB

4.2.

Banknošu pārvešana

 

 (7)

 

 

Saņēmēja NCB

 

 

 

 

 

Atbildīgā/piegādātāja NCB

4.3.

Banknošu saņemšana

 

 (7)

 

 

Atbildīgā/piegādātāja NCB

 

 

 

 

Saņēmēja NCB

5.   

Topošo Eurosistēmas NCB datu posteņi

5.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

 

 

 

 

Topošā Eurosistēmas NCB

5.2.

Priekšpiegāde

 

 

 

5.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

 

 

 

Atbilstošie darījumu partneri, kas saņēmuši priekšpiegādi

2. DAĻA

Euro banknošu datu posteņu specifikācija

Visos datu posteņos NCB un topošās Eurosistēmas NCB sniedz datus par skaitu kā veselus skaitļus neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi.

1.   

Kumulatīvie datu posteņi

Kumulatīvie dati ir dati, kas apkopoti par visiem pārskata periodiem no pirmās piegādes no spiestuves pirms jaunas sērijas, varianta vai nominālvērtības ieviešanas līdz pārskata perioda beigām.

1.1.

Izgatavotās banknotes

Banknotes, kuras: i) ražotas saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu; ii) piegādātas NCB AK vai ESK un iii) reģistrētas NCB skaidrās naudas pārvaldības sistēmā (8). Banknotes, kuras nodotas NHTO bankām un ECI bankām vai ir to turējumā, t. sk. iznīcinātās banknotes (1.2. un 1.3. datu postenis), paliek daļa no NCB izgatavotajām banknotēm.

1.2.

Banknotes, kuras iznīcinātas banknošu šķirošanas iekārtā

Izgatavotās banknotes, kuras pēc autentiskuma pārbaudes un šķirošanas pēc derīguma NCB vai NCB vārdā iznīcina banknošu šķirošanas iekārtā ar integrētu papīra smalcinātāju.

1.3.

Banknotes, kuras iznīcinātas ārpus banknošu šķirošanas iekārtas

Izgatavotās banknotes, kuras pēc autentiskuma pārbaudes un šķirošanas pēc derīguma NCB vai NCB vārdā iznīcina citā veidā, nevis banknošu šķirošanas iekārtā ar integrētu papīra smalcinātāju, piemēram, bojātas banknotes vai banknotes, kuras kāda iemesla dēļ noraidītas banknošu šķirošanas iekārtās. Šajos datos neiekļauj banknotes, kuras iznīcinātas banknošu šķirošanas iekārtā (1.2. datu postenis).

2.   

Banknošu krājumu datu posteņi

Šie datu posteņi ietver datus par krājumiem un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām.

A)   

Krājumi Eurosistēmas turējumā

2.1.

Eurosistēmas jauno banknošu stratēģiskie krājumi

Jaunās banknotes, kuras veido ESK daļu un kuras ECB vārdā ir NCB turējumā.

2.2.

Eurosistēmas derīgo banknošu stratēģiskie krājumi

Derīgās banknotes, kuras veido ESK daļu un kuras ECB vārdā ir NCB turējumā.

2.3.

Jauno banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

Jaunās banknotes, kuras pieder NCB AK un kuras ir NCB turējumā (galvenajā birojā un/vai filiālēs). Šajā rādītājā nav iekļautas jaunās banknotes, kuras ir ESK daļa.

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

Derīgās banknotes, kuras pieder NCB AK un kuras ir NCB turējumā (galvenajā birojā un/vai filiālēs). Šajā rādītājā nav iekļautas derīgās banknotes, kuras ir ESK daļa.

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai paredzēto) banknošu krājumi NCB turējumā

Nederīgās banknotes NCB turējumā, kuras vēl nav iznīcinātas.

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

Banknotes NCB turējumā, kurām NCB vēl nav veikusi autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli. Banknotes, kurām NHTO bankas, ECI bankas vai citas kredītiestādes vai specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma un kuras pēc tam nodotas atpakaļ NCB, ietilpst šajā datu postenī līdz laikam, kad NCB veikusi to apstrādi.

B)   

Krājumi NHTO banku turējumā

Šie datu posteņi attiecas uz NHTO sistēmu, ko NCB var izveidot savā jurisdikcijā. Datus, ko ievāc no atsevišķām NHTO bankām, NCB sniedz apkopojumā par visām NHTO bankām. Šie krājumi netiek iekļauti apgrozībā esošajās banknotēs.

2.7.

Jauno banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

Jaunās banknotes, kuras pārvestas no NCB, NHTO banku turējumā.

2.8.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

Derīgās banknotes, kuras pārvestas no NCB vai izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ un kuras NHTO bankas atzinušas par derīgām saskaņā ar BRF, NHTO banku turējumā.

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi NHTO banku turējumā

Banknotes, kuras NHTO bankas atzinušas par nederīgām saskaņā ar BRF, NHTO banku turējumā.

2.10.

Neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā

Banknotes NHTO banku turējumā, kurām NHTO bankas nav veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma.

C)   

Krājumi ECI banku turējumā

Šie datu posteņi attiecas uz ECI programmu. Šie krājumi netiek iekļauti apgrozībā esošajās banknotēs.

2.11.

Jauno banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

Jaunās banknotes, kuras pārvestas no NCB, ECI banku turējumā.

2.12.

Derīgo banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

Derīgās banknotes, kuras pārvestas no NCB vai izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ un kuras ECI bankas atzinušas par derīgām saskaņā ar BRF, ECI banku turējumā.

2.13.

Nederīgo banknošu krājumi ECI banku turējumā

Banknotes, kuras ECI bankas atzinušas par nederīgām saskaņā ar BRF, ECI banku turējumā.

2.14.

Neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā

Banknotes ECI banku turējumā, kurām ECI bankas nav veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma.

2.15.

Ceļā uz vai no ECI bankām esošo banknošu apgādes krājumi

Banknotes, kuras NCB piegādājusi ECI bankai (vai naudas pārvadājumu sabiedrībai, kas darbojas ECI bankas vārdā) un kas pārskata perioda beigās vēl ir ceļā uz ECI bankas telpām, un jebkuras banknotes, kuras NCB jāsaņem no ECI bankas (vai no naudas pārvadājumu sabiedrības, kas darbojas ECI bankas vārdā) un kuras pārskata perioda beigās vēl ir ceļā, t. i., vairs nav ECI bankas telpās, bet vēl nav sasniegušas NCB telpas.

D)   

Salīdzinošie datu posteņi

2.16.

Pārvešanai iezīmētie Eurosistēmas stratēģiskie krājumi

Jaunas un derīgas banknotes, kuras ietilpst ESK, NCB turējumā, kuras rezervētas pārvešanai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu un banknošu krājumu pārvaldību. NCB var pārvest šīs banknotes uz vienas vai vairāku citu NCB AK vai ESK vai uz saviem AK. Līdz banknošu fiziskai pārvešanai tās ietilpst jaunu vai derīgu banknošu ESK NCB turējumā (2.1. vai 2.2. datu postenis).

2.17.

Pārvešanai iezīmētie apgādes krājumi

Jaunas un derīgas banknotes, kuras ietilpst NCB AK un rezervētas pārvešanai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu un banknošu krājumu pārvaldību. NCB var pārvest šīs banknotes uz vienas vai vairāku citu NCB AK vai ESK vai uz ESK NCB turējumā. Līdz banknošu fiziskai pārvešanai tās ietilpst jaunu vai derīgu banknošu AK (2.3. vai 2.4. datu postenis).

2.18.

Saņemšanai iezīmētie Eurosistēmas stratēģiskie krājumi

Jaunas un derīgas banknotes, kuras uz NCB (kā saņēmējas NCB) turētajiem ESK jāpārved vienai vai vairākām citām NCB vai spiestuvei vai kuras jāpārved no pašas NCB AK saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu un banknošu krājumu pārvaldību.

2.19.

Saņemšanai iezīmētie apgādes krājumi

Jaunas un derīgas banknotes, kuras uz NCB (kā saņēmējas NCB) turētajiem AK jāpārved vienai vai vairākām citām NCB vai spiestuvei vai kuras jāpārved no pašas NCB ESK saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu un banknošu krājumu pārvaldību.

3.   

Darbības datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu.

A)   

NCB darbība

3.1.

NCB emitētās banknotes

Jaunas un derīgas banknotes, kuras no NCB saņēmušas trešās personas, neatkarīgi no tā, vai šo banknošu vērtība tiek atskaitīta no klienta konta vai ne. Šajā datu postenī neietver NHTO bankām (3.2. datu postenis) un ECI bankām (3.3. datu postenis) nodotās banknotes.

3.2.

Banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām

Jaunas un derīgas banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām.

3.3.

Banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām

Jaunas un derīgas banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām.

3.4.

NCB atpakaļ nodotās banknotes

Banknotes, kuras izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ NCB neatkarīgi no tā, vai šo banknošu vērtība tiek ieskaitīta klienta kontā vai ne. Šajā datu postenī neietver banknotes, kuras NCB nodod NHTO bankas (3.5. datu postenis) vai ECI bankas (3.6. datu postenis).

3.5.

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB.

3.6.

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB.

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

Banknotes, kurām NCB veikusi autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli.

Šie dati ietver iepriekšējā perioda neapstrādāto banknošu krājumus (2.6. datu postenis) + no apgrozības izņemtās un atpakaļ nodotās banknotes (3.4. datu postenis) + banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB (3.5. datu postenis), + banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB (3.6. datu postenis), + no citām NCB saņemtās neapstrādātās banknotes (4.3. datu posteņa apakšgrupa) – citām NCB nodotās neapstrādātās banknotes (4.2. datu posteņa apakšgrupa) – pašreizējā pārskata perioda neapstrādāto banknošu krājumi (2.6. datu postenis).

3.8.

NCB par nederīgām atzītās banknotes

Banknotes, kuras NCB apstrādājusi un atzinusi par nederīgām saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi NCB.

B)   

NHTO banku darbība

3.9.

NHTO banku apgrozībā laistās banknotes

Banknotes, kuras apgrozībā laidušas NHTO bankas, t. i., no NHTO bankām saņemto banknošu kopapjoms.

3.10.

NHTO bankām atpakaļ nodotās banknotes

Banknotes, kuras no apgrozības izņemtas un nodotas atpakaļ NHTO bankām, t. i., kopējais atlikums NHTO bankās.

3.11.

NHTO banku apstrādātās banknotes

Banknotes, kurām NHTO bankas veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli saskaņā ar BRF.

