EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0016

Komisijas Direktīva 2007/16/EK ( 2007. gada 19. marts ), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 79, 20.3.2007, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV L 56M, 29.2.2008, p. 134–142 (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/16/oj

20.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/11


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/16/EK

(2007. gada 19. marts),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (1), un jo īpaši tās 53.a panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 85/611/EEK iekļautas dažādas definīcijas, brīžiem saistītas, attiecībā uz aktīviem, kas ir piemēroti vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, turpmāk tekstā – “PVKIU”, ieguldījumiem, kā pārvedamo vērtspapīru definīcija un naudas tirgus instrumentu definīcija.

(2)

Kopš Direktīvas 85/611/EEK pieņemšanas finanšu tirgos tirgoto finanšu instrumentu klāsts ir ievērojami pieaudzis, kas savukārt ir radījis šaubas, vai attiecīgās definīcijas aptver atsevišķas finanšu instrumentu kategorijas. Nedrošība, piemērojot šīs definīcijas, veicina atšķirīgas direktīvas interpretācijas.

(3)

Ar mērķi nodrošināt vienveidīgu Direktīvas 85/611/EEK piemērošanu, lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot vienādu izpratni par noteiktas aktīvu kategorijas piemērotību PVKIU un lai nodrošinātu definīciju izpratni atbilstīgi principiem, kas ir Direktīvas 85/611/EEK pamatā, piemēram, principiem, kas regulē risku diversifikāciju un risku ierobežošanu, PVKIU spēju atmaksāt savas ieguldījumu apliecības pēc ieguldījumu apliecību īpašnieku pieprasījuma un aprēķināt PVKIU aktīvu neto vērtību ieguldījumu apliecību emisijas vai atmaksas gadījumā, saistībā ar šiem aspektiem ir jāsniedz lielāka drošība kompetentajām iestādēm un tirgus dalībniekiem. Lielāka drošība veicinās arī labāku PVKIU pārrobežu izplatīšanas paziņošanas kārtības darbību.

(4)

Šajā direktīvā sniegtie paskaidrojumi paši par sevi nerada nekādus jaunus pienākumus kompetentajām iestādēm vai tirgus dalībniekiem attiecībā uz to uzvedību vai darbību. Tā vietā, lai sniegtu pilnīgus finanšu instrumentu un darījumu sarakstus, paskaidrojumos izklāstīti pamatkritēriji, kas palīdz noteikt, vai finanšu instrumentu klase iekļaujas kādā no dažādajām definīcijām.

(5)

Aktīva piemērotību PVKIU novērtē ne tikai attiecībā uz to, vai tas iekļaujas kādā definīcijā, kas šeit tiek paskaidrota, bet arī attiecībā uz citām Direktīvā 85/611/EK noteiktajām prasībām. Valstu kompetentās iestādes varētu sadarboties ar Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas (CESR) palīdzību, lai izveidotu vienveidīgu pieeju šo paskaidrojumu praktiskai ikdienas piemērošanai, pildot pārraudzības pienākumus, īpaši saistībā ar citām Direktīvā 85/611/EEK noteiktajām prasībām, piemēram, kontroli un riska pārvaldības procedūrām, un lai nodrošinātu produkta pases netraucētu darbību.

(6)

Direktīvā 85/611/EEK pārvedamie vērtspapīri ir definēti tikai no formāli juridiskā viedokļa. Līdz ar to pārvedamu vērtspapīru definīcija ir piemērojama plaša mēroga finanšu produktiem ar dažādām iezīmēm un dažādiem likviditātes līmeņiem. Attiecībā uz katru šo finanšu produktu būtu jānodrošina pārvedamu vērtspapīru definīcijas saskaņotība ar citiem direktīvas noteikumiem.

(7)

Slēgtie fondi veido to aktīvu klasi, kas Direktīvā 85/611/EEK nav īpaši atzīmēta kā piemērota PVKIU. Tomēr slēgto fondu ieguldījumu apliecības bieži vien tiek izmantotas kā pārvedamie vērtspapīri, un to iekļaušana tirdzniecībā regulētos tirgos parasti rada pamatu uzskatīt, ka tie ir piemēroti. Tādēļ jāsniedz drošība tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm attiecībā uz to, vai slēgto fondu ieguldījumu apliecības ietilpst pārvedamo vērtspapīru definīcijā. Valstu kompetentās iestādes varētu sadarboties ar CESR palīdzību, lai veidotu vienādu pieeju saistībā ar slēgto fondu ieguldījumu apliecībām piemērojamo kritēriju praktisku ikdienas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz pamatstandartu minimumu saistībā ar korporatīvajiem pārvaldības mehānismiem.

