Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 9. novembris ), ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 9. novembris),

ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357)

(2007/756/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (2) un jo īpaši tās 14. panta 4. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Kad dalībvalstis atļauj nodot ekspluatācijā ritošo sastāvu, tām jānodrošina, ka katram riteklim ir piešķirts identifikācijas kods. Šis kods jāreģistrē valsts ritekļu reģistrā (turpmāk tekstā – “VRR”). Šim reģistram jābūt pieejamam kompetento iestāžu pilnvarotām personām un iesaistītajām personām. Valstu reģistriem jābūt saskanīgiem attiecībā uz datu saturu un formātu. Tāpēc tie jāveido, pamatojoties uz kopīgām darbības un tehniskajām specifikācijām.

(2)

VRR kopīgās specifikācijas jāpieņem, pamatojoties uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) sagatavoto specifikāciju projektu. Specifikāciju projektā īpaši jānosaka saturs, funkcionālā un tehniskā arhitektūra, datu formāts un izmantošanas veidi, ieskaitot noteikumus par datu ievadi un meklēšanu.

(3)

Šis lēmums ir sagatavots, pamatojoties uz Aģentūras 2006. gada 28. jūlija ieteikumu Nr. ERA/REC/INT/01-2006.

Dalībvalsts VRR jāiekļauj visi attiecīgajā dalībvalstī atļautie ritekļi. Tomēr preču vagoni un pasažieru vagoni jāreģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tie pirmoreiz nodoti ekspluatācijā.

(4)

Ritekļu reģistrēšanai, reģistrācijas apstiprināšanai, reģistrācijas ieraksta(-u) mainīšanai un izmaiņu apstiprināšanai jāizmanto standarta veidlapa.

(5)

Katrai dalībvalstij jāizveido datorizēts VRR. Visiem VRR jābūt savienotiem ar centrālu ritekļu virtuālo reģistru (turpmāk tekstā – “RVR”), ko pārvalda Aģentūra nolūkā izveidot dokumentu par savstarpējo izmantojamību reģistru, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 19. pantā (3). RVR jādod izmantotājiem iespēja, izmantojot vienotu portālu, veikt meklēšanu visos VRR un īstenot datu apmaiņu starp nacionālajiem VRR. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams uzreiz nodrošināt saiti ar RVR. Tāpēc dalībvalstīm jānosaka pienākums savienot savus VRR ar centrālo RVR tikai tad, kad tiek pierādīts, ka tas darbojas pienācīgi. Šajā nolūkā Aģentūra īstenos izmēģinājuma projektu.

(6)

Saskaņā ar reglamentējošās komitejas, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 2001/16/EK 21. pantam, 40. sanāksmes protokola 8. punktu visi ekspluatācijā esošie ritekļi jāreģistrē tās dalībvalsts VRR, kurā tie bija reģistrēti iepriekš. Attiecībā uz datu nodošanu jānodrošina pietiekams pārejas periods un jāņem vērā datu pieejamība.

(7)

Saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu VRR ieraksti jāveic un tie jāatjaunina no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma neatkarīgai iestādei. Dalībvalstīm jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis par iestādi, kas norīkota šo funkciju veikšanai, lai cita starpā atvieglotu informācijas apmaiņu starp šīm iestādēm.

(8)

Atsevišķās dalībvalstīs ir plašs 1 520 mm sliežu ceļu tīkls, kurā izmanto vagonus, kas raksturīgi Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstīm. Tā rezultātā ir izveidota kopīga reģistrācijas sistēma, kas ir būtisks šā 1 520 mm tīkla savstarpējās izmantojamības un drošuma elements. Ir jāatzīst šī īpašā situācija un jānosaka īpaši noteikumi nolūkā novērst neatbilstību starp vienam un tam pašam riteklim piemērojamām ES un NVS prasībām.

(9)

Reģistrējot ritekļus VRR, jāpiemēro SITS par satiksmes nodrošināšanu un vadību P pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz ritekļu numurēšanas sistēmu. Aģentūra izstrādās norādes šo noteikumu saskaņotai piemērošanai.

(10)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 96/48/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemtas Direktīvas 96/48/EK 14. panta 5. punktā un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas, kas izklāstītas pielikumā.

2. pants

Ritekļu reģistrēšanai pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas dalībvalstis izmanto pielikumā izklāstītās kopīgās specifikācijas.

3. pants

Ekspluatācijā esošos ritekļus dalībvalstis reģistrē, kā noteikts pielikuma 4. iedaļā.

4. pants

1.   Saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu dalībvalstis norīko valsts iestādi, kas atbild par ierakstu veikšanu valsts ritekļu reģistrā un par tā atjaunināšanu. Šī iestāde var būt attiecīgās dalībvalsts valsts drošības iestāde. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes sadarbojas un apmainās ar informāciju, tādējādi nodrošinot, ka tiek laikus ziņots par izmaiņām datos.

2.   Dalībvalstis viena gada laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par to, kura iestāde norīkota saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi tiek nodots ekspluatācijā Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā un ko paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības kā daļu no kopējās 1 520 mm sliežu ceļu sistēmas vagonu parka, reģistrē gan VRR, gan Neatkarīgo Valstu Savienības Dzelzceļa transporta padomes informācijas datubāzē. Šajā gadījumā pielikumā izklāstītās numurēšanas sistēmas vietā var izmantot 8 ciparu numurēšanas sistēmu.