Šie dati ietver iepriekšējā pārskata perioda neapstrādātās banknotes (2.10. datu postenis) + banknotes, kuras nodotas atpakaļ NHTO bankām (3.10. datu postenis), – neapstrādātās banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB, – pašreizējā pārskata perioda neapstrādāto banknošu krājumi (2.10. datu postenis).

3.12.

NHTO banku par nederīgām atzītās banknotes

Banknotes, kuras NHTO bankas apstrādājušas un atzinušas par nederīgām saskaņā ar BRF.

C)   

ECI banku darbība

3.13.

ECI banku apgrozībā laistās banknotes

Banknotes, kuras apgrozībā laidušas ECI bankas, t. i., no ECI bankām saņemto banknošu kopapjoms.

3.14.

ECI bankām atpakaļ nodotās banknotes

Banknotes, kuras izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ ECI bankai, t. i., kopējais atlikums ECI bankās.

3.15.

ECI banku apstrādātās banknotes

Banknotes, kurām ECI bankas veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli saskaņā ar BRF.

Šie dati ietver iepriekšējā pārskata perioda neapstrādātās banknotes (2.14. datu postenis) + banknotes, kuras nodotas atpakaļ ECI bankai (3.14. datu postenis), – pašreizējā pārskata perioda neapstrādātās banknotes (2.14. datu postenis).

3.16.

ECI banku par nederīgām atzītās banknotes

Banknotes, kuras ECI bankas apstrādājušas un atzinušas par nederīgām saskaņā ar BRF.

4.   

Banknošu aprites datu posteņi

Šie datu posteņi ietver plūsmu datus un tāpēc aptver visu pārskata periodu.

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

Jaunās banknotes, kuras ražotas saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu un kuras nogādātas no spiestuves uz NCB (kas ir par ražošanu atbildīgā NCB) vai ar NCB (kas ir par ražošanu atbildīgā NCB) starpniecību – uz citu NCB.

4.2.

Banknošu pārvešana

Banknotes, kuras NCB nodevusi jebkurai citai NCB vai kuras NCB iekšēji pārvietojusi no NCB pašas turētajiem AK uz ESK vai otrādi.

4.3.

Banknošu saņemšana

Banknotes, kuras NCB saņēmusi no jebkuras citas NCB vai kuras NCB iekšēji pārvietojusi no NCB pašas turētajiem AK uz ESK vai otrādi.

5.   

Topošo Eurosistēmas NCB datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

5.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

Euro banknotes topošo Eurosistēmas NCB turējumā skaidrās naudas ieviešanai.

5.2.

Priekšpiegāde

Euro banknotes, kuras topošā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes laikā piegādājusi atbilstošiem darījuma partneriem, kuri izpildījuši prasības euro banknošu saņemšanai priekšpiegādei pirms skaidrās naudas ieviešanas saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9.

5.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

Euro banknotes, kuras atbilstošie darījuma partneri priekšpiegādē piegādājuši profesionālām trešām personām saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9 un kuras šīs profesionālās trešās personas tur savās telpās pirms skaidrās naudas ieviešanas.

3. DAĻA

CIS 2 grāmatošanas noteikumi euro banknošu apritei

1.   Ievads

Šajā daļā izklāstīti kopīgie grāmatošanas noteikumi par banknošu piegādi no spiestuvēm, pārvietošanu starp NCB un starp dažādiem krājumu veidiem vienā un tajā pašā NCB, lai nodrošinātu datu konsekvenci CIS 2. Topošajām Eurosistēmas NCB šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis.

2.   Darījuma veidi

Banknošu apritē izšķir četrus darījuma veidus:

1. darījuma veids (tiešā piegāde): jaunu banknošu tieša piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB, kas vienlaikus ir saņēmēja NCB,

2. darījuma veids (netiešā piegāde bez pagaidu uzglabāšanas): jaunu banknošu netieša piegāde no spiestuves ar atbildīgās NCB starpniecību citai NCB. Banknotes saņēmējai NCB piegādā atbildīgā NCB bez pagaidu uzglabāšanas atbildīgajā NCB,

3. darījuma veids (netiešā piegāde ar pagaidu uzglabāšanu): jaunu banknošu netieša piegāde no spiestuves ar atbildīgās NCB starpniecību citai NCB. Banknotes vismaz vienu dienu uzglabā atbildīgajā NCB, pirms atbildīgā NCB tās piegādā saņēmējai NCB,

4. darījuma veids (pārvešana): (jaunu, derīgu, neapstrādātu vai nederīgu) banknošu krājumu pārvietošana starp i) divām dažādām NCB (piegādātāju un saņēmēju NCB) ar krājuma veida maiņu vai bez (AK/ESK) vai ii) starp dažādiem krājumu veidiem vienā NCB.

3.   Banknošu aprites datu saskaņošana

Abas banknošu apritē iesaistītās NCB, ja nepieciešams, divpusēji precizē sniedzamo datu apjomu un dalījumu.

Lai saskaņotu piegādātājas un saņēmējas NCB grāmatojumus, katru banknošu kustību piegādātāja un saņēmēja NCB grāmato tikai pēc tās pabeigšanas, t. i., kad saņēmēja NCB apstiprinājusi banknošu saņemšanu un reģistrējusi tās vietējā skaidrās naudas pārvaldības sistēmā. Ja banknotes tiek saņemtas pēdējās mēneša darbdienas vēlā vakarā un attiecīgajā dienā tās nav iespējams reģistrēt saņēmējas NCB skaidrās naudas pārvaldības sistēmā, piegādātāja un saņēmēja NCB divpusēji vienojas, vai banknošu kustību reģistrēt šajā vai nākamajā mēnesī.

4.   Banknošu iezīmēšana banknošu aprites nolūkā

CIS 2 vajadzībām periods saistībā ar iezīmēšanu ir mēnešu skaits, kas jāņem vērā, nosakot banknošu krājumus, kuri iezīmēti kā rezervēti nodošanai vai iezīmēti kā paredzēti saņemšanai. Gaidot piegādes no spiestuvēm saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu, tiek veikts grāmatojums postenī “krājumi, kas iezīmēti saņemšanai”, pat ja šīs banknotes vēl nav izgatavotas un vēl iespējami neparedzēti notikumi, kas var aizkavēt vai citādi ietekmēt to piegādi. Perioda ilgumu nosaka ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu krājumu pārvaldību.

5.   Grāmatošanas noteikumi

Tālāk tabulās “+” norāda, ka CIS 2 grāmatots palielinājums, un “–” norāda, ka grāmatots samazinājums.

5.1.   Grāmatošanas noteikumi 1. darījuma veidam

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegāde ESK

Piegāde AK

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Pēc piegādes no spiestuves

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Pēc piegādes no spiestuves

1.1.

Izgatavotās banknotes

 

+

 

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

 

+

 

 

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

 

 

 

+

2.18.

ESK, kas iezīmēti saņemšanai

+ (9)

 

 

2.19.

AK, kas iezīmēti saņemšanai

 

 

+ (9)

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

 

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK

 

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK

5.2.   Grāmatošanas noteikumi 2. darījuma veidam

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegāde ESK

Piegāde AK

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Pēc piegādes no spiestuves/atbildīgā NCB saņēmējai NCB

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Saņemot no atbildīgās NCB

Pēc piegādes no spiestuves/atbildīgā NCB saņēmējai NCB

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

 

 

+

 

 

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

 

 

+

 

 

 

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

 

 

 

 

 

+

2.18.

ESK, kas iezīmēti saņemšanai

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

AK, kas iezīmēti saņemšanai

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK krājumi

 

 

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK

 

 

4.2.

Banknošu pārvešana

+

uz

NCB = saņēmēja NCB, krājumi,

no kuriem tiek piegādāts = saražotās banknotes,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK,

kvalitāte = jaunas,

plānošana = plānota

 

 

+

uz

NCB = saņēmēja NCB,

krājumi, no kuriem tiek piegādāts = saražotās banknotes,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK,

kvalitāte = jaunas,

plānošana = plānota

 

 

4.3.

Banknošu saņemšana

 

 

+

no

NCB = atbildīgā NCB,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK,

kvalitāte = jaunas

 

 

+

no

NCB = atbildīgā NCB,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK,

kvalitāte = jaunas

Par mēnesi, kurā notikusi piegāde no spiestuves saņēmējai NCB, pirmkārt, uzrāda, ka spiestuve izpildījusi piegādes pienākumu pret atbildīgo NCB, sniedzot datus 4.1. postenī (“jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB”). Otrkārt, jauno banknošu pārvedumu no atbildīgās NCB saņēmējai NCB uzrāda, sniedzot datus 4.2. postenī (“banknošu pārvešana”).

5.3.   Grāmatošanas noteikumi 3. darījuma veidam, ja piegādes mērķis ir ESK

Datu posteņa numurs un nosaukums

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Pēc piegādes no spiestuves uz atbildīgo NCB

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

 

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

+

 

+

2.16.

ESK, kas iezīmēti pārvešanai

+ (11)

 

 

2.18.

ESK, kas iezīmēti saņemšanai

 

+ (11)

 

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK

 

 

 

4.2.

Banknošu pārvešana

 

 

+

uz

NCB = saņēmēja NCB,

krājumi, no kuriem tiek piegādāts = saražotās banknotes,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK,

kvalitāte = jaunas,

plānošana = plānota

 

4.3.

Banknošu saņemšana

 

 

 

+

no

NCB = atbildīgā

NCB, krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = ESK,

kvalitāte = jaunas

Atšķirības starp 3. un 2. darījuma veidu CIS 2 grāmatošanas kontekstā ir: i) banknotes, kuras saņemtas no spiestuves, atbildīgā NCB grāmato kā “izgatavotās banknotes” un uz pagaidu glabāšanas laiku pievieno atbildīgās NCB ESK vai AK; un ii) pēc piegādes no spiestuves tās uz pagaidu glabāšanas laiku un iezīmēšanas perioda robežās iezīmē pārvešanai.

5.4.   Grāmatošanas noteikumi 3. darījuma veidam, ja piegādes mērķis ir AK

Datu posteņa numurs un nosaukums

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Pēc piegādes no spiestuves uz atbildīgo NCB

Saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

 

+

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

+

 

+

2.17.

AK, kas iezīmēti pārvešanai

+ (12)

 

 

2.19.

AK, kas iezīmēti saņemšanai

 

+ (12)

 

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

+

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK

 

 

 

4.2.

Banknošu pārvešana

 

 

+

uz

NCB = saņēmēja NCB,

krājumi, no kuriem tiek piegādāts = saražotās banknotes,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK,

kvalitāte = jaunas,

plānošana = paredzēta pēc saraksta

 

4.3.

