EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Komisijas Regula (EK) Nr. 1498/2007 ( 2007. gada 18. decembris ), ar kuru paredz īpašus noteikumus ievešanas atļauju izdošanai attiecībā uz cukuru un cukura un kakao maisījumiem, kam ir ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīva izcelsme

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1498/2007

(2007. gada 18. decembris),

ar kuru paredz īpašus noteikumus ievešanas atļauju izdošanai attiecībā uz cukuru un cukura un kakao maisījumiem, kam ir ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīva izcelsme

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (1) un jo īpaši tā III pielikuma 6. panta 4. punkta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu 2001/822/EK, ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīvā izcelsme ir atļauta attiecībā uz minētajā lēmumā noteiktajiem tādu produktu daudzumiem, uz kuriem attiecas KN 17. nodaļa un KN kodi 1806 10 30 un 1806 10 90.

(2)

Lai Lēmumā 2001/822/EK noteiktajiem daudzumiem varētu veikt nepieciešamās pārbaudes, attiecībā uz ievešanas atļauju izdošanu šiem produktiem ir paredzēti īpaši noteikumi atbilstoši Komisijas 2002. gada 31. janvāra Regulai (EK) Nr. 192/2002, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus importa licenču izsniegšanai attiecībā uz cukuru un cukura un kakao maisījumiem, kam ir ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīva izcelsme (2).

(3)

Ievešanas atļaujām tarifu kvotas laikposmiem, kuri sākas 2007. gada 1. janvārī, piemēro Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (3). Ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši tika pieņemti noteikumi attiecībā uz ievešanas atļauju pieteikumiem, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izdošanu. Ar šo regulu ierobežo ievešanas atļauju derīguma termiņu, nosakot, ka atļaujas nav derīgas pēc importa tarifa kvotas perioda pēdējās dienas. Ja vien šajā regulā nav paredzēti papildu noteikumi, piemēro Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus.

(4)

Iepriekš minētajā regulā paredzētie noteikumi ir jāpiemēro arī attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 192/2002 paredzēto. Tomēr ir jāpieņem daži noteikumi, lai ņemtu vērā tirdzniecības specifiku, ievērojot Regulu (EK) Nr. 192/2002. Skaidrības labad un racionālu apsvērumu dēļ Regula (EK) Nr. 192/2002 jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(5)

Ir jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), ja vien šajā regulā nav paredzēti īpaši nosacījumi.

(6)

Lai nodrošinātu pareizu pārvaldību, novērstu spekulācijas iespējas un nodrošinātu efektīvu kontroli, jāizstrādā detalizēti noteikumi, kas regulētu to, kā iesniedz atļauju pieteikumus un dokumentus, kas jāuzrāda ieinteresētajām personām. Tālab jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 1301/2006 paredzētie noteikumi.

(7)

Lai garantētu ievedumu stingru pārvaldību, ir jāpieņem detalizēti noteikumi par pieteikumu ievešanas atļauju specifiskajām īpatnībām attiecībā uz konkrētajiem produktiem un jāparedz, ka tiesības, ko piešķir saskaņā ar izdotajām atļaujām, nav nododamas citām personām.

(8)

Ir jāpieņem noteikumi attiecībā uz termiņiem atļaujas pieteikuma iesniegšanai un atļaujas izdošanai, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 attiecina uz ievedumiem, kuriem piemēro muitas nodokļa nulles likmi, produktiem, kas iekļauti KN 17. nodaļā ar KN kodu 1806 10 30 un 1806 10 90 un kuriem ir AZT izcelsme, ja tie ir kumulatīvi ar cukura ievedumiem, kuriem ir ĀKK izcelsme un/vai EK izcelsme, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2.   Ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, sērijas numurs ir 09.4652.

2. pants

Šajā regulā “produktu izcelsmes” jēdziens un attiecīgās administratīvās metodes ir tās, kas izklāstītas Lēmuma 2001/822/EK III pielikumā.

3. pants

1.   Pieteikumā ievešanas atļaujas saņemšanai norādītais daudzums ir ne mazāks par 25 tonnām.

2.   Ievešanas atļauju pieteikumiem pievieno šādus dokumentus:

a)

izvešanas atļauju, ko izdevušas AZT iestādes saskaņā ar parauga veidlapu I pielikumā, un ko izdevušas iestādes, kuras atbild par EUR 1 apliecību izdošanu,

b)

pierādījumu, ka attiecīgā persona ir iemaksājusi drošības naudu EUR 12 par 100 kilogramiem.

4. pants

Ievešanas atļauju pieteikumos un ievešanas atļaujās norāda:

a)

7. iedaļā – AZT no kuras ieved, vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu,

b)

8. iedaļā – izcelsmes valsti un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu,

c)

20. iedaļā – vienu no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

5. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta, ievešanas atļaujas piešķirtās tiesības nav nododamas citai personai.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta prasībām, pieteikumus atļaujas saņemšanai vai iesniegt katru gadu šādu mēnešu pirmo septiņu dienu laikā: janvāris, aprīlis, jūlijs un oktobris.

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu mēnesī, kad atļaujas pieteikumus pieņem. Ja kādā mēnesī pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, visus tā iesniedzēja pieteikumus, kas iesniegti attiecīgā mēneša laikā, noraida, un visu drošības naudu, kas samaksāta pieteikuma iesniegšanas dienā, pārņem attiecīgā dalībvalsts.

2.   Atļaujas pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā 12. datumā tajā mēnesī, kurā pieteikumus atļauts iesniegt, un tos sadala, pamatojoties uz KN koda astoņiem cipariem un AZT izcelsmi.

3.   Dalībvalstis izdod ievešanas atļaujas, sākot no 25. datuma, bet ne vēlāk kā 30. datumā mēnesī, kad pieņem atļaujas pieteikumus.

7. pants

Ievešanas atļaujas ir derīgas no atļaujas faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē.

8. pants

Regulu (EK) Nr. 192/2002 atceļ.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/249/EK (OV L 109, 26.4.2007., 33. lpp.).

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1423/2007 (OV L 317, 5.12.2007., 36. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 3. panta 2. punktā minētās veidlapas paraugs

Image


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta c) apakšpunktā minētās norādes

:

Bulgāru valodā

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

Spāņu valodā

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

Čehu valodā

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

Dāņu valodā

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

Vācu valodā

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

Igauņu valodā

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

Grieķu valodā

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

Angļu valodā

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

Franču valodā

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

Itāļu valodā

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

Latviešu valodā

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

Lietuviešu valodā

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

Ungāru valodā

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

Maltiešu valodā

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

Nīderlandiešu valodā

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

Poļu valodā

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

Portugāļu valodā

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

Rumāņu valodā

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

Slovāku valodā

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

Slovēņu valodā

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

Somu valodā

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

Zviedru valodā

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top