Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0718

2007/718/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 6. novembris ) par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5452) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 45–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/718/oj

7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 6. novembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5452)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/718/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ir paziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumiem Kiprā.

(2)

Situācija saistībā ar mutes un nagu sērgu Kiprā var apdraudēt ganāmpulkus citās dalībvalstīs, kurās tirgo dzīvus pārnadžus un realizē tirgū dažus no tiem iegūtus produktus.

(3)

Kipra ir veikusi pasākumus saskaņā ar Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (3), un skartajos apgabalos ir īstenojusi vēl citus pasākumus.

(4)

Slimības izraisītais stāvoklis Kiprā ir tāds, ka jāpastiprina Kipras veiktie mutes un nagu sērgas kontroles pasākumi.

(5)

Tagad ir lietderīgi kā pastāvīgu pasākumu noteikt augsta un zema riska apgabalus skartajā dalībvalstī un ieviest aizliegumu nosūtīt uzņēmīgus dzīvniekus no augsta un zema riska apgabaliem un nosūtīt produktus, kas iegūti no uzņēmīgiem dzīvniekiem augsta riska apgabalā. Lēmumā jāparedz arī noteikumi, kas piemērojami tādu nekaitīgu produktu sūtījumiem, kuri pirms ierobežojumu noteikšanas ražoti no izejmateriāliem, kas iegūti ārpus ierobežotajiem apgabaliem vai kam veikta pierādītas efektivitātes apstrāde, lai inaktivētu iespējamo mutes un nagu sērgas vīrusu.

(6)

Noteikto riska apgabalu lielumu nosaka tiešā saskaņā ar konstatējumiem par iespējamo saskari ar inficēto saimniecību un, ņemot vērā to, vai ir iespējams īstenot pietiekamu dzīvnieku un produktu pārvietošanas kontroli. Pašlaik, pamatojoties uz Kipras sniegto informāciju, jāsaglabā augsta riska apgabala statuss visai Kipras teritorijai.

(7)

Aizliegums veikt sūtījumus jāattiecina tikai uz produktiem, kas iegūti no uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā minētajos augsta riska apgabalos, bet to nedrīkst attiecināt uz tādu produktu tranzītu caur šiem apgabaliem, kuri iegūti no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir citos apgabalos.

(8)

Padomes Direktīva 64/432/EEK (4) attiecas uz dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām.

(9)

Padomes Direktīva 91/68/EEK (5) attiecas uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā.

(10)

Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (6), cita starpā izklāstīti noteikumi par citu pārnadžu, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju, kā arī cūku embriju tirdzniecību.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (7), cita starpā attiecas uz veselības prasībām svaigas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu, saimniecībā audzētu medījamu dzīvnieku gaļas, gaļas produktu (tostarp apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu) un piena produktu ražošanai un tirdzniecībai.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (8) cita starpā attiecas uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas veselības marķējumu.

(13)

Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (9), paredz īpašu gaļas produktu apstrādi, lai nodrošinātu mutes un nagu sērgas vīrusa inaktivēšanu dzīvnieku izcelsmes produktos.

(14)

Komisijas 2001. gada 11. aprīļa Lēmums par dažu dzīvnieku izcelsmes produktu marķēšanu un lietošanu saistībā ar Lēmumu 2001/172/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (10) attiecas uz īpašu veselības marķējumu noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas izmantojams tikai valsts tirgū. Ir lietderīgi atsevišķā pielikumā noteikt līdzīgu marķējumu, kas izmantojams Kiprā mutes un nagu sērgas gadījumā.

(15)

Padomes Direktīva 92/118/EEK (11) paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības tādu produktu tirdzniecībai un ievešanai Kopienā, uz kuriem neattiecas minētās prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un attiecībā uz patogēniem – īpašos Kopienas noteikumos Direktīvā 90/425/EEK.

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (12), paredz virkni dzīvnieku blakusproduktu apstrādes paņēmienu, kas piemēroti mutes un nagu sērgas vīrusa inaktivēšanai.

(17)

Padomes Direktīva 88/407/EEK (13) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem.

(18)

Padomes Direktīva 89/556/EEK (14) attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm.

(19)

Padomes Direktīva 90/429/EEK (15) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu.

(20)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumā 90/424/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (16) paredzēts mehānisms, kā skartajām saimniecībām kompensējami zaudējumi, kas radušies, īstenojot slimības kontroles pasākumus.

(21)

Ciktāl zāles, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (17), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (18) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm (19) vairs nav Regulas (EK) Nr. 1774/2002 darbības jomā, uz tām nav jāattiecina šajā lēmumā paredzētie ierobežojumiem, kas saistīti ar dzīvnieku veselību.

(22)

Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmumā par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (20), 6. pantā paredzēta atkāpe no veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dažiem produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus. Ir lietderīgi atļaut šādu produktu sūtījumus no augsta riska apgabaliem saskaņā ar vienkāršotu sertificēšanas kārtību.

