EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1524/2007 ( 2007. gada 18. decembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu

OV L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; Atcelts ar 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1524/2007

(2007. gada 18. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 191. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2004/2003 (2) 12. pantā paredzēts, ka Eiropas Parlaments publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā norādot iespējamos grozījumus, kas jāizdara finansēšanas sistēmā.

(2)

Savā 2006. gada 23. marta Rezolūcijā par Eiropas politiskajām partijām (3) Eiropas Parlaments pauda viedokli, ka, ņemot vērā pieredzi, kāda gūta kopš tās stāšanās spēkā 2004. gadā, Regula (EK) Nr. 2004/2003 būtu jāuzlabo attiecībā uz vairākiem punktiem, kuru visu mērķis ir uzlabot šo politisko partiju un tiem piesaistīto fondu situāciju attiecībā uz finansējumu.

(3)

Būtu jānosaka noteikumi par finansiālo atbalstu Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem, jo Eiropas līmeņa politiskie fondi, kas ir saistīti ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām, var ar saviem pasākumiem atbalstīt un stiprināt Eiropas līmeņa politisko partiju mērķus, jo īpaši, dodot ieguldījumu debatēs par Eiropas politikas jautājumiem un par Eiropas integrācijas procesu, tostarp kalpojot par katalizatoru jaunām idejām, analīzei un politikas risinājumiem. Šis finansiālais atbalsts būtu jāparedz ES vispārējā budžeta iedaļā ar nosaukumu “Parlaments”, kā tas ir gadījumā ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

(4)

Joprojām svarīgs mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku pilsoņu līdzdalību Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Šajā kontekstā jaunatnes politiskajām organizācijām var būt īpaša loma, veicinot jauniešu interesi un stabilas zināšanas par Eiropas Savienības politisko sistēmu, aktīvi veicinot viņu līdzdalību demokrātiskos pasākumos Eiropas līmenī.

(5)

Lai uzlabotu Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanas apstākļus, vienlaikus rosinot tās nodrošināt pienācīgu ilgtermiņa finanšu plānošanu, būtu jāpielāgo minimālā līdzfinansējuma prasība. Tāda pati līdzfinansējuma daļa būtu vajadzīga politiskajiem fondiem Eiropas mērogā.

(6)

Nolūkā tālāk stiprināt un veicināt Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas garu, būtu skaidri jānosaka, ka no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saņemtās apropriācijas var izlietot arī Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto kampaņu finansēšanai saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja tā nav valstu politisko partiju vai kandidātu tieša vai netieša finansēšana. Eiropas līmeņa politiskās partijas darbojas saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo īpaši, lai uzsvērtu šo vēlēšanu eiropeiskumu. Saskaņā ar 8. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kas pievienots Padomes Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (4), Eiropas Parlamenta vēlēšanu izdevumu finansēšanu un ierobežojumus katrā dalībvalstī reglamentē valsts tiesību akti. Valsts tiesību aktus piemēro arī attiecībā uz vēlēšanu izdevumiem valsts vēlēšanās un tautas nobalsošanās,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2004/2003

Regulu (EK) Nr. 2004/2003 ar šo groza šādi.

1.

Regulas 2. pantam pievieno šādus punktus:

“4.

“Eiropas līmeņa politiskie fondi” ir struktūra vai struktūru tīkls, kas ir juridiska persona kādā no dalībvalstīm, ir saistīta ar kādu Eiropas līmeņa politisko partiju un ar savām darbībām, īstenojot Eiropas Savienības mērķus un pamatvērtības, stiprina un papildina Eiropas līmeņa politiskās partijas mērķus, jo īpaši, veicot šādus uzdevumus:

vērot, analizēt un veicināt diskusijas par Eiropas politikas jautājumiem un par Eiropas integrācijas procesu,

attīstīt darbības saistībā ar Eiropas politikas jautājumiem, piemēram, semināru, mācību, konferenču un pētījumu par šiem jautājumiem attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp jaunatnes organizāciju un citu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju vidū, organizēšana un atbalstīšana,

attīstīt sadarbību ar tāda paša veida organizācijām, lai veicinātu demokrātiju,

kalpot par satvaru valstu politisko fondu, akadēmisko aprindu un citu attiecīgu procesa dalībnieku sadarbībai Eiropas līmenī.

5.

“Finansējums no Eiropas Savienības vispārējā budžeta” nozīmē dotācijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (5) (turpmāk – “Finanšu regula”) 108. panta 1. punkta izpratnē.

2.

