Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0817

2007/817/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 8. novembris ), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

OJ L 334, 19.12.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 247 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/817/oj

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/1


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/817/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī Eiropas Kopienas vārdā parakstīts, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


VĒSTUĻU APMAIŅA

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības, pienākumus un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām, un, jo īpaši, 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

ŅEMOT VĒRĀ Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (1) 76. panta 2. punktu, kurā ietverts pušu pienākums pēc pieprasījuma noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. PANTS

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Kopiena;

b)

“atpakaļuzņemšana” ir process, kad pieprasījuma iesniedzēja valsts nodod un pieprasījuma saņēmēja valsts saņem personas (pieprasījuma saņēmēja valsts pilsoņi, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras ir nelikumīgi ieradušās, atrodas vai uzturas pieprasījuma iesniedzējā valstī, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem;

c)

“Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

e)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

f)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm;

g)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

h)

“uzturēšanās atļauja” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

i)

“vīza” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas no dalībvalstīm izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

j)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

l)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

m)

“pierobežas apgabals” ir 30 km josla ap kopīgo sauszemes robežu starp dalībvalsti un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kā arī dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas starptautisko lidostu teritorijas;

n)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. PANTS

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem tiesiskajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, ja iespējams, vienlaicīgi uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus līdz 18 gadu vecumam, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atteikušās no Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonības, ja vien dalībvalsts vismaz nav garantējusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 30 dienas. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (2).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja valsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas valsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. PANTS

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šīm personām ir vai ieceļošanas laikā bija Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalstu teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja ir iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neievēro vīzā paredzētos nosacījumus un šī persona ir uzturējusies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzņem atpakaļ arī bijušos Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 8. septembrī bija Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā.

4.   Pēc tam, kad Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (2).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. PANTS

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem tiesiskajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju, ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts, ja iespējams, vienlaicīgi uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus līdz 18 gadu vecumam, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā atteikušās no dalībvalsts pilsonības, ja vien Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vismaz nav garantējusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 30 dienas. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. PANTS

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī vai

b)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu vai

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vīza vai uzturēšanās atļauja ir iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neievēro vīzā paredzētos nosacījumus un šī persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļoja.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. PANTS

Principi

1.   Izņemot 6. panta 2. punktā minētos gadījumus, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, balstoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un, ja nepieciešams, pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā (ieskaitot lidostas) pēc nelikumīgi šķērsotas robežas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 darba dienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. PANTS

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir šāda informācija:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem),

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos,

c)

attiecīgās personas fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam,

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. PANTS

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Neierobežojot attiecīgo valsts tiesību aktu piemērošanu, saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. PANTS

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušo Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt citādi.

5.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5. pielikumā minētajiem dokumentiem, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. PANTS

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējās valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski:

2 darba dienu laikā, ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru (6. panta 3. punkts),

14 kalendāro dienu laikā visos parējos gadījumos.

Šie termiņi sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā nav saņemta atbilde, tiek uzskatīts, ka pārsūtīšanai piekrīt.

3.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

4.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu bez liekas kavēšanās pārsūta vēlākais trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. PANTS

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalstu nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. PANTS

Atpakaļuzņemšana kļūdas pēc

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. PANTS

Principi

1.   Dalībvalstīm un Bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana dēļ viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai vai dēļ viņa politiskās pārliecības vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas, vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika īpašās pārvaldes apgabals vai dalībvalsts var atcelt jebkuru izsniegto atļauju, ja pēc tam rodas vai atklājas 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja vairs nav nodrošināts turpmākais brauciens iespējamās tranzīta valstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. PANTS

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu vai sauszemi), citas iespējamās tranzītvalstis un paredzētais galamērķis,

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs),

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana,

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienotā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 5 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. PANTS

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

16. PANTS

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīgumā īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (3) un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas datus jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi, vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz ziņot otrai pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm iepriekš jāsaskaņo ar nosūtītāju iestādi;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. PANTS

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. PANTS

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu,

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai,

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. PANTS

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas lūguma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem, kontaktpunktu apmaiņu un sazināšanās valodu,

b)

atgriešanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā,

c)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā,

d)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piekrīt piemērot jebkuru noteikumu, kas ietverts īstenošanas protokolā ar vienu dalībvalsti, arī attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja šī dalībvalsts to lūdz.

20. PANTS

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. PANTS

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 21. panta 2. punktu, šo nolīgumu piemēro attiecībā uz teritoriju, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienu dibināšanas līgums, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. PANTS

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šī nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. PANTS

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.


(1)  OV L 84, 20.3.2004.

(2)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts pilsonības pierādīšanai (2. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts)

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases un ārkārtas pases),

valsts izsniegtās personas apliecības (ieskaitot pagaidu apliecības),

militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

pilsonības apliecība kopā ar citu personas identitāti apliecinošu dokumentu, kurā ir fotogrāfija.

2. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kuru uzrādīšana ir uzskatāma par pilsonības pierādījumu prima facie (2. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 8. panta 2. punkts)

jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

dienesta apliecības vai to fotokopijas,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

ticamu liecinieku rakstiski paziņojumi,

attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tajā skaitā oficiālas pārbaudes rezultāti. Šā pielikuma nolūkiem “oficiāla pārbaude” ir pārbaude, ko veic vai uzdod veikt pieprasījuma iesniedzējas valsts iestādes un ko atzīst pieprasījuma saņēmējas valsts iestādes,

jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību,

1. pielikumā minētie dokumenti, kuriem beidzies derīguma termiņš.

3. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kurus var uzskatīt par pierādījumu trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts un 9. panta 1. punkts)

iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegts derīgs dokuments, piemēram, vīza un/vai uzturēšanās atļauja, kas atļauj uzturēties pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

oficiāli paziņojumi, kurus devuši robežkontroles dienesta darbinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu.

4. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kurus uzskata par prima facie pierādījumu nosacījumiem trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts un 9. panta 2. punkts)

pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos,

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u.c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi vīzu kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

5. PIELIKUMS

Dokumentu saraksts kurus uzskata par prima facie pierādījumu nosacījumiem Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanai (3. panta 3. punkts un 9. panta 4. punkts)

bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā,

citi dokumenti vai apliecības, vai to fotokopijas, kas norāda Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 2. PUNKTU UN 4. PANTA 2. PUNKTU

Piemērojot attiecīgos pantus, Līgumslēdzējām pusēm ir jācenšas veikt nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas saglabātu ģimenes vienotību un nedalāmību. Šī mērķa sasniegšanai Līgumslēdzējām pusēm jācenšas uzņemt atpakaļ ģimenes locekļus saprātīgā laika posmā.

Ģimenes vienotības un nedalāmības principa piemērošanu īpaši jāuzrauga 18. pantā minētajai Komitejai.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 3. PUNKTU UN 4. PANTA 3. PUNKTU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka saskaņā ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un dalībvalstu tiesību aktiem Eiropas Savienības pilsonim vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonim nav iespējams atņemt viņa vai viņas pilsonību.

Puses vienojas laikus uzsākt savstarpējas konsultācijas, ja šī tiesiskā situācija būs mainījusies.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBA UZ 3. PANTU UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienām un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija nolīgumu par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”


Top