(23)

Dalībvalstīm, izņemot Kipru, jāatbalsta skartajos apgabalos veiktie slimības kontroles pasākumus, nodrošinot, ka uzņēmīgos dzīvniekus nenosūta uz šiem apgabaliem.

(24)

Lai labāk saprastu epidemioloģisko situāciju un atvieglotu varbūtējās inficēšanās noteikšanu, jāpagarina nogaidīšanas periods attiecībā uz dzīvniekiem uz salas, vienlaikus paredzot iespēju kontrolētos apstākļos nokaut un transportēt zirgu dzimtas dzīvniekus.

(25)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē 2007. gada 3. decembrī pārskatīs situāciju un vajadzības gadījumā pielāgos pasākumus.

(26)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dzīvi dzīvnieki

1.   Neskarot pasākumus, ko Kipra veikusi saskaņā ar Direktīvu 2003/85/EK, konkrētāk, saskaņā ar minētās direktīvas 7. panta 1. punktu izveidojusi pagaidu kontroles zonu un noteikusi pārvietošanas aizliegumu, kā paredzēts minētās direktīvas 7. panta 3. punktā, Kipra nodrošina, ka tiek ievēroti šā panta 2. līdz 7. punktā paredzētie noteikumi.

2.   Dzīvus liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvniekus un citus pārnadžus nepārvieto starp apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā.

3.   Dzīvus liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvniekus un citus pārnadžus nenosūta no apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā, un nepārvieto caur tiem.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, Kipras kompetentās iestādes var atļaut pārnadžus nosūtīt tiešā un nepārtrauktā tranzītā pa galvenajiem ceļiem un dzelzceļa līnijām caur apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā.

5.   Veselības sertifikātos, kas saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK pievienoti dzīvu liellopu un cūku sūtījumiem un saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK pievienoti dzīvu aitu un kazu sūtījumiem no Kipras teritorijas apgabaliem, kuri nav minēti I un II pielikumā, uz citām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieki atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

6.   Veselības sertifikātos, ko pievieno pārnadžu sūtījumiem, izņemot pārnadžus, uz kuriem attiecas 5. punktā minētie sertifikāti) no Kipras teritorijas apgabaliem, kuri nav minēti I un II pielikumā, uz citām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieki atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Dzīvniekus, kuriem ir klāt 5. vai 6. punktā minētais veselības sertifikāts, var pārvietot uz citu dalībvalsti tikai tad, ja trīs dienas pirms to pārvietošanas Kipras vietējā veterinārā iestāde nosūtījusi paziņojumu galamērķa dalībvalsts centrālajām vai vietējām veterinārajām iestādēm.

8.   Atkāpjoties no 2. punkta noteikumiem, Kipras kompetentās iestādes var atļaut tādu dzīvnieku transportēšanu, kuri ir uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu, no saimniecībām, kas uzskaitītas II pielikumā, uz kautuvi, kura atrodas kādā I pielikumā uzskaitītajā apgabalā.

2. pants

Gaļa

1.   Šajā pantā “gaļa” nozīmē “svaigu gaļu”, “maltu gaļu”, “mehāniski atdalītu gaļu” un “gaļas izstrādājumus”, kas definēti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.10., 1.13., 1.14. un 1.15. punktā.

2.   Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

3.   Gaļu, ko saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem nedrīkst nosūtīt no Kipras, marķē atbilstīgi Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punkta otrajai daļai vai atbilstīgi IV pielikumam.

4.   Šā panta 2. punktā minēto aizliegumu nepiemēro gaļai, kurai ir veselības marķējums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I nodaļas III iedaļai, ja:

a)

gaļa ir skaidri apzīmēta un kopš ražošanas dienas to transportē un glabā atsevišķi no gaļas, kuru saskaņā ar šo lēmumu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

gaļa atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

tā iegūta pirms 2007. gada 15. septembra vai

ii)

tā iegūta no dzīvniekiem, kuri pirms nokaušanas dienas vismaz 90 dienas vai kopš dzimšanas, ja tie nav vecāki par 90 dienām, audzēti un nokauti vai (attiecībā uz gaļu, kura iegūta no savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas pieder pie sugām, kuras uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu, (medījamie dzīvnieki)) nogalināti ārpus I un II pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem vai

iii)

tā atbilst c) d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem;

c)

gaļa ir iegūta no mājas nagaiņiem vai no saimniecībās audzētiem medījamiem dzīvniekiem, pieder pie sugām, kas ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu, (saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki), kā attiecībā uz konkrēto gaļas kategoriju norādīts III pielikuma attiecīgi 4. līdz 7. slejā, un tā atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

vismaz 90 dienas pirms nokaušanas vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieki nav vecāki par 90 dienām, tie audzēti saimniecībās, kas atrodas apgabalos, kuri norādīti III pielikuma 1., 2. un 3. slejā, ja pēdējo 90 dienu laikā pirms kaušanas dienas nav bijis mutes un nagu sērgas slimības uzliesmojuma;

ii)