(8)

Papildu juridiskā noteiktība ir nepieciešama attiecībā uz tādu finanšu instrumentu iekļaušanu pārvedamu vērtspapīru kategorijā, kas ir saistīti ar citu aktīvu rezultātiem, ieskaitot aktīvus, kuri nav minēti Direktīvā 85/611/EEK vai kuri balstīti uz šādiem aktīviem. Jāpaskaidro, ka, ja saistība ar instrumenta bāzes aktīvu vai citu instrumenta komponentu veido elementu, kas jāuzskata par iekļautu atvasināto finanšu instrumentu, finanšu instruments ierindojas pārvedamo vērtspapīru ar iekļautu atvasināto finanšu instrumentu apakškategorijā. No tā izriet, ka Direktīvā 85/611/EEK attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu noteiktie kritēriji ir jāpiemēro šim elementam.

(9)

Lai iekļautos Direktīvā 85/611/EEK minētajā naudas tirgus instrumentu definīcijā, finanšu instrumentam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, proti, tas ir jātirgo naudas tirgū, tam jābūt likvīdam un ar vērtību, kuru var precīzi noteikt jebkurā laikā. Jānodrošina šo kritēriju vienveidīga piemērošana, ņemot vērā noteiktu praksi tirgū. Tāpat ir jāizskaidro, ka kritēriji jāizprot saskaņā ar citiem Direktīvas 85/611/EEK principiem. Naudas tirgus instrumenta definīcija jāattiecina arī uz finanšu instrumentiem, kas nav iekļauti biržas sarakstā vai netiek tirgoti regulētā tirgū un kuram Direktīvā 85/611/EEK nosaka papildu kritērijus līdzās vispārīgajiem kritērijiem, kas noteikti naudas tirgus instrumentiem. Tādēļ arī bija jāpaskaidro šie kritēriji, ņemot vērā ieguldītāju aizsardzības prasības un direktīvā noteiktos principus, piemēram, portfeļa likviditāti, kā izriet no tās 37. panta.

(10)

Saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK atvasinātie finanšu instrumenti jāuzskata par likvīdiem finanšu aktīviem, ja tie atbilst minētajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem. Jānodrošina vienveidīga šo kritēriju piemērošana, un arī jāpaskaidro, ka šie kritēriji jāizprot atbilstīgi citiem direktīvas noteikumiem. Tāpat ir jāpaskaidro, ka, ja kredītu atvasinātie instrumenti atbilst šiem kritērijiem, tie ir atvasinātie finanšu instrumenti Direktīvas 85/611/EEK nozīmē, un līdz ar to ir tiesības tos uzskatīt par likvīdiem finanšu aktīviem.

(11)

Vajadzība pēc paskaidrojumiem ir īpaši liela attiecībā uz atvasinātajiem finanšu indeksiem. Pašlaik ir plašs tādu finanšu indeksu klāsts, ko izmanto kā atvasināto finanšu instrumentu bāzes aktīvu. Šie indeksi var atšķirties pēc to struktūras vai to komponentu svēruma. Visos šajos gadījumos jānodrošina, ka PVKIU ir spējīgs izpildīt savas saistības attiecībā uz portfeļa likviditāti, kas izriet no Direktīvas 85/611/EEK 37. panta, un aktīvu neto vērtības aprēķināšanu un ka atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva pazīmes negatīvi neietekmē šos pienākumus. Jāpaskaidro, ka atvasināto finanšu instrumentu kategorijā kā likvīdi finanšu aktīvi ietilpst atvasinātie finanšu indeksi, kuru struktūra ir pietiekami diversificēta, kuri ir adekvāts etalons tirgum, uz kuru tie attiecas, un kuriem tiek nodrošināta atbilstoša informācija par indeksa struktūru un aprēķināšanu. Valstu kompetentās iestādes varētu sadarboties ar CESR palīdzību, lai veidotu vienādu pieeju saistībā ar šo kritēriju praktisku ikdienas piemērošanu attiecībā uz indeksiem, kuru pamatā ir aktīvi, kas direktīvā nav atsevišķi norādīti kā piemēroti aktīvi.