Banknošu saņemšana

 

 

 

+

no

NCB = atbildīgā NCB,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK,

kvalitāte = jaunas

Atšķirības starp 3. un 2. darījuma veidu CIS 2 grāmatošanas kontekstā ir: i) banknotes, kuras saņem no spiestuves, atbildīgā NCB grāmato kā “izgatavotās banknotes” un uz pagaidu glabāšanas laiku pievieno atbildīgās NCB ESK vai AK; un ii) pēc piegādes no spiestuves tās uz pagaidu glabāšanas laiku un iezīmēšanas perioda robežās iezīmē pārvešanai.

5.5.   Grāmatošanas noteikumi 4. darījuma veidam (jaunas un derīgas banknotes)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegādātāja NCB

Saņēmēja NCB

Piegādātāja NCB

Saņēmēja NCB

Pēc lēmuma par pārvešanu

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

 

 

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

 

 

+

2.2.

Derīgo banknošu ESK

 

 

vai: –

vai: +

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

 

 

vai: –

vai: +

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi (AK) NCB turējumā

 

 

vai: –

vai: +

2.16.

ESK, kas iezīmēti nodošanai

+ (13)

 

 

2.17.

AK, kas iezīmēti nodošanai

vai: + (13)

 

vai: –

 

2.18.

ESK, kas iezīmēti saņemšanai

 

+ (13)

 

2.19.

AK, kas iezīmēti saņemšanai

 

vai: (13)

 

vai: –

4.2.

Banknošu pārvešana

 

 

+

uz NCB = saņēmēja NCB

 

4.3.

Banknošu saņemšana

 

 

 

+

no NCB = piegādātāja NCB

4.2. datu postenī (“banknošu pārvešana”) un 4.3. datu postenī (“banknošu saņemšana”) sniedz informāciju: i) par krājumiem, kas ir piegādes mērķis (ESK/AK); ii) par kvalitāti (jaunas/derīgas) un iii) par plānošanu (plānota/ad hoc).

5.6.   Grāmatošanas noteikumi 4. darījuma veidam (neapstrādātas un nederīgas banknotes)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegādātāja NCB

Saņēmēja NCB

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai paredzēto) banknošu krājumi NCB turējumā

+

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

vai: –

vai: +

4.2.

Banknošu pārvešana

+

uz

NCB = saņēmēja NCB,

krājumi, no kuriem tiek piegādāts = AK,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK,

plānošana = ad hoc

 

4.3.

Banknošu saņemšana

 

+

no

NCB = piegādātāja NCB,

krājumi, uz kuriem tiek piegādāts = AK

4.2. datu postenī (“banknošu pārvešana”) un 4.3. datu postenī (“banknošu saņemšana”) sniedz informāciju par to, vai nodotās banknotes bijušas neapstrādātas vai nederīgas.

Neapstrādātu vai nederīgu banknošu krājumu iezīmēšana netiek veikta.


(1)  Dati sniegti ECI banku dalījumā.

(2)  Tiek sniegta informācija par krājumu veidu, no kura piegādātāja NCB izsniegusi pārvestās banknotes, t. i., no ražotajām banknotēm (piegāde no spiestuves), Eurosistēmas stratēģiskajiem krājumiem (ESK) vai apgādes krājumiem (AK).

(3)  Tiek sniegta informācija, uz kādiem krājumiem banknotes tiek pārvestas saņēmējā NCB, t. i., ESK vai AK.

(4)  Tiek sniegta informācija, vai pārvestās banknotes bijušas jaunas, derīgas, neapstrādātas vai nederīgas. Ja pārvestas vairāk nekā viena kvalitātes veida banknotes, bet pārējais dalījums ir identisks, par katru kvalitātes veidu ziņo kā par atsevišķu pārvedumu.

(5)  Tiek sniegta informācija par kalendāro gadu, uz kuru ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu attiecināta ražošana. Ja piegādātās banknotes ražotas, pamatojoties uz dažādiem atsevišķiem ECB tiesību aktiem par banknošu ražošanu, no kuriem katrs attiecas uz dažādiem kalendārajiem gadiem, bet pārējais dalījums ir identisks, jāziņo par atsevišķām piegādēm.

(6)  Tiek sniegta informācija par to, vai banknošu pārvešana plānota saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu vai tā ir ad hoc piegāde.

(7)  Iestādes, kas norādītas kā datu avoti, var noteikt sēriju un variantu dalījumu, ja jaukti banknošu saiņi vai jauktas banknošu pakas, kurās ietilpst dažādas banknošu sērijas un/vai varianti, saskaņā ar statistikas metodēm.

(8)  Banknotes, kuras izgatavotas un pēc tam marķētas kā paraugi, neietver šajā datu postenī.

(9)  Noteiktajā iezīmēšanas periodā.

(10)  Noteiktajā iezīmēšanas periodā.

(11)  Noteiktajā iezīmēšanas periodā.

(12)  Noteiktajā iezīmēšanas periodā.

(13)  Noteiktajā iezīmēšanas periodā.


II PIELIKUMS

Euro monētu datu posteņi

1. DAĻA

Euro monētu datu sniegšanas shēma

Datu posteņi

 

 

Datu posteņa numurs un nosaukums

Monētu kopējais skaits

Monētu kopējā nominālvērtība

Sēriju dalījumā

Nominālvērtību dalījumā

Iestāžu dalījumā (1)

“No dalībvalsts” dalījumā

“Uz dalībvalsti” dalījumā

Datu avots

1.

Apgrozības datu posteņi

 

 

1.1.

Apgrozības monētu nacionālais neto emisiju apjoms

 

 

 

 

 

Monētu emisijas iestādes (2)

1.2.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisiju apjoms (skaits)

 

 

1.3.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisiju apjoms (vērtība)

 

 

 

2.

Monētu krājumu datu posteņi

 

2.1.

Monētu krājumi

 

 

 

 

 

 

Monētu emisijas iestādes (2)

3.

Darbības datu posteņi

 

3.1.

Sabiedrībai emitētas monētas

 

 

 

 

 

 

Monētu emisijas iestādes (2)

3.2.

No sabiedrības atpakaļ saņemtas monētas

 

 

 

 

 

 

3.3.

Apstrādātās monētas

 

 

 

 

 

 

3.4.

Par nederīgām atzītās monētas

 

 

 

 

 

 

4.

Monētu aprites datu posteņi

 

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

 

 

 

 

 

Saņēmēja dalībvalsts

Monētu emisijas iestādes (2)

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

 

 

 

 

 

Piegādātāja dalībvalsts

 

5.

Datu posteņi nacionālā bruto emisijas apjoma aprēķināšanai

 

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

 

 

 

 

 

Monētu emisijas iestādes (2)

5.2.

Apmaksāto kolekcijas monētu skaits monētu emisijas iestāžu turējumā

 

 

5.3.

Apmaksāto kolekcijas monētu vērtība monētu emisijas iestāžu turējumā

 

 

 

6.

Papildu datu posteņi

 

6.1.

Monētu pārpalikums (3)

 

 

 

 

 

Monētu emisijas iestādes (2)

6.2.

Monētu trūkums (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridiskajam emitentam (emitentiem)

 

 

 

NCB

7.

Topošo iesaistīto dalībvalstu datu posteņi

 

7.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

 

 

 

 

 

Topošā Eurosistēmas NCB un monētu emisijas trešās personas (4)

7.2.

Priekšpiegāde

 

 

 

 

 

Topošā Eurosistēmas NCB

7.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

 

 

 

 

 

Atbilstošie darījumu partneri, kas saņēmuši priekšpiegādi

2. DAĻA

Euro monētu datu posteņu specifikācija

1.3., 5.3. un 6.3. datu postenī datus sniedz par vērtību ar diviem cipariem aiz komata neatkarīgi no tā, vai skaitļi ir pozitīvi vai negatīvi. Pārējos datu posteņos datus sniedz par skaitu kā veselus skaitļus neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi.

1.   

Apgrozībā laisto monētu datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

1.1.

Monētu nacionālais neto emisijas apjoms

NCB aprēķina apgrozības monētu nacionālo neto emisijas apjomu, izmantojot šādas ekvivalentas formulas.

1. formula Nacionālais neto emisijas apjoms = sabiedrībai emitēto monētu kumulatīvais kopapjoms (3.1. kumulatīvais datu postenis) – no sabiedrības atpakaļ saņemto monētu kumulatīvais kopapjoms (3.2. kumulatīvais datu postenis).

2. formula Nacionālais neto emisijas apjoms = izgatavotās monētas – monētu piegāžu kumulatīvais kopapjoms (4.1. kumulatīvais datu postenis) + saņemto monētu kumulatīvais kopapjoms (4.2. kumulatīvais datu postenis) – izgatavotie krājumi – iznīcinātās monētas.

1.2.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisijas apjoms (skaits)

Apgrozībā laisto kolekcijas monētu kopējais skaits (visu nominālvērtību apkopojums). NCB aprēķina šo rādītāju, izmantojot tās pašas formulas mutatis mutandis, kuras izmanto 1.1. datu posteņa aprēķināšanai, neizmantojot tikai piegādāto monētu kumulatīvo kopapjomu un saņemto monētu kumulatīvo kopapjomu.

1.3.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisijas apjoms (vērtība)

Apgrozībā laisto kolekcijas monētu kopējā nominālvērtība (visu nominālvērtību apkopojums). NCB aprēķina šo rādītāju, izmantojot tās pašas formulas mutatis mutandis, kuras izmanto 1.1. datu posteņa aprēķināšanai, neizmantojot tikai piegādāto monētu kumulatīvo kopapjomu un saņemto monētu kumulatīvo kopapjomu.

2.   

Monētu krājumu datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

2.1.

Monētu krājumi

Apgrozības monētas NCB un monētu emisijas trešo personu turējumā, ja tās atrodas iesaistītajā dalībvalstī, neraugoties uz to, vai monētas i) nav izgatavotas un nav apmaksātas juridiskajam emitentam (emitentiem); ii) ir izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam (emitentiem); vai iii) ir izgatavotas un apmaksātas juridiskajam emitentam (emitentiem).

Monētu krājumi naudas kaltuvju turējumā ietver tikai tās monētas, kuras veiksmīgi izturējušas kvalitātes galapārbaudes, neraugoties uz iepakošanas vai piegādes statusu.

Tiek sniegti dati par monētu krājumiem, kuras atzītas par nederīgām, bet vēl nav iznīcinātas.

3.   

Darbības datu posteņi

Šie datu posteņi ietver plūsmu datus un tāpēc aptver visu pārskata periodu.

3.1.

Sabiedrībai emitētās monētas

Apgrozības monētas, kuras NCB un monētu emisijas trešās personas piegādājušas sabiedrībai un kuras ir apmaksātas (pārdotas sabiedrībai).

3.2.

No sabiedrības atpakaļ saņemtās monētas

Apgrozības monētas, kuras sabiedrība noguldījusi NCB un monētu emisijas trešās personās.