21 dienu pirms nosūtīšanas uz kautuvi vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) pirms nokaušanas saimniecībā dzīvnieki ir bijuši kompetento veterināro iestāžu uzraudzībā vienā saimniecībā, kura atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienu laikā pirms iekraušanas dienas nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

iii)

saimniecībā, kas minēta ii) daļā, 21 dienu pirms iekraušanas dienas vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) pirms nokaušanas saimniecībā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas no piegādātājas saimniecības, kas atbilst ii) daļā noteiktajiem kritērijiem, šajā gadījumā 21 dienas laikposmu var samazināt līdz 7 dienām;

Tomēr kompetentā iestāde var atļaut ievest ii) daļā minētajā saimniecībā pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvniekus, kas atbilst i) un ii) daļā izklāstītajiem nosacījumiem, un

kas ir no saimniecības, kurā 21 dienas pirms nosūtīšanas uz ii) daļā minēto saimniecību nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas no piegādātājas saimniecības, šajā gadījumā 21 dienas laikposmu var samazināt līdz 7 dienām, vai

kam veikti testi, lai noteiktu antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusu, un to rezultāti ir negatīvi; šie testi veikti asins paraugam, kas ņemts 10 dienas pirms transportēšanas uz ii) daļā minēto saimniecību, vai

kas ir no saimniecības, kurā atbilstīgi paraugu veikšanas procedūrai, kas ir piemērota, lai ar vismaz 95 % ticamību noteiktu mutes un nagu sērgas 5 % izplatību, veikta seroloģiskā pārbaude un tās rezultāti ir negatīvi;

iv)

dzīvnieki vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) liemeņi ir transportēti no ii) daļā minētās saimniecības uz izraudzīto kautuvi, veicot oficiālu kontroli, un tādā transportlīdzeklī, kas pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts;

v)

dzīvnieki ir nokauti mazāk nekā 24 stundu laikā pēc to ierašanās kautuvē un atsevišķi no dzīvniekiem, kuru gaļu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

d)

ja gaļa III pielikuma 8. ailē ir pozitīvi marķēta un iegūta no savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas nogalināti apgabalos, kuros vismaz 90 dienas pirms nogalināšanas ne mazāk kā 20 km rādiusā no vietām, kuras nav minētas III pielikuma 1., 2. un 3. slejā, nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

e)

gaļai, kas minēta c) un d) apakšpunktā, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

i)

šādas gaļas nosūtīšanu var atļaut vienīgi Kipras kompetentās veterinārās iestādes, ja

dzīvnieki, kas minēti c) apakšpunkta iv) daļā, laikā, kad tos transportēja uz kautuvi, nav saskārušies ar saimniecībām, kuras atrodas apgabalos, kas nav minēti III pielikuma 1., 2. un 3. ailē, un

uzņēmums neatrodas aizsardzības zonā;

ii)

gaļa vienmēr ir skaidri apzīmēta, un to pārkrauj, glabā un transportē atsevišķi no gaļas, kuru nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

iii)

pēckaušanas apskatē, ko nosūtītāja uzņēmuma telpās veic pilnvarots veterinārārsts, vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) nokaušanas laikā saimniecībā, kas minēta c) apakšpunkta ii) daļā, vai (attiecībā uz savvaļas medījamiem dzīvniekiem) medījamo dzīvnieku apstrādes uzņēmumā nav konstatētas mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes vai pēcnāves pierādījumi;

iv)

gaļa ir atradusies e) apakšpunkta iii) daļā minētajā uzņēmumā vai saimniecībā vismaz 24 stundas pēc c) un d) apakšpunktā minēto dzīvnieku pēckaušanas apskates;

v)

jebkāda turpmāka gaļas sagatavošana nosūtīšanai ārpus I pielikumā minētā apgabala ir jāpārtrauc:

ja e) apakšpunkta iii) daļā minētajās kautuvēs vai saimniecībās ir diagnosticēta mutes un nagu sērga; pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir pabeigta visu tur esošo dzīvnieku nokaušana un visas gaļas un beigto dzīvnieku aizvākšana un ir pagājušas vismaz 24 stundas pēc šo kautuvju vai saimniecību pilnīgas tīrīšanas un dezinfekcijas pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, un

attiecībā uz kautuvi tajā pašā uzņēmumā, kur ir kauti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgi dzīvnieki, kuri ievesti no I pielikumā minētajos apgabalos esošām saimniecībām, kas neatbilst 4. punkta c) vai d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir nokauti visi šādi dzīvnieki un ir pabeigta minēto kautuvju tīrīšana un dezinfekcija pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā;

vi)

centrālās veterinārās iestādes nosūta pārējām dalībvalstīm un Komisijai to uzņēmumu un saimniecību sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas c), d) un e) apakšpunktā minēto noteikumu piemērošanai.