(12)

Direktīvā 85/611/EEK par pārvedamu vērtspapīru apakškategoriju un naudas tirgus instrumentiem tiek atzīti tie instrumenti, kas ietver atvasinātu elementu. Iekļaujot atvasinātu elementu pārvedamā vērtspapīrā vai naudas tirgus instrumentā, nepārveido visu finanšu instrumentu par atvasinātu finanšu instrumentu, kas neatbilstu pārvedama vērtspapīra vai naudas tirgus instrumenta definīcijai. Tādēļ ir jābūt skaidrībai, kādos gadījumos atvasināto finanšu instrumentu var uzskatīt par iekļautu citā instrumentā. Turklāt, iekļaujot atvasināto finanšu instrumentu pārvedamā vērtspapīrā vai naudas tirgus instrumentā, rada risku, ka tiek apieti Direktīvā 85/611/EEK paredzētie noteikumi par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Šā iemesla dēļ direktīvā prasīts noteikt iekļauto atvasināto elementu un izpildīt šos noteikumus. Ņemot vērā finanšu jauninājumu līmeni, ne vienmēr ir viegli noteikt iekļautu atvasinātu elementu. Lai panāktu lielāku drošību šajā jomā, jānosaka kritēriji, lai noteiktu šādus elementus.

(13)

Saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK metodes un instrumenti attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, lai efektīvi pārvaldītu portfeli, neiekļaujas pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu definīcijās. Lai noskaidrotu šo definīciju robežas, jāparedz kritēriji, lai noteiktu darījumus, kuri iekļautos šajās metodēs un instrumentos. Tāpat ir jāatceras, ka šīs metodes un instrumenti ir jāsaprot saskaņā ar citiem PVKIU pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz riska profilu. Tas nozīmē, ka tiem jāatbilst Direktīvā 85/611/EEK paredzētajiem noteikumiem par riska pārvaldību un riska diversifikāciju, kā arī pārdošanas un aizņemšanās ierobežojumiem.

(14)

Direktīvā 85/611/EEK ir izklāstīti kritēriji, lai definētu PVKIU, kas replicē parādzīmju vai akciju indeksus. Pret PVKIU, kas atbilst šiem kritērijiem, atteicas daudz piekāpīgāk saistībā uz emitenta koncentrācijas ierobežojumiem. Tāpēc ir jāizveido skaidra izpratne par šiem kritērijiem un jānodrošina to vienveidīga piemērošana visās dalībvalstīs. Tas ir saistīts ar papildu skaidrojumu sniegšanu par to, vai PVKIU var uzskatīt par PVKIU, kas replicē indeksu, lai tādējādi radītu daudz lielāku drošību par nosacījumiem, ar ko pamato šo preferenciālo režīmu pret PVKIU, kas replicē indeksu.

(15)

Par tehniskiem jautājumiem tika veiktas apspriedes ar Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju.

(16)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi, kas, lai nodrošinātu vienveidīgu piemērošanu, paskaidro šādus terminus:

1)

pārvedami vērtspapīri, kas definēti Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 8. punktā;

2)

naudas tirgus instrumenti, kas definēti Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā;

3)

likvīdi finanšu aktīvi, kas minēti PVKIU definīcijā Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 2. punktā attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem;

4)

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kuros ir iekļauti atvasināti finanšu instrumenti, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 3. punkta ceturtajā daļā;

5)

metodes un instrumenti, lai efektīvi pārvaldītu portfeli, kā minēts Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 2. punktā;

6)

PVKIU, kas replicē indeksus un kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punktā.

