Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0113

Padomes Vienotā rīcība 2007/113/KĀDP ( 2007. gada 15. februāris ), ar ko pagarina un groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Centrālajā Āzijā

OJ L 46, 16.2.2007, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 105–107 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/113/oj

16.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/83


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/113/KĀDP

(2007. gada 15. februāris),

ar ko pagarina un groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Centrālajā Āzijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 28. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP (1), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Centrālajā Āzijā.

(2)

Padome 2006. gada 20. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2006/118/KĀDP, ar ko līdz 2007. gada 28. februārim pagarina un groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Centrālajā Āzijā.

(3)

Ar Padomes Lēmumu 2006/670/KĀDP (2006. gada 5. oktobris), Padome par ESĪP Centrālajā Āzijā iecēla Pierre Morel kungu.

(4)

Padome 2006. gada 7. jūnijā apstiprināja Eiropas Savienības politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots darbībai ārpus Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu.

(5)

Pārskatot Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP, ESĪP pilnvaras būtu jāgroza un to termiņš būtu jāpagarina par 12 mēnešiem.

(6)

ES vēlas attīstīt divpusēju sadarbību enerģētikas jomā ar svarīgiem ražošanas un tranzīta partneriem Centrālajā Āzijā.

(7)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstītajiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Eiropas Savienības Īpašais pārstāvis

Ar šo Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja (ESĪP) Centrālajā Āzijā Pierre Morel kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2008. gada 29. februārim.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pamatā ir Savienības politikas mērķi attiecībā uz Centrālo Āziju. Šie mērķi ir:

a)

stiprināt labas un ciešas attiecības starp Centrālo Āziju un Eiropas Savienību, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, kā izklāstīts atbilstīgos nolīgumos;

b)

sekmēt stabilitāti un sadarbību starp valstīm šajā reģionā;

c)

stiprināt demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības Centrālajā Āzijā;

d)

pievērsties galvenajiem draudiem, sevišķi konkrētām problēmām, kas varētu tieši skart Eiropu;

e)

palielināt Eiropas Savienības darbību efektivitāti un redzamību reģionā, tostarp ar ciešāku koordinēšanu starp citiem attiecīgiem partneriem un starptautiskām organizācijām, piemēram, EDSO.

3. pants

Pilnvaras

1.   Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

rūpīgi vērot politiskās norises Centrālajā Āzijā, attīstot un uzturot ciešus kontaktus ar valdībām, parlamentiem, tiesu iestādēm, pilsonisko sabiedrību un masu mēdijiem;

b)

atbalstīt Kazahstānas, Kirgizstānas Republikas, Tadžikistānas un Uzbekistānas sadarbību kopēji interesējošos reģionālos jautājumos;

c)

attīstīt attiecīgus kontaktus un sadarbību ar galvenajiem ieinteresētajiem dalībniekiem reģionā, tostarp ar visām attiecīgām reģionālām un starptautiskām organizācijām;

d)

cieši sadarbojoties ar EDSO, veicināt konfliktu novēršanu un atrisināšanu, attīstot kontaktus ar valsts iestādēm un citiem vietējiem dalībniekiem (NVO, politiskām partijām, minoritātēm, reliģiskām grupām un to vadītājiem);

e)

sniegt ieguldījumu, lai izstrādātu KĀDP enerģijas drošības aspektus attiecībā uz Centrālo Āziju;

f)

veicināt vispārēju Eiropas Savienības politikas koordinēšanu Centrālajā Āzijā, lai, neskarot Kopienas kompetenci, reģionā nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo darbību konsekvenci;

g)

palīdzēt Padomei tālākā visaptverošas politikas attīstīšanā attiecībā uz Centrālo Āziju;

h)

sekmēt Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas un Eiropas Savienības cilvēktiesību pamatnostādņu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz bērniem un sievietēm konfliktu skartās zonās, sevišķi – pārraugot un pievēršoties norisēm šajā jomā.

