Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/112/EK ( 2008. gada 16. decembris ), ar ko groza Padomes Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/68


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/112/EK

(2008. gada 16. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu un 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (3) paredzēts Kopienas mērogā saskaņot vielu un maisījumu klasificēšanu un marķēšanu. Šī regula aizstās Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (4), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (5).

(2)

Regulā Nr.(EK) Nr. 127282008 izmantota ar Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK gūtā pieredze un iekļauti vielu un maisījumi klasificēšanas un marķēšanas kritēriji saskaņā ar ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (GHS), kas starptautiskā mērogā ir pieņemta ANO struktūrā.

(3)

Daži Direktīvā 67/548/EEK un 1999/45/EK izklāstītie noteikumi par klasificēšanu un marķēšanu vienlaicīgi kalpo arī citu Kopienas tiesību aktu piemērošanai, piemēram, Padomes Direktīva 76/768/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (6), Padomes Direktīva 88/378/EEK (1988. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (7), Padomes Direktīva 1999/13/EK (1999. gada 11. marts) par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās (8), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (9), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos (11).

(4)

GHS kritēriju iekļaušana Kopienas tiesību aktos rada nepieciešamību ieviest jaunas bīstamības klases un kategorijas, kas tikai daļēji atbilst Direktīvā 67/548/EEK un 1999/45/EK noteiktajiem klasificēšanas un marķēšanas noteikumiem. Izvērtējums par iespējamo ietekmi, ko rada pāreja no vecās klasifikācijas un marķēšanas sistēmas uz jauno, liecina, ka, pielāgojot Direktīvās 76/768/EEK, 88/378/EEK, 2000/53/EK un 2002/96/EK iekļautās atsauces uz klasificēšanas kritērijiem jaunajai sistēmai, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, būtu jāsaglabā minēto direktīvu darbības joma.

(5)

Turklāt ir arī jāpielāgo Direktīva 76/768/EEK, lai ņemtu vērā pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (12).

(6)

Lai nodrošinātu to, ka tiek pareizi lietoti Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktie bīstamības apzīmējumi, ir lietderīgi Direktīvā 1999/13/EK atspoguļot to, ka Direktīvā 67/548/EEK riska frāze R40 ir aizstāta ar divām jaunām riska frāzēm R40 un R68.

(7)

Pāreja no klasifikācijas kritērijiem, kas iekļauti Direktīvās 67/548/EEK un 1999/45/EK, uz jaunajiem kritērijiem būtu pilnībā jāpabeidz 2015. gada 1. jūnijā. Kosmētikas, rotaļlietu, krāsu, laku, transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu, transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji ir ražotāji, importētāji vai pakārtoti lietotāji Regulas (EK) Nr. 1272/2008 nozīmē, kā arī operatori, kuru darbība ir reglamentēta Direktīvā 1999/13/EK. Viņiem visiem saskaņā ar šo direktīvu būtu jānodrošina līdzīgas pārejas termiņu iespējas tām, kādas ir paredzētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

(8)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (13) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EEK, 2000/53/EEK, 2002/96/EEK un 2004/42/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 76/768/EEK

Direktīvu 76/768/EEK groza šādi.

1)

Visā tekstā vārdu “preparāts” vai “preparāti” Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2006. gada 30. decembra redakcijas 3. panta 2. punkta nozīmē visos locījumos aizstāj ar vārdu “maisījums” vai “maisījumi” attiecīgā locījumā.

2)

Direktīvas 4.a panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj šādi:

“d)

lai panāktu atbilstību šīs direktīvas prasībām, savā teritorijā testēt sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas ar dzīvniekiem vēlākais dienā, kad šādi testi jāaizstāj ar vienu vai vairākām validētām metodēm, kas iekļautas Komisijas Regulā (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testu metodēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (14), vai šīs direktīvas IX pielikumā.