2.   Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi tiek nodots ekspluatācijā trešā valstī un ko paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā daļu no kopējās 1 520 mm sliežu ceļu sistēmas vagonu parka, nereģistrē VRR. Tomēr atbilstīgi Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punktam jābūt iespējai no NVS Dzelzceļa transporta padomes informācijas datubāzes iegūt informāciju, kas minēta 14. panta 5. punkta c), d) un e) apakšpunktā.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 9. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/32/EK (OV L 141, 2.6.2007., 63. lpp.).

(2)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/32/EK.

(3)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   DATI

Turpmāk sniegtajā sarakstā izklāstīts ierosinātais VRR datu formāts.

Lauku numerācija atbilst kārtībai, kāda ierosināta reģistrācijas standartveidlapā, kas sniegta 4. papildinājumā.

Papildus tam var pievienot piezīmju lauku(-us), piemēram, lai norādītu izmeklēšanā esošus ritekļus (sk. 3.4. iedaļu).

1.

Ritekļa Eiropas numurs

Obligāts

Saturs

Ciparu identifikācijas kods, kā tas noteikts SITS attiecībā uz “Satiksmes nodrošināšanu un vadību” (turpmāk tekstā – “SNV SITS” (1)) P pielikumā

 

Formāts

1.1.

Numurs

12 cipari (2)

1.2.

Iepriekšējais numurs (attiecībā uz ritekļiem, kuriem mainīts numurs)

12 cipari (2)

2.

Dalībvalsts un VDI

Obligāts

Saturs

Atsauce uz dalībvalsti un VDI, kur atļauta ritekļa ekspluatācija. Attiecībā uz trešo valstu ritekļiem – dalībvalsts, kurā atļauta ekspluatācija

 

Formāts

2.1.

Dalībvalsts ciparu kods, kā tas noteikts SNV SITS P pielikumā

2 ciparu kods

2.2.

VDI nosaukums

Teksts

3.

Ražošanas gads

Obligāts

Saturs

Gads, kurā riteklis izvests no rūpnīcas

 

Formāts

3.

Ražošanas gads

GGGG

4.

EK atsauce

Obligāts

Saturs

Atsauce uz “EK” verificēšanas deklarāciju un izsniedzēju iestādi (līgumslēdzēju iestādi)

 

Formāts

4.1.

Deklarācijas izsniegšanas datums

Datums

4.2.

EK atsauce

Teksts

4.3.

Izsniedzējas iestādes (līgumslēdzējas iestādes) nosaukums

Teksts

4.4.

Numurs komercreģistrā

Teksts

4.5.

Iestādes adrese: iela un numurs

Teksts

4.6.

Pilsēta

Teksts

4.7.

Valsts kods

ISO

4.8.

Pasta indekss

Burtciparu kods

5.

Ritošā sastāva reģistra atsauce

Obligāts

Saturs

Atsauce uz iestādi, kas atbild par ritošā sastāva reģistru (3)

 

Formāts

5.1.

Par reģistru atbildīgā iestāde

Teksts

5.2.

Iestādes adrese: iela un numurs

Teksts

5.3.

Pilsēta

Teksts

5.4.

Valsts kods

ISO

5.5.

Pasta indekss

Burtciparu kods

5.6.

E-pasta adrese

E-pasts

5.7.

Atsauce, kas dod iespēju no ritošā sastāva reģistra iegūt attiecīgos tehniskos datus

Burtciparu kods

6.

Ierobežojumi

Obligāts

Saturs

Ritekļa izmantošanas ierobežojumi

 

Formāts

6.1.

Kodēti ierobežojumi

(sk. 1. papildinājumu)

Kods

6.2.

Nekodēti ierobežojumi

Teksts

7.

Īpašnieks

Neobligāts

Saturs

Ritekļa īpašnieka identifikācijas dati

 

Formāts

7.1.

Struktūras nosaukums

Teksts

7.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

7.3.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

7.4.

Pilsēta

Teksts

7.5.

Valsts kods

ISO

7.6.

Pasta indekss

Burtciparu kods

8.

Turētājs

Obligāts

Saturs

Ritekļa turētāja identifikācijas dati

 

Formāts

8.1.

Struktūras nosaukums

Teksts

8.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

8.3.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

8.4.

Pilsēta

Teksts

8.5.

Valsts kods

ISO

8.6.

Pasta indekss

Burtciparu kods

8.7.

RTM (neobligāts lauks)

Burtciparu kods

9.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Obligāts

Saturs

Atsauce uz struktūru, kas atbild par tehnisko apkop (4)

 

Formāts

9.1.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Teksts

9.2.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

9.3.

Pilsēta

Teksts

9.4.

Valsts kods

ISO

9.5.

Pasta indekss

Burtciparu kods

9.6.

E-pasta adrese

E-pasts

10.

Izņemšana no ekspluatācijas

Attiecīgā gadījumā obligāts

Saturs

Datums, kad riteklis oficiāli nodots metāllūžņos vai citādi iznīcināts, un attiecīgā ekspluatācijas izbeigšanas veida kods

 

Formāts

10.1.

Iznīcināšanas veids

(sk. 3. papildinājumu)

2 ciparu kods

10.2.

Ekspluatācijas izbeigšanas datums

Datums

11.

Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Obligāts

Saturs

Saraksts ar dalībvalstīm, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

 

Formāts

11.

Dalībvalstu ciparu kodi, kādi noteikti SNV SITS P.4 pielikumā

Saraksts

12.

Atļaujas numurs

Obligāts

Saturs

Saskaņotais atļaujas numurs, ko piešķir VDI, nododot ritekli ekspluatācijā

 

Formāts

12.

