Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0026

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/26/EK ( 2008. gada 11. marts ), ar ko Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

OJ L 81, 20.3.2008, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 236 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/26/oj

20.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/42


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/26/EK

(2008. gada 11. marts),

ar ko Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

saskaņā ar EK Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/6/EK (4) ir paredzēts, ka noteikti pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, kas izmantojama, pieņemot vispārīgus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, inter alia, svītrojot dažus no šiem elementiem vai papildinot aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarāciju (6) par Lēmumu 2006/512/EK, lai regulatīvo kontroles procedūru piemērotu tiem jau spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, šie tiesību akti ir jāpielāgo saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām.

(4)

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt Direktīvas 2003/6/EK īstenošanai vajadzīgos pasākumus, lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos un nodrošinātu minētās direktīvas vienādu piemērošanu. Minētie pasākumi ir paredzēti, lai pielāgotu definīcijas, izstrādātu vai papildinātu minētās direktīvas noteikumus ar tehniskām procedūrām attiecībā uz iekšējās informācijas publisku izziņošanu, personām, kam ir pieeja konfidenciālai informācijai, ziņošanu attiecīgām iestādēm par vadības veiktiem aizdomīgiem darījumiem un godīgi atspoguļotu pētījumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/6/EK elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(5)

Direktīvā 2003/6/EK ir paredzēts laika ierobežojums attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām. Deklarācijā par Lēmumu 2006/512/EK Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņoja, ka Lēmumā 2006/512/EK ir piedāvāts pietiekams un uz visām jomām attiecināms risinājums Eiropas Parlamenta vēlmei kontrolēt koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu īstenošanu un ka tāpēc ieviešanas pilnvaras Komisijai būtu jāpiešķir bez laika ierobežojuma. Eiropas Parlaments un Padome turklāt paziņoja, ka tie nodrošinās, ka pēc iespējas ātrāk tiek pieņemti priekšlikumi, kuru mērķis ir atcelt noteikumus tiesību aktos, kas paredz laika ierobežojumu attiecībā uz ieviešanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Pēc regulatīvās kontroles procedūras ieviešanas būtu jāsvītro noteikumi, ar kuriem nosaka minēto ierobežojumu Direktīvā 2003/6/EK.

(6)

Komisijai būtu regulāri jāizvērtē, kā darbojas noteikumi par tai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu noteikt, vai šo pilnvaru apjoms un Komisijai izvirzītās procedūras prasības ir atbilstīgas un nodrošina efektīvu un demokrātisku pārskatatbildību.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/6/EK.

(8)

Tā kā grozījumi, ko Direktīvā 2003/6/EK izdara ar šo direktīvu, ir tehniski un attiecas vienīgi uz komitejas procedūrām, dalībvalstīm tie nav jātransponē. Tādēļ nav nepieciešams pieņemt attiecīgus noteikumus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi

Ar šo Direktīvu 2003/6/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 1. pantu groza šādi:

a)

pirmās daļas 5) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5)

“pieņemtās tirgus darbības” ir darbības, ko var var izmantot vienā vai vairākos finanšu tirgos un ko kompetentā iestāde pieņēmusi saskaņā ar pamatnostādnēm, kuras Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar 17. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

otro daļu groza šādi:

i)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 17. panta 2. punktā paredzēto procedūru”;

ii)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2)

Direktīvas 6. panta 10. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

3)

Direktīvas 8. pantu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “, kas pieņemti saskaņā ar 17. panta 2. punktā paredzēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

4)

Direktīvas 16. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Komisija saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem īstenošanas pasākumus attiecībā uz šajā pantā minētajām informācijas apmaiņas un pārrobežu pārbaužu darba procedūrām.”

5)

Direktīvas 17. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

3. un 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim un pēc tam vismaz reizi trīs gados pārskata noteikumus par tai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām un sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šo pilnvaru darbību. Ziņojumā jo īpaši izskata nepieciešamību Komisijai ierosināt šīs direktīvas grozījumus, lai nodrošinātu Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru pienācīgu darbības jomu. Atzinumam par to, vai grozījums ir vai nav nepieciešams, pievieno sīki izklāstītu pārskatu par iemesliem. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu, lai grozītu noteikumus, ar ko Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 45. lpp.

(2)  OV C 39, 23.2.2007., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 3. marta Lēmums.

(4)  OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.


Top