5.   Atbilstību 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

6.   Šā panta 2. punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz svaigu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri audzēti ārpus I un II pielikumā minētajiem apgabaliem un, atkāpjoties no 1. panta 2. un 3. punkta, tieši un oficiālā pārraudzībā aizzīmogotos transportlīdzekļos nogādāti kautuvē, kura atrodas I pielikumā minētajos apgabalos ārpus aizsardzības zonas tūlītējai nokaušanai, ar nosacījumu, ka šādu svaigo gaļu laiž tirgū I un II pielikumā minētajos apgabalos un ka tā atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

visa šāda gaļa ir marķēta saskaņā ar Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punkta otro daļu vai atbilstīgi IV pielikumam;

b)

kautuve

i)

darbojas, veicot stingru veterināro kontroli;

ii)

pārtrauc gaļas sagatavošanu nosūtīšanai ārpus I pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem, ja tajā pašā kautuvē ir kauti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgi dzīvnieki, kuri ievesti no saimniecībām, kas atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, līdz pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā nokauj visus šādus dzīvniekus un pabeidz minēto kautuvju tīrīšanu un dezinfekciju;

c)

svaigā gaļa ir skaidri apzīmēta, un to transportē un uzglabā atsevišķi no gaļas, kuru drīkst nosūtīt ārpus Kipras.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

7.   Šā panta 2. punktā paredzēto aizliegumu nepiemēro svaigai gaļai, kas iegūta izciršanas uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, ar šādiem nosacījumiem:

a)

šajā izciršanas uzņēmumā tajā pašā dienā apstrādā tikai 4. punkta b) apakšpunktā minēto svaigo gaļu. Pēc šai prasībai neatbilstīgas gaļas apstrādes veic tīrīšanu un dezinfekciju;

b)

visai gaļai ir veselības marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma III nodaļas I iedaļu;

c)

izciršanas uzņēmumā veic stingru veterināro kontroli;

d)

svaiga gaļa ir skaidri apzīmēta, un to pārvadā un glabā atsevišķi no gaļas, kuru nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

8.   Gaļai, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Gaļas atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā”.

3. pants

Gaļas produkti

1.   Kipra nenosūta govju, aitu, kazu un cūku sugu, kā arī citu pārnadžu sugu dzīvnieku gaļas produktus, tostarp apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas (“gaļas produkti”), kuru izcelsmes vieta ir I pielikumā minētie apgabali vai kas sagatavoti, izmantojot tādu dzīvnieku gaļu, kuru izcelsmes vieta ir minētie apgabali.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro gaļas produktiem, kuriem ir veselības marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004/EK I pielikuma I sadaļas III nodaļu, ja šie gaļas produkti:

a)

ir skaidri apzīmēti un kopš ražošanas dienas ir transportēti un glabāti atsevišķi no gaļas produktiem, kurus saskaņā ar šo lēmumu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

ir izgatavoti no 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētās gaļas vai

ii)

ir apstrādāti ar vismaz vienu no Direktīvas 2002/99/EK III pielikuma 1. daļā paredzētajiem apstrādes paņēmieniem attiecībā uz mutes un nagu sērgu.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes nosūta pārējām dalībvalstīm un Komisijai to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

3.   Gaļas produktiem, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Gaļas produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā”.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, ja gaļas produkti, kuri atbilst 2. punkta prasībām, ir apstrādāti uzņēmumā, kurā ir ieviesta riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) daļas pirmajā daļā izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

5.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, ja gaļas produkti ir termiski apstrādāti saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļas pirmo iedaļu hermētiski noslēgtos traukos, lai nodrošinātu to ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

4. pants

Piens

1.   Kipra nenosūta pienu, kas ir vai nav paredzēts lietošanai pārtikā, no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro pienam, kas iegūts no dzīvniekiem, kuri turēti I pielikumā norādītajos apgabalos, uz ko attiecas apstrāde saskaņā ar:

a)

Direktīvas 2003/85/EK IX pielikuma A daļu, ja piens paredzēts lietošanai pārtikā; vai

b)

Direktīvas 2003/85/EK IX pielikuma B daļu, ja piens nav paredzēts lietošanai pārtikā vai ja tas paredzēts pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo dzīvnieku barošanai.