Atļaujas numurs

Burtciparu kods, pamatojoties uz EIN, sk. 2. papildinājumu

13.

Ekspluatācijas atļauja

Obligāts

Saturs

Datums, kad ritekli atļauts nodot ekspluatācijā (5), un atļaujas derīgums

 

Formāts

13.1.

Atļaujas izsniegšanas datums

Datums (GGGG / MM / DD)

13.2.

Atļauja derīga līdz

Datums (ieskaitot)

13.3.

Atļaujas darbība apturēta

Jā/Nē

2.   ARHITEKTŪRA

2.1.   Saites ar citiem reģistriem

ES jaunā tiesiskā regulatīvā režīma rezultātā tiek izveidoti vairāki reģistri. Turpmāk sniegtajā tabulā apkopoti dati par to, kuriem reģistriem un datubāzēm varētu būt saite ar VRR, kad tie būs izveidoti.

Reģistrs vai datubāze

Atbildīgā struktūra

Citas struktūras, kas var piekļūt datiem

VRR

(savstarpējās izmantojamības direktīvas)

RS (6)/VDI

Citas VDI/RS/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF

RSR

(savstarpējās izmantojamības direktīvas)

Atbilstīgi dalībvalstu lēmumam

DPU/IP/VDI/ERA/OTIF/turētājs/remontdarbnīcas

RSAD

(KPTL SITS un SEIP)

Turētājs

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas

VMVDD

(KPTL SITS un SEIP)

Vēl nav nolemts

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas/izmantotājs

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (7)

(Keiptaunas konvencija)

Reģistrs

Publiski pieejams

OTIF reģistrs

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentās iestādes/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF sekr.

Veidojot VRR, nevar gaidīt, līdz būs izstrādāti visi minētie reģistri. Tāpēc VRR specifikācijās jāparedz, ka saskarnes ar pārējiem reģistriem var veidot vēlāk. Tādējādi jāparedz turpmāk minētais.

RSR – uz to VRR atsaucas, minot par RSR atbildīgo struktūru. Abu reģistru sasaistē galvenais elements būs 5.7. lauks.

RSAD – tajā ietverti atsevišķi VRR “administratīvie” lauki. Saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas KPTL SITS un SEIP. SEIP jāņem vērā VRR specifikācijas.

VMVDD – tajā ietverti dati no RSAD un tehniskās apkopes dati. Saite ar VRR nav paredzēta.

RTMR – tas jāpārvalda, savā starpā sadarbojoties ERA un OTIF (ERA attiecībā uz ES un OTIF attiecībā uz visām tām dalībvalstīm, kas neietilpst ES). Turētājus reģistrē VRR. SNV SITS noteikti arī citi vispārēji centrālie reģistri (piemēram, attiecībā uz ritekļa tipa, savstarpējās izmantojamības vai valsts kodiem), kas jāpārvalda “centrālajai iestādei”, sadarbojoties ERA un OTIF.

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (Keiptaunas konvencija) – ar kustamām iekārtām saistītās finanšu informācijas reģistrēšanai. Šis reģistrs var tikt izveidots 2007. gada februāra diplomātiskās konferences rezultātā. Šajā gadījumā iespējams izveidot saikni, jo UNIDROIT reģistram vajadzīga informācija par ritekļa numuru un īpašnieku. Abu reģistru sasaistē galvenais elements būs REN.

OTIF reģistrs – OTIF reģistrs tiks izstrādāts, ņemot vērā šo lēmumu un pārējos ES reģistrus.

Visas sistēmas arhitektūra, kā arī saites starp VRR un citiem reģistriem tiks noteiktas tā, lai vajadzības gadījumā varētu iegūt prasīto informāciju.

2.2.   ES kopējā VRR arhitektūra

VRR jāveido decentralizēti. Mērķis ir izveidot meklētājprogrammu, kura izmantotu dalītos datus un kuras kopējā lietojumprogramma izmantotājiem dotu iespēju iegūt datus no visiem dalībvalstu vietējiem reģistriem (VR).

VRR datus uzglabā valsts mērogā, un tie būs pieejami, izmantojot interneta lietojumprogrammu (ar savu konkrētu tīmekļa adresi).

Eiropas centralizēto ritekļu virtuālo reģistru (EC RVR) veido divas apakšsistēmas:

ritekļu virtuālais reģistrs (RVR), kas ir ERA centrālā meklētājprogramma,

valsts ritekļu reģistrs(-i) (VRR), kas ir VR dalībvalstīs.

1. attēls

EC RVR arhitektūra

Image

Šī arhitektūra balstās uz divām savstarpēji papildinošām apakšsistēmām, kas dod iespēju meklēt visu dalībvalstu vietējos reģistros saglabātos datus, un tā paredz:

izveidot datorizētus valsts mēroga reģistrus un padarīt tos pieejamus savstarpējai meklēšanai,

aizstāt reģistrus papīra formā ar datorizētiem ierakstiem, tādējādi dalībvalstīm dodot iespēju pārvaldīt informāciju un veikt tās apmaiņu ar citām dalībvalstīm,

nodrošināt iespēju, izmantojot vienotus standartus un terminoloģiju, savienot VRR ar RVR.

Šīs arhitektūras galvenie principi ir šādi:

visi VRR kļūst par daļu no datorizētas tīkla sistēmas,

izmantojot sistēmu, dalībvalstis piekļūst vienotiem datiem,

līdz ar RVR izveidi tiek novērsta divkārša datu reģistrēšana un ar to saistītās kļūdas,

atjaunināti dati.

