Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0841

2007/841/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 13. septembris ) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK līguma 81. pantu (Lieta COMP/E-2/39.141 – Fiat ) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4274)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/841/oj

18.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/77


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 13. septembris)

attiecībā uz procesu saskaņā ar EK līguma 81. pantu

(Lieta COMP/E-2/39.141 – Fiat)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4274)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2007/841/EK)

(1)

Šis lēmums ir pieņemts saskaņā ar 9. panta 1. punktu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), un adresēts Fiat Auto SpA (turpmāk tekstā – Fiat), un attiecas uz tehniskas informācijas sniegšanu saistībā ar Fiat, Alfa Romeo un Lancia marku transportlīdzekļu remontu.

(2)

Tehniskā informācija ir faktu, procesu un instrukciju kopums, kas vajadzīgs, lai pārbaudītu, labotu vai nomainītu transportlīdzekļu defektīvās, bojātās, nolietotās daļas vai lai novērstu trūkumus kādā no transportlīdzekļu sistēmām. Šī informācija iedalās septiņās pamatkategorijās:

galvenie parametri (dokumentācija par visām atsauces vērtībām un mērāmo vērtību kontrolvērtībām, piemēram, griezes momenta uzstādījumi, bremžu pielaides mērījumi, hidrauliskais un pneimatiskais spiediens),

shematisks katra atsevišķa remontdarbu vai tehniskās apkopes posma attēlojums un apraksts (apkopes rokasgrāmatas, tehniskā dokumentācija, piemēram, konstrukcijas rasējumi, konkrētajiem remontdarbiem paredzēto rīku apraksts un diagrammas, piemēram, elektropievades shēmas vai hidraulika),

informācija, kas vajadzīga pārbaudēm un diagnostikai (tostarp kodi defektu diagnosticēšanai un novēršanai, programmatūra un cita transportlīdzekļu defektu noteikšanai vajadzīga informācija); liela daļa šīs informācijas, tomēr ne visa, ir atrodama specializētajos elektroniskajos rīkos,

kodi, programmatūra un cita informācija, kas vajadzīga, lai pārprogrammētu, uzstādītu vai inicializētu transportlīdzekļa elektroniskās vadības ierīces. Šī kategorija ir saistīta ar iepriekšējo, jo bieži vien, lai noteiktu defektu un pēc tam ar elektronisko vadības ierīču palīdzību izdarītu vajadzīgos pielāgojumus, tiek izmantoti vieni un tie paši elektroniskie rīki,

informācija par rezerves daļām, tostarp rezerves daļu katalogi ar daļu kodiem un aprakstiem, kā arī transportlīdzekļu identificēšanas metodes (tas ir, dati par transportlīdzekļa konkrētu modeli, lai remontētājs varētu identificēt sākotnēji iemontētās daļas, un tādējādi atpazīt, kādi attiecīgie daļu kodi atbilst daļām, ar kurām nomaina oriģinālās daļas konkrētajā transportlīdzeklī),

speciālā informācija (paziņojumi par atsaukšanu un biežiem defektiem),

mācību materiāli.

(3)

Komisija 2006. gada decembrī uzsāka lietas izskatīšanu un adresēja Fiat sākotnējo vērtējumu, kurā tika ietverts provizorisks secinājums, ka Fiat līgumi ar tā partneriem, kas sniedz pēcpārdošanas pakalpojumus, rada bažas par to atbilstību EK līguma 81. panta 1. punktam.

(4)

Saskaņā ar Komisijas sākotnējo vērtējumu ilgu laiku pēc Komisijas 2002. gada 31. jūlija Regulā (EK) Nr. 1400/2002 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē noteiktā pārejas posma beigām (2) Fiat, iespējams, nav darījis pieejamu noteiktu kategoriju tehnisko informāciju par transportlīdzekļu remontu. Turklāt laikā, kad tika uzsākta Komisijas izmeklēšana, Fiat joprojām nebija izveidojis efektīvu sistēmu, kas ļautu neatkarīgajiem remontētājiem neierobežoti piekļūt tehniskajai informācijai par transportlīdzekļa remontu. Lai arī Komisijas izmeklēšanas gaitā Fiat uzlaboja pieejamību savai tehniskai informācijai, īpaši 2005. gada jūnijā izveidojot šim nolūkam paredzētu tīmekļa vietni (“TI tīmekļa vietne”), informācija, ko padarīja pieejamu neatkarīgajiem remontētājiem, joprojām šķita esam nepilnīga.