3.3.

Apstrādātās monētas

Apgrozības monētas, kurām NCB un monētu emisijas trešās personas veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma.

3.4.

Par nederīgām atzītās monētas

Apgrozības monētas, kuras NCB un monētu emisijas trešās personas apstrādājušas un atzinušas par nederīgām.

4.   

Monētu aprites datu posteņi

Šie datu posteņi ietver plūsmu datus un tāpēc aptver visu pārskata periodu.

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

Apgrozības monētas, kuras (topošās) iesaistītās dalībvalsts NCB un monētu emisijas trešās personas saskaņā ar nominālvērtību piegādājušas citas (topošās) iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas trešām personām.

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

Apgrozības monētas, kuras (topošās) iesaistītās dalībvalsts NCB un monētu emisijas trešās personas saskaņā ar nominālvērtību saņēmušas no citas (topošās) iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas trešām personām.

5.   

Datu posteņi nacionālā bruto emisijas apjoma aprēķināšanai

Šie datu posteņi ir krājumu dati un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām. Iesaistītajās dalībvalstīs, kurās NCB ir vienīgā monētu emisijas iestāde, 5.1. un 5.3. datu postenī iekļauto krājumu monētu nominālvērtību summa ir vienāda ar 6.3. datu postenī uzrādīto nominālvērtību.

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksātās apgrozības monētas NCB un monētu emisijas trešo personu turējumā.

5.2.

Apmaksāto kolekcijas monētu skaits monētu emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksāto kolekcijas monētu NCB un monētu emisijas trešo personu turējumā kopējais skaits.

5.3.

Apmaksāto kolekcijas monētu vērtība monētu emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksāto kolekcijas monētu NCB un monētu emisijas trešo personu turējumā kopējā nominālvērtība.

6.   

Papildu datu posteņi

Šie datu posteņi ir krājumu dati un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām.

6.1.

Monētu pārpalikums

Apgrozības monētas, kas pārsniedz noteikto maksimālo monētu krājumu apjomu valstī. Šie monētu krājumi pēc pieprasījuma ir pieejami piegādei uz citām (topošajām) iesaistītajām dalībvalstīm. Monētu krājumu maksimālo apjomu nosaka NCB, atbilstošos gadījumos sadarbībā ar juridisko emitentu.

6.2.

Monētu deficīts

Līdz noteiktam minimālajam monētu krājumu apjomam trūkstošo apgrozības monētu apjoms. Monētu krājumu minimālo apjomu nosaka NCB, atbilstošos gadījumos sadarbībā ar juridisko emitentu.

6.3.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridiskajam emitentam (emitentiem)

NCB apgrozības un kolekcijas monētu krājumi, kuri apmaksāti juridiskajam emitentam (emitentiem) neatkarīgi no to oficiālā maksāšanas līdzekļa statusa. Tie ietver krājumus, kuri apmaksāti NCB dalībvalsts juridiskajam emitentam, un krājumus, kuri saņemti no citas iesaistītās dalībvalsts saskaņā ar nominālvērtību (saņemtās monētas tiek apmaksātas piegādātājas dalībvalsts juridiskajam emitentam, bet kļūst par daļu no saņēmējas NCB apmaksātajiem krājumiem).

Šo datu posteni neietekmē saskaņā ar ražošanas vērtību piegādātās un/vai saņemtās monētas.

7.   

Topošo iesaistīto dalībvalstu datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

7.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

Euro apgrozības monētas topošās Eurosistēmas NCB un topošās iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas trešo personu turējumā skaidrās naudas ieviešanai.

7.2.

Priekšpiegāde

Euro apgrozības monētas atbilstošo darījuma partneru, kuri izpildījuši prasības euro apgrozības monētu saņemšanai priekšpiegādei pirms skaidrās naudas ieviešanas saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9, turējumā.

7.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

Euro apgrozības monētas, kuras atbilstošie darījuma partneri priekšpiegādē piegādājuši profesionālām trešām personām saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9. CIS 2 ziņošanas mērķiem šeit ietvertas arī euro monētas, kuras sabiedrībai piegādātas sākumkomplektos.

3. DAĻA

CIS 2 grāmatošanas noteikumi euro monētu apritei starp (topošajām) iesaistītajām dalībvalstīm

1.   Ievads

Šajā daļā ir izklāstīti kopīgie grāmatošanas noteikumi par monētu apriti starp iesaistītajām dalībvalstīm, īpaši starp NCB, lai nodrošinātu monētu nacionālā neto un bruto emisijas apjoma datu konsekvenci CIS 2. Tā kā monētu pārvešanā var tikt iesaistītas gan NCB/topošās Eurosistēmas NCB un monētu emisijas trešās personas, tās turpmāk kopā konsekventi tiek sauktas par “dalībvalstīm”.

Topošajām Eurosistēmas NCB šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis.

2.   Monētu aprite starp piegādātājām un saņēmējām dalībvalstīm

Attiecībā uz monētu pārvešanu starp dalībvalstīm izšķir pārvešanu saskaņā ar nominālvērtību un pārvešanu saskaņā ar ražošanas izmaksām. Abos gadījumos pārvešana starp piegādātājas dalībvalsts un saņēmējas dalībvalsts monētu emisijas iestādēm nemaina nacionālo neto emisijas apjomu.

Tālāk tabulās “+” norāda, ka CIS 2 grāmatots palielinājums, un “–” norāda, ka grāmatots samazinājums.

2.1.   Grāmatošanas noteikumi euro monētu pārvešanai saskaņā ar nominālvērtību

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegādātāja dalībvalsts

Saņēmēja dalībvalsts

2.1.

Monētu krājumi

+

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

+

 

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

 

+

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

(–)

(sk. tālāk c) piezīmi)

+

(sk. tālāk d) piezīmi)

6.3.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridiskajam emitentam (emitentiem)

(–)

(sk. tālāk c) piezīmi)

+

(sk. tālāk d) piezīmi)

a)

Piegādātājā dalībvalstī “sabiedrībai emitētās monētas” (3.1. datu postenis) un saņēmējā dalībvalstī “no sabiedrības atpakaļ saņemtas monētas” (3.2. datu postenis) nemainās.

b)

Ar “izgatavotajām” monētām saistītie konti piegādātājas dalībvalsts un saņēmējas dalībvalsts skaidrās naudas pārvaldības sistēmā nemainās (atbilstošos gadījumos).

c)

“Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā” (5.1. datu postenis) piegādātājā dalībvalstī samazinās, ja piegādātās monētas iepriekš apmaksātas juridiskajam emitentam piegādātājā dalībvalstī, vai nemainās, ja piegādātās monētas ir iepriekš izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam.

d)

“Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā” (5.1. datu postenis) saņēmējā dalībvalstī palielinās, jo saņemtās monētas ir apmaksātas monētas (t. i., apmaksātas juridiskajam emitentam piegādātājā dalībvalstī).

e)

Iepriekš minētie grāmatojumi šādi ietekmē nacionālo bruto emisijas apjomu:

piegādātājā dalībvalstī: nemainās, ja piegādātās monētas iepriekš izgatavotas un apmaksātas juridiskajam emitentam, vai palielinās, ja piegādātās monētas iepriekš izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam,

saņēmējā dalībvalstī: nemainās.

2.2.   Grāmatošanas noteikumi euro monētu apritei saskaņā ar ražošanas izmaksām

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegādātāja dalībvalsts

Saņēmēja dalībvalsts

2.1.

Monētu krājumi

+

a)

Posteņos “apgrozības monētu pārvešana un saņemšana” grāmatojums netiek veikts.

b)

Monētu aprite saskaņā ar ražošanas izmaksām neietekmē nacionālo neto emisijas apjomu piegādātājā dalībvalstī un saņēmējā dalībvalstī.

2.3.   Monētu aprites datu saskaņošana

Mutatis mutandis piemēro I pielikuma 3. daļas 3. sadaļu par banknošu aprites datu saskaņošanu.


(1)  Dati sniegti atbilstošo monētu emisijas iestāžu dalījumā, t. i., NCB, naudas kaltuve, valsts kase, norīkota valsts aģentūra un/vai norīkota privāta aģentūra.

(2)  Monētu emisijas iestādes ir NCB, naudas kaltuves, valsts kase, norīkotas valsts aģentūras un/vai norīkotas privātās aģentūras.

(3)  Datus sniedz brīvprātīgi.

(4)  Monētu emisijas trešās personas ir naudas kaltuves, valsts kase, norīkotas valsts aģentūras un norīkotas privātās aģentūras.


III PIELIKUMS

Skaidrās naudas infrastruktūras un BRF dati

Visos datu posteņos datus sniedz kā pozitīvus veselus skaitļus.

1.   

Ar NCB saistītās skaidrās naudas infrastruktūras datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

1.1.

NCB filiāļu skaits

Visas NCB filiāles, kas sniedz skaidrās naudas pakalpojumus kredītiestādēm un citiem profesionāliem klientiem.

1.2.

Glabāšanas jauda

Kopējā NCB drošas banknošu glabāšanas jauda (milj. banknošu), ko aprēķina, par pamatu ņemot EUR 20 nominālvērtību.

1.3.

Šķirošanas jauda

NCB izmantoto banknošu šķirošanas iekārtu kopējā banknošu šķirošanas jauda, t. i., kopējā maksimālā teorētiskā caurlaidspēja (tūkst. banknošu stundā), ko aprēķina, par pamatu ņemot EUR 20 nominālvērtību.

1.4.

Transportēšanas jauda

Kopējā NCB izmantotā bruņoto transportlīdzekļu transportēšanas jauda, t. i., maksimālā kravnesība (tūkst. banknošu), ko aprēķina, par pamatu ņemot EUR 20 nominālvērtību.

2.   

Vispārējās skaidrās naudas infrastruktūras un BRF datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

2.1.

Kredītiestāžu filiāļu skaits

Visas iesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestāžu filiāles, kas sniedz maza apjoma un liela apjoma skaidrās naudas pakalpojumus.

2.2.

Kredītiestāžu nomaļo filiāļu skaits

Visas kredītiestāžu filiāles, kas saskaņā ar BRF kvalificējamas kā nomaļas filiāles (1).

2.3.

Skaidrās naudas pārvadātāju skaits

Visi skaidrās naudas pārvadātāji, kas reģistrēti iesaistītajā dalībvalstī un kas pārvadā skaidro naudu (2)  (3).

2.4.

NCB nepiederošo kases centru skaits

Visi kases centri, kas reģistrēti iesaistītajā dalībvalstī un kas pieder kredītiestādēm, skaidrās naudas pārvadātājiem un citām specializētajām skaidrās naudas apstrādes iestādēm (2)  (3).