3)

Direktīvas 4.b pantu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“4.b pants

Kosmētikas līdzekļos aizliegts izmantot vielas, kas pēc klasifikācijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu (15) VI pielikuma 3. daļu ir 1.A, 1.B vai 2. kategorijas kancerogēnās, mutagēnās vai reproduktīvajai funkcijai toksiskās vielas. Šim nolūkam Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem vajadzīgos pasākumus. Vielu, kas saskaņā ar klasifikāciju ir 2. kategorijas viela, drīkst izmantot kosmētikas līdzekļos, ja Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) vielu ir novērtējusi un atzinusi par pieņemamu izmantošanai kosmētikas līdzekļos.

4)

Direktīvas 7.a panta 1. punkta h) apakšpunkta otrās daļās pēdējo teikumu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“Kvantitatīvā informācija, ko a) apakšpunktā prasīts darīt pieejamu atklātībai, ir vienīgi informācija par vielām kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētām bīstamības klasēm vai kategorijām.

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

c)

bīstamības klase 4.1.;

d)

bīstamības klase 5.1.”

5)

Direktīvas IX pielikuma pirmo teikumu aizstāj šādi:

“Šajā pielikumā ir uzskaitītas Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM) apstiprinātās alternatīvās metodes, kas atbilst šīs direktīvas prasībām un nav uzskaitītas Regulā (EK) Nr. 440/2008.”

2. pants

Grozījumi Direktīvā 88/378/EEK

Direktīvu 88/378/EEK groza šādi.

1)

Visā tekstā vārdu “preparāts” vai “preparāti” Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2006. gada 30. decembra redakcijas 3. panta 2. punkta nozīmē visos locījumos aizstāj ar vārdu “maisījums” vai “maisījumi” attiecīgā locījumā.

2)

Direktīvas II pielikuma II daļas 2. iedaļas b) apakšpunktu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“b)

rotaļlietās, kurās to darbībai būtisku iemeslu dēļ ietilpst bīstamas vielas vai maisījumi, jo īpaši materiālos un aprīkojumā, kas domāts ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, fotografēšanai vai līdzīgām nodarbēm, nedrīkst ietilpt vielas vai maisījumi, kas var kļūt ugunsnedroši, ja tie zaudē nedegošas, viegli gaistošas sastāvdaļas, šādas rotaļlietas satur maisījumus, kas ir bīstami, kā noteikts Direktīvā 67/548/EEK, vai vielas, kas atbilst jebkurai no šādām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (16) I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.

3)

Direktīvas II pielikuma II daļas 2. iedaļas b) apakšpunktu no 2015. gada 1. jūnija aizstāj šādi:

“b)

rotaļlietās, kurās to darbībai būtisku iemeslu dēļ ietilpst bīstamas vielas vai maisījumi, jo īpaši materiālos un aprīkojumā, kas domāts ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, fotografēšanai vai līdzīgām nodarbēm, nedrīkst ietilpt vielas vai maisījumi, kas var kļūt ugunsnedroši, ja tie zaudē nedegošas, viegli gaistošas sastāvdaļas, šādas rotaļlietas satur vielas vai maisījumus, kas atbilst jebkurai no šādām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (17) I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2. 131. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.

4)

Direktīvas II pielikuma II daļas 3. iedaļas 3. punkta pirmo rindkopu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“3.

Rotaļlietās nedrīkst ietilpt maisījumi, kas ir bīstami Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (18) nozīmē, vai vielas, kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

c)

bīstamības klase 4.1.;

d)

bīstamības klase 5.1.,

tādā daudzumā, kas var kaitēt to bērnu veselībai, kuri lieto šīs rotaļlietas. Jebkurā gadījumā ir stingri aizliegts rotaļlietās izmantot šādas vielas vai maisījumus, ja bīstamību paredz rotaļlietas lietojums.

5)

Direktīvas II pielikuma II daļas 3. iedaļas 3. punkta pirmo rindkopu no 2015. gada 1. jūnija aizstāj šādi:

“3.