(5)

Sākotnējā vērtējumā konstatēts, ka šī prakse iespaido šādus konkrētos tirgus – vieglo automobiļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanas tirgu un remontētājiem paredzētās tehniskās informācijas sniegšanas tirgu. Pirmajā no minētajiem tirgiem Fiat pilnvaroto tīklu dalībniekiem bija lielas tirgus daļas, kamēr otrajā Fiat bija vienīgais piegādātājs, kas varēja piedāvāt savu transportlīdzekļu remontētājiem tehnisko informāciju pilnā apjomā.

(6)

Apkopojot būtiskāko, konstatēts, ka Fiat apkopes un rezerves daļu izplatīšanas līgumos tā pilnvaroto tīklu dalībniekiem tiek prasīts veikt pilnu konkrētajai markai specifisku remonta pakalpojumu klāstu un darboties kā rezerves daļu vairumtirgotājiem. Komisijai ir bažas, ka šādu līgumu iespējami radīto negatīvo ietekmi varētu vēl pastiprināt tas, ka Fiat nenodrošina neatkarīgajiem remontētājiem pienācīgu piekļuvi tehniskajai informācijai, tādējādi izslēdzot uzņēmumus, kas vēlētos un būtu spējīgi piedāvāt remonta pakalpojumus ar cita uzņēmējdarbības modeļa starpniecību.

(7)

Komisijas sākotnējais secinājums bija tāds, ka kārtība, kādā Fiat neatkarīgiem remontētājiem sniedz tehnisko informāciju, neatbilst pēdējo vajadzībām ne pieejamas informācijas apjoma, ne pieejamības ziņā un ka šāda prakse savienojumā ar līdzīgu citu automobiļu ražotāju rīcību varētu būt veicinājusi neatkarīgo remontētāju stāvokļa pasliktināšanos tirgū. Tas savukārt varētu būt radījis ievērojamu kaitējumu patērētājiem tādēļ, ka ir būtiski samazinājusies rezerves daļu izvēle, remonta pakalpojumiem pieaugušas cenas, samazinājusies remontdarbnīcu izvēle, iespējams, radušies drošības riski, kā arī nav pieejamas inovatīvas remontdarbnīcas.

(8)

Turklāt tas, ka Fiat acīm redzami nenodrošina neatkarīgajiem remontētājiem pienācīgu piekļuvi tehniskajai informācijai, var traucēt uz tā līgumiem ar pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzējiem attiecināt Regulā (EK) Nr. 1400/2002 noteikto atbrīvojumu, jo saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu regulā noteikto atbrīvojumu nepiemēro, ja mehānisko transportlīdzekļu piegādātājs atsakās nodrošināt neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem piekļuvi visai tehniskai informācijai, diagnostikas un citam aprīkojumam, rīkiem, ieskaitot visu atbilstošo programmatūru, vai mācības, kas ir nepieciešamas, lai veiktu mehānisko transportlīdzekļu remontu un tehnisko apkopi. Saskaņā ar regulas 26. apsvērumu piekļuves nosacījumi nedrīkst būt diskriminējoši pilnvarotu un neatkarīgu tirgus dalībnieku starpā.

(9)

Visbeidzot, Komisija nonāca pie provizoriska secinājuma, ka, ņemot vērā piekļuves trūkumu tehniskajai informācijai par transportlīdzekļa remontu, šķiet, ka uz līgumiem, kas noslēgti starp Fiat un tā pilnvarotajiem remontētājiem, nevar attiecināt 81. panta 3. punkta noteikumus.

(10)

Lai novērstu sākotnējā vērtējumā minētās bažas par konkurenci, 2007. gada 22. janvārīFiat Komisijai pauda gatavību uzņemties saistības.