Regulas 3. pantā viss pants kļūst par 1. punktu, un tam pievieno šādus punktus:

“2.   Eiropas līmeņa politiskais fonds atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tam jābūt saistītam ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, kas atzītas saskaņā ar 1. punktu, un šai partijai tas jāapliecina;

b)

tam jābūt juridiskai personai dalībvalstī, kurā atrodas tā mītne. Šim juridiskās personas statusam jābūt nošķirtam no Eiropas līmeņa politiskās partijas statusa, ar kuru fonds ir saistīts;

c)

tam, jo īpaši savā programmā un darbībās, jāievēro principi, kas ir Eiropas Savienības pamatā, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principi;

d)

tā mērķis nav gūt peļņu;

e)

tā vadības struktūra ir izveidota atbilstīgi ģeogrāfiskā līdzsvara prasībām.

3.   Saskaņā ar šo regulu katra Eiropas līmeņa politiskā partija un fonds paši nosaka savu attiecību īpašo kārtību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp pienācīgu ikdienas pārvaldības un pārvaldes struktūru nodalījuma pakāpi starp Eiropas līmeņa politisko fondu, no vienas puses, un Eiropas līmeņa politisko partiju, ar kuru tas ir saistīts, no otras puses.”

3.

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

dokumentus, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst 2. un 3. panta nosacījumiem;”;

b)

pievieno šādus punktus:

“4.   Eiropas līmeņa politiskais fonds var pieteikties finansējumam no Eiropas Savienības vispārējā budžeta vienīgi ar tās Eiropas līmeņa politiskās partijas starpniecību, ar kuru tas ir saistīts.

5.   Finansējumu Eiropas līmeņa politiskajam fondam piešķir, pamatojoties uz tā saistību ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, piemērojot 10. panta 1. punktu. Šādi piešķirtiem līdzekļiem piemēro 9. un 9.a pantu.

6.   Eiropas līmeņa politiskajam fondam piešķirto finansējumu izmanto vienīgi tā darbību finansēšanas nolūkos saskaņā ar 2. panta 4. punktu. To nekādā gadījumā nevar izmantot vēlēšanu un tautas nobalsošanas kampaņu finansēšanai.

7.   Izvērtējot pieteikumus finansējumam no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, 1. un 3. punktu mutatis mutandis piemēro Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem.”

4.

Regulas 5. pantam pievieno šādus punktus:

“4.   Panta 2. punktu mutatis mutandis piemēro Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem.

5.   Ja Eiropas līmeņa politiskā partija, ar kuru ir saistīts Eiropas līmeņa politiskais fonds, zaudē savu statusu, attiecīgajam Eiropas līmeņa politiskajam fondam vairs nepiešķir šajā regulā paredzēto finansējumu.

6.   Ja Eiropas Parlaments konstatē, ka kāds no 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs netiek ievērots, attiecīgajam Eiropas līmeņa politiskajam fondam vairs nepiešķir šajā regulā paredzēto finansējumu.”

5.

Regulas 6., 7. un 8. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“6. pants

Ar finansēšanu saistītie pienākumi

1.   Eiropas līmeņa politiskā partija, kā arī Eiropas līmeņa politiskais fonds:

a)

ik gadus publicē savus ieņēmumus un izdevumus, kā arī pārskatu par saviem aktīviem un pasīviem;

b)

deklarē savus finansējuma avotus, iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri nepārsniedz EUR 500 gada laikā uz vienu līdzekļu devēju.

2.   Eiropas līmeņa politiskā partija, kā arī Eiropas līmeņa politiskais fonds nepieņem:

a)

anonīmus ziedojumus;

b)

ziedojumus no Eiropas Parlamenta politisko grupu budžetiem;

c)

ziedojumus no uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem valsts iestādes var tieši vai netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi savām īpašumtiesībām uz tiem, savai finansiālai līdzdalībai tajos vai noteikumiem, kuri attiecas uz šiem uzņēmumiem;

d)

ziedojumus, kas pārsniedz EUR 12 000 gadā un pārsniedz šo summu uz vienu līdzekļu devēju no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, izņemot uzņēmumus, kas minēti c) apakšpunktā, neskarot 3. un 4. punktu;

e)

ziedojumus no jebkuras trešās valsts valsts iestādes, tostarp no uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem šīs valsts iestādes var tieši vai netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi savām īpašumtiesībām uz tiem, savai finansiālai līdzdalībai tajos vai noteikumiem, kuri attiecas uz šiem uzņēmumiem.

3.   Valstu politisko partiju, kas ir Eiropas līmeņa politiskās partijas dalībnieces, vai fiziskas personas, kas ir Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs, iemaksas Eiropas līmeņa politiskajai partijai ir pieļaujamas. Valsts politiskās partijas vai fiziskas personas iemaksas Eiropas līmeņa politiskajai partijai nepārsniedz 40 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas gada budžeta.

4.   Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir pieļaujamas. Šīs iemaksas nepārsniedz 40 % no minētā Eiropas līmeņa politiskā fonda gada budžeta, un tās nevar būt iegūtas no līdzekļiem, ko no Eiropas Savienības vispārēja budžeta saņēmusi Eiropas līmeņa politiskā partija saskaņā ar šo regulu.