Aprakstītās arhitektūras īstenošanas posmi ir šādi:

tiek pieņemts šis lēmums,

Aģentūra īsteno izmēģinājuma projektu, kura gaitā cita starpā RVR savieno ar vismaz triju dalībvalstu VRR, ieskaitot esoša VRR pievienošanu, izmantojot translēšanas programmu,

tiek izvērtēti izmēģinājuma projekta rezultāti un attiecīgā gadījumā veikti šā lēmuma pielāgojumi,

Aģentūra publicē specifikācijas, kas dalībvalstīm jāizmanto, savienojot savus VRR ar centrālo RVR,

visbeidzot, kad izvērtēts izmēģinājuma projekts, tiek pieņemts atsevišķs lēmums par visu VRR savienošanu ar centrālo RVR.

3.   DARBĪBAS REŽĪMS

3.1.   VRR izmantošana

VRR izmanto, lai:

reģistrētu atļauju,

reģistrētu riteklim piešķirto REN,

attiecībā uz konkrētu ritekli meklētu kodolīgu Eiropas mēroga informāciju,

sekotu līdzi tādiem juridiskiem aspektiem kā saistības vai juridiskā informācija,

iegūtu pārbaudēm vajadzīgo informāciju, galvenokārt attiecībā uz drošību un tehnisko apkopi,

varētu sazināties ar īpašnieku un turētāju,

pirms drošības sertifikāta izsniegšanas veiktu noteiktas drošības prasību šķērspārbaudes,

izsekotu konkrētu ritekli.

3.2.   Pieteikuma veidlapas

3.2.1.   Reģistrācijas pieteikums

Pieteikumam jāizmanto 4. papildinājumā sniegtā veidlapa.

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa reģistrāciju, veic atzīmi laukā “Jauna reģistrācija”. Pēc tam tas aizpilda veidlapas pirmo daļu, norādot attiecīgo informāciju 2.–9. un 11. laukā, un veidlapu nosūta:

tās dalībvalsts RS, kurā ritekli vēlas reģistrēt,

pirmās dalībvalsts RS, kurā vēlas ekspluatēt ritekli no kādas trešās valsts.

3.2.2.   Ritekļa reģistrēšana un ritekļa Eiropas numura piešķiršana

Ritekli reģistrējot pirmoreiz, attiecīgā RS riteklim piešķir Eiropas numuru.

Reģistrācijas veidlapu var sagatavot gan par vienu konkrētu ritekli, gan par vairākiem vienas sērijas vai pasūtījuma ritekļiem, pievienojot attiecīgo ritekļu numurus.

RS veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu VRR ievadīto datu pareizību. Šajā nolūkā attiecīgā RS var pieprasīt informāciju no citām RS, īpaši tad, ja subjekts, kas kādā dalībvalstī iesniedz reģistrācijas pieteikumu, nav reģistrēts minētajā dalībvalstī.

3.2.3.   Viena vai vairāku reģistrācijas ierakstu mainīšana

Subjekts, kas iesniedz pieteikumu, lai mainītu kādu(-us) ritekļa reģistrācijas ierakstu(-us):

veic atzīmi laukā “Izmaiņas”,

norāda ritekļa pašreizējo REN (0. lauks),

veic atzīmi laukā, kurā maināms(-i) ieraksts(-i),

norāda mainītā(-o) ieraksta(-u) jauno saturu un veidlapu nosūta jebkuras dalībvalsts RS, kurā riteklis reģistrēts.

Atsevišķos gadījumos ar standarta veidlapu var nepietikt. Tāpēc, ja vajadzīgs, attiecīgā RS var izmantot papīra vai elektroniskus papildu dokumentus.

Ja mainās turētājs, pienākums par to paziņot attiecīgajai RS ir tobrīd reģistrētajam turētājam, un RS attiecīgi jāpaziņo jaunajam turētājam par izmaiņām reģistrācijā. Iepriekšējo turētāju no VRR izslēdz un turētāju no tā pienākumiem atbrīvo tikai tad, kad jaunais turētājs ir apliecinājis, ka piekrīt turētāja statusam.

Ja mainās īpašnieks, pienākums par to paziņot attiecīgajai RS ir tobrīd reģistrētajam īpašniekam. Līdz ar to līdzšinējo īpašnieku izslēdz no VRR. Jaunais īpašnieks var pieprasīt, lai tā dati tiktu ievadīti VRR.

Pēc izmaiņu reģistrācijas VDI var izsniegt jaunu atļaujas numuru un atsevišķos gadījumos – arī jaunu REN.

3.2.4.   Izslēgšana no reģistra

Subjekts, kas piesakās uz izslēgšanu no reģistra, veic atzīmi laukā “Izslēgšana no reģistra”. Pēc tam tas aizpilda 10. lauku un veidlapu nosūta jebkuras dalībvalsts RS, kurā riteklis reģistrēts.

RS izslēgšanu no reģistra veic, aizpildot izslēgšanas datumu un attiecīgajam subjektam paziņojot par izslēgšanu.

3.2.5.   Ekspluatācijas atļaušana vairākās dalībvalstīs

Ja vienā dalībvalstī atļautu un reģistrētu ritekli atļauj ekspluatēt citā dalībvalstī, tas jāreģistrē šīs citas dalībvalsts VRR. Tomēr šādā gadījumā ieraksti jāveic tikai 1., 2., 6., 11., 12. un 13. laukā, jo šie dati ir saistīti tikai ar citu dalībvalsti.