2.5.

Kredītiestāžu uzstādīto bankomātu skaits

Visi bankomāti, par kuriem atbild iesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes neatkarīgi no tā, kas veic šo bankomātu uzpildi.

2.6.

Citu bankomātu skaits

Visi bankomāti, ko uzstādījušas iesaistītajā dalībvalstī reģistrētās iestādes, kas nav kredītiestādes (piemēram, maza apjoma darījumu bankomāti vai t. s. ērtas lietošanas (convenience) bankomāti) (2).

2.7.

Kredītiestāžu uzstādīto pašapkalpošanās skaidrās naudas apstrādes iekārtu skaits

Visas kredītiestāžu uzstādītās pašapkalpošanās skaidrās naudas apstrādes iekārtas iesaistītajā dalībvalstī (1).

2.8.

Kredītiestāžu uzstādītās pašapkalpošanās skaidrās naudas iemaksas bankomātu skaits

Visas kredītiestāžu uzstādītās pašapkalpošanās skaidrās naudas iemaksas iekārtas iesaistītajā dalībvalstī (1).

2.9.

Kredītiestāžu uzstādīto operatoru apkalpoto banknošu apstrādes iekārtu skaits

Visas operatoru apkalpotās banknošu apstrādes iekārtas iesaistītajā dalībvalstī, ko kredītiestādes izmanto banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā (1).

2.10.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādīto operatoru apkalpoto atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtu skaits

Visas operatoru apkalpotās banknošu šķirošanas iekārtas iesaistītajā dalībvalstī, kuras citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes, uz kurām attiecas BRF un kuras ir reģistrētas šādā dalībvalstī, izmanto banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā.

3.   

BRF darbības datu posteņi (4)

Šie datu posteņi ir plūsmu dati un tāpēc attiecas uz visu pārskata periodu. Tos sniedz par skaitu nominālvērtību dalījumā.

3.1.

Banknošu skaits, ko kredītiestādes izsniedz klientiem atkārtotai apgrozībai

Banknotes, kuras kredītiestādes saņēmušas no klientiem un apstrādājušas atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās saskaņā ar BRF un kuras ir vai nu izsniegtas klientiem, vai vēl tiek turētas izsniegšanai klientiem.

3.2.

Banknošu skaits, ko specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes izsniedz klientiem atkārtotai apgrozībai

Banknotes, kuras citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes saņēmušas no kredītiestādēm un apstrādājušas atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās saskaņā ar BRF un kuras ir piegādātas kredītiestādēm vai tiek turētas izsniegšanai kredītiestādēm.

3.3.

Kredītiestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās apstrādāto banknošu skaits

Banknotes, kurām veikta autentiskuma pārbaude un šķirošana pēc derīguma, izmantojot iesaistītajā dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu uzstādītās operatora darbinātās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtas.

3.4.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās apstrādāto banknošu skaits

Banknotes, kurām veikta autentiskuma pārbaude un šķirošana pēc derīguma, izmantojot citu iesaistītajā dalībvalstī reģistrēto specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītās operatora darbinātās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtas.

3.5.

Kredītiestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzīto banknošu skaits

Iesaistītajā dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu uzstādītajās operatora darbinātajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzītās banknotes.

3.6.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzīto banknošu skaits

Citu iesaistītajā dalībvalstī reģistrēto specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītajās operatora darbinātajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzītās banknotes.


(1)  Visas kredītiestādes, uz kurām attiecas BRF un kuras reģistrētas iesaistītajā dalībvalstī.

(2)  Datu ziņošana ir atkarīga no to pieejamības iesaistītajā dalībvalstī. NCB informē ECB par to sniegto datu apjomu.

(3)  NCB sniedz, kā minimums, datus par kredītiestādēm un/vai skaidrās naudas pārvadātājiem, uz kuriem attiecas BRF. NCB informē ECB par sniegto datu apjomu.

(4)  Banknotes, ko atkārtoti laiž apgrozībā banku nomaļās filiāles, netiek iekļautas.


IV PIELIKUMS

ECB uzturētie CIS 2 atsauces dati un sistēmas parametri

ECB ievada atsauces datus un sistēmas parametrus, norādot to derīguma laiku. Šo informāciju redz visi NCB un topošo Eurosistēmas NCB lietotāji. Atsauces datus un sistēmas parametrus attiecībā uz euro monētām turklāt var apskatīt arī visi atbilstošo trešo personu lietotāji.

1.   

Atsauces dati

1.1.

Apstiprinātā monētu emisija

Apstiprinātais euro apgrozības monētu un euro kolekcijas monētu apjoms vērtības izteiksmē, kuru (topošā) iesaistītā dalībvalsts drīkst emitēt noteiktā kalendārajā gadā saskaņā ar atbilstošo lēmumu par monētu emisiju (1).

1.2.

Banknošu apgādes krājumu etalonlīmenis

Katras nominālvērtības un NCB AK apjoms, ko izmanto kā atsauci, plānojot gada izgatavošanas apjomus saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu krājumu pārvaldību. Turklāt katrai nominālvērtībai un NCB saistībā ar šiem apjomiem tiek ievadītas darbības robežas.

1.3.

Kapitāla atslēgas daļas

NCB daļas ECB kapitāla atslēgā, kas aprēķinātas, pamatojoties uz Lēmumu ECB/2006/21 (2), un izteiktas procentos.

2.   

Sistēmas parametri

2.1.

NCB atribūti

Informācija par: i) NHTO shēmu esamību iesaistītajās dalībvalstīs; ii) dažādām monētu emisijas iestādēm, kas darbojas iesaistītajās dalībvalstīs; iii) NCB un topošo Eurosistēmas NCB statusu attiecībā uz CIS 2 datu ziņošanas apjomu ECB; iv) to, vai NCB saņem automātiskus paziņojumus par datu notikumiem; un v) to, vai NCB saņem regulārus automātiskus CIS 2 datu sūtījumus no visām NCB un topošajām NCB.

2.2.

Attiecības starp ECI bankām un NCB

Atsevišķu ECI banku nosaukumi un norāde, kura NCB pārvalda šīs ECI bankas un piegādā tām euro banknotes.

2.3.

Sērijas/varianta/nominālvērtības statuss

Informācija par to, vai banknošu un monētu sēriju un banknošu variantu atsevišķas nominālvērtības vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (statuss “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”), ir likumīgs maksāšanas līdzeklis vai vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (statuss “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”).

2.4.

Datu posteņu atribūti

Visiem I–III pielikumā noteiktajiem datu posteņiem informācija par to: i) kāds dalījuma līmenis pastāv; ii) vai datu postenis pieder pie 1. kategorijas, 2. kategorijas vai tas ir ar notikumiem saistīts datu postenis un iii) vai datu postenim datus sniedz NCB un/vai topošā Eurosistēmas NCB.

2.5.

Ticamības pieļaujamo noviržu robežas

VI pielikumā noteiktajās pareizības pārbaudēs piemērojamo pieļaujamo noviržu specifikācija.


(1)  Atbilstošais lēmums par monētu emisiju ir ECB katru gadu pieņemtais lēmums (lēmumi) par attiecīgajā gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu, no kuriem jaunākais ir 2007. gada 23. novembra Lēmums ECB/2007/16 par 2008. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (OV L 317, 5.12.2007., 81. lpp.).

(2)  2006. gada 15. decembra Lēmums ECB/2006/21 par valstu centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (OV L 24, 31.1.2004., 1. lpp.).


V PIELIKUMS

NCB un topošo Eurosistēmas NCB nosūtīto datu pilnīguma pārbaudes

1.   Ievads

CIS 2 tiek veikta NCB un topošo Eurosistēmas NCB nosūtīto datu pilnīguma pārbaude. Tā kā datu posteņi atšķiras pēc rakstura, atsevišķi izdala, pirmkārt, 1. un 2. kategorijas datu posteņus, kuros dati tiek sniegti par katru pārskata periodu, un, otrkārt, ar notikumiem saistītos datu posteņus, kuri jāiesniedz tikai tad, ja pamatā esošais notikums rodas pārskata periodā.

CIS 2 pārbauda, vai pirmajā datu ziņojumā, ko NCB sūta par pārskata periodu, ir iekļauti visi 1. un 2. kategorijas datu posteņi, ņemot vērā sistēmas parametrus saistībā ar NCB atribūtiem un ECI banku un NCB attiecībām, kas aprakstīti IV pielikuma tabulas 2. sadaļā. Ja vismaz viens 1. kategorijas datu postenis trūkst vai ir nepilnīgs, CIS 2 nepieņem šo pirmo datu ziņojumu, un NCB šis datu ziņojums jānosūta vēlreiz. Ja 1. kategorijas datu posteņi NCB datu ziņojumā ir pilnīgi, bet trūkst vai ir nepilnīgs vismaz viens 2. kategorijas datu postenis, CIS 2 pieņem šo pirmo datu ziņojumu un saglabā centrālajā datubāzē, bet par katru nepilnīgo vai trūkstošo datu posteni interneta tiešsaistes lietojumprogrammā parādās brīdinājums. Šis brīdinājums ir redzams visiem ECB, NCB un topošo Eurosistēmas NCB lietotājiem, bet, ja tiek sniegti dati par monētām, tas redzams visiem atbilstošo trešo personu lietotājiem. Brīdinājumi ir redzami līdz laikam, kad attiecīgā NCB nosūta vienu vai vairākus koriģētus datu ziņojumus, kuros sniegti pirmajā datu ziņojumā trūkstošie dati. CIS 2 neveic ar notikumiem saistītu datu pilnīguma pārbaudes.

2.   Euro banknošu datu pilnīguma pārbaudes

Datu posteņa(-u) numurs un nosaukums

Sērijas/varianta dalījumā un nominālvērtību dalījumā

ECI banku dalījumā

Datu posteņa veids

1.1.–1.3.

Kumulatīvie datu posteņi

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

2.1.–2.6.

Krājumi Eurosistēmas turējumā

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

2.7.–2.10.

Krājumi NHTO banku turējumā

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

2.11.–2.15

Krājumi ECI banku turējumā

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

2.16.–2.19.

Salīdzinošie datu posteņi

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.1.

NCB emitētās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.2.

Banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.3.

Banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

ar notikumiem saistīts

3.4.

NCB atpakaļ nodotās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.5.

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.6.

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

ar notikumiem saistīts

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.8.

NCB par nederīgām atzītās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.9.

NHTO banku apgrozībā laistās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.10.

NHTO bankām atpakaļ nodotās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.11.

NHTO banku apstrādātās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.12.

NHTO banku par nederīgām atzītās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

3.13.

ECI banku apgrozībā laistās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

1. kategorija

3.14.

