EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0016

Komisijas Direktīva 2008/16/EK ( 2008. gada 15. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu etofenproksu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 67 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Atcelts ar 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/16/oj

16.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/48


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/16/EK

(2008. gada 15. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu etofenproksu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdu laišanu tirgū, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (2) noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Šajā sarakstā iekļauts etofenprokss.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 etofenprokss novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 10. panta 5. un 7. punktu par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Austrija, kura 2005. gada 11. oktobrī ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Kompetentās iestādes ziņojumu ir izskatījušas dalībvalstis un Komisija. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 11. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2006. gada 21. jūnijā iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Izskatīšanā par etofenproksu neradās nekādi jautājumi vai bažas, kas būtu jāadresē Veselības un vides risku zinātniskajai komitejai.

(6)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur etofenproksu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tomēr konstatēts, ka cilvēka veselības apdraudējums ir pieļaujamā līmenī tikai tad, ja produktu lieto sezonāli vai periodiski (ne ilgāk kā trīs mēnešus gadā). Tāpēc ieteicams iekļaut etofenproksu Direktīvas 98/8/EK I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur etofenproksu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai atsaukt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu. Lai saņemtu atļauju produkta izmantošanai visu gadu, būs jāiesniedz termālās absorbcijas dati, lai pierādītu, ka produktus var lietot, neradot nepieļaujamu apdraudējumu cilvēka veselībai.

(7)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā konstatēto, un jo īpaši strādājošajiem identificēto risku, ir ieteicams noteikt, ka ar produktiem, kas satur etofenproksu un kas paredzēti izmantošanai ražošanā, jāstrādā, lietojot piemērotus aizsarglīdzekļus.

(8)

Ne visi iespējamie lietojumi ir izvērtēti Kopienas līmenī. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība vides segmentiem un populācijām, kam nav pievērsta pienācīga uzmanība Kopienas līmeņa riska novērtēšanā; tāpat, piešķirot produktu atļaujas, dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(9)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur etofenproksu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās puses varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši, lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas etofenproksu saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2010. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 15. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/70/EK (OV L 312, 30.11.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1849/2006 (OV L 355, 15.12.2006., 63. lpp.).


PIELIKUMS

Tabulā Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu “Nr. 5”:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“5

etofenprokss

3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metilpropilēteris

EK Nr.: 407-980-2

CAS Nr.: 80844-07-1

970 g/kg

2010. gada 1. februāris

2012. gada 31. janvāris

2020. gada 31. janvāris

8

Saskaņā ar 5. punktu un VI pielikumu vērtējot attiecīgā produkta atļaujas pieteikumu, dalībvalstis izvērtē lietošanas/iedarbības scenārijus un/vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Kopienas līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas produkta iedarbībai. Piešķirot produkta atļauju, dalībvalstis izvērtē riskus un pēcāk nodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim. Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā pierādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

Ņemot vērā strādājošajiem identificēto risku, produktus nevar izmantot visu gadu, ja netiek iesniegti termālās absorbcijas dati, kas pierāda, ka hroniska iedarbība nerada nepieļaujamu risku. Turklāt, produktu izmantojot ražošanai paredzētajos lietojumos, jālieto piemēroti individuālās aizsardzības līdzekļi.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top