Laikā, kamēr RVR un saite ar visiem VRR vēl pilnībā nedarbojas, attiecīgajām RS jāapmainās ar informāciju, lai nodrošinātu, ka visi dati attiecībā uz konkrētu ritekli saskan.

Preču vagonus un pasažieru vagonus reģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tos pirmoreiz nodod ekspluatācijā.

3.3.   Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības attiecībā uz dalībvalsts “XX” VRR datiem ir sniegtas nākamajā tabulā, kurā piekļuves kodi ir definēti šādi:

Piekļuves kods

Piekļuves veids

0

Piekļuve liegta

1

Ierobežota meklēšana (nosacījumi ailē “Datu lasīšanas tiesības”)

2

Neierobežota meklēšana

3

Ierobežota meklēšana un atjaunināšana

4

Neierobežota meklēšana un atjaunināšana

Katrai RS pilna piekļuve un pilnas atjaunošanas tiesības ir tikai attiecībā uz savas datubāzes datiem. Tāpēc uzrādītais piekļuves kods ir “3”.

Struktūra

Definīcija

Lasīšanas tiesības

Atjaunināšanas tiesības

7. lauks

Pārējie lauki

RS/VDI “XX”

Reģistrētāja struktūra, “XX” dalībvalsts VDI

Visi dati

Visi dati

4

4

Citas VDI/RS

Citas VDI un/vai citas reģistrētājas struktūras

Visi dati

Nav

2

2

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Visi dati

Nav

2

2

Turētāji

Ritekļa turētājs

Visi dati par ritekļiem, kuru turētājs tas ir

Nav

1

1

Ritošā sastāva parka pārvaldītāji

Turētāju iecelti ritekļu pārvaldītāji

Dati par ritekļiem, kurus turētājs uzdevis pārvaldīt

Nav

1

1

Īpašnieki

Ritekļa īpašnieks

Visi dati par ritekļiem, kuru īpašnieks tas ir

Nav

1

1

DPU

Vilciena ekspluatētājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

II un RI

Dalībvalstu paziņotās pārbaužu un revīzijas iestādes

Visi dati par ritekļiem, kuriem veic pārbaudes vai revīziju

Nav

2

2

Citi likumīgi izmantotāji

Visi pagaidu izmantotāji, ko atzinusi VDI vai ERA

Jānosaka atsevišķi. Īpašiem gadījumiem. Var būt ierobežots piekļuves ilgums.

Nav

0

1

3.4.   Vēsturiski ieraksti

Visi VRR iekļautie dati jāsaglabā 10 gadus no dienas, kad riteklis izņemts no ekspluatācijas un tā reģistrācija atsaukta. Vismaz pirmos trīs gadus datiem vēl jābūt pieejamiem tiešsaistē. Kad šie trīs gadi pagājuši, datus var glabāt elektroniski, papīra veidā vai izmantojot jebkādu citu arhivēšanas sistēmu. Ja minētā 10 gadu perioda laikā tiek sākta izmeklēšana par ritekli (ritekļiem), ja vajadzīgs, attiecīgie dati jāglabā ilgāk par noteiktajiem 10 gadiem.

Visas VRR veiktās izmaiņas ir jāreģistrē. Iepriekš veikto izmaiņu pārvaldību var nodrošināt, izmantojot attiecīgus IT risinājumus.

4.   EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠIE RITEKĻI

4.1.   Apsvērto datu saturs

Izdarīti apsvērumi par visiem 13 ierosinātajiem laukiem, precizējot, kuri no tiem ir obligāti un kuri nav.

4.1.1.   1. lauks – Ritekļa Eiropas numurs (obligāts)

a)   Ritekļi, kuriem jau ir piešķirts 12 ciparu identifikācijas numurs

Valstīs, kurās ir viens vienīgs valsts kods, ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs.

Valstīs, kurās ir gan valsts galvenais kods, gan iepriekš piešķirts īpašais kods, proti,

Vācijā ar valsts galveno kodu “80” un īpašo kodu “68” attiecībā uz AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Šveicē ar valsts galveno kodu “85” un īpašo kodu “63” attiecībā uz BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Itālijā ar valsts galveno kodu “83” un īpašo kodu “64” attiecībā uz FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungārijā ar valsts galveno kodu “55” un īpašo kodu “43” attiecībā uz GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn),

ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs (8).

IT sistēmai abi kodi (valsts galvenais kods un īpašais kods) jāinterpretē kā vienas valsts kodi.

b)   Starptautiskajā satiksmē izmantotie ritekļi, kuriem nav 12 ciparu identifikācijas numura

Šajā gadījumā jāpiemēro divu posmu procedūra:

VRR jāpiešķir 12 ciparu numurs (saskaņā ar SNV SITS), kas jānosaka atbilstīgi ritekļa parametriem. IT sistēmai šis reģistrētais numurs jāsasaista ar ritekļa pašreizējo numuru,

6 gadu laikā riteklim fiziski jāpiemēro attiecīgais 12 ciparu numurs.

c)   Vietējā satiksmē izmantotie ritekļi, kuriem nav 12 ciparu identifikācijas numura

Iepriekš aprakstīto procedūru pēc brīvprātības principa var piemērot arī ritekļiem, kurus izmanto tikai vietējā satiksmē.

4.1.2.   2. lauks – Dalībvalsts un VDI (obligāts)

Laukā “dalībvalsts” vienmēr jānorāda dalībvalsts, kuras ritekļu reģistrā riteklis reģistrēts. Laukā “VDI” jānorāda iestāde, kas piešķīrusi atļauju ritekli nodot ekspluatācijā.