Rotaļlietās nedrīkst ietilpt bīstamas vielas vai maisījumi, kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētām bīstamības klasēm vai kategorijām:

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

c)

bīstamības klase 4.1.;

d)

bīstamības klase 5.1.

tādā daudzumā, kas var kaitēt to bērnu veselībai, kuri lieto šīs rotaļlietas. Jebkurā gadījumā ir stingri aizliegts rotaļlietās izmantot šādas vielas vai maisījumus, ja bīstamību paredz rotaļlietas lietojums.”

6)

Direktīvas IV pielikuma 4. iedaļas nosaukumu un a) apakšpunktu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“4.   Rotaļlietas, kurās ir bīstamas vielas vai maisījumi. Ķīmijas rotaļlietas

a)

ciktāl tas nav pretrunā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 izklāstīto noteikumu piemērošanu, lietošanas pamācībās rotaļlietām, kurās ir bīstami maisījumi vai vielas, kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.,

ir jābūt brīdinājumam par šo vielu vai maisījumu bīstamību un norādījumam par drošības prasībām, kas lietotājiem jāievēro, lai novērstu iespējamās bīstamības, kas īsi jānorāda katra tipa rotaļlietām. Jāmin arī pirmā palīdzība, kas jāsniedz, ja noticis nopietns nelaimes gadījums, lietojot šā tipa rotaļlietas. Jānorāda arī, ka šīs rotaļlietas jāglabā tā, lai tām nevarētu piekļūt ļoti mazi bērni.”

7)

Direktīvas IV pielikuma 4. iedaļas nosaukumu un a) apakšpunktu no 2015. gada 1. jūnija aizstāj šādi:

“4.   Rotaļlietas, kurās ir bīstamas vielas vai maisījumi. Ķīmijas rotaļlietas

a)

ciktāl tas nav pretrunā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 izklāstīto noteikumu piemērošanu, lietošanas pamācībās rotaļlietām, kurās maisījumi vai vielas, kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.,

ir jābūt brīdinājumam par šo vielu vai maisījumu bīstamību un norādījumam par drošības prasībām, kas lietotājiem jāievēro, lai novērstu iespējamās bīstamības, kas īsi jānorāda katra tipa rotaļlietām. Jāmin arī pirmā palīdzība, kas jāsniedz, ja noticis nopietns nelaimes gadījums, lietojot šā tipa rotaļlietas. Jānorāda arī, ka šīs rotaļlietas jāglabā tā, lai tām nevarētu piekļūt ļoti mazi bērni.”.

3. pants

Grozījumi Direktīvā 1999/13/EK

Direktīvu 1999/13/EK groza šādi.

1)

Visā tekstā vārdu “preparāts” vai “preparāti” Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2006. gada 30. decembra redakcijas 3. panta 2. punkta nozīmē visos locījumos aizstāj ar vārdu “maisījums” vai “maisījumi” attiecīgā locījumā.

2)

Direktīvas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 6. punktu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“6.   Vielas vai maisījumi, ko tajos ietilpstošo GOS dēļ klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas vai maisījumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (19) un kam piešķir vai kam jābūt klāt bīstamības apzīmējumiem H340, H350, H350i, H360D vai H360F, vai riska frāzēm R45, R46, R49, R60 vai R61, iespējami īsā laikā būtu jāaizstāj, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā 7. panta 1. punktā minētās pamatnostādnes, ar mazāk kaitīgām vielām vai maisījumiem.

b)

panta 6. punktu no 2015. gada 1. jūnija aizstāj šādi:

“6.   Vielas vai maisījumi, ko tajos ietilpstošo GOS dēļ klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai funkcijai toksiskas vielas vai maisījumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (20) un kam piešķir vai kam jābūt klāt bīstamības apzīmējumiem H340, H350, H350i, H360D vai H360F, iespējami īsā laikā būtu jāaizstāj, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā 7. panta 1. punktā minētās pamatnostādnes, ar mazāk kaitīgām vielām vai maisījumiem.