2. pants

Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 8. punkts

Pārvedami vērtspapīri

1.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 8. punktā minētā atsauce uz pārvedamiem vērtspapīriem jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

iespējamie zaudējumi, kas var rasties PVKIU attiecībā uz minēto instrumentu turēšanu, ir ierobežoti un atbilst summai, kas par tiem ir samaksāta;

b)

to likviditāte neierobežo PVKIU spējas izpildīt Direktīvas 85/611/EEK 37. panta prasības;

c)

uzticams instrumentu novērtējums tiem ir pieejams:

i)

precīzu, uzticamu un regulāru cenu veidā, kas ir tirgus cenas vai cenas, kuras noteiktas ar vērtēšanas sistēmu, kas ir neatkarīga no emitentiem, ja vērtspapīri ir iekļauti biržas sarakstā regulētā tirgū vai tos tirgo šādā tirgū, kas minēts Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā;

ii)

tāda regulāra vērtējuma formā, kas balstīts uz informāciju, ko sniedzis vērtspapīra emitents vai kas uzzināma no kompetenta ieguldījumu pētījuma, tādu citu vērtspapīru gadījumā, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 2. punktā;

d)

atbilstīga informācija par tiem ir pieejama:

i)

regulāras, precīzas un visaptverošas tirgus informācijas veidā par vērtspapīru vai attiecīgā gadījumā – par vērtspapīru portfeli, ja vērtspapīri ir iekļauti biržas sarakstā regulētā tirgū vai tos tirgo šādā tirgū, kas minēts Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā;

ii)

regulāras un precīzas informācijas veidā PVKIU par vērtspapīru vai attiecīgā gadījumā – par vērtspapīru portfeli tādu citu vērtspapīru gadījumā, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 2. punktā;

e)

tie ir apgrozāmi;

f)

to iegāde atbilst PVKIU ieguldījumu mērķiem vai politikai, vai abiem, saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK;

g)

ar tiem saistītos riskus atbilstīgi novērš PVKIU risku pārvaldības process.

Pirmās daļas b) un e) apakšpunkta vajadzībām un ja vien PVKIU rīcībā nav informācijas, no kuras izrietētu citāds lēmums, finanšu instrumentus, kas ir iekļauti biržas sarakstā regulētā tirgū vai tos tirgo šādā tirgū saskaņā ar Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, uzskata par tādiem, kas neierobežo PVKIU spēju izpildīt Direktīvas 85/611/EEK 37. panta prasības, un arī par apgrozāmiem finanšu instrumentiem.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 8. punktā minētajos pārvedamajos vērtspapīros tiek iekļautas:

a)

tādu slēgto fondu ieguldījumu apliecības, kas veidoti kā ieguldījumu uzņēmumi vai kā ieguldījumu fondi un kuri atbilst šādiem kritērijiem:

i)

tie atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem;

ii)

uz tiem attiecas uzņēmumiem piemērotie korporatīvie pārvaldības mehānismi;

iii)

ja aktīvu pārvaldības darbības veic cits uzņēmums slēgta fonda vārdā, uz šo uzņēmumu attiecas valsts regulējums, lai aizsargātu ieguldītājus;

b)

tādu slēgto fondu ieguldījumu apliecības, kas veidoti saskaņā ar līgumtiesībām un kuri atbilst šādiem kritērijiem:

i)

tie atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem;

ii)

uz tiem attiecas korporatīvie pārvaldības mehānismi, kas ir ekvivalenti tiem, kuri piemēroti a) apakšpunkta ii) daļā minētajiem uzņēmumiem;

iii)

tos pārvalda uzņēmums, uz kuru attiecas valsts regulējums, lai aizsargātu ieguldītājus;

c)

finanšu instrumenti, kas atbilst šādiem kritērijiem:

i)

tie atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem;

ii)

tie ir balstīti uz vai saistīti ar tādu citu aktīvu attīstības rezultātiem, kuri var atšķirties no aktīviem, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punktā.

3.   Ja finanšu instrumentā, uz kuru attiecas 2. punkta c) apakšpunkts, iekļauts atvasināts komponents, kas minēts šīs direktīvas 10. pantā, uz šo komponentu attiecas Direktīvas 85/611/EEK 21. panta prasības.