(11)

Atbilstīgi šīm saistībām princips, pēc kā nosaka, kāda informācija sniedzama, ir diskriminācijas nepieļaušana starp neatkarīgajiem un pilnvarotajiem remontētājiem. Šajā sakarā Fiat nodrošinās, ka visa tā transportlīdzekļu remontam un tehniskai apkopei nepieciešamā tehniskā informācija, instrumenti, aprīkojums, programmatūra un apmācība, kādu pats Fiat uzņēmums vai kāds tā uzdevumā sniedz pilnvarotajiem remontētājiem un/vai neatkarīgajiem importētājiem visās ES dalībvalstīs, tiks darīta pieejama arī neatkarīgajiem remontētājiem.

(12)

Šajās saistībās ir precizēts, ka “tehniskā informācija” Regulas (EK) Nr. 1400/2002 4. panta 2. punkta izpratnē ietver visu informāciju, ko sniedz pilnvarotajiem remontētājiem attiecībā uz Fiat, Alfa Romeo un Lancia markas mehānisko transportlīdzekļu remontu vai tehnisko apkopi. Kā piemērus var minēt programmatūru, defektu kodus un citus parametrus, kā arī to atjauninātās versijas, kas ir nepieciešamas darbā ar elektroniskām vadības ierīcēm nolūkā instalēt vai atjaunot Fiat ieteiktos uzstatījumus, mehānisko transportlīdzekļu identifikācijas metodes, rezerves daļu katalogus, praksē rastus risinājumus problēmām, kādas raksturīgas konkrētajam modelim vai partijai, un paziņojumus par atsaukšanu, kā arī citus paziņojumus, kuros noteikti remontdarbi, kādus pilnvarotā remontētāju tīkla ietvaros var veikt bez maksas.

(13)

Piekļuve rīkiem ietver piekļuvi elektroniskiem diagnostikas un citiem remonta rīkiem, kā arī ar tiem saistītai programmatūrai, ieskaitot tās regulāri atjauninātas versijas, kā arī šo rīku apkopi pēc pārdošanas.

(14)

Fiat un ar to saistītajiem uzņēmumiem šīs saistības būs obligātas, bet tās nebūs tieši saistošas Fiat transportlīdzekļu marku neatkarīgajiem importētājiem. Tādēļ tajās dalībvalstīs, kurās Fiat izplata Fiat, Alfa Romeo un/vai Lancia markas transportlīdzekļus ar neatkarīgu importētāju starpniecību, Fiat ir piekritis darīt visu iespējamo, lai līgumiski noteiktu šiem uzņēmumiem saistības sniegt Fiat jebkādu tehnisko informāciju vai tehniskās informācijas versijas dažādās valodās, ko tie ir snieguši pilnvarotajiem remontētājiem attiecīgajā dalībvalstī. Fiat ir apņēmies nekavējoties ievietot šo tehnisko informāciju vai tās versijas dažādās valodās savā TI tīmekļa vietnē.

(15)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1400/2002 26. apsvērumu Fiat nav pienākuma sniegt neatkarīgajiem remontētājiem tehnisko informāciju, kas varētu ļaut trešajai personai apiet vai dezaktivēt iebūvētās pretaizdzīšanas ierīces, pārkalibrēt (3) elektroniskās ierīces vai iejaukties to ierīču darbībā, kas ierobežo transportlīdzekļa darbību. Tāpat kā jebkurš cits izņēmums no ES tiesībām, 26. apsvērums jāinterpretē šauri. Saistībās ir noteikts, ka, ja Fiat minētu šo izņēmumu kā iemeslu kādas tehniskās informācijas neizpaušanai neatkarīgajiem remontētājiem, tas ir apņēmies nodrošināt, ka netiktu izpausta tikai tā informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu 26. apsvērumā aprakstīto aizsardzību, un šīs informācijas trūkums neliegtu neatkarīgajiem remontētājiem veikt darbības, kas nav uzskaitītas 26. apsvērumā, ieskaitot darbu pie tādām ierīcēm kā elektroniskas dzinēja vadības ierīces, gaisa spilveni, drošības jostu nospriegotāji vai centrālās atslēgas elementi.

