Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0417

2008/417/EK: Padomes Lēmums ( 2008. gada 3. jūnijs ), ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

OJ L 147, 6.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/417/oj

6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/61


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 3. jūnijs),

ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

(2008/417/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 299. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Portugāle 2007. gada 30. maijā, atsaucoties uz Līguma 299. panta 2. punktu, lūdza piešķirt atkāpi no Līguma 90. panta, lai Madeirā ražotajam alum, ja alus darītavas ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, piemērotu akcīzes nodokļa likmi, kas ir mazāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (2). Par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru, nodokļa likmju samazinājumu varētu izmantot vienīgi tādā gadījumā, ja produkciju patērē uz vietas.

(2)

Pamatojot savu lūgumu, Portugāle ir paskaidrojusi, ka iespējas, ko piedāvā 4. pants Padomes Direktīvā 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (3), nav pietiekamas, lai kompensētu grūtības, kas rodas Madeiras alus darītavām to attāluma, teritorijas sadrumstalotības un mazu vietējo tirgu dēļ. Saskaņā ar minēto pantu alus darītavas, kuru ikgadējais alus produkcijas apjoms nepārsniedz 200 000 hektolitru, var izmantot pazeminātās akcīzes nodokļa likmes ar nosacījumu, ka attiecīgās likmes nav noteiktas zemākas par 50 % no valsts standarta likmes. Portugāle ir izmantojusi šo noteikumu, piemērojot 50 % samazinājumu alus darītavām, kuru gada produkcijas apjoms nepārsniedz 200 000 hektolitru. Tomēr tas nenozīmē, ka alus darītavas, kas atrodas Madeirā un kas sasniedz produkcijas apjomu, kurš minēto slieksni pārsniedz, būtu pietiekami stipras, lai stātos pretī konkurencei, ko rada alus no kontinentālās Portugāles (vai kontinentālās Eiropas). Šo alus darītavu tirgus daļu vietējā tirgū turpinātu samazināt ievestā alus izraisītā stiprā konkurence, ar kuru tām joprojām būtu jāsaskaras, jo attāluma dēļ tām rodas papildu izmaksas, kas saistītas ar vajadzību uzglabāt lielus krājumus un transportēt izejvielas, palīgmateriālus un iepakojumu no kontinentālās Portugāles. Tādējādi, pat ja tādas alus darītavas pēc 200 000 hektolitru ikgadējā produkcijas apjoma sasniegšanas netiktu uzskatītas par “mazām” atbilstīgi Direktīvas 92/83/EEK 4. pantam, tās tomēr joprojām būtu mazas salīdzinājumā ar lielajām valsts un starptautiskajām alus darītavām, ar kurām tās konkurētu. Tādēļ vietējo ražošanas uzņēmumu turpmākai izdzīvošanai ir būtiski, lai alus darītavas izmantotu pazemināto likmi gadījumā, ja to ikgadējais produkcijas apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, tomēr nepārsniegtu 300 000 hektolitru.

(3)

Portugāle tādēļ lūdz, lai tiesības uz pazemināto likmi, kas tiktu noteikta 50 % apjomā no valsts standarta likmes, attiecībā uz vietēji ražotu alu būtu pieejamas neatkarīgajām alus darītavām, kuras atrodas Madeirā un kuru ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru. Tomēr, ja ikgadējais produkcijas apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, tiesības uz pazemināto likmi attiecībā uz daudzumiem, kas pārsniedz minēto apjomu, ir piemērojamas vienīgi alum, ko patērē uz vietas Madeirā.

(4)

Rūpīga situācijas izpēte rāda, ka ir būtiski apmierināt Portugāles lūgumu, ja ir jāsaglabā alus ražošana Madeiras attālajā reģionā. Ir skaidrs, ka šajā gadījumā un ar attiecīgiem nosacījumiem nodokļa samazināšanas termiņa pagarināšana dos Madeiras alus ražošanas uzņēmumiem vienlīdzīgas iespējas ar konkurentiem kontinentālajā Portugālē un citās dalībvalstīs. Iegūtās nodokļu priekšrocības tikai kompensēs papildu izmaksas, kas obligāti rodas uzņēmuma attālās atrašanās vietas dēļ.

(5)

Lai nekaitētu vienotajam tirgum, tiesības uz pazemināto nodokļa likmi par produkciju, kuras apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, būtu jāpiemēro vienīgi alum, ko ražo un patērē uz vietas Madeirā.

(6)

Kaut arī lūgtā atkāpe no Līguma 90. panta ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka Madeiras attālā reģiona attīstība nav apdraudēta, ir jānosaka arī nodokļa samazinājuma termiņš. No otras puses, tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai vietējiem uzņēmējiem būtu nepieciešamā drošība komercdarbības attīstīšanai. Tādēļ ir lietderīgi atkāpi piešķirt uz sešu gadu laikposmu.

(7)

Turklāt būtu jāprasa sagatavot starpposma ziņojumu, lai Komisija varētu novērtēt, vai tiek izpildīti nosacījumi, ar kuriem ir pamatota šādas atkāpes piešķiršana.

(8)

Šajā lēmuma paredzētie pasākumi nedrīkstētu ierobežot Līguma 87. un 88. panta piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Līguma 90. panta, Portugālei ir atļauts alum, ko Madeiras autonomajā apgabalā ražo neatkarīgas alus darītavas, kuras atrodas norādītajā reģionā un kuru kopējais ikgadējais ražošanas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK. Par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru gadā, pazemināto likmi var izmantot vienīgi tādā gadījumā, ja produkciju patērē uz vietas Madeirā.

Termins “neatkarīga alus darītava” nozīmē alus darītavu, kura juridiski un ekonomiski ir neatkarīga no kādas citas alus darītavas un kura izmanto telpas, kas fiziski atrodas atsevišķi no citas alus darītavas telpām, un kura nedarbojas saskaņā ar licenci. Tomēr, ja sadarbojas divas vai vairākas alus darītavas un to apvienotais ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, minētās alus darītavas var uzskatīt par vienu neatkarīgu alus darītavu.

Pazeminātā akcīzes nodokļa likme, kas var būt mazāka par minimālo likmi, nav zemāka par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes Portugālei.

2. pants

Līdz 2010. gada 31. decembrim Portugāle nosūta Komisijai ziņojumu par situāciju, lai Komisija varētu novērtēt, vai vēl pastāv iemesli, ar kuriem pamatota 1. pantā paredzētā atkāpe.

3. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2013. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2008. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  Atzinums sniegts 2008. gada 11. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.

(3)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.


Top