3.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro pienam, kas sagatavots uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos, un nodrošina, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

visam uzņēmumā izmantotajam pienam jāatbilst 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai jābūt iegūtam no dzīvniekiem, kas audzēti un slaukti ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

uzņēmumā tiek veikta stingra veterinārā kontrole;

c)

pienam jābūt skaidri apzīmētam, un tas jātransportē un jāuzglabā atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

d)

svaigpienu no saimniecībām, kas atrodas ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem, uz uzņēmumiem, kuri atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, transportē transportlīdzekļos, kas pirms transportēšanas ir iztīrīti un dezinficēti un kam pēc tam nav bijusi saskare ar I pielikumā minētajos apgabalos esošiem uzņēmumiem, kuros tiek turēti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo sugu dzīvnieki.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālās veterinārās iestādes pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

4.   Pienam, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Piens atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem pārejas aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

5.   Atkāpjoties no 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piens atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām un ir apstrādāts uzņēmumā, kurā ir ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

6.   Atkāpjoties no 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piens atbilst 2. punkta a) vai b) apakšpunktā izklāstītajām prasībām un ir termiski apstrādāts hermētiski noslēgtās tvertnēs, lai nodrošinātu tā ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami sūtījumam pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

5. pants

Piena produkti

1.   Kipra nenosūta piena produktus, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā, no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro piena produktiem, kas:

a)

ražoti pirms 2007. gada 15. septembra; vai

b)

gatavoti no piena, kas atbilst 4. panta 2. vai 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem; vai

c)

paredzēti eksportam uz trešo valsti, ja importa nosacījumi pieļauj šādus produktus apstrādāt ar tādiem mutes un nagu sērgas inaktivāciju nodrošinošiem paņēmieniem, kas atšķiras no šā lēmuma 4. panta 2. punktā noteiktajiem paņēmieniem.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX daļas II nodaļu, šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro šādiem lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem:

a)

piena produktiem, kas ražoti no piena, kura pH vērtība ir mazāka par 7,0 un kas vismaz 15 sekundes termiski apstrādāts 72 °C temperatūrā, apzinoties, ka šāda apstrāde nav vajadzīga galaproduktiem, kuru sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šā lēmuma 2., 3. un 4. pantā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

b)

piena produktiem, kas ražoti no tādu liellopu, aitu vai kazu sugu dzīvnieku svaigpiena, kas vismaz 30 dienas atradušies uzņēmumā, kurš atrodas vienā no I pielikumā norādītajiem apgabaliem – vietā, no kuras vismaz 10 km rādiusā 30 dienas pirms svaigpiena iegūšanas nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma –, turklāt produkti vismaz 90 dienas nogatavināti vai nobriedināti (procesa laikā pH līmenis visā vielā nokrities zem 6,0), un garoza tieši pirms ietīšanas vai fasēšanas apstrādāta ar 0,2 % citronskābes šķīdumu.

4.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro piena produktiem, kas sagatavoti uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos un nodrošina, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

viss uzņēmumā izmantotais piens atbilst 4. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, vai arī ir iegūts no dzīvniekiem, kas atrodas ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem;

b)

visi piena produkti, kas uzņēmumā izmantoti galaprodukta ražošanai, atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā vai 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, vai arī ir ražoti no piena, kas iegūts no dzīvniekiem, kuri atrodas ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem;

c)

uzņēmumā tiek veikta stingra veterinārā kontrole;

d)

piena produkti ir skaidri apzīmēti, un tos transportē un uzglabā atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde, un par to atbild centrālās veterinārās iestādes.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

5.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktais aizliegums neattiecas uz piena produktiem, kas sagatavoti uzņēmumā, kurš atrodas ārpus I pielikumā norādītajos apgabalos, no piena, kas iegūts pirms 2007. gada 15. septembra, ja šie piena produkti ir skaidri apzīmēti un transportēti un uzglabāti atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus minētajiem apgabaliem.

6.   Piena produktiem, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Piena produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem pārejas aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Atkāpjoties no 6. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piena produkti atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā izklāstītajām prasībām un ir apstrādāti uzņēmumā, kurā ir ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

8.   Atkāpjoties no 6. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piena produkti atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā izklāstītajām prasībām un ir termiski apstrādāti hermētiski noslēgtās tvertnēs, lai nodrošinātu to ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

6. pants

Sperma, olšūnas un embriji

1.   Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu spermu, olšūnas un embrijus (“sperma, olšūnas un embriji”) no I pielikumā un II pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro:

a)

spermai, olšūnām vai embrijiem, kas iegūti pirms 2007. gada 15. septembra;

b)

saldētai liellopu spermai un embrijiem, saldētai cūku spermai un saldētai aitu un kazu spermai un embrijiem, kas Kiprā ievesti saskaņā ar Direktīvā 88/407/EEK, 89/556/EEK, 90/429/EEK un 92/65/EEK izklāstītajiem nosacījumiem un kas kopš ievešanas Kiprā uzglabāti un transportēti atsevišķi no spermas, olšūnām un embrijiem, kurus saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt;

c)

saldētai spermai un embrijiem, kas iegūti no liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekiem, kuri vismaz 90 dienas pirms spermas un embriju savākšanas, kā arī tās laikā ir turēti ārpus I pielikumā un II pielikumā norādītajiem apgabaliem, un kas

i)

ir uzglabāti apstiprinātos apstākļos vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un

ii)

ir iegūti no donordzīvniekiem, kuri atrodas centros vai saimniecībās, kurās vismaz trīs mēnešus pirms spermas vai embriju savākšanas dienas un vismaz 30 dienas pēc tās nav bijis mutes un nagu sērgas gadījuma un kuras atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienas pirms savākšanas dienas nav konstatēts mutes un nagu sērgas gadījums.