4.1.3.   3. lauks – Ražošanas gads

Ja precīzs ražošanas gads nav zināms, jānorāda aptuvenais.

4.1.4.   4. lauks – EK atsauce

Ekspluatācijā esošiem ritekļiem vispārīgā gadījumā šādas atsauces nav, izņemot atsevišķus ĀS RST. Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.5.   5. lauks – RSR atsauce

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.6.   6. lauks – Ierobežojumi

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.7.   7. lauks – Īpašnieks

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami un/vai vajadzīgi.

4.1.8.   8. lauks – Turētājs (obligāts)

Parasti šie dati ir pieejami, un tie ir obligāti.

4.1.9.   9. lauks – Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Šis lauks ir obligāts.

4.1.10.   10. lauks – Izņemšana no ekspluatācijas

Aizpildāms attiecīgā gadījumā.

4.1.11.   11. lauks – Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Parasti RIV kravas vagonus, RIC pasažieru vagonus un ritekļus, uz ko attiecas divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi, attiecīgi reģistrē. Ja šī informācija ir pieejama, tā ir jānorāda.

4.1.12.   12. lauks – Atļaujas numurs

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.13.   13. lauks – Nodošana ekspluatācijā (obligāts)

Ja precīzs ekspluatācijā nodošanas datums nav zināms, jānorāda aptuvenais gads.

4.2.   Procedūra

Struktūrai, kas iepriekš atbildēja par ritekļu reģistrēšanu, visa informācija jānodod savas valsts VDI vai RS.

Ekspluatācijā esošie preču vagoni un pasažieru vagoni jāreģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā bija to iepriekšējā reģistrētāja struktūra.

Ja ekspluatācijā esošs riteklis ir bijis atļauts vairākās dalībvalstīs, reģistrētājai struktūrai, kas reģistrē šo ritekli, jānosūta dati pārējo attiecīgo dalībvalstu RS.

VDI vai RS informāciju pārņem savā VRR.

Kad informācijas pārņemšana ir pabeigta, VDI vai RS par to informē visas iesaistītās personas. Jāinformē vismaz šādas struktūras:

par ritekļu reģistrēšanu iepriekš atbildīgā struktūra,

turētājs,

ERA.

4.3.   Pārejas periods

4.3.1.   Reģistrācijas informācijas nodošana VDI

Struktūrai, kas iepriekš atbildēja par ritekļu reģistrēšanu, visa vajadzīgā informācija jānodod saskaņā ar līgumu, ko noslēdz starp šo struktūru un RS. Datu nodošanai jānotiek vēlākais 12 mēnešu laikā no Komisijas lēmuma. Ja iespējams, dati jānodod elektroniski.

4.3.2.   Starptautiskajā satiksmē izmantotie ritekļi

Dalībvalstu RS šie ritekļi savā VRR jāiekļauj vēlākais 2 gadu laikā no Komisijas lēmuma.

SKK. arī. 4.1.1. punkta b) apakšpunktu.

4.3.3.   Vietējā satiksmē izmantotie ritekļi

Dalībvalstu RS šie ritekļi savā VRR jāiekļauj vēlākais 3 gadu laikā no Komisijas lēmuma.


(1)  Komisija 2006. gada 11. augustā pieņēma Lēmumu 2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu “Satiksmes nodrošināšana un vadība” (izziņots 2006. gada 14. augustā). Attiecīgo SITS attiecībā uz ātrgaitas dzelzceļu plānots pieņemt 2007. gadā, un tajā izmantota tāda pati numurēšanas sistēma.

(2)  Saskaņā ar šā lēmuma 5. panta 1. punktu var izmantot arī Neatkarīgo Valstu Savienības Dzelzceļa transporta padomes 8 ciparu numurēšanas sistēmu.

(3)  Reģistri, kas paredzēti Direktīvas 96/48/EK 22.a pantā un Direktīvas 2001/16/EK 24. pantā.

(4)  Šī struktūra var būt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas izmanto attiecīgo ritekli, šā uzņēmuma apakšuzņēmējs vai ritekļa turētājs.

(5)  Atļauja, kas izsniegta saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK vai Direktīvas 2001/16/EK 14. pantu.

(6)  Reģistrētāja struktūra (turpmāk tekstā – “RS”) ir struktūra, ko katra dalībvalsts norīkojusi saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu nolūkā veikt ierakstus VRR un atjaunināt to.

(7)  Kā paredzēts Konvencijas par starptautisko nodrošinājumu uz kustamām iekārtām protokola projektā par dzelzceļa ritošā sastāva jautājumiem.

(8)  Tomēr visiem jaunajiem ritekļiem, ko nodod ekspluatācijā AAE, BLS, FNME un GySEV/ROeEE, jāpiešķir valsts standarta kods.

1. papildinājums

IEROBEŽOJUMU KODĒŠANA

1.   PRINCIPI

Ierobežojumi (tehniskie parametri), kas jau iekļauti citos reģistros ar piekļuvi VDI, nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

Atzīšana pārrobežu satiksmē balstās uz:

ritekļa numurā iekodēto informāciju,

burtu kodu,

ritekļa marķējumu.

Tāpēc šī informācija nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

2.   STRUKTŪRA

Kodi ir strukturēti trīs līmeņos:

1. līmenis – ierobežojuma kategorija,

2. līmenis – ierobežojuma veids,

3. līmenis – vērtība vai specifikācija.

Ierobežojumu kodēšana

Kat.

