Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0028

Komisijas Direktīva 2007/28/EK ( 2007. gada 25. maijs ), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/363/EEK un Padomes Direktīvai 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamo azoksistrobīna, hlorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, metalaksila-M un trifloksistrobīna koncentrāciju (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 135, 26.5.2007, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/28/oj

26.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/6


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/28/EK

(2007. gada 25. maijs),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 86/363/EEK un Padomes Direktīvai 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamo azoksistrobīna, hlorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, metalaksila-M un trifloksistrobīna koncentrāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Šādas atļaujas jāpamato ar novērtējumu par to, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un ietekmē vidi. Elementi, kas jāņem vērā šādā novērtējumā, ietver iedarbību uz darba veicējiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, kad tie ar barību uzņem atliekas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām.

(2)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MRL) atspoguļo pesticīdu minimālo koncentrāciju, kas vajadzīga augu efektīvai aizsardzībai un ko izmanto tādā veidā, lai atlieku līmenis būtu iespējami zemāks un pieņemams toksikoloģiskā ziņā, jo īpaši saistībā ar paredzamo devu.

(3)

Maksimāli pieļaujamā pesticīdu koncentrācija, uz ko attiecas Direktīva 86/363/EEK un 90/642/EEK, ir pastāvīgi jāpārskata, un to var grozīt, ņemot vērā jaunus vai mainītus izmantošanas veidus. Komisiju informēja par jauniem vai mainītiem izmantošanas veidiem, kuru rezultāts ir azoksistrobīna, hlorfenapira, folpeta, iprodiona, lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, metalaksila-M un trifloksistrobīna koncentrācijas izmaiņas.

(4)

Saskaņā ar Kopienā pieņemtajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (4), ir izvērtēta šo pesticīdu iedarbība uz patērētāju visas dzīves laikā, ja tas lieto pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas. Pamatojoties uz minētajiem novērtējumiem, jānosaka tāda maksimāli pieļaujamā šo pesticīdu koncentrācija, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā dienas deva.

(5)

Saskaņā ar Kopienā pašlaik izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, hlorfenapiram, folpetam un lambda-cihalotrīnam, kuriem pastāv akūtā standartdeva (ARfD), ir novērtēta akūtā iedarbība uz patērētāju, ko rada katrs atsevišķs pārtikas produkts, kurā var būt minēto pesticīdu atliekas. Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas (AZK) atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi par patērētāju aizsardzību pret pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem (5). Pamatojoties uz devu izvērtējumu, šo pesticīdu maksimāli pieļaujamā koncentrācija jānosaka tā, lai netiktu pārsniegtas ARfD. Attiecībā uz pārējām vielām pieejamās informācijas izvērtējums liecina, ka ARfD nav vajadzīga, un tādēļ nav vajadzīgs īstermiņa novērtējums.

(6)

Ja atļautas augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas dēļ pārtikas produktā vai uz tā nav nosakāma pesticīdu koncentrācija vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts lietot, vai ja par izmantošanas veidu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav sniegti vajadzīgie dati, vai ja nav sniegti vajadzīgie dati par tādu izmantošanas veidu trešās valstīs, kura dēļ rodas atliekas pārtikas produktos, kas var nonākt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem, tad par maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(7)

Pagaidu MRL noteikšana vai grozīšana Kopienas mērogā neliedz dalībvalstīm noteikt pagaidu MRL maleīnhidrazīdam un trifloksistrobīnam saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un minētās direktīvas VI pielikumu. Četri gadi ir uzskatāmi par pietiekamu laiku, lai atļautu šīs vielas lietot turpmāk. Kopienas noteiktajai pagaidu maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai pēc tam jākļūst par galīgo MRL.

(8)

Tāpēc jāgroza Direktīvas 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos norādītie MRL, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un aizsargātu patērētājus. Ja MRL jau ir noteikti minēto direktīvu pielikumos, ir lietderīgi tos grozīt. Ja MRL vēl nav noteikti, ir lietderīgi tos noteikt pirmo reizi.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 26. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 27. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 25. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/27/EK (OV L 128, 16.5.2007., 31. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/27/EK.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/25/EK (OV L 106, 24.4.2007., 34. lpp.).

(4)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku devu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums); atzinums par mainīgajām pesticīdu atliekām augļos un dārzeņos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļu papildina ar šādu aili:

 

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg)

Pesticīdu atliekas

gaļā, arī tauku, gaļas izstrādājumos, ēdamo iekšējo orgānu un dzīvnieku speķa taukos, kas uzskaitīti I pielikuma pozīcijā ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 un 1602

pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0401, 0402, 0405 un 0406

svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0407 un 0408

“Maleīnhidrazīds (2)

gaļā (izņemot mājputnu gaļu) 0,05 (3)

aknās (izņemot mājputnu gaļu) 0,05 (3)

nierēs (izņemot mājputnu gaļu) 0,5 (3)

citi 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(2)  Atlieku definīcija pienam un piena produktiem ir maleīnhidrazīds un tā konjugāti, izteikti kā maleīnhidrazīds.

(3)  Norāda uz to, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikta pagaidu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

(4)  Norāda uz to, ka maksimāli pieļaujamā koncentrācija pagaidām ir noteikta līdz 2008. gada 30. jūnijam, iekams nav saņemti dati no pieteikuma iesniedzēja. Ja līdz minētajai dienai dati nav saņemti, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atcels ar direktīvu vai regulu.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ailes attiecībā uz azoksistrobīnu, hlorfenapiru, folpetu, iprodionu, lambda-cihalotrīnu, maleīnhidrazīdu, metalaksilu un trifloksistrobīnu aizstāj ar šādām ailēm:

 

Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo koncentrāciju

Azoksistrobīns

Hlorfenapirs

Folpets

Iprodions

Lambda-cihalotrīns

Maleīnhidrazīds

Metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa)

Trifloksistrobīns

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Greipfrūti

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citroni

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULEŅI

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Aprikozes

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Ķirši

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Citi

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Galda vīnogas un vīna vīnogas

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Galda vīnogas

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Vīna vīnogas

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Kazenes

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Ērkšķogas

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Citi

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

DAŽĀDI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Olīvas eļļas ekstrakcijai

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaijas

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Mārrutki

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Sakņu pētersīļi

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Redīsi

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Puravlapu plostbārži

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Ķiploki

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Sīpoli

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Šalotes

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Lielie loksīpoli

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Citi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Nakteņaugi

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Tomāti

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Pipari

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Baklažāni

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okras

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melones

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Citi

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Cukurkukurūza

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kolrābji

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salāti un tamlīdzīgi

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Dārza salāti

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

 

 

 

 

 

1

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji, arī rāceņu laksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Dārza spināti

 

 

10

 

 

 

 

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Lapu cigoriņi

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Garšaugi

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Pupas (ar pākstīm)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Pupas (bez pākstīm)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Sparģeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

Selerijas

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artišoki

1

 

 

 

 

 

 

 

Puravi

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarberi

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SĒNES

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Kultivētās sēnes

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Meža sēnes

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Pupas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupīnas

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Linsēklas

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapšu sēklas

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojas pupas

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Jaunie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(2)  Kaptāns un folpets kopā.

(3)  Norāda uz to, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikta pagaidu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.”


Top