(16)

Regulas (EK) Nr. 1400/2002 4. panta 2. punktā noteikts, ka tehniskā informācija jādara pieejama samērīgi ar neatkarīgo remontētāju vajadzībām. Tas ietver gan to, ka informācija netiek ierobežota, gan to, ka nosakot maksu, tiek ņemts vērā tas, cik lielā apjomā neatkarīgie remontētāji izmanto attiecīgo informāciju.

(17)

Atbilstīgi šim principam un šajās saistībās ir precizēts, ka Fiat TI tīmekļa vietnē iekļaus visu tehnisko informāciju, kas attiecas uz modeļiem, kas laisti apgrozībā pēc 1996. gada, un nodrošinās, ka TI tīmekļa vietnē vai kādā citā saistītā vietnē pastāvīgi būs pieejama visa atjauninātā tehniskā informācija. Turklāt Fiat pastāvīgi nodrošinās, ka tīmekļa vietne ir viegli atrodama un nodrošina tāda paša līmeņa rezultātus kā metodes, ko izmanto tehniskās informācijas sniegšanai Fiat pilnvaroto tīklu dalībniekiem. Ja Fiat vai kāds cits uzņēmums, kas darbojas Fiat uzdevumā, nodos kādu tehnisko informāciju pilnvarotajiem remontētājiem kādā ES valodā, Fiat nodrošinās, ka informācija šajā valodā nekavējoties tiek ievietota TI tīmekļa vietnē.

(18)

TI tīmekļa vietnē vēl nav ievietotas turpmāk minētās trīs tehniskās informācijas kategorijas, taču Fiat ir apņēmies tās tur ievietot līdz 2007. gada 31. decembrim:

tehniskās informācijas tulkojumi vietējās valodās, kas pašlaik nav Fiat rīcībā, bet kuri jānodrošina tā neatkarīgajiem importētājiem attiecīgajās ES dalībvalstīs,

paziņojumi, kuros noteikti remontdarbi, kurus pilnvaroto remontdarbnīcu tīklā var veikt bez maksas, un

norādes par šā paziņojuma 21. punktā minētajiem starpniecības centriem.

(19)

Šajās saistībās ir precizēts, ka Fiat vietnes piekļuves maksa tiks aprēķināta pēc formulas, kas balstīta uz gada abonentmaksu visam CD-ROM komplektam, ko tas nodrošina saviem pilnvarotajiem remontētājiem, proti, EUR 3 356 plus EUR 65 par rezerves daļu katalogu un papildu mēneša abonentmaksu EUR 134 apmērā par atjauninātajām versijām. Tomēr, lai panāktu atbilstību regulā noteiktajai samērīguma prasībai, Fiat piekrīt nodrošināt proporcionālu sadalījumu pa mēneša, dienas un stundas laika vienībām, kuru cena katrai markai būtu EUR 3 par stundu, EUR 22 par dienu un EUR 350 mēnesī. Fiat piekrīt saglabāt šo piekļuves maksas formulu un nepaaugstināt maksu virs vidējā inflācijas rādītāja ES visās valūtās, kas attiecas uz šīm saistībām.

(20)

Fiat saistības neskar nevienu pašreizējo vai turpmāko Kopienas vai valstu tiesībās noteikto prasību, kas paplašinātu tehniskās informācijas apjomu, kāds Fiat jāsniedz neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem, un/vai noteiktu izdevīgāku veidu, kādā sniedzama šī informācija.

(21)

Ja neatkarīgais remontētājs vai šādu remontētāju apvienība to pieprasa, Fiat apņemas piekrist starpniecības mehānismam strīdu izšķiršanai attiecībā uz tehniskās informācijas sniegšanu. Starpniecība notiek dalībvalstī, kurā reģistrēta prasītāja puse, saskaņā ar atzīta vietējā starpniecības centra noteikumiem. Starpniecība neskar tiesības iesniegt prasību kompetentā valsts tiesā.

(22)

Šis lēmums nosaka, ka, ņemot vērā šīs saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Minētās saistības ir saistošas līdz 2010. gada 31. maijam.

(23)

Padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 2007. gada 9. jūlijā sniedza labvēlīgu atzinumu.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 203, 1.8.2002., 30. lpp.

(3)  T.i., modificēt elektroniskās vadības ierīces sākotnējo iestatījumu neatbilstoši Fiat ieteikumiem.


Top