EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

Komisijas Regula (EK) Nr. 533/2007 ( 2007. gada 14. maijs ) par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Atcelts ar 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 533/2007

(2007. gada 14. maijs)

par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kopiena Pasaules tirdzniecības organizācijā ir apņēmusies atvērt tarifu kvotas dažiem mājputnu gaļas nozares produktiem. Tādēļ ir jānosaka šo kvotu pārvaldīšanas sīki izstrādāti noteikumi.

(2)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (2), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (3), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(3)

Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1251/96, ar ko atklāj tarifu kvotas mājputnu gaļas nozarē un paredz to pārvaldību (4), ir vairākas reizes būtiski mainīta, un tajā ir vajadzīgi jauni grozījumi. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1251/96 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(4)

Lai nodrošinātu regulārus ievedumus, kvotas periods no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Tarifu kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumā un licencēs.

(6)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada mājputnu gaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmēji var izmantot tarifu kvotu sistēmu.

(7)

Lai nodrošinātu tarifu kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(8)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka neizmantotos daudzumus, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atver I pielikumā minētās importa tarifu kvotas mājputnu gaļas nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējās tarifu kvotas ir atvērtas periodam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

2.   Produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamie muitas nodokļi, kārtas numuri, kā arī attiecīgās grupas numuri ir noteikti I pielikumā.

2. pants

Piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Katra kārtas numura ikgadējās tarifu kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %;

b)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %;

c)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %;

d)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2777/75.

2.   Licences pieteikumā drīkst norādīt tikai vienu no šīs regulas I pielikumā noteiktajiem kārtas numuriem. Pieteikumi var būt par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda licences pieteikumā un attiecīgi licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 10 tonnām un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē – izcelsmes valsts;

b)

20. ailē – viena no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, ikviens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairākus importa licences pieteikumus produktiem ar vienu kārtas numuru, ja šo produktu izcelsme ir dažādās valstīs. Dalībvalsts kompetentajai iestādei vienlaikus iesniedz visus pieteikumus, no kuriem katrs attiecas uz vienu izcelsmes valsti. Tos izskata kā vienu pieteikumu attiecībā uz šīs regulas 4. panta 2. punkta 2. daļā minēto maksimālo daudzumu.

4.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

5.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 4. punktā noteiktās paziņošanas beigām.

6.   Vajadzības gadījumā Komisija nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pievieno nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc attiecīgā kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par katra kārtas numura attiecīgajiem daudzumiem, kas attiecīgajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences, pirmo reizi to ziņo vienlaicīgi ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu, un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simts piecdesmit dienas no apakšperioda, par kuru tā izsniegta, pirmās dienas.

2.   Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 1251/96.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 341/2007 (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(4)  OV L 161, 29.6.1996., 136. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1179/2006 (OV L 212, 2.8.2006., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas numurs

KN kods

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

Ikgadējie daudzumi

(tonnās)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PIELIKUMS

A.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 533/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 533/2007.

itāliešu valodā

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

ungāru valodā

:

533/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrajā daļā

bulgāru valodā

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

angļu valodā

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

itāliešu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1251/96

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkta trešā daļa

5. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkts

5. panta 8. punkta otrā daļa

6. panta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

6. panta otrā daļa

7. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


Top