Pirms a), b) un c) apakšpunktā minētās spermas vai embriju nosūtīšanas centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to centru un brigāžu sarakstu, kuras ir apstiprinātas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

3.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 88/407/EEK un pievienots saldētas liellopu spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta liellopu sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 90/429/EEK un pievienots saldētas cūku spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta cūku sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

5.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 89/556/EEK un pievienots liellopu embriju sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Liellopu embriji atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

6.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 92/65/EEK un pievienots saldētas aitu vai kazu spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta aitu/kazu sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 92/65/EEK un pievienots saldētu aitu vai kazu embriju sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēti aitu/kazu embriji atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”.

7. pants

Jēlāda un āda

1.   Kipra liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu jēlādu un ādu (“jēlāda un āda”) nenosūta no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro jēlādai un ādai, kas:

a)

ir ražota Kiprā pirms 2007. gada 15. septembra vai

b)

atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 2. punkta c) vai d) apakšpunktā noteiktajām prasībām; vai

c)

ražota ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētajiem nosacījumiem un kopš ievešanas Kiprā uzglabāta un transportēta atsevišķi no jēlādas un ādas, ko saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt.

Apstrādāta jēlāda un āda jāatdala no neapstrādātas jēlādas un ādas.

3.   Kipra nodrošina to, ka jēlādai un ādai, kas jānosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir pievienots oficiāls sertifikāts, kurā ir šāds ieraksts:

“Jēlāda un āda atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Atkāpjoties no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja jēlāda un āda atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā izklāstītajām prasībām, ir pietiekami sūtījumam pievienot komercdokumentu, kurš apliecina atbilstību minētajām prasībām.

5.   Atkāpjoties no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja jēlāda un āda atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 2. punkta c) vai d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

8. pants

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti

1.   Kipra nenosūta 2. līdz 7. pantā neminētos liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu izcelsmes pārtikas produktus, kas ražoti pēc 2007. gada 15. septembra, ja to izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos vai tie ir iegūti no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu vircu un kūtsmēslus, ja to izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

2.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā izklāstītais aizliegums neattiecas uz:

a)

dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri:

i)

ir pakļauti termiskai apstrādei

hermētiski noslēgtā tvertnē ar Fo vērtību 3,00 vai vairāk, vai

produkta iekšējai temperatūrai sasniedzot vismaz 70 °C, vai

ii)

ražoti ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētajiem nosacījumiem un kopš ievešanas Kiprā uzglabāti un transportēti atsevišķi no dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt;

b)

asinīm un asiņu produktiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I pielikuma 4. un 5. punktā un kas apstrādāti ar vismaz vienu no Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IV nodaļas A daļas 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļā minētajiem apstrādes paņēmieniem, pēc kā veikta efektivitātes pārbaude, vai ir ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IV nodaļas A daļu;

c)

kausētiem cūku taukiem un kausētiem taukiem, kam veikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma IV nodaļas B daļas 2. punkta d) apakšpunkta iv) daļā minētā termiskā apstrāde;

d)

dzīvnieku zarnām, kuras atbilst Direktīvas 92/118/EEK I pielikuma 2. nodaļas A daļā izklāstītajiem nosacījumiem un kuras ir iztīrītas, salīmētas un vai nu sālītas, blanšētas, vai kaltētas un kurām pēc tam ir veikta pēcapstrāde, lai zarnas aizsargātu no atkārtotas inficēšanās;

e)

rūpnieciski mazgātai un miecēšanā iegūtai aitas vilnai, atgremotāju matiem un cūkas sariem un iepakojumā droši iesaiņotai un sausai aitas vilnai, atgremotāju matiem un cūkas sariem;

f)

lolojumdzīvnieku barībai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma II nodaļas B daļas 2. līdz 4. punktā izklāstītajām prasībām;

g)

kombinētiem produktiem, kas nav pakļauti tālākai apstrādei un kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, apzinoties, ka apstrāde nebija vajadzīga galaproduktiem, kuru sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šajā lēmumā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

h)

medību trofejām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VII nodaļas A daļas 1., 3. vai 4. punktu;

i)

fasētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti in-vitro diagnostikai vai laboratorijas reaģentiem;

j)

Direktīvā 2001/83/EK definētajām zālēm, medicīnas ierīcēm, kas ražotas, izmantojot dzīvnieku audus, kuri ir padarīti dzīvotnespējīgi, kā minēts Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 5. punkta g) apakšpunktā, Direktīvā 2001/82/EK minētajām veterinārajām zālēm un Direktīvā 2001/20/EK minētajām pētniecības stadijā esošām zālēm.