2.   ESĪP atbalsta ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/AP) darbu reģionā un darbojas ciešā sadarbībā ar prezidentvalsti, ES misiju vadītājiem, ESĪP Afganistānā un Komisiju. ESĪP pārrauga visas Eiropas Savienības darbības reģionā.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP sniedz pārskatu Komisijai par visiem izdevumiem.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un tā ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi viņa pilnvarām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums laikposmam no 2007. gada 1. marta līdz 2008. gada 29. februārim ir EUR 1 000 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumu pārvaldību veic, pamatojoties uz līgumu starp ESĪP un Komisiju. Izdevumi ir atļauti no 2007. gada 1. marta.

4.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina loģistikas atbalstu reģionā.

6. pants

Komandas izveide

1.   ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot palīdzību no ĢS/AP, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP paziņo prezidentvalstij un Komisijai par galīgo personāla sastāvu.

2.   Dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. Tā personāla atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, maksā attiecīgā dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nebūs norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts vajadzības gadījumā izsludina konkursu, kā arī paziņo par tiem dalībvalstīm un Eiropas Savienības iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un citas garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Drošība

1.   ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un obligātos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 211/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (2), jo īpaši, rīkojoties ar klasificētu ES informāciju.

2.   Saskaņā ar Eiropas Savienības politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots darbībai ārpus Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu, ESĪP veic visus praktiski iespējamus pasākumus visa savā tiešajā pakļautībā esošā personāla drošībai atbilstīgi savām pilnvarām un drošības apstākļiem ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, jo īpaši:

a)

izveidojot misijai pielāgotu drošības plānu, pamatojoties uz Padomes Ģenerālsekretariāta norādēm, kurā ietverti misijai paredzēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi un ar kuru noteikti vadības pasākumi saistībā ar drošu personāla pārvietošanos uz misijas teritoriju un pārvietošanos tajā, drošības incidentu pārvarēšana, kā arī plāns ārkārtas situācijām un misijas evakuācijai;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus Eiropas Savienības, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi misijas teritorijas apstākļiem;

c)

nodrošinot, ka visi komandas locekļi, ko izvieto ārpus Eiropas Savienības, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgās drošības apmācībās, kuru pamatā ir apdraudējumu klasifikācija, ko misijas teritorijai piešķīris Padomes Ģenerālsekretariāts;

d)

nodrošinot, ka īsteno visus saskaņotos ieteikumus, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un rakstiski ziņojot ĢS/AP, Padomei un Komisijai par ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem atbilstīgi vidusposma ziņojumu un pilnvaru īstenojuma ziņojumu procedūrai;

e)

vajadzības gadījumā un saskaņā ar atbildību komandķēdē nodrošinot, lai visos Eiropas Savienības elementos, kas piedalās krīzes pārvarēšanas operācijā vai operācijās ģeogrāfiskā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, īstenotu konsekventu pieeju personāla drošībai.

8. pants

Pakļautība

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/AP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgajai darba grupai. Regulārus rakstiskos ziņojumus izsūta ĢS/AP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/AP un PDK ieteikuma ESĪP var būt pakļauts arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

9. pants

Koordinācija

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo darbību konsekvenci, ESĪP saskaņo darbības ar ĢS/AP, prezidentvalsts un Komisijas darbībām. ESĪP sniedz regulārus informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešus sakarus ar prezidentvalsti, Komisiju un pārstāvniecību vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP uztur sakarus arī ar ESĪP Afganistānā un ar starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgajā teritorijā.

10. pants

Pārskatīšana

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Eiropas Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2007. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ĢS/AP, Padomei un Komisijai, un līdz 2007. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi veido pamatu vienotās rīcības izvērtēšanai attiecīgajās darba grupās un PDK. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumiem attiecībā uz pilnvaru pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

12. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 15. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. SCHÄUBLE


(1)  OV L 199, 29.7.2005., 100. lpp. Vienotajā rīcībā grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2006/118/KĀDP (OV L 49, 21.2.2006., 7. lpp.).

(2)  OJ L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumu izdarīti ar Lēmumu 2005/952/EK (OV L 346, 29.12.2005., 18. lpp.).


Top