ECI bankām atpakaļ nodotās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

ar notikumiem saistīts

3.15.

ECI banku apstrādātās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

2. kategorija

3.16.

ECI banku par nederīgām atzītās banknotes

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas NCB pārvaldītās ECI bankas

2. kategorija

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

4.2.

Banknošu pārvešana

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

4.3.

Banknošu saņemšana

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

5.1.–5.3.

Topošo Eurosistēmas NCB datu posteņi

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.   Euro monētu datu pilnīguma pārbaudes

Datu posteņa(-u) numurs un nosaukums

Sēriju un nominālvērtību dalījumā

Iestāžu dalījumā

Datu posteņa veids

1.1.

Monētu nacionālais neto emisijas apjoms

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

1.2.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisijas apjoms (skaits)

2. kategorija

1.3.

Kolekcijas monētu nacionālais neto emisijas apjoms (vērtība)

2. kategorija

2.1.

Monētu krājumi

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas monētu emisijas trešās personas, no kurām NCB ievāc datus par monētu krājumiem

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” vai “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.1.

Sabiedrībai emitētās monētas

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas monētu emisijas trešās personas, no kurām NCB ievāc datus par monētu plūsmu

1. kategorija

3.2.

No sabiedrības atpakaļ saņemtās monētas

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas monētu emisijas trešās personas, no kurām NCB ievāc datus par monētu plūsmu

1. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

3.3.

Apstrādātās monētas

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas monētu emisijas trešās personas, no kurām NCB ievāc datus par monētu plūsmu

2. kategorija

3.4.

Par nederīgām atzītās monētas

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

visas monētu emisijas trešās personas, no kurām NCB ievāc datus par monētu plūsmu

2. kategorija

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vai statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vai statusu “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

2. kategorija

visas kombinācijas ar statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” vai “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

5.2.

Apmaksāto kolekcijas monētu skaits monētu emisijas iestāžu turējumā

2. kategorija

5.3.

Apmaksāto kolekcijas monētu vērtība monētu emisijas iestāžu turējumā

2. kategorija

6.1.

Monētu pārpalikums

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

ar notikumiem saistīts

6.2.

Monētu deficīts

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu

ar notikumiem saistīts

6.3.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridiskajam emitentam (emitentiem)

1. kategorija

7.1.–7.3.

Topošo iesaistīto dalībvalstu datu posteņi

visas kombinācijas ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vai statusu “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”

ar notikumiem saistīts

4.   Skaidrās naudas infrastruktūras un BRF datu pilnīguma pārbaudes

Datu posteņa numurs un nosaukums

Nominālvērtību dalījumā

Datu posteņa veids

Ar NCB saistītās skaidras naudas infrastruktūras datu posteņi

1.1.

NCB filiāļu skaits

2. kategorija

1.2.

Glabāšanas jauda

2. kategorija

1.3.

Šķirošanas jauda

2. kategorija

1.4.

Transportēšanas jauda

2. kategorija

Vispārējās skaidrās naudas infrastruktūras un BRF datu posteņi

2.1.

Kredītiestāžu filiāļu skaits

2. kategorija

2.2.

Kredītiestāžu nomaļo filiāļu skaits

ar notikumiem saistīts

2.3.

Skaidrās naudas pārvadātāju skaits

ar notikumiem saistīts

2.4.

NCB nepiederošo kases centru skaits

ar notikumiem saistīts

2.5.

Kredītiestāžu uzstādīto bankomātu skaits

2. kategorija

2.6.

Citu bankomātu skaits

ar notikumiem saistīts

2.7.

Kredītiestāžu uzstādīto pašapkalpošanās skaidrās naudas apstrādes iekārtu skaits

ar notikumiem saistīts

2.8.

Kredītiestāžu uzstādītās pašapkalpošanās skaidrās naudas iemaksas bankomātu skaits

ar notikumiem saistīts

2.9.

Kredītiestāžu uzstādīto operatoru apkalpoto banknošu apstrādes iekārtu skaits

ar notikumiem saistīts

2.10.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādīto operatoru apkalpoto atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtu skaits

ar notikumiem saistīts

BRF darbības datu posteņi

3.1.

Banknošu skaits, ko kredītiestādes izsniedz klientiem atkārtotai apgrozībai

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts

3.2.

Banknošu skaits, ko specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes izsniedz klientiem atkārtotai apgrozībai

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts

3.3.

Kredītiestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās apstrādāto banknošu skaits

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts

3.4.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās apstrādāto banknošu skaits

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts

3.5.

Kredītiestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzīto banknošu skaits

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts

3.6.

Citu specializēto skaidrās naudas apstrādes iestāžu uzstādītajās atbalsta nodaļu banknošu šķirošanas iekārtās par nederīgām atzīto banknošu skaits

visas nominālvērtības, kurām ir vismaz viena sērijas/varianta/nominālvērtības kombinācija ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu vismaz vienu mēnesi pārskata periodā

ar notikumiem saistīts


VI PIELIKUMS

NCB un topošo EurosistēmaS NCB nosūtīto datu pareizības pārbaudes

1.   Ievads

CIS 2 veic datu, kurus NCB un topošās Eurosistēmas NCB nosūta uz ECB, pareizības pārbaudi. Šīs pārbaudes iedalās obligātajās un vēlamajās pārbaudēs.

Obligātās pārbaudes ir pareizības pārbaudes, kurās nedrīkst pārkāpt pieļaujamo noviržu slieksni. Ja obligātā pārbaude nav izturēta, attiecīgie dati tiek uzskatīti par nepareiziem un CIS 2 noraida visu attiecīgās NCB nosūtīto datu ziņojumu. Pareizības pārbaudēm ar operācijas apzīmējumu “vienlīdzīgs ar” slieksnis ir 1 % (1), bet pārējām pareizības pārbaudēm – 0.

Vēlamā pārbaude ir pareizības pārbaude, kurā pieļaujamās novirzes slieksnis ir 3 %. Ja šis slieksnis tiek pārsniegts, tas neietekmē datu ziņojuma pieņemšanu CIS 2, bet interneta tiešsaistes lietojumprogrammā parādās brīdinājums par šo pareizības pārbaudi. Šis brīdinājums ir redzams visiem NCB un topošo Eurosistēmas NCB lietotājiem, un, sniedzot datus par monētām, tas ir redzams visiem atbilstošo trešo personu lietotājiem.

Pareizības pārbaudes tiek veiktas datiem par banknotēm un monētām ar likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un atsevišķi katrai sērijas un nominālvērtības kombinācijai. Banknotēm tās tiek veiktas arī katrai varianta un nominālvērtības kombinācijai, ja šādi varianti pastāv. Pareizības pārbaudes par banknošu pārvešanas datiem (5.1. un 5.2. pārbaude) un monētu pārvešanas datiem (6.6. pārbaude) tiek veiktas arī statusam “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”.

2.   Banknošu nacionālā neto emisijas apjoma pareizības pārbaude

Ja jauna sērija, variants vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli, šo datu pareizības pārbaudi veic, sākot no pirmā pārskata perioda, kurā šī sērija, variants vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis. Nacionālais neto emisijas apjoms par iepriekšējo periodu (t–1) šajā gadījumā ir 0.

2.1.   Banknošu nacionālais neto emisijas apjoms (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu t

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu (t–1)

=

 

 

3.1.

NCB emitētās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

3.9.

NHTO banku apgrozībā laistās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

3.13.

ECI banku apgrozībā laistās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

3.4.

NCB atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

3.10.

NHTO bankām atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

3.14.

ECI bankām atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Nacionālo neto emisijas apjomu saskaņā ar krājumu metodi aprēķina, kā norādīts šajā tabulā.

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu t =

 

 

1.1.

Izgatavotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

1.2.

Banknotes, kuras iznīcinātas banknošu šķirošanas iekārtā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

1.3.

Banknotes, kuras iznīcinātas ārpus banknošu šķirošanas iekārtas

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.1.

Eurosistēmas jauno banknošu stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.2.

Eurosistēmas derīgo banknošu stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.3.

Jauno banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai paredzēto) banknošu krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.7.

Jauno banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.8.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

2.10.

Neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

2.11.

Jauno banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

2.12.

Derīgo banknošu apgādes krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

2.13.

Nederīgo banknošu krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

2.14.

Neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

2.15.

Ceļā uz vai no ECI bankām esošo banknošu apgādes krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

3.   Banknošu krājumu pareizības pārbaude

Pareizības pārbaudes par banknošu krājumu datiem veic, tikai sākot ar otro pārskata periodu, kad NCB sniedz ECB CIS 2 datus.

Ja sērija, variants vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli, šo datu pareizības pārbaudi veic, tikai sākot ar otro pārskata periodu, kurā šī sērija, variants vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.

To valstu NCB, kurās nesen ieviests euro (t. i., bijušās topošās Eurosistēmas NCB), pareizības pārbaudes par banknošu krājumu datiem veic, sākot ar otro pārskata periodu pēc euro ieviešanas.

3.1.   Jaunu banknošu aprite Eurosistēmas stratēģiskajos krājumos (obligātā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

2.1.

Eurosistēmas jauno banknošu stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

2.1.

Eurosistēmas jauno banknošu stratēģiskie krājumi

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k,

kur

“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = ESK

+

Σ

4.3.

Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k,

kur

“kvalitāte” = jaunas UN “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = ESK

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k,

kur

“kvalitāte” = jaunas UN (“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = ESK vai “krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = saražotās banknotes), UN “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = ESK

Pirms jaunu ESK banknošu emisijas tās jāpārved uz emitējošās NCB AK.

3.2.   Derīgo banknošu aprite Eurosistēmas stratēģiskajos krājumos (obligātā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

2.2.

Eurosistēmas derīgo banknošu stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

2.2.

Eurosistēmas derīgo banknošu stratēģiskie krājumi

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

4.3.

Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “kvalitāte” = derīgas UN “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = ESK

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “kvalitāte” = derīgas UN “krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = ESK

Pirms derīgo ESK banknošu laišanas apgrozībā tās jāpārved uz emitējošās NCB AK.

3.3.   Jauno un derīgo banknošu apgādes krājumu aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

2.3.

Jauno banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

2.3.

Jauno banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

2.4.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NCB turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = AK

+

Σ

4.3.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas vai derīgas UN “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = AK

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur (“kvalitāte” = jaunas vai derīgas UN “krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = AK) VAI (“kvalitāte” = jaunas UN “krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = produkcija, UN “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =AK)

 

3.1.

NCB emitētās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

3.8.

NCB par nederīgām atzītās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

3.2.

Banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

3.3.

Banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k


3.4.   Neapstrādāto banknošu apgādes krājumu aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājumi NCB turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

3.4.