3. pants

Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punkts

Instrumenti, kurus parasti tirgo naudas tirgū

1.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, jāizprot kā atsauce uz šiem finanšu instrumentu veidiem:

a)

finanšu instrumentiem, kas ir iekļauti biržas sarakstā regulētā tirgū vai tiek tirgoti šādā tirgū saskaņā ar Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

b)

finanšu instrumentiem, kas nav iekļauti biržas sarakstā.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, ar kuriem parasti tirgojas naudas tirgū, jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kas izpilda vienu no šiem kritērijiem:

a)

to termiņš ir līdz 397 dienām ieskaitot no emisijas;

b)

to atlikušais termiņš ir līdz 397 dienām ieskaitot;

c)

tiem vismaz reizi 397 dienās piemēro regulāru peļņas korekciju atbilstīgi naudas tirgus nosacījumiem;

d)

to riska profils, ieskaitot kredītu un procentu likmju riskus, atbilst tādu finanšu instrumentu riskiem, kuriem ir tāds termiņš, kā minēts a) un b) daļā, vai kuriem piemēro peļņas korekciju, kas minēta c) daļā.

4. pants

Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punkts

Likvīdi instrumenti ar vērtību, kuru var precīzi noteikt jebkurā laikā

1.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, kas ir likvīdi, jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kurus var pārdot ar ierobežotām izmaksām atbilstīgi īsā laika posmā, ņemot vērā PVKIU pienākumu atpirkt vai atmaksāt savas ieguldījumu apliecības pēc jebkura ieguldījumu apliecību turētāja pieprasījuma.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, kam ir vērtība, kuru var precīzi noteikt jebkurā laikā, jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kuriem ir pieejamas precīzas un uzticamas vērtēšanas sistēmas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tās dod iespēju PVKIU aprēķināt neto aktīvu vērtību atbilstīgi tai vērtībai, par kādu var veikt portfelī esošā finanšu instrumenta maiņu informētu, ieinteresētu un neatkarīgu pušu darījumā;

b)

to pamatā ir tirgus dati vai novērtēšanas modeļi, ieskaitot sistēmas, kuras balstās uz amortizētām izmaksām.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie kritēriji uzskatāmi par izpildītiem attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus parasti tirgo naudas tirgū Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētajiem mērķiem un kas tiek kotēti vai tirgoti regulētā tirgū saskaņā ar 19. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, ja vien PVKIU rīcībā nav informācijas, no kuras izrietētu citāds lēmums.

5. pants

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkts

Instrumenti, ar ko regulē emisiju vai emitenta darbību, lai aizsargātu ieguldītājus un uzkrājumus

1.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunktā minētā atsauce uz naudas tirgus instrumentiem, kurus netirgo regulētā tirgū un kuru emisiju un emitenta darbību regulē, lai aizsargātu ieguldītājus un uzkrājumus, jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie atbilst vienam no 3. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem un visiem kritērijiem, kas minēti 4. panta 1. un 2. punktā;

b)

par tiem ir pieejama atbilstīga informācija, ieskaitot informāciju, kas ļauj atbilstīgi novērtēt kredītriskus saistībā ar ieguldījumiem šādos instrumentos, ņemot vērā šā panta 2., 3. un 4. punktu;

c)

tie ir brīvi pārvedami.

2.   Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta otrais un ceturtais ievilkums, vai instrumentiem, kurus ir emitējusi dalībvalsts vietējā vai reģionālā pašvaldība vai starptautisko publisko tiesību iestāde, bet kuru negarantē dalībvalsts vai – federālas dalībvalsts gadījumā – kāda no federācijas daļām, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido:

a)

informācija par emisiju vai emisijas programmu un emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas tirgus instrumenta emisijas;

b)

a) apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

c)

a) apakšpunktā minētā informācija, kuru ir pārbaudījušas kvalificētas trešās puses, uz kurām neattiecas emitenta sniegtās instrukcijas;

d)

pieejama un uzticama statistika par emisiju vai emisijas programmu.

3.   Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta trešais ievilkums, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido:

a)

informācija par emisiju vai emisijas programmu, vai par emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas tirgus instrumenta emisijas;

b)

a) apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

c)

pieejama un uzticama statistika par emisiju vai emisijas programmu, vai citiem datiem, kas dod iespēju veikt atbilstīgu kredītrisku izvērtējumu attiecībā uz ieguldījumu šādos instrumentos.

4.   Attiecībā uz visiem naudas tirgus instrumentiem, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, izņemot tos, kas minēti šā panta 2. punktā, un tos, kurus emitējusi Eiropas Centrālā banka vai dalībvalsts centrālā banka, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido informācija par emisiju vai emisijas programmu, vai emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas tirgus instrumenta emisijas.

