Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 23. aprīlis), ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1565) (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Atcelts ar 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 136/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 23. aprīlis),

ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1565)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/386/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (2) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2006/679/EK (3) izklāstīta pirmā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (SITS) attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas [vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas] apakšsistēmu.

(2)

Komisijas Lēmumā 2002/731/EK (4) izklāstīta pirmā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (SITS) attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu; to atcēla un aizstāja ar Komisijas Lēmumu 2006/860/EK (5).

(3)

Ar Lēmumu 2007/153/EK tehnikas attīstībai pielāgoja Lēmuma 2006/679/EK un Lēmuma 2006/860/EK A pielikumu.

(4)

Lai ņemtu vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras darba grupu panākto vienošanos par 108. apakšgrupu, ir jāatjaunina A pielikums.

(5)

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu Direktīvā 96/48/EK un 6. panta 2. punktu Direktīvā 2001/16/EK Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir atbildīga par SITS pārskatīšanas un atjaunināšanas sagatavošanu un ieteikumu sniegšanu 21. pantā minētajai komitejai, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību vai sociālās prasības.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 (6) 12. pantu Eiropas Dzelzceļa aģentūra nodrošina, ka SITS tiek pielāgotas tehnikas attīstībai, tirgus tendencēm un sociālajām prasībām, un ierosina Komisijai veikt SITS grozījumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

(7)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2008. gada 14. janvārī pieņēma ieteikumu par obligāto specifikāciju sarakstu un informatīvo specifikāciju sarakstu, kas noteikts parasto dzelzceļu sistēmas un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas SITS.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 96/48/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Obligāto specifikāciju sarakstu un informatīvo specifikāciju sarakstu, kas noteikts A pielikumā SITS, kura pievienota Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu, un kas noteikts A pielikumā SITS, kura pievienota Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu, aizstāj ar obligāto specifikāciju sarakstu un informatīvo specifikāciju sarakstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Līdz 2008. gada 31. decembrim šā lēmuma pielikumā pievienotās Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas (ETCS) specifikācijas tiks pilnveidotas, iekļaujot atjauninātas kopējās testu specifikācijas un labojot kļūdas.

3. pants

Līdz 2008. gada 31. decembrim un neskarot Direktīvas 96/48/EK 7. pantu un Direktīvas 2001/16/EK 7. pantu, dalībvalstis paziņo Komisijai, kuras no to teritorijā esošajām ar ETCS aprīkotajām dzelzceļa līnijām darbojas vai darbosies atbilstīgi obligātajām specifikācijām, kas tika piemērotas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

Līdz tam pašam datumam dalībvalstis paziņo Komisijai arī laiku, līdz kuram vilcienus, kas atbilst šajā lēmumā minētajām specifikācijām, var ekspluatēt katrā no to ETCS dzelzceļa līnijām.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. jūnija.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/32/EK (OV L 141, 2.6.2007., 63. lpp.).

(2)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/32/EK.

(3)  OV L 284, 16.10.2006., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/153/EK (OV L 67, 7.3.2007., 13. lpp.).

(4)  OV L 245, 12.9.2002., 37. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/447/EK (OV L 155, 30.4.2004., 65. lpp.).

(5)  OV L 342, 7.12.2006., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/153/EK.

(6)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

“OBLIGĀTO SPECIFIKĀCIJU SARAKSTS

Indeksa Nr.

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Ar nolūku svītrots

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Rezervēts 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Ar nolūku svītrots

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Ar nolūku svītrots

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Ar nolūku svītrots

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Rezervēts

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Ar nolūku svītrots

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Ar nolūku svītrots

 

 

36b.

Ar nolūku svītrots

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Ar nolūku svītrots

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Ar nolūku svītrots

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Rezervēts

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Ar nolūku svītrots

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Rezervēts

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Rezervēts

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Rezervēts

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Rezervēts

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Rezervēts

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Ar nolūku svītrots

 

 

55.

Rezervēts

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Rezervēts

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Rezervēts

GSM-R Version management

 

62.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0”

“INFORMATĪVO SPECIFIKĀCIJU SARAKSTS

Indeksa Nr.

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

Veids

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

Ar nolūku svītrots

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

Rezervēts

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

Rezervēts

Guideline for references

 

None

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

Rezervēts

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)”


Top