EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 25. aprīlis), ar ko groza XI pielikumu Padomes Direktīvai 2003/85/EK attiecībā uz tādu laboratoriju sarakstu, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1577) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. aprīlis),

ar ko groza XI pielikumu Padomes Direktīvai 2003/85/EK attiecībā uz tādu laboratoriju sarakstu, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1577)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/339/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (1), un jo īpaši tās 67. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2003/85/EK ir noteikti obligātie kontroles pasākumi, kas jāpiemēro mutes un nagu sērgas uzliesmojuma gadījumā, un daži profilakses pasākumi, kuru mērķis ir vairot kompetento iestāžu un lauku iedzīvotāju informētību par minēto sērgu un sagatavotību tai.

(2)

Direktīvā 2003/85/EK izklāstītajos aizsargpasākumos iekļauts noteikums, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka darbības ar pētniecībai, diagnostikai vai ražošanai paredzētu dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu atļauts veikt vienīgi tādās apstiprinātās laboratorijās, kuras ir uzskaitītas minētās direktīvas XI pielikumā.

(3)

Direktīvas 2003/85/EK XI pielikuma A daļā uzskaitītas valstu laboratorijas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar pētniecībai un diagnostikai paredzētu dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu.

(4)

Dānija ir oficiāli informējusi Komisiju par pārmaiņām tās valsts mutes un nagu sērgas references laboratorijas administrēšanā.

(5)

Latvija un Slovēnija ir oficiāli informējušas Komisiju par to, ka šo valstu attiecīgās referenču laboratorijas vairs neatbilst 65. panta d) punktā paredzētajiem drošības standartiem, tāpēc tās jāsvītro no Direktīvas 2003/85/EK XI pielikuma A daļas.

(6)

Nīderlande ir oficiāli informējusi Komisiju par pārmaiņām tās valsts mutes un nagu sērgas references laboratorijas nosaukumā.

(7)

Drošības apsvērumu dēļ ir svarīgi regulāri atjaunināt Direktīvā 2003/85/EK iekļauto sarakstu ar laboratorijām, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu.

(8)

Tāpēc Direktīvas 2003/85/EK XI pielikuma A daļā iekļautais saraksts ar laboratorijām, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu, jāaizstāj ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto sarakstu.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2003/85/EK XI pielikuma A daļu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 25. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).


PIELIKUMS

“A   DAĻA

Valstu laboratorijas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu

Dalībvalsts, kurā atrodas laboratorija

Laboratorija

Dalībvalstis, kuras izmanto laboratorijas pakalpojumus

ISO kods

Nosaukums

AT

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austrija

BE

Beļģija

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Beļģija

Luksemburga

BG

Bulgārija

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgārija

CZ

Čehija

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Čehija

DE

Vācija

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Vācija

Slovākija

DK

Dānija

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dānija

Somija

Zviedrija

EL

Grieķija

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grieķija

ES

Spānija

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spānija

FR

Francija

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francija

HU

Ungārija

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungārija

IT

Itālija

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Itālija

Kipra

LT

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lietuva

NL

Nīderlande

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nīderlande

PL

Polija

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polija

RO

Rumānija

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumānija

UK

Apvienotā Karaliste

Institute for Animal Health, Pirbright

Apvienotā Karaliste

Igaunija

Somija

Īrija

Latvija

Malta

Slovēnija

Zviedrija”


Top