Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1519

Komisijas Regula (EK) Nr. 1519/2007 ( 2007. gada 19. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1519/oj

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1519/2007

(2007. gada 19. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktā paredzēta iespēja pēc atļaujas turētāja priekšlikuma mainīt piedevas atļaujas nosacījumus.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2430/1999 (2) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot gaļas cāļu barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 418/2001 (3) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot gaļas tītaru barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 162/2003 (4) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot dējējcāļu barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(5)

Atļauju turētājs Janssen Animal Health BVBA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu iesniedza pieteikumu, ierosinot mainīt nosaukumu personai, kas atbild par šīs regulas 2. līdz 4. apsvērumā minēto piedevu laišanu apgrozībā. Pieteikumam bija pievienoti dati, kas liecināja, ka no 2007. gada 2. jūlija šo piedevu tirdzniecības tiesības ir nodotas tā beļģu mātesuzņēmumam Janssen Pharmaceutica NV.

(6)

Piedevas, kas saistīta ar personu, kura atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā, atļaujas piešķiršana citai personai notiek, pamatojoties uz tīri administratīvu procedūru, un neietvēra piedevu jaunu novērtējumu. Par pieteikumu informēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(7)

Lai Janssen Pharmaceutica NV varētu izmantot savas īpašuma tiesības no 2007. gada 2. jūlija, no 2007. gada 2. jūlija attiecīgi jāmaina tās personas nosaukums, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā. Tāpēc šī regula jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003.

(9)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kura laikā varētu izlietot pašreizējos krājumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 2430/1999 I pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Regulas (EK) Nr. 418/2001 III pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Regulas (EK) Nr. 162/2003 pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

2. pants

Pašreizējos krājumus, kas atbilst noteikumiem, kurus piemēroja pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2008. gada 30. aprīlim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 2. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 296, 17.11.1999., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 249/2006 (OV L 42, 14.2.2006., 22. lpp.).

(3)  OV L 62, 2.3.2001., 3. lpp.

(4)  OV L 26, 31.1.2003., 3. lpp.


Top