Veids

Vērtība

Apraksts

1

 

 

Ar uzbūvi saistīti tehniski ierobežojumi

 

1

cipari (3)

Liekuma minimālais rādiuss metros

 

2

Sliežu ķēdes ierobežojumi

 

3

cipari (3)

Ātruma ierobežojumi, km/h (atzīmēti uz kravas un pasažieru vagoniem, bet ne lokomotīvēm)

2

 

 

Ģeogrāfiski ierobežojumi

 

1

burti un cipari (3)

Gabarīta kontūra (kods saskaņā ar RSKV SITS C pielikumu)

 

2

Kodēts saraksts

Riteņpāra kontūra

 

 

1

Maināms platums 1435/1520

 

 

2

Maināms platums 1435/1668

 

3

Nav aprīkots ar KVS

 

4

Aprīkots ar ERTMS A

 

5

cipari (3)

Aprīkots ar B sistēmu (1)

3

 

 

Vides ierobežojumi

 

1

Kodēts saraksts

Klimatiskā josla EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Atļaujā noteikti ekspluatācijas ierobežojumi

 

1

Attiecībā uz laiku

 

2

Dažādi nosacījumi (nobrauktais attālums, nolietojums utt.)


(1)  Ja riteklis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu B sistēmu, katrai sistēmai jānorāda atsevišķs kods.

Ciparu kodu veido trīs simboli, un tie var būt šādi:

“1xx” – ar signalizācijas sistēmu aprīkots riteklis,

“2xx” – ar radio aprīkots riteklis,

“Xx” ir ciparu kods atbilstīgi KVS SITS B pielikuma kodiem.

2. papildinājums

EIN STRUKTŪRA UN SATURS

Saskaņotas numerācijas sistēmas nolūkos izmantotais drošības sertifikātiem un citiem dokumentiem paredzētais kods, ko sauc par Eiropas Savienības identifikācijas numuru (EIN)

Piemērs:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Valsts kods

(2 burti)

Dokumenta veids

(2 cipari)

Izdošanas gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(4 cipari)

1. aile

2. aile

3. aile

4. aile

1. AILE –   VALSTS KODS (2 BURTI)

Valstu kodi ir kodi, kas ir oficiāli publicēti un atjaunināti Eiropas Savienības tīmekļa vietnē pieejamajā izdevumā Interinstitutional style guide (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Valsts

Kods

Austrija

AT

Beļģija

BE

Bulgārija

BG

Kipra

CY

Čehija

CZ

Dānija

DK

Igaunija

EE

Somija

FI

Francija

FR

Vācija

DE

Grieķija

EL

Ungārija

HU

Īslande

IS

Īrija

IE

Itālija

IT

Latvija

LV

Lihtenšteina

LI

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Norvēģija

NO

Malta

MT

Nīderlande

NL

Polija

PL

Portugāle

PT

Rumānija

RO

Slovākija

SK

Slovēnija

SI

Spānija

ES

Zviedrija

SE

Šveice

CH

Apvienotā Karaliste

UK

Daudzvalstu drošības iestāžu kodus veido tāpat. Pašlaik vienīgā daudzvalstu drošības iestāde ir Lamanša tuneļa drošības iestāde. Ir ierosināts izmantot šādu kodu:

Daudzvalstu drošības iestāde

Kods

Lamanša tuneļa drošības iestāde

CT

2. AILE –   DOKUMENTA VEIDS (2 CIPARU NUMURS)

Dokumenta veidu nosaka ar diviem cipariem:

pirmais cipars norāda uz dokumenta vispārējo klasifikāciju,

otrais cipars norāda uz dokumenta apakšveidu.

Ja vajadzīgi citi kodi, šo numerācijas sistēmu var paplašināt. Turpmāk sniegts ierosinātais zināmo un iespējamo divciparu kombināciju saraksts, kas papildināts ar ierosinātajiem kodiem attiecībā uz atļauju nodot ritekļus ekspluatācijā:

Ciparu kombinācija 2. ailei

Dokumenta apakšveids

Dokumenta apakšveids

[0 1]

Licences

DPU licences

[0 x]

Licences

Citas

[1 1]

Drošības sertifikāts

A daļa

[1 2]

Drošības sertifikāts

B daļa

[1 x]

Drošības sertifikāts

Citi

[2 1]

Drošības atļauja

A daļa

[2 2]

Drošības atļauja

B daļa

[2 x]

Drošības atļauja

Citas

[3 x]

Rezervēts, piemēram, ritošā sastāva apkopei, infrastruktūrai u. c.

 

[4 x]

Rezervēts paziņotajām institūcijām

Dažādi paziņoto institūciju veidi

[5 1] un [5 5] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Vilces ritošais sastāvs

[5 2] un [5 6] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Velkamie pasažieru vagoni

[5 3] un [5 7] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Kravas vagoni

[5 4] un [5 8] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Īpašie ritekļi

[6 x] … [9 x]

Rezerve (4 dokumentu veidi)

Rezerve (10 apakšveidi katram veidam)

3. AILE –   IZDOŠANAS GADS (4 CIPARU NUMURS)

Šajā ailē norāda gadu (norādītajā formātā “gggg”, t. i., 4 cipari), kurā atļauja ir izdota.

4. AILE –   KĀRTAS NUMURS

Kārtas skaitlis ir numurs pēc kārtas, ko palielina par vienu ciparu ik reizi, kad izdod dokumentu, neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna, atjaunota vai precizēta/grozīta atļauja. Pat tad, ja sertifikātu anulē vai atļaujas darbību aptur, numuru, kas bija piešķirts attiecīgajam dokumentam, nevar izmantot atkārtoti.