6. pants

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkts

Uzņēmums, uz kuru attiecas uzraudzības noteikumi un kas izpilda uzraudzības noteikumus, kurus kompetentās iestādes uzskata par vismaz tikpat stingriem kā Kopienas tiesībās paredzētos noteikumus

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta trešajā ievilkumā minētā atsauce uz uzņēmumu, uz ko attiecas uzraudzības noteikumi un kas izpilda uzraudzības noteikumus, kurus kompetentās iestādes uzskata par vismaz tikpat stingriem kā Kopienas tiesībās paredzētos noteikumus, jāsaprot kā atsauce uz emitentu, uz kuru attiecas uzraudzības noteikumi un kas izpilda uzraudzības noteikumus un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1)

tas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā;

2)

tas atrodas ESAO valstīs, kas pieder pie Desmit valstu grupas (G 10);

3)

tam ir vismaz ieguldījumu kategorijas kredītreitings;

4)

ar izsmeļošu emitenta darbības analīzi var pierādīt, ka šim emitentam piemērojamie uzraudzības noteikumi ir vismaz tikpat stingri kā Kopienas tiesībās paredzētie noteikumi.

7. pants

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkts

Pārvēršana vērtspapīros, izmantojot bankas kredītlīniju

1.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā minētā atsauce uz pārvēršanu vērtspapīros jāsaprot kā atsauce uz korporatīvām, trasta vai līgumstruktūrām, kas izveidotas, lai veiktu vērtspapirizēšanu.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā minētā atsauce uz bankas kredītlīniju jāsaprot kā atsauce uz tādas kredītiestādes garantētajām kredītiespējām, kura pati atbilst Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta trešajā ievilkumā noteiktajām prasībām.

8. pants

Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 2. punkts un 19. panta 1. punkta g) apakšpunkts

Likvīdi finanšu aktīvi attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem

1.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 2. punktā minētā atsauce uz likvīdiem finanšu aktīviem attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem jāsaprot kā atsauce uz atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

bāzes aktīvus veido viens vai vairāki šādi elementi:

i)

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punktā norādītie aktīvi, ieskaitot finanšu instrumentus, kam ir viena vai vairākas minēto aktīvu pazīmes;

ii)

procentu likmes;

iii)

valūtas maiņas kursi vai valūtas;

iv)

finanšu indeksi;

b)

ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu gadījumā tie atbilst Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunkta otrajā un trešajā ievilkumā minētajiem nosacījumiem.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētie atvasinātie finanšu instrumenti, ietver instrumentus, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie pieļauj šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā aktīva kredītriska pārnešanu neatkarīgi no citiem riskiem, kas saistīti ar šo aktīvu;

b)

tie neparedz aktīvu piegādi vai pārnešanu, ieskaitot skaidru naudu, izņemot aktīvus, kas minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. un 2. punktā;

c)

tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunkta otrajā un trešajā ievilkumā un šā panta 3. un 4. punktā attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem;

d)

to riskus adekvāti novērš PVKIU risku pārvaldības process un tā iekšējās kontroles mehānismi tādu risku gadījumā, kas rodas informācijas asimetrijas dēļ starp PVKIU un kredītu atvasinātā instrumenta darījuma partneri, ja šim partnerim ir iespējama piekļuve nepubliskojamai informācijai par uzņēmumiem, kuru aktīvi tiek lietoti kā bāze kredītu atvasinātajos instrumentos.

3.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunkta trešā ievilkuma vajadzībām atsauce uz patiesu vērtību jāsaprot kā atsauce uz summu, par kuru var veikt aktīva maiņu vai segt saistības informētu, ieinteresētu un neatkarīgu pušu darījumā.