NCB atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

3.5.

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

3.6.

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

4.3.

Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “kvalitāte” = neapstrādātas

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, kur “kvalitāte” = neapstrādātas

Visas saņemtās neapstrādātās banknotes grāmato kā saņēmējas NCB “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = AK.

Visas pārvestās neapstrādātās banknotes grāmato kā piegādātājas NCB “krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = AK un kā “krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = AK.

3.5.   Banknošu krājumu NHTO banku turējumā aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

2.7.

Jauno banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.8.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.10.

Neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

2.7.

Jauno banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.8.

Derīgo banknošu apgādes krājumi NHTO banku turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

2.10.

Neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

3.2.

Banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO bankām

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

3.10.

NHTO bankām atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

3.5.

Banknotes, kuras NHTO bankas nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

3.9.

NHTO banku apgrozībā laistās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Šajā pamatnostādnē visas banknotes, kuras izņem no apgrozības un nodod atpakaļ NHTO bankās, iekļauj 2.10. datu postenī (neapstrādāto banknošu krājumi NHTO banku turējumā) līdz to apstrādei.

3.6.   Neapstrādāto banknošu krājumu ECI banku turējumā aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

2.14.

Neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

=

 

2.14.

Neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

 

3.15.

ECI banku apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

+

 

3.14.

ECI bankām atpakaļ nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

Šajā pamatnostādnē visas banknotes, ko izņem no apgrozības un nogādā atpakaļ ECI bankās, iekļauj 2.14. datu postenī (neapstrādāto banknošu krājumi ECI banku turējumā) līdz to apstrādei.

3.7.   Banknošu krājumu topošo Eurosistēmas NCB turējumā aprite (obligātā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

5.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

5.2.

Priekšpiegāde

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

5.1.

Likumīgā maksāšanas līdzekļa pirmsieviešanas krājumi

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

5.2.

Priekšpiegāde

t–1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

 

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves atbildīgajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

4.3.

Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

kur “no NCB” ≠ ziņotāja NCB-k

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

kur “no NCB” ≠ ziņotāja NCB-k

4.   Ar banknotēm saistītās darbības datu pareizības pārbaudes

4.1.   NCB par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

3.8.

NCB par nederīgām atzītās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k


4.2.   NHTO banku par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

3.12.

NHTO banku par nederīgām atzītās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

3.11.

NHTO banku apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k


4.3.   ECI banku par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

3.16.

ECI banku par nederīgām atzītās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

3.15.

ECI banku apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, ECI banka-m

5.   Banknošu pārvešanas pareizības pārbaudes

5.1.   Nodošana starp dažādu veidu krājumiem vienā NCB (obligātā pārbaude)

Nosacījumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

JA

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, uz NCB-m, krājumi, no kuriem tiek piegādāts-u, krājumi, uz kuriem tiek piegādāts-v, kvalitāte-x, plānošana-y,

kur NCB-k = NCB-m

TAD

4.2.

Banknošu pārvešana

t

krājumu veids-u = krājuma veids-v


5.2.   Atsevišķu banknošu nodošanu saskaņošana starp (topošajām Eurosistēmas) NCB (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

Σ

4.2.

Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, uz NCB-m, kvalitāte-n, krājumi, uz kuriem tiek piegādāts-p

=

 

4.3.

Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-m, no NCB-k, kvalitāte-n, krājumi, uz kuriem tiek piegādāts-p

NCB vai topošās Eurosistēmas NCB piegādāto banknošu apjomam jābūt vienādam ar banknošu apjomu, ko saņēmusi cita NCB vai topošā Eurosistēmas NCB.

6.   Pareizības pārbaudes par monētu datiem

6.1.   Monētu nacionālā neto emisijas apjoma norises (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

 

 

1.1.

Monētu nacionālais neto emisijas apjoms

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

=

 

 

1.1.

Monētu nacionālais neto emisijas apjoms

t–1

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

+

Σ

3.1.

Sabiedrībai emitētās monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Σ

3.2.

No sabiedrības atpakaļ saņemtas monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Šo pareizības pārbaudi veic, sākot ar otro pārskata periodu, kad NCB sniedz ECB CIS 2 datus.

Ja jauna sērija vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli, šo datu pareizības pārbaudi veic par pirmo pārskata periodu, kurā šī sērija vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis. Nacionālais neto emisijas apjoms par iepriekšējo periodu (t–1) šajā gadījumā ir 0.

6.2.   Monētu krājumu saskaņošana (obligātā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

Σ

2.1.

Monētu krājumi

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

 

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

CIS 2 vāc datus par krājumiem (2.1. datu postenis) neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav apmaksāti juridiskajam emitentam (emitentiem). Visu monētu emisijas iestāžu kopējiem krājumiem, kas ir to fiziskā turējumā iesaistītajā dalībvalstī, jābūt lielākiem vai vienādiem ar krājumiem, kas apmaksāti šīs dalībvalsts juridiskajam emitentam vai citu iesaistīto dalībvalstu juridiskajiem emitentiem.

6.3.   Kopējo apmaksāto krājumu salīdzinājums ar NCB apmaksātajiem krājumiem (obligātā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Cita informācija

 

Σ

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turējumā

t

Ziņotāja NCB-k.

Tā kā 5.1. posteņa datus ziņo kā skaitļus, atsevišķos skaitļus reizina ar attiecīgajām nominālvērtībām

+

 

5.3.

Apmaksāto kolekcijas monētu vērtība monētu emisijas iestāžu turējumā

t

Ziņotāja NCB-k

 

 

6.3.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridiskajam emitentam (emitentiem)

t

Ziņotāja NCB-k


6.4.   Monētu apstrāde (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

3.4.

Par nederīgām atzītās monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, iestāde-m

3.3.

Apstrādātas monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, iestāde-m


6.5.   Pārpalikumu un deficītu pārbaude (obligātā pārbaude)

Nosacījumi

Datu posteņa nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

JA

6.1.

Monētu pārpalikums

t

Nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

> 0

TAD

6.2.

Monētu deficīts

t

Nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Jābūt 0 vai bez ieraksta


6.6.   Atsevišķu monētu nodošanu saskaņošana starp (topošajām) iesaistītajām dalībvalstīm (vēlamā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periods

Dalījums un ziņotāja NCB

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, uz dalībvalsti-m

=

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, no dalībvalsts-k

Monētu apjomam, kuras piegādājusi viena (topošā) iesaistītā dalībvalsts, jābūt vienādam ar monētu apjomu, ko saņēmusi cita (topošā) iesaistītā dalībvalsts.


(1)  Pieļaujamā maksimālā starpība starp vienādojuma kreiso un labo pusi nedrīkst pārsniegt vienādojuma puses, kurai ir lielāka absolūtā vērtība, kas reizināta ar slieksni, absolūto vērtību. Pareizības pārbaudē tiek pārbaudīts, vai: absolūtā vērtība (“kreisā puse” – “labā puse”) ir mazāka vai vienāda ar pieļaujamo maksimālo starpību.

Piemērs:

kreisā puse = 190; labā puse = 200; slieksnis = 1 %; pieļaujamā maksimālā starpība: 200 × 1 % = 2.

Pareizības pārbaudē tiek pārbaudīts, vai: absolūtā vērtība (190 – 200) ≤ 2.

Šajā piemērā: absolūtā vērtība (190 – 200) = 10. Rezultātā pareizības pārbaude nav izturēta.


TERMINU SKAIDROJUMS

Terminu skaidrojumā definēti šīs pamatnostādnes pielikumos izmantotie tehniskie termini.

Apgādes krājumiAK” (logistical stocksLS) ir visu jauno un derīgo banknošu krājumi, kas nav ESK, ko tur NCB un šīs Pamatnostādnes izpratnē arī NHTO bankas un ECI bankas (1).

Apgrozības monētas” (circulation coins) ir euro monētas, kas saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (2) ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā euro zonā (t. i., pirmajā euro monētu sērijā, kas tika laista apgrozībā 2002. gada 1. janvārī, ietilpst šādas nominālvērtības: EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1 un EUR 2). Pie euro apgrozības monētām pieder arī īpaši apstrādātas vai īpašas kvalitātes monētas un/vai monētas īpašā iepakojumā, kā arī euro jubilejas un piemiņas apgrozības monētas. Jubilejas un piemiņas apgrozības monētas parasti veltītas kādam notikumam vai personai un tiek emitētas to nominālvērtībā ierobežotu laiku un ierobežotā daudzumā.

Banknošu nacionālais neto emisijas apjoms” (national net issuance of banknotes) ir euro banknošu apjoms, ko emitējusi un laidusi apgrozībā atsevišķa NCB kādā konkrētā brīdī (piemēram, pārskata perioda beigās), t. sk. visas euro banknotes, ko apgrozībā laidušas visas šīs valsts NHTO bankas un visas ECI bankas, ko pārrauga minētā NCB. Banknošu pārvedumi uz citām NCB vai topošajām Eurosistēmas NCB netiek ietverti. Banknošu nacionālo neto emisijas apjomu var aprēķināt, izmantojot: i) krājumu metodi, kurā lietoti tikai krājumu dati, kas attiecas uz konkrētu brīdi; vai ii) plūsmas metodi, kurā apkopoti plūsmu dati, sākot ar banknošu ieviešanas dienu līdz konkrētam brīdim (t. i., pārskata perioda beigām).

Krājumu metode: nacionālais neto emisijas apjoms = izgatavotās banknotes (1.1. datu postenis) – izgatavoto banknošu krājumi (2.1.–2.15. datu postenis) – iznīcinātās izgatavotās banknotes (1.2. un 1.3. datu postenis).

Plūsmas metode: nacionālais neto emisijas apjoms = izgatavotās banknotes, ko emitējusi NCB (t. sk. banknotes, ko apgrozībā laidušas NHTO bankas un ECI bankas) kopš to ieviešanas (3.1., 3.9. un 3.13. kumulatīvais datu postenis), – izgatavotās banknotes, kas nodotas atpakaļ NCB (t. sk. banknotes, kas nodotas atpakaļ NHTO bankām un ECI bankām) kopš to ieviešanas (3.4., 3.10. un 3.14. kumulatīvais datu postenis).

Banknošu sērija” (banknote series) ir vairāku nominālvērtību euro banknotes, kas definētas kā sērija 2003. gada 20. marta Lēmumā ECB/2003/4 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (3) vai kādā jaunākā ECB tiesību aktā (t. i., pirmajā euro banknošu sērijā, kas tika laista apgrozībā 2002. gada 1. janvārī, ietilpst šādas nominālvērtības: EUR 5, EUR 10, EUR 20, EUR 50, EUR 100, EUR 200 un EUR 500), savukārt euro banknotes, kam pārskatītas tehniskās specifikācijas vai pārstrādāts dizains (piemēram, dažādu ECB prezidentu paraksti), veido jaunu banknošu sēriju tikai tad, ja Lēmuma ECB/2003/4 grozījumos vai citā ECB tiesību aktā norādīts, ka tās ir jauna banknošu sērija.