c)

panta 8. punktu groza šādi:

i)

vārdus “brīdinājums par risku R40” aizstāj ar vārdiem “riska frāzes R40 un R68”;

ii)

vārdus “marķējami ar R40” aizstāj ar vārdiem “marķējami ar R40 un R68”;

iii)

vārdus “brīdinājumi par risku R40 un R68” no 2015. gada 1. jūnija aizstāj ar vārdiem “bīstamības apzīmējumi H341 un H351”;

iv)

vārdus “marķējami ar R40 vai R68” no 2015. gada 1. jūnija aizstāj ar vārdiem “bīstamības apzīmējumi H341 vai H351”;

d)

panta 9. punktā vārdus “brīdinājumiem par risku” no 2015. gada 1. jūnija aizstāj ar vārdiem “bīstamības apzīmējumiem”;

e)

panta 13. punktu groza šādi:

i)

vārdus “ar R40, R60 vai R61 marķējamai vielai” aizstāj ar vārdiem “vielai ar riska frāzi R40, R68, R60 vai R61”;

ii)

vārdus “ar R40, R68, R60 vai R61 marķējamai vielai” no 2015. gada 1. jūnija aizstāj ar vārdiem “vielai ar bīstamības apzīmējumu H341, H351, H360F vai H360D”.

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2000/53/EK

Direktīvas 2000/53/EK 2. panta 11. punktu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“11)

“bīstama viela” ir jebkura viela, kas atbilst jebkurai no šādām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (21) I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

a)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

b)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

c)

bīstamības klase 4.1.;

d)

bīstamības klase 5.1.

5. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/96/EK

Direktīvu 2002/96/EK groza šādi.

1)

Visā tekstā vārdu “preparāts” vai “preparāti” Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2006. gada 30. decembra redakcijas 3. panta 2. punkta nozīmē visos locījumos aizstāj ar vārdu “maisījums” vai “maisījumi” attiecīgā locījumā.

2)

Direktīvas 3. panta l) punktu no 2010. gada 1. decembra aizstāj šādi:

“l)

“bīstama viela vai maisījums” ir jebkurš maisījums, kas ir bīstams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (22), vai jebkura viela, kas atbilst jebkurai no šādām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (23) I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.

3)

Direktīvas 3. panta 1. punktu no 2015. gada 1. jūnija aizstāj šādi:

“l)

“bīstama viela vai maisījums” ir jebkura viela vai maisījums, kas atbilst jebkurai no šādām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (24) I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

i)

bīstamības klases 2.1. līdz 2.4., 2.6. un 2.7., 2.8. A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.1. un 2. kategorija, 2.14.1. un 2. kategorija, 2.15. A līdz F tips;

ii)

bīstamības klases 3.1. līdz 3.6., 3.7. kaitīga ietekme uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.;

iii)

bīstamības klase 4.1.;

iv)

bīstamības klase 5.1.

4.

Direktīvas II pielikuma 1. iedaļas trīspadsmito ievilkumu aizstāj šādi:

“—

detaļas, kurās ir ugunsizturīgas keramikas šķiedras, kas aprakstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā.”

6. pants

Grozījumi Direktīvā 2004/42/EK

Direktīvas 2004/42/EK 2. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktā vārdu “preparāts” aizstāj ar vārdu “maisījums”;

b)

panta 8. punktā vārdu “preparāts” aizstāj ar vārdu “maisījums”.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis pieņem un līdz 2010. gada 1. aprīlim publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai ievērotu šo direktīvu. Tās tūlīt dara zināmu Komisijai minēto aktu tekstu.

Tās piemēro minētos aktus no 2010. gada 1. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. LE MAIRE


(1)  OV C 120, 16.5.2008., 50. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 28. novembra Lēmums.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(5)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(6)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

(7)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.

(8)  OV L 85, 29.3.1999., 1. lpp.

(9)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.

(10)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

(11)  OV L 143, 30.4.2004., 87. lpp.

(12)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā versija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

(13)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(14)  OV L 142, 31.5.2008., 1. lpp.”

(15)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”

(16)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”

(17)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”

(18)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.”

(19)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”;

(20)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”;

(21)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”

(22)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(23)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”

(24)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”


Top