4.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunkta trešā ievilkuma vajadzībām atsauce uz uzticamu un pārbaudāmu vērtējumu jāsaprot kā atsauce uz PVKIU veiktu vērtējumu, kas atbilst šā panta 3. punktā minētajai patiesajai vērtībai, kura nebalstās tikai uz darījumu partnera tirgus kotācijām un atbilst šādiem kritērijiem:

a)

vērtēšanas pamats ir instrumenta ticama pašreizējā tirgus vērtība vai, ja šāda vērtība nav pieejama, cenu noteikšanas modelis, kura pamatā ir adekvāta un atzīta metode;

b)

vērtēšanas pārbaudi veic vienā no šādiem veidiem:

i)

to veic atbilstīga trešā puse, kas ir neatkarīga no ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta darījuma partnera, atbilstīgā regularitātē un tādā veidā, lai PVKIU spētu to pārbaudīt;

ii)

to veic PVKIU struktūrvienība, kas ir neatkarīga no nodaļas, kura ir atbildīga par aktīvu pārvaldīšanu un kas ir adekvāti aprīkota šādiem mērķiem.

5.   Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 2. punktā un 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā iekļautā atsauce uz likvīdiem finanšu aktīviem jāsaprot kā atsauce uz tādiem instrumentiem, kas nav preču atvasinātie instrumenti.

9. pants

Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunkts

Finanšu indeksi

1.   Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētā atsauce uz finanšu indeksiem jāsaprot kā atsauce uz indeksiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie ir pietiekami diversificēti un atbilst šādiem kritērijiem:

i)

indekss ir veidots, lai cenu pārmaiņas vai tirdzniecības aktivitātes attiecībā uz vienu komponentu pārmērīgi neietekmētu visa indeksa attīstības rezultātus;

ii)

ja indeksu veido Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punktā minētie aktīvi, tā struktūra ir diversificēta vismaz atbilstoši minētās direktīvas 22.a pantam;

iii)

ja indeksu veido aktīvi, kas nav minēti Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punktā, tas ir diversificēts tādā veidā, kas ir ekvivalents minētās direktīvas 22.a pantā paredzētajam veidam;

b)

tie ir adekvāts etalons tirgum, uz kuru tie atsaucas, un atbilst šādiem kritērijiem:

i)

indekss atbilstīgā veidā mēra reprezentatīvas bāzes aktīvu grupas attīstības rezultātus;

ii)

indeksu periodiski pārskata vai līdzsvaro tā struktūru, lai nodrošinātu to, ka tas turpina atspoguļot attīstību tirgos, uz kuriem tas attiecas, atbilstīgi publiski pieejamiem kritērijiem;

iii)

bāzes aktīvi ir pietiekami likvīdi, šādi ļaujot lietotājiem vajadzības gadījumā replicēt indeksu;

c)

tos publicē atbilstīgā veidā atbilstīgi šādiem kritērijiem:

i)

to publicēšanas process balstās uz pareizu procedūru, lai apkopotu cenas un aprēķinātu un pēc tam publicētu indeksa vērtību, ieskaitot komponentu cenu noteikšanas procedūru, ja nav pieejama tirgus cena;

ii)

būtiska informācija par tādiem jautājumiem kā indeksa aprēķināšana, līdzsvarošanas metodes, indeksa pārmaiņas vai jebkuri darbības sarežģījumi saistībā ar savlaicīgas vai precīzas informācijas sniegšanu tiek sniegta aptveroši un savlaicīgi.

2.   Ja to aktīvu struktūra, kuri atvasinātajos finanšu instrumentos tiek lietoti pakārtoti, saskaņā ar Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punktu, neatbilst šā panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, šie atvasinātie finanšu instrumenti, ja tie atbilst šīs direktīvas 8. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, uzskatāmi par atvasinātajiem finanšu instrumentiem no to aktīvu kombinācijas, kas minēti 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) līdz iii) daļā.

10. pants

Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 3. punkta ceturtā daļa

Pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kuros iekļauti atvasinātie finanšu instrumenti

1.   Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 3. punkta ceturtajā daļā minētā atsauce uz pārvedamiem vērtspapīriem, kuros iekļauts atvasināts finanšu instruments, jāsaprot kā atsauce uz finanšu instrumentiem, kas atbilst šīs direktīvas 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un kas satur komponentu, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

pateicoties šim komponentam, dažas vai visas skaidras naudas plūsmas, kas citādi būtu nepieciešamas tāda pārvedama vērtspapīra gadījumā, kas darbojas kā pamatlīgums, var grozīt atbilstīgi precizētai procentu likmei, finanšu instrumenta cenai, valūtas maiņas kursam, cenu vai likmju indeksam, kredītreitingam vai kredīta indeksam, vai citam mainīgajam, un tāpēc tās var mainīties līdzīgi patstāvīgam atvasinātam finanšu instrumentam;

b)

tā ekonomiskais raksturojums un riski nav cieši saistīti ar ekonomisko raksturojumu un pamatlīguma riskiem;

c)

tam ir vērā ņemams iespaids uz pārvedama vērtspapīra riska profilu un cenas noteikšanu.