Banknošu turēšanas pasūtījuma (notes-held-to-order) shēma” jeb “ NHTO shēma” ir shēma, ko veido atsevišķi līgumi starp NCB un dažām kredītiestādēm (NHTO bankām) NCB iesaistītajā dalībvalstī, saskaņā ar kuriem NCB: i) piegādā NHTO bankām euro banknotes, kuras tās glabā savās telpās ar mērķi laist apgrozībā; un ii) ieskaita NHTO bankām līdzekļus par euro banknotēm, kuras noguldījuši to klienti, kurām veikta autentiskuma un derīguma pārbaude, kuras tiek turētas glabāšanā un par kurām paziņots NCB. Banknotes, ko NCB nodevušas NHTO bankām, veido daļu no NCB izgatavotajām banknotēm (1.1. datu postenis). Banknotes, ko glabāšanā tur NHTO bankas, nav daļa no NCB nacionālā euro banknošu neto emisijas apjoma.

Banknotes apgrozībā” (banknotes in circulation) ir visas euro banknotes, ko emitējusi Eurosistēma un ko apgrozībā laidušas NCB kādā noteiktā laikā, un kas šīs pamatnostādnes izpratnē ietver arī banknotes, ko apgrozībā laidušas NHTO bankas un ECI bankas. To apjoms ir vienāds ar euro banknošu nacionālo neto emisiju kopapjomu. Jāatzīmē, ka jēdzienu “banknotes apgrozībā” neattiecina uz valsts līmeni, jo nav iespējams noteikt, vai vienā iesaistītajā dalībvalstī apgrozībā laistās banknotes atrodas šajā dalībvalstī vai arī tās nav no apgrozības nodotas atpakaļ kādas citas dalībvalsts NCB, NHTO bankā vai ECI bankā.

Banknotes variants” (banknote variant) banknošu sērijas robežās ir apakšsērija, ko veido vienas vai vairāku nominālvērtību euro banknotes ar uzlabotiem pretviltošanas elementiem un/vai pārstrādātu dizainu.

Derīgas banknotes” (fit banknotes) ir: i) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ NCB un ir derīgas apgrozībai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ kredītiestādēm, t. sk. NHTO bankām un ECI bankām, un kas ir derīgas apgrozībai saskaņā ar minimālajiem šķirošanas standartiem, kuri noteikti pamatnoteikumos banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā (BRF).

Eurosistēmas stratēģiskie krājumiESK” (Eurosystem Strategic StockESS) ir jaunu un derīgu euro banknošu krājums, kas tiek glabāts noteiktās NCB, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc euro banknotēm, ja to nevar nodrošināt apgādes krājumi (1).

Izgatavotās monētas” (created coins) ir euro apgrozības monētas, kuras: i) naudas kaltuvēs ražotas ar attiecīgu nacionālo pusi; ii) piegādātas iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas iestādēm un iii) reģistrētas šādu monētu emisijas iestāžu skaidrās naudas pārvaldības sistēmās. Tas mutatis mutandis attiecas uz euro kolekcijas monētām.

Jaunas banknotes” (new banknotes) ir euro banknotes, ko NCB, NHTO bankas vai ECI bankas vēl nav laidušas apgrozībā vai arī kas vēl nav priekšpiegādātas topošajām Eurosistēmas NCB.

Kases centrs” (cash centre) ir centralizēta droša vieta, kur apstrādā euro banknotes un/vai euro apgrozības monētas pēc to transportēšanas no dažādām vietām.

“Kolekcijas monētas” (collector coins) ir euro monētas, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis tikai iesaistītajā emisijas dalībvalstī un nav paredzētas apgrozībai. To nominālvērtība, attēls, izmērs un svars atšķiras no euro apgrozības monētām, lai tās būtu vieglāk atšķirt no euro apgrozības monētām. Pie kolekcijas monētām pieder arī dārgmetāla monētas (4).

Monētas apgrozībā” (coins in circulation) ir euro apgrozības monētu nacionālo neto emisiju kopapjoms (1.1. datu postenis). Jāatzīmē, ka jēdzienu “monētas apgrozībā” neattiecina uz valsts līmeni, jo nav iespējams noteikt, vai vienā iesaistītajā dalībvalstī apgrozībā laistās monētas atrodas šajā dalībvalstī un vai tās nav no apgrozības nodotas atpakaļ kādas citas iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas iestādēs. Euro kolekcijas monētas netiek iekļautas šajā kategorijā, jo tās ir likumīgs maksāšanas līdzeklis tikai emisijas dalībvalstī.

Monētu emisijas iestādes” (coin-issuing entities) ir jebkuras organizācijas, kurām valsts likumīgais euro monētu emitents uzticējis uzdevumu laist apgrozībā euro monētas, vai arī pats likumīgais emitents. Monētu emisijas iestādes var būt NCB, naudas kaltuves, valsts kase, norīkotas valsts un privātās aģentūras. Šīs monētu emisijas iestādes, izņemot NCB, sauc arī par monētu emisijas trešām personām.

Monētu sērija” (coin series) ir vairāku nominālvērtību euro monētas, kas definētas kā sērija Regulā (EK) Nr. 975/98 vai kādā jaunākā ECB tiesību aktā (t. i., pirmajā euro monētu sērijā, kas tika laista apgrozībā 2002. gada 1. janvārī, ietilpst šādas nominālvērtības: EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1 un EUR 2), savukārt euro monētas, kam pārskatītas tehniskās specifikācijas vai pārstrādāts dizains (piemēram, pārmaiņas Eiropas kartē monētas kopīgajā pusē), veido jaunu monētu sēriju tikai tad, ja Regulas (EK) Nr. 975/98 grozījumos vai citā ECB tiesību aktā noteikts, ka tās ir jauna sērija.

Nacionālais bruto emisijas apjoms” (national gross issuance) attiecībā uz euro monētām ir euro apgrozības monētas vai euro kolekcijas monētas, ko iesaistītajā dalībvalstī emitējis likumīgais euro monētu emitents (t. i., monētas, kuru nominālvērtība pārskaitīta likumīgajam emitentam), neatkarīgi no tā, vai šīs monētas tur NCB, topošā Eurosistēmas NCB, monētu emisijas trešā persona vai sabiedrība.

Apgrozības monētu nacionālais bruto emisijas apjoms = apgrozības monētu nacionālais neto emisijas apjoms (1.1. datu postenis) + apmaksātie apgrozības monētu krājumi, ko tur monētu emisijas iestādes (5.1. datu postenis), + apgrozības monētu pārvedumi kopš to ieviešanas (4.1. kumulatīvais datu postenis) – saņemtās apgrozības monētas kopš to ieviešanas (4.2. kumulatīvais datu postenis).

Kolekcijas monētu nacionālais bruto emisijas apjoms = kolekcijas monētu nacionālais neto emisijas apjoms (vērtība) (1.3. datu postenis) + kolekcijas monētu, ko tur monētu emisijas iestādes, vērtība (5.3. datu postenis).

Neapstrādātas banknotes” (unprocessed banknotes) ir: i) euro banknotes, kuras nodotas atpakaļ NCB, bet kuru autentiskums un derīgums nav pārbaudīts saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro banknotes, kuras nodotas atpakaļ kredītiestādēm, t. sk. NHTO bankām un ECI bankām, bet kuru autentiskums un derīgums nav pārbaudīts saskaņā ar BRF.

Nederīgas banknotes” (unfit banknotes) ir: i) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ NCB, bet nav derīgas apgrozībai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ kredītiestādēm, t. sk. NHTO bankām un ECI bankām, bet kas nav derīgas apgrozībai saskaņā ar minimālajiem šķirošanas standartiem, kuri noteikti BRF.

Nominālvērtība” (denomination) ir uz euro banknotes vai monētas norādītā vērtība, kas banknotēm noteikta Lēmumā ECB/2003/4 vai kādā jaunākā ECB tiesību aktā, bet monētām – Regulā (EK) Nr. 975/98 vai kādā jaunākā Kopienas tiesību aktā.

Paplašinātās glabāšanas programma” (extended custodial inventory programme) jeb “ ECI programma” ir programma, kuru veido līgumi starp ECB, NCB un atsevišķām kredītiestādēm (ECI bankām) un saskaņā ar kuru NCB: i) apgādā ECI bankas ar euro banknotēm, kuras tās glabā ārpus Eiropas ar mērķi laist apgrozībā; un ii) ieskaita ECI bankām līdzekļus par euro banknotēm, kuras noguldījuši to klienti, kurām veikta autentiskuma un derīguma pārbaude, kuras tiek turētas glabāšanā un par kurām paziņots NCB. Banknotes, ko glabāšanā tur ECI bankas, t. sk. tās, kuras ir ceļā starp NCB un ECI bankām, ir pilnībā nodrošinātas līdz brīdim, kad ECI bankas tās laiž apgrozībā vai arī nodod atpakaļ NCB. Banknotes, ko NCB nodevušas ECI bankām, veido daļu no NCB saražotajām banknotēm (1.1. datu postenis). Banknotes, ko glabāšanā tur ECI bankas, nav daļa no NCB nacionālā euro banknošu neto emisijas apjoma.

Sabiedrība” (public) saistībā ar euro monētu emisiju ir visas iestādes un plašas sabiedrības pārstāvji, kas nav monētu emisijas iestādes (topošajās) iesaistītajās dalībvalstīs.

Sākumkomplekts” (starter kit) ir pakete, kuras sastāvā saskaņā ar kompetento valsts iestāžu noteikto ir euro apgrozības monētas ar dažādām nominālvērtībām un kuru izmanto, lai euro apgrozības monētas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātu plašai sabiedrībai topošajā iesaistītajā dalībvalstī.


(1)  Kā norādīts atsevišķā ECB tiesību aktā par banknošu krājumu pārvaldību.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.

(3)  OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

(4)  Monētas, kas tiek pārdotas kā ieguldījums dārgmetālos, sauc par dārgmetāla jeb ieguldījumu monētām. Tās parasti kaļ atbilstoši pieprasījumam tirgū, un tās neatšķiras ar īpašu apstrādi vai kvalitāti. Šādām monētām cenu nosaka saskaņā ar to sastāvā esošā metāla tirgus cenu, kam pievienots neliels kalšanas uzcenojums, kurā ietvertas ražošanas izmaksas, reklāmas izmaksas un neliela peļņa.


Top