Katru gadu kārtas numurs sākas no nulles.


(1)  Ja 4. ailē “Kārtas numurs” paredzētie 4 cipari gada laikā tiek pilnībā izmantoti, abus 2. ailes ciparus attiecīgi maina šādi:

no [5 1] uz [5 5] attiecībā uz vilces ritošo sastāvu,

no [5 2] uz [5 6] attiecībā uz velkamajiem pasažieru vagoniem,

no [5 3] uz [5 7] attiecībā uz kravas vagoniem,

no [5 4] uz [5 8] attiecībā uz īpašajiem ritekļiem.

3. papildinājums

KODĒŠANA, IZSLĒDZOT NO REĢISTRA

Kods

Izslēgšanas veids

Apraksts

00

Nav

Riteklim ir derīga reģistrācija.

10

Reģistrācija apturēta

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc īpašnieka vai turētāja pieprasījuma vai ar VDI vai RS lēmumu.

11

Reģistrācija apturēta

Ritekli paredzēts turēt darba kārtībā kā pasīvu vai stratēģisku rezervi.

20

Reģistrācija pārcelta

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu numuru vai citā VRR, lai to turpinātu izmantot Eiropas dzelzceļu tīklā (visā tīklā vai tā daļā).

30

Izņemts no reģistra

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija darbībai Eiropas dzelzceļu tīklā ir beigusies, un nav zināms, ka riteklis būtu pārreģistrēts.

31

Izņemts no reģistra

Ritekli paredzēts turpināt izmantot kā dzelzceļa transportu ārpus Eiropas dzelzceļa tīkla.

32

Izņemts no reģistra

Ritekli paredzēts izmantot, lai no tā iegūtu galvenās savstarpējās izmantojamības sastāvdaļas/moduļus/rezerves daļas, vai to paredzēts ievērojami pārbūvēt.

33

Izņemts no reģistra

Ritekli paredzēts nodot metāllūžņos un materiālus (ieskaitot galvenās rezerves daļas) pārstrādāt.

34

Izņemts no reģistra

Ritekli paredzēts izmantot kā “saglabātu vēsturisku ritošo sastāvu” darbībai nodalītā tīklā vai statiskai izstādīšanai ārpus Eiropas dzelzceļa tīkla.

Kodu izmantošana

Ja iemesls izslēgšanai no reģistra nav norādīts, reģistrācijas statusa maiņas apzīmēšanai attiecīgi jāizmanto kodi “10”, “20” un “30”.

Ja ir zināms iemesls izslēgšanai no reģistra, VRR datubāzē iespējamās izvēles ir kodi “11”, “31”, “32” un “34”. Šie kodi balstās vienīgi uz informāciju, ko turētājs vai īpašnieks sniedzis RS.

Reģistrācijas jautājumi

Ritekli, kura reģistrācija ir apturēta vai kurš ir izņemts no reģistra, Eiropas dzelzceļa tīklā nedrīkst ekspluatēt, pamatojoties uz līdzšinējo reģistrāciju.

Lai reģistrāciju atjaunotu, VDI no jauna jāizsniedz atļauja, ņemot vērā cēloņa vai iemesla nosacījumus reģistrācijas apturēšanai vai izņemšanai no reģistra.

Reģistrācijas pārcelšanu veic saskaņā ar ES direktīvām par ritekļu apstiprināšanu un eskpluatācijas atļauju.

4. papildinājums

REĢISTRĀCIJAS STANDARTA VEIDLAPA

Image

Image

Image

5. papildinājums

GLOSĀRIJS

Saīsinājums

Skaidrojums

ĀS

Ātrgaitas (sistēma)

COTIF

Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

DB

Datubāze

DPU

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

DV

Eiropas Savienības dalībvalsts

ECRVR

Eiropas centralizētais ritekļu virtuālais reģistrs

EIN

Eiropas identifikācijas numurs

EK

Eiropas Komisija

EN

Eiropas standarts (Euro Norm)

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra, tekstā arī kā “Aģentūra”

ERTMS

Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma

ES

Eiropas Savienība

II

Izmeklēšanas iestāde

INF

Infrastruktūra

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

IT

Informācijas tehnoloģijas

KPTL (SITS)

Kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (SITS)

KVS

Kontroles un vadības sistēma

NoBo

Paziņotā institūcija

NVS

Neatkarīgo Valstu Savienība

OTIF

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija

PD

Parastais dzelzceļš (sistēma)

REN

Ritekļa Eiropas numurs

RI

Reglamentējošā iestāde

RIC

Noteikumi par pasažieru vagonu un bagāžas vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RIV

Noteikumi par kravas vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RS

Reģistrētāja struktūra, t. i., iestāde, kas atbild par ierakstu veikšanu VRR un par tā atjaunināšanu

RSAD (KPTL)

Ritošā sastāva atsauces datubāze (KPTL)

RSKV (SITS)

Ritošais sastāvs – kravas vagoni (SITS)

RST

Ritošais sastāvs

RTM

Ritekļa turētāja marķējums

RTMR

Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs

RVR

Ritekļu virtuālais reģistrs

SEIP (KPTL)

Stratēģiskais Eiropas izvēršanas plāns (KPTL)

SITS

Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija

SNV (SITS)

Satiksmes nodrošināšana un vadība (SITS)

VDI

Valsts drošības iestāde

VMVDD (KPTL)

Vagonu un multimodālo vienību darbības datubāze (KPTL)

VR

Vietējais reģistrs

VRR

Valsts ritekļu reģistrs


Top