Pierādīšanas pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai partijai.

7. pants

Finansēšanas aizliegums

1.   Eiropas līmeņa politisko partiju finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai no jebkāda cita avota nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas politiskās partijas, un jo īpaši valstu partijas vai kandidātus. Uz šīm valstu partijām un kandidātiem arī turpmāk attiecas valsts noteikumi.

2.   Eiropas līmeņa politisko fondu finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai no kāda cita avota neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu Eiropas vai valsts līmeņa politiskās partijas vai kandidātus, vai valsts līmeņa fondus.

8. pants

Izdevumu veids

Neskarot politisko fondu finansējumu, apropriācijas, kas saņemtas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar šo regulu, var izmantot tikai, lai segtu izdevumus, kas tieši saistīti ar mērķiem, kuri izklāstīti 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā politiskajā programmā.

Šie izdevumi ir administratīvie izdevumi un izdevumi, kas ir saistīti ar tehnisko palīdzību, sanāksmēm, pētniecību, pārrobežu pasākumiem, pētījumiem, informāciju un publikācijām.

Eiropas līmeņa politisko partiju izdevumi var būt arī Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto kampaņu finansēšana saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurās tās piedalās, kā noteikts 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Saskaņā ar 7. pantu šīs apropriācijas neizmanto tiešai vai netiešai valstu politisko partiju vai kandidātu finansēšanai.

Šos izdevumus neizmanto, lai finansētu tautas nobalsošanas kampaņas.

Tomēr saskaņā ar 8. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanu izdevumu finansēšanu un ierobežojumus partijām un kandidātiem katrā dalībvalstī reglamentē valsts tiesību akti.”

6.

Regulas 9. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Apropriācijas Eiropas līmeņa politisko partiju un Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšanai nosaka saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru un īsteno saskaņā ar Finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumiem.

Šīs regulas īstenošanas procedūras nosaka kredītrīkotājs.

2.   Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanu un norakstīšanu veic saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro iestādēm, kā noteikts Finanšu regulas 133. pantā.

3.   Tā finansējuma kontroli, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, veic saskaņā ar Finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumiem.

Kontroli veic arī, pamatojoties uz ikgadēju revīziju, ko veic neatkarīgs ārējais revidents. Šādu revīzijas apliecinājumu sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām iesniedz Eiropas Parlamentam.”

7.

Iekļauj šādu pantu:

“9.a pants

Pārredzamība

Eiropas Parlaments savā tīmekļa vietnē šim mērķim paredzētajā sadaļā kopā publicē šādus dokumentus:

gada pārskatu ar tabulu, kurā norādīti katrai Eiropas līmeņa politiskajai partijai vai katram politiskajam fondam izmaksātās summas attiecībā uz katru finanšu gadu, kurā dotācijas ir izmaksātas,

Eiropas Parlamenta ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un par to, kādi pasākumi ir finansēti, kā minēts 12. pantā,

šīs regulas īstenošanas noteikumus.”

8.

Regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Finansējums, ko maksā no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 85 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas vai politiskā fonda izmaksām, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu. Pierādīšanas pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai partijai.”

9.

Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Novērtējums

Eiropas Parlaments vēlākais 2011. gada 15. februārī publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un finansētajām darbībām. Ziņojumā vajadzības gadījumā norāda iespējamos grozījumus, kas jāizdara finansēšanas sistēmā.”

2. pants

Pārejas noteikumi

Šajā regulā paredzētie noteikumi ir spēkā attiecībā uz dotācijām, kas piešķirtas Eiropas līmeņa politiskajām partijām, sākot no 2008. finanšu gada.

Attiecībā uz 2008. finanšu gadu Eiropas līmeņa politisko fondu jebkādi pieteikumi atbilstīgi Regulas(EK) Nr. 2004/2003 4. panta 4. punktam attiecas vienīgi uz attaisnotajām izmaksām, kas rodas pēc 2008. gada 1. septembra.

Eiropas līmeņa politiskās partijas, kuras noteiktā kārtībā ir iesniegušas pieteikumus par dotācijām 2008. gadam, var līdz 2008. gada 28. martam iesniegt papildu pieteikumu finansējumam, kas balstās uz labojumiem, kuri ieviesti ar šo regulu, un attiecīgā gadījumā – pieteikumu par dotācijas piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajam fondam, kurš saistīts ar šo politisko partiju. Eiropas Parlaments pieņem atbilstīgus īstenošanas pasākumus.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 17. decembra Lēmums.

(2)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV C 292 E, 1.12.2006., 127. lpp.

(4)  OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).”


Top