Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Komisijas Regula (EK) Nr. 447/2007 ( 2007. gada 23. aprīlis ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 447/2007

(2007. gada 23. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kurš attiecas uz dažām precēm, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Padomes 2001. gada 19. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgu kopīgo organizāciju (2) ir atcelta un aizstāta ar Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgu kopīgo organizāciju (3). Ņemot vērā šo attīstību, ir lietderīgi mainīt vairākus Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 (4) noteikumus, kuros vēl aizvien atrodamas atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1260/2001.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 3. pantā ir noteikti pamatprodukti, kuriem pielīdzina atsevišķus lauksaimniecības produktus un produktus, kas iegūti pēc pamatproduktu pārstrādes, lai eksporta kompensāciju varētu piešķirt saskaņā ar šo regulu.

(3)

Produkti, kurus pielīdzina sausajam pilnpienam (3. produktu grupa), ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 3. panta 4. punktā. Tomēr 3. panta 4. punkta otrā daļa pieļauj, ka kompetentā iestāde, kad tiek noteikta kompensācijas summa, pēc attiecīgās personas pieprasījuma pielīdzina minētajā daļā uzskaitītos produktus sausā vājpiena kombinācijai (2. produktu grupa) attiecībā uz to beztauku sausnu, vai sviestam (6. produktu grupa) attiecībā uz to piena tauku saturu.

(4)

Sausā pilnpiena un sausā vājpiena kompensāciju likmju straujā samazināšanās salīdzinājumā ar kompensācijas likmi, ko piemēro sviestam, palielina iespējamību, ka pieaugs to uzņēmēju skaits, kas lūgs atkāpties no noteikumiem 3. panta 4. punkta otrajā daļā, lai pieprasītu kompensāciju attiecībā uz piena tauku saturu produktiem, kas parasti tiktu pielīdzināti sausajam pilnpienam. Minētā iespējamība nozīmētu augstākas kompensāciju izmaksas par lauksaimniecības produktiem, kas eksportēti kā I pielikumā neiekļauti produkti, nekā būtu piemērojams tādiem produktiem, ko eksportē bez tālākas pārstrādes, un tas savukārt neatbilstu Padomes 1999. gada 17. maija Regulai (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (5), un jo īpaši tās 31. panta 1. punkta otrajai daļai.

(5)

Tādējādi jāsvītro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 3. panta 4. punkta otrā daļa, neierobežojot iespēju, ka var ieviest līdzīgus pasākumus, ja minētais risks zūd. Tomēr, gadījumos, kad ar Komisijas 2007. gada 25. janvāra Regulu (EK) Nr. 61/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem (6), kompensācijas likme sausajam pilnpienam ir samazināta līdz nullei no 2007. gada 26. janvāra, dažas dalībvalstis, iespējams, jau ir uzskatījušas, ka nav lietderīgi apstiprināt jaunus uzņēmēju pieprasījumus izmantot atkāpi no noteikuma Regulas (EK) Nr. 1043/2005 3. panta 4. punkta otrajā daļā. Lai saskaņotu dalībvalstu atbildes uz pieprasījumiem, kas saņemti kopš 2007. gada 26. janvāra, ir lietderīgi noteikt konkrētu dienu, no kuras dalībvalstis vairs neapstiprinās jaunus pielīdzināšanas pieprasījumus saskaņā ar minēto noteikumu.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 43. pants nosaka, ka, izņemot pārtikas atbalsta pasākumus, pieprasījumi kompensāciju sertifikātiem ir derīgi tikai tad, ja ir iesniegts nodrošinājums, kas atbilst 25 % no pieprasītās summas. Šis nodrošinājums ir garantija tam, ka kompensāciju sertifikāta īpašnieks piesakās uz kompensācijām, kas atbilst summai, par kuru sertifikāts izsniegts attiecībā uz precēm, kuras eksportētas kompensācijas sertifikāta derīguma laikā. Garantijas likme tika noteikta laikā, kad sertifikātu pieteikumu skaits bija ievērojami augstāks nekā summas, kuras varēja piešķirt. Pašreiz samazinoties kompensāciju likmēm, kas maksājamas par lauksaimniecības produktiem, kuri eksportēti kā I pielikumā neiekļauti produkti, ievērojami samazinājies arī sertifikātu pieteikumu skaits. Šajos apstākļos iespējamība, ka uzņēmēji iesniegtu pieprasījumus spekulatīvos nolūkos, ir mazinājusies. Tādēļ drošības līmenis attiecīgi jāsamazina.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 VIII pielikumā ir iekļauti ieraksti divdesmit vienā no Kopienas divdesmit trijām valodām. Šajā pielikumā jāiekļauj arī ieraksti abās pārējās, proti, īru un maltiešu, valodās.

(8)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1043/2005 ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Pārvaldības komiteja, kura nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kas saistīti ar I pielikumā neiekļautu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, nav sniegusi savu atzinumu komitejas priekšsēdētāja noteiktajā laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1043/2005 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

a)

pirmajā daļā vārdkopu “Regulu (EK) Nr. 1260/2001” aizstāj ar:

“Regulu (EK) Nr. 318/2006 (7)

b)

otrajā daļā c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikums;”.

2)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

Svītro 4. punkta otro daļu.

b)

Šā panta 8. punktu groza šādi:

i)

ievadvārdos vārdkopu “Regulā (EK) Nr. 1260/2001” aizstāj ar “Regulā (EK) Nr. 318/2006”;

ii)

šā punkta c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie produkti, izņemot maisījumus, kas iegūti, daļēji izmantojot Regulā (EK) Nr. 1784/2003 minētos produktus;

d)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta d) un g) apakšpunktā minētie produkti, izņemot maisījumus, kuri iegūti, daļēji izmantojot Regulā (EK) Nr. 1784/2003 minētos produktus.”

3)

Regulas 43. panta pirmajā daļā skaitli “25 %” aizstāj ar “15 %”.

4)

Regulas 44. panta 4. punkta pirmajā daļā skaitli “25 %” aizstāj ar “15 %”.

5)

Regulas II pielikuma 4. zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6. sleju “Cukurs, melase vai izoglikoze” aizstāj ar šādu tekstu:

“(4)

Padomes Regula (EK) Nr. 318/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.)”.

6)

Regulas III pielikumā KN koda 2905 43 00 Mannīts aprakstā pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Kas iegūts no saharozes, ko ietver Regula (EK) Nr. 318/2006”.

7)

Regulas VIII pielikumu groza šādi:

a)

pēc ieraksta franču valodā ievieto šādu ievilkumu:

“—

īru valodā: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”;

b)

pēc ieraksta ungāru valodā ievieto šādu ievilkumu:

“—

maltiešu valodā: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 1043/2005 3. panta 4. punkta otro daļu turpina piemērot produktiem, kas saskaņā ar minēto pielīdzināšanas noteikumu pirms 2007. gada 17. februāra saņēmuši attiecīgās kompetentās iestādes apstiprinājumu un kas tiek eksportēti ar kompensācijas sertifikātiem, kas pieprasīti par iepriekš noteiktu summu pirms 2007. gada 1. marta saskaņā ar minētās regulas 29. pantu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 3. lpp.).

(4)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 20.12.2006., 1. lpp.).

(5)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(6)  OV L 19, 26.1.2007., 8. lpp.

(7)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.”;


Top