3.   Kipra nodrošina to, ka 2. punktā minētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas jānosūta uz citām dalībvalstīm, ir pievienots oficiāls sertifikāts, kurā ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieku produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, šā panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un f) apakšpunktā minēto produktu atbilstību apstrādes nosacījumiem ir pietiekami norādīt komercdokumentā, kurš jāsagatavo atbilstīgi attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem un kurš vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

5.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem produktiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīta vai nu rūpnieciskās mazgāšanas vai miecēšanas izcelsmes vieta, vai atbilstība Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļas A daļas 1. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

6.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta g) apakšpunktā minētajiem produktiem, kas ražoti uzņēmumā, kurā ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra (kas garantē to, ka iepriekš apstrādātas sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šajā lēmumā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem), ir pietiekami minēto faktu norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kurš vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

7.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta i) un j) apakšpunktā minētajiem produktiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka šos produktus paredzēts izmantot in-vitro diagnostikā, kā laboratorijas reaģentus, zāles vai medicīnas ierīces; tiem jābūt skaidri marķētiem ar tekstu “lietot tikai in-vitro diagnostikā” vai “tikai laboratorijas vajadzībām”, vai “zāles”, vai “medicīnas ierīces”.

8.   Atkāpjoties no 3. panta noteikumiem, tādu kombinēto produktu gadījumā, kas atbilst Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā ir šāds ieraksts:

“Šie kombinētie produkti ir pastāvīgi glabājami vides temperatūrā vai ražošanas laikā tiem ir noteikti veikta pilna vārīšanas vai termiska apstrāde, kas skar visu to saturu, tādējādi pārveidojot jebkuru jēlvielu.”

9. pants

Sertificēšana

1.   Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, Kipras kompetentās iestādes nodrošina to, ka komercdokuments, kas Kopienas iekšējā tirdzniecībā jāizmanto saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, ir vizēts, tam pievienota oficiāla sertifikāta kopija, kurā ir norādīts, ka

a)

attiecīgie produkti ir ražoti:

i)

ražošanas procesā, kas ir pārbaudīts, un ir konstatēta tā atbilstība attiecīgajām Kopienas dzīvnieku veselības tiesību aktu prasībām, un tas ir piemērots mutes un nagu sērgas vīrusa apkarošanai,

ii)

no iepriekš apstrādātām izejvielām, kas ir pienācīgi sertificētas, un

b)

ir spēkā noteikumi, lai pēc apstrādes izvairītos no iespējamas atkārtotas inficēšanās ar mutes un nagu sērgas vīrusu.

Šādā ražošanas procesa sertifikātā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo lēmumu, tas ir derīgs 30 dienas, tajā jābūt norādītam sertifikāta derīguma termiņam, un to var atjaunot pēc uzņēmuma pārbaudes.

2.   Ja produktus paredzēts tirgot mazumtirdzniecībā galapatērētājiem, dažādu dzīvnieku izcelsmes produktu saliktiem sūtījumiem, kuros iekļautos produktus (izņemot svaigu gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu un gaļas izstrādājumus) katru atsevišķi saskaņā ar šo lēmumu drīkst nosūtīt, Kipras kompetentās iestādes var atļaut pievienot komercdokumentu, kas vizēts, tam pievienojot oficiāla veterinārā sertifikāta kopiju, ar kuru apliecina, ka:

a)

nosūtīšanas vietā ir ieviesta sistēma, kas garantē, ka nosūtīt var tikai tādas preces, par kurām ir izsekojami dokumentāri pierādījumi par atbilstību šim lēmumam, un

b)

apakšpunktā minētā sistēma ir pārbaudīta un atzīta par apmierinošu.

Šādā izsekojamības sistēmu sertifikātā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo lēmumu, tas ir derīgs 30 dienas, tajā jābūt norādītam sertifikāta derīguma termiņam, un to var atjaunot pēc uzņēmuma pārbaudes.

Kipras kompetentās iestādes citām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

10. pants

Tīrīšana un dezinfekcija

1.   Kipra nodrošina to, ka transportlīdzekļi, ar kuriem dzīvi dzīvnieki transportēti I un II pielikumā norādītajos apgabalos, tiktu iztīrīti un dezinficēti pēc katras transportēšanas un ka šī tīrīšana vai dezinfekcija tiek reģistrēta saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

2.   Kipra nodrošina to, ka Kiprā atrodošos izvešanas ostu darbinieki no Kipras izbraucošu ceļu transportlīdzekļu riepas apstrādā ar dezinficējošu līdzekli.