2.   Naudas tirgus instrumenti, kas atbilst vienam no 3. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem un visiem kritērijiem, kas noteikti 4. panta 1. un 2. punktā, un kas ietver komponentu, kurš atbilst šā panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, uzskatāmi par naudas tirgus instrumentiem, kuros iekļauts atvasināts finanšu instruments.

3.   Pārvedams vērtspapīrs vai naudas tirgus instruments nav jāuzskata par tādu vērtspapīru, kurā iekļauts atvasināts finanšu instruments, ja tajā ietverts komponents, kas uz līguma pamata ir pārvedams neatkarīgi no pārvedamā vērtspapīra vai naudas tirgus instrumenta. Šāds komponents vairāk uzskatāms par atsevišķu finanšu instrumentu.

11. pants

Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 2. punkts

Metodes un instrumenti, lai efektīvi pārvaldītu portfeli

1.   Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 2. punktā minētā atsauce uz metodēm un instrumentiem, kas attiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem un tiek lietoti efektīvas portfeļa pārvaldības vajadzībām, jāsaprot kā atsauce uz metodēm un instrumentiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie ir ekonomiski piemēroti, jo to izmantošana ir rentabla;

b)

tos izmanto viena vai vairāku specifisku mērķu dēļ:

i)

riska samazināšanai;

ii)

izmaksu samazināšanai;

iii)

papildu kapitāla vai ienākumu radīšanai PVKIU, turklāt riska līmenis atbilst PVKIU riska profilam un riska diversifikācijas noteikumiem, kas noteikti Direktīvas 85/611/EEK 22. pantā;

c)

ar tiem saistītos riskus atbilstīgi novērš PVKIU risku pārvaldības process.

2.   Metodes un instrumenti, kas atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem un kas ir saistīti ar naudas tirgus instrumentiem, uzskatāmi par metodēm un instrumentiem, kas attiecas uz naudas tirgus instrumentiem efektīvas portfeļa pārvaldības vajadzībām, kā minēts Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 2. punktā.

12. pants

Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punkts

PVKIU, kas replicē indeksu

1.   Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punktā minētā atsauce uz akciju vai parāda vērtspapīru indeksa struktūras replikāciju jāsaprot kā atsauce uz indeksa bāzes aktīvu struktūras replikāciju, ieskaitot atvasināto finanšu instrumentu vai citu metožu un instrumentu izmantošanu, kā minēts Direktīvas 85/611/EEK 21. panta 2. punktā un šīs direktīvas 11. pantā.

2.   Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minētā atsauce uz indeksu, kura struktūra ir pietiekami diversificēta, jāsaprot kā atsauce uz indeksu, kas atbilst minētās direktīvas 22.a panta riska diversifikācijas noteikumiem.

3.   Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punkta otrajā ievilkumā minētā atsauce uz indeksu, kas ir atbilstošs etalons, jāsaprot kā atsauce uz indeksu, kura sniedzējs izmanto atzītu metodi, kas parasti neparedz nozīmīgākā emitenta izslēgšanu no attiecīgā tirgus, uz kuru indekss attiecas.

4.   Direktīvas 85/611/EEK 22.a panta 1. punkta trešajā ievilkumā minētā atsauce uz indeksu, kas ir publicēts atbilstīgā veidā, jāsaprot kā atsauce uz indeksu, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tas ir publiski pieejams;

b)

indeksa sniedzējs ir neatkarīgs no PVKIU, kas replicē indeksu.

b) apakšpunkts neizslēdz, ka indeksa sniedzēji un PVKIU var būt vienā ekonomiskā grupējumā, ja ir paredzēta efektīva interešu konfliktu risināšanas kārtība.

13. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 23. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 23. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Spēkā stāšanās

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/1/EK (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.).


Top