EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Komisijas Direktīva 2008/89/EK ( 2008. gada 24. septembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

25.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/14


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/89/EK

(2008. gada 24. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (1), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (2) ir viena no atsevišķajām direktīvām, kuras attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas pieņemta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (3). Tāpēc Direktīvas 70/156/EEK noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām piemēro Direktīvai 76/756/EEK.

(2)

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, uzlabojot mehānisko transportlīdzekļu redzamību, Direktīvā 76/756/EEK jāievieš prasība aprīkot šādus transportlīdzekļus ar speciālu dienas apgaismojumu.

(3)

Uzskata, ka jaunās tehnoloģijas, piemēram, adaptīvā priekšējā apgaismojuma sistēma (AFS) un avārijas apstāšanās signāls (ESS), labvēlīgi ietekmēs drošību uz ceļiem. Tādēļ Direktīva 76/756/EEK ir jāgroza, lai paredzētu šo ierīču uzstādīšanu.

(4)

Tādēļ, lai ņemtu vērā turpmākos ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 grozījumus (4), kuriem Kopiena savā balsojumā jau piekritusi, ir atbilstīgi Direktīvu 76/756/EEK pielāgot tehnikas attīstībai, to saskaņojot ar minēto ANO/EEK noteikumu prasībām. Skaidrības dēļ ir jāgroza Direktīvas 76/756/EEK II pielikums.

(5)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Direktīva 76/756/EEK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/756/EEK II pielikuma 1. punktu groza šādi:

“1.

Piemēro tehniskās prasības, kas izklāstītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 (5) 2., 5. un 6. punktā un to 3. līdz 11. pielikumā.

2. pants

Ja nav izpildītas Direktīvā 76/756/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu, izklāstītās prasības, dalībvalstis no 2011. gada 7. februāra jauniem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu veidiem un no 2012. gada 7. augusta jauniem citu kategoriju transportlīdzekļu veidiem nepiešķir EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 15. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 16. oktobra.

Pieņemot minētos aktus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

(3)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

(4)  OV L 135, 23.5.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 135, 23.5.2008., 1. lpp.”


Top