11. pants

Daži produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums

Šā lēmuma 3., 4., 5. un 8. pantā paredzētos ierobežojumus nepiemēro no I pielikumā norādītajiem apgabaliem nosūtītajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas minēti šajos pantos, ja šie produkti:

a)

nav ražoti Kiprā un ir iepakoti to oriģinālajā iepakojumā, uz kura norādīta produktu izcelsmes valsts, vai

b)

ir ražoti apstiprinātā uzņēmumā, kas atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos, no produktu izejvielām, kuru izcelsme nav apgabalos, un kuri:

i)

pirms ievešanas Kipras teritorijā ir pārvadāti, uzglabāti un apstrādāti atsevišķi no produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem,

ii)

un kuriem pievienots komercdokuments vai oficiāls sertifikāts, kas jāpievieno saskaņā ar šo lēmumu.

12. pants

Nogaidīšanas periods

1.   Neskarot pasākumus, ko Kiprai jāveic saskaņā Direktīvas 2003/85/EK 7. panta 3. punktu, Kipra īsteno pagaidu aizliegumu liellopu, cūku sugas, aitu un kazu sugas un zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai līdz 2007. gada 12. novembrim.

2.   Atkāpjoties no 1. punktā minētā pārvietošanas aizlieguma, kompetentās iestādes var atļaut pārvietot:

a)

liellopus, cūku sugas, aitu un kazu sugas dzīvniekus ar nosacījumu, ka:

i)

veikta visu saimniecībā esošo uzņēmīgo dzīvnieku klīniska pārbaude, un tās rezultāti ir apmierinoši, un

ii)

dzīvniekus transportē uz kautuvi tūlītējai nokaušanai,

b)

zirgu dzimtas dzīvniekus ar nosacījumu, ka tos transportē saskaņā ar Direktīvas 2003/85/EK VI pielikuma 2. punktu.

13. pants

Pasākumi, kas jāveic visām dalībvalstīm, izņemot Kipru

1.   Dalībvalstis, kas nav Kipra, nodrošina to, ka dzīvus pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo sugu dzīvniekus nenosūta uz I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Neskarot Padomes Lēmuma 90/424/EEK 6. panta noteikumus un dalībvalstu jau veiktos pasākumus, lai noteiktu mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas esamību vai neiespējamību, dalībvalstis, kas nav Kipra, veic nepieciešamos piesardzības pasākumus attiecībā uz uzņēmīgiem dzīvniekiem, kas no Kipras ir nosūtīti no 2007. gada 15. septembra, tostarp nošķiršana un klīniskas pārbaudes, vajadzības gadījumā apvienojot tās ar laboratorijas pārbaudēm, un vajadzības gadījumā veic Direktīvas 2003/85/EK 4. panta paredzētos pasākumus.

14. pants

Sadarbība starp dalībvalstīm

Dalībvalstis sadarbojas, uzraugot to pasažieru personīgo bagāžu, kuri izceļo no I pielikumā norādītajiem apgabaliem, un īstenojot informācijas kampaņas, ko veic, lai novērstu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu to dalībvalstu teritorijā, kas nav Kipra.

15. pants

Īstenošana

Dalībvalstis pasākumus, kurus tās piemēro tirdzniecībai, groza tā, lai tie atbilstu šim lēmumam. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

16. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2007. gada 15. decembrim.

17. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.); labotā redakcija (OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(4)  OV 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(5)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(6)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(7)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp., labotā redakcija (OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(8)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp., labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(9)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(10)  OV L 104, 13.4.2001., 6. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/49/EK (OV L 21, 24.01.2002., 30. lpp.).

(11)  OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 445/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 60. lpp.).

(12)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 829/2007 (OV L 191, 21.7.2007., 1. lpp.).

(13)  OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/16/EK (OV L 11, 17.1.2006., 21. lpp.).

(14)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(15)  OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(16)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(17)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).

(18)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1901/2006 (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).

(19)  OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1901/2006.

(20)  OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.


I PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

Kipra


II PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

Kipra


III PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Administratīvā vienība

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēma (Lēmums 2005/176/EK)

B

=

liellopu gaļa

S/G

=

aitas un kazas gaļas

P

=

cūkgaļa

FG

=

saimniecībā audzētu medījamu dzīvnieku gaļa, kuri uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu

WG

=

medījamu dzīvnieku gaļa, kuri uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu


IV PIELIKUMS

2. panta 3. punktā minētais veselības marķējums

Izmēri

 

CY = 7 mm

 

Uzņēmuma Nr. = 10 mm

 

Apļa ārējais diametrs = 50 mm

 

Apļa līniju platums = 3 mm

Image


Top