EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Komisijas Direktīva 2007/26/EK ( 2007. gada 7. maijs ), ar ko groza Direktīvu 2004/6/EK, lai pagarinātu tās piemērošanas laiku (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/5


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/26/EK

(2007. gada 7. maijs),

ar ko groza Direktīvu 2004/6/EK, lai pagarinātu tās piemērošanas laiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 15. februāra Direktīvā 2001/15/EK par vielām, ko īpašā barošanas nolūkā var pievienot īpašas diētas pārtikas produktiem (2), noteiktas konkrētas vielu kategorijas un norādītas katrai kategorijai piederīgās ķīmiskās vielas, ko var izmantot īpašas diētas pārtikas produktu ražošanai.

(2)

Pieņemot Direktīvu 2001/15/EK, minētās direktīvas pielikumā nevarēja iekļaut vairākas ķīmiskās vielas, ko īpašā barošanas nolūkā var pievienot dažiem tādiem īpašas diētas pārtikas produktiem, kurus realizē dažās dalībvalstīs, jo tās nebija novērtējusi Pārtikas zinātniskā komiteja.

(3)

Kamēr Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) nav pabeigusi šo vielu novērtēšanu, Komisijas Direktīva 2004/6/EK (3) paredz, ka dalībvalstis savā teritorijā līdz 2006. gada 31. decembrim var atļaut tādu produktu tirdzniecību, kuros ir attiecīgās vielas, ja ir izpildīti daži nosacījumi attiecībā uz to drošību.

(4)

Novērtējumus un ar tiem saistītos administratīvos pasākumus nevarēja pabeigt līdz 2006. gada 31. decembrim. Tādēļ, lai izvairītos no nevajadzīgiem attiecīgo pārtikas produktu tirdzniecības traucējumiem, Direktīvas 2004/6/EK piemērošanas laiks jāpagarina.

(5)

Ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs, lai EPNI pabeigtu vielu novērtēšanu un ar to saistītos pasākumus transponētu valsts tiesību aktos, ir lietderīgi pagarināt Direktīvas 2004/6/EK piemērošanas laiku līdz 2009. gada 31. decembrim.

(6)

Direktīvas 2004/6/EK 1. pantā noteiktais termiņš ir 2006. gada 31. decembris, tādēļ pašreizējā direktīva jātransponē īsā laikā. Lai izvairītos no grūtībām tirdzniecībā ar produktiem, kuros ir Direktīvā 2004/6/EK minētās vielas, ir lietderīgi piemērot pašreizējo direktīvu no 2007. gada 1. janvāra.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2004/6/EK groza šādi.

Direktīvas 1. pantā datumu “2006. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2009. gada 31. decembris”.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 8. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos aktus no 2007. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 7. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 52, 22.2.2001., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/34/EK (OV L 83, 22.3.2006., 14. lpp.).

(3)  OV L 15, 22.1.2004., 31. lpp.


Top