Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 235/2008/EK ( 2008. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/17


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 235/2008/EK

(2008. gada 11. marts),

ar ko izveido Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Vajadzība izstrādāt Eiropas standartus attiecībā uz valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību bija par pamatu tam, ka Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (2), 2005. gada 24. februāra sanāksmē vienprātīgi apstiprināja Eiropas Statistikas prakses kodeksu (turpmāk “Prakses kodekss”), kā izklāstīts Komisijas 2005. gada 25. maija Ieteikumā par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību.

(2)

Prakses kodeksam ir divkāršs mērķis – no vienas puses, palielināt uzticēšanos un paļāvību statistikas iestādēm, ierosinot dažus institucionālus un organizatoriskus pasākumus, un, no otras puses, stiprināt statistikas iestāžu apkopotās statistikas kvalitāti.

(3)

Komisija 2005. gada 25. maija Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību atzina, ka būtu lietderīgi izveidot ārēju padomdevēju struktūru, kurai būtu aktīva loma, uzraugot Prakses kodeksa ieviešanu visā Eiropas statistikas sistēmā. Komisija 2005. gada 25. maija Ieteikumā paziņoja, ka ir nolēmusi apsvērt priekšlikumu izveidot šādu ārēju padomdevēju struktūru.

(4)

Padome 2005. gada 8. novembrī secināja, ka jauna augsta līmeņa padomdevēja struktūra palielinātu Komisijas (Eurostat) un, ņemot vērā salīdzinošo novērtējumu par Prakses kodeksa īstenošanu, Eiropas statistikas sistēmas neatkarību, integritāti un atbildību. Padome ieteica struktūru veidot kā nelielu neatkarīgu speciālistu grupu, kuri izvēlēti, balstoties uz viņu zināšanām.

(5)

Minētās struktūras locekļiem vajadzētu būt savstarpēji papildinošām prasmēm un pieredzei, tādēļ būtu jāpiesaista, piemēram, akadēmiskais personāls un cilvēki ar valsts un/vai starptautisku darba pieredzi statistikas jomā.

(6)

Minētajai struktūrai būtu jāsniedz Komisijai (Eurostat) novērtējums par Prakses kodeksa īstenošanu, kas analogs valstu statistikas biroju salīdzinošajam novērtējumam.

(7)

Attiecīgā gadījumā būtu jāveicina dialogs par Prakses kodeksu ar Statistikas programmu komiteju un Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 234/2008/EK (3), kā arī ar iesaistītajām dalībvalstu struktūrām.

(8)

Tādēļ būtu jāizveido konsultatīva padome un jānosaka tās pienākumi un struktūra, neskarot 5. pantu Protokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Konsultatīvā padome

Ar šo izveido Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvu padomi (turpmāk “Konsultatīvā padome”). Konsultatīvās padomes mērķis ir sniegt neatkarīgu pārskatu par Eiropas Statistikas sistēmu saistībā ar Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu (turpmāk “Prakses kodekss”).

2. pants

Uzdevumi

1.   Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

a)

sagatavot gada ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Prakses kodeksa īstenošanu, ciktāl tas attiecas uz Komisiju (Eurostat), un iesniegt šo ziņojumu Komisijai, pirms to iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei;

b)

minētajā gada ziņojumā iekļaut novērtējumu par Prakses kodeksa īstenošanu visā Eiropas statistikas sistēmā;

c)

konsultēt Komisiju par atbilstošiem pasākumiem, kas atvieglotu Prakses kodeksa īstenošanu, ciktāl tas attiecas uz Komisiju (Eurostat) un visu Eiropas statistikas sistēmu;

d)

konsultēt Komisiju (Eurostat) par Prakses kodeksa izplatīšanu lietotājiem un datu sniedzējiem;

e)

konsultēt Komisiju (Eurostat) un Statistikas programmu komiteju par Prakses kodeksa atjaunināšanu.

2.   Konsultatīvā padome konsultē Komisiju un sniedz tai atbildes attiecībā uz jautājumiem par lietotāju uzticēšanos Eiropas statistikai saskaņā ar 1. punktā izklāstītajiem uzdevumiem.

3. pants

Konsultatīvās padomes sastāvs

1.   Konsultatīvajā padomē ir septiņi locekļi, ieskaitot tās priekšsēdētāju. Konsultatīvās padomes locekļi darbojas neatkarīgi. Komisijas (Eurostat) pārstāvis piedalās kā novērotājs.

2.   Konsultatīvās padomes locekļus izraugās no ekspertiem ar izcilām zināšanām statistikas jomā, viņi veic savus pienākumus kā privātpersonas un viņus izraugās, nodrošinot pēc iespējas plašāku savstarpēji papildinošu prasmju un pieredzes spektru.

3.   Pēc apspriešanās ar Komisiju Padome izraugās un Eiropas Parlaments apstiprina amatā Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs nestrādā nevienā no dalībvalstu vai Komisijas statistikas birojiem un pēdējo divu gadu laikā pirms iecelšanas nav ieņēmis amatu nevienā no tiem.

Pēc apspriešanās ar Komisiju Eiropas Parlaments un Padome katrs ieceļ trīs Konsultatīvās padomes locekļus.

4.   Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un tās locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, ko var vienu reizi atjaunot.

5.   Ja Konsultatīvās padomes loceklis atkāpjas no amata pirms termiņa beigām, viņa vietā saskaņā ar šo pantu uz pilnu termiņu ieceļ jaunu Konsultatīvās padomes locekli.

4. pants

Procedūras

1.   Konsultatīvā padome pieņem savu reglamentu un publisko to.

2.   Konsultatīvās padomes gada ziņojumu, kas minēts 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pēc iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei publisko. Turklāt Konsultatīvā padome var izlemt publicēt jebkādus secinājumus, daļējus secinājumus vai darba dokumentus, ja vien par to ir iepriekš paziņots Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai (Eurostat) un jebkurai citai iesaistītajai struktūrai, dodot atbilstošu iespēju sniegt atbildi.

3.   Neskarot Līguma 287. pantu, Konsultatīvās padomes locekļi nedrīkst izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi pieejama, darbojoties Konsultatīvajā padomē, ja Komisija viņus informē, ka iegūtā informācija pamatotu iemeslu dēļ ir konfidenciāla vai ka, sniedzot atbildi uz atzinuma pieprasījumu vai uzdoto jautājumu, tiktu izpausta šāda konfidenciāla informācija.

4.   Konsultatīvajai padomei darbā palīdz sekretariāts, ko nodrošina Komisija, bet kas darbojas neatkarīgi no tās. Konsultatīvās padomes sekretāru ieceļ Komisija pēc apspriešanās ar Konsultatīvo padomi. Sekretārs pilda Konsultatīvās padomes norādījumus.

5.   Konsultatīvās padomes izdevumus iekļauj Komisijas budžeta tāmēs.

5. pants

Trīs gadus pēc Konsultatīvās padomes izveides pārskata tās lomu un darbības efektivitāti.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 14. februāra Lēmums.

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13. lpp.


Top