Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0531

2007/531/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 26. jūlijs ) attiecībā uz anketu dalībvalstu ziņojumiem par to, kā izpilda Direktīvu 1999/13/EK par gaistošu organisko savienojumu emisiju ierobežošanu no organiskajiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3547)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/531/oj

27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/47


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 26. jūlijs)

attiecībā uz anketu dalībvalstu ziņojumiem par to, kā izpilda Direktīvu 1999/13/EK par gaistošu organisko savienojumu emisiju ierobežošanu no organiskajiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3547)

(2007/531/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 11. marta Direktīvu 1999/13/EK (1) par gaistošu organisko savienojumu emisiju ierobežošanu no organiskajiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās, un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 23. decembra Direktīvu 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 1999/13/EK 11. panta 1. punktu dalībvalstīm ir pienākums sagatavot ziņojumus par minētās direktīvas izpildi, pamatojoties uz Komisijas izveidotu anketu vai formu, atbilstīgi Direktīvas 91/692/EEK 6. pantā paredzētajai procedūrai.

(2)

Dalībvalstis ir sagatavojušas ziņojumus par minētās direktīvas izpildi laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2002/529/EK (3).

(3)

Dalībvalstīm ir pienākums ziņot par minētās direktīvas izpildi laikposmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/534/EK (4) vēlākais līdz 2008. gada 30. septembrim.

(4)

Trešajā ziņojumā jāaptver laikposms no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 91/692/EK 6. pantā minētā Komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis izmanto šā lēmuma pielikumā sniegto anketu, lai par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim sagatavotu ziņojumus, kuri jāiesniedz Komisijai atbilstīgi Direktīvas 1999/13/EK 11. panta 1. punktam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 85, 29.3.1999., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/42/EK (OV L 143, 30.4.2004., 87. lpp.).

(2)  OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 172, 2.7.2002., 57. lpp.

(4)  OV L 213, 3.8.2006., 4. lpp.


PIELIKUMS

Anketa par to, kā izpilda Padomes Direktīvu 1999/13/EK par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam

1.   Vispārīgs apraksts

Lūdzu, ziņojiet par būtiskām izmaiņām, kas veiktas valsts tiesību aktos pārskata laikposmā attiecībā uz Direktīvu 1999/13/EK.

2.   Iekārtas, uz kurām attiecas direktīva

2.1.

Par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām un par pārskata laikposma pirmo (1.1.2008.) un pēdējo dienu (31.12.2010.) atsevišķi norāda iekārtu skaitu, kas atbilst turpmāk norādītajām kategorijām:

kopējais iekārtu skaits (1),

kopējais iekārtu skaits, uz kurām attiecas Direktīva 96/61/EK (IPPC direktīva),

kopējais iekārtu skaits, kuras ir reģistrētas vai apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 1999/13/EK,

kopējais iekārtu skaits, kuras ir reģistrētas vai apstiprinātas, izmantojot samazināšanas plānu,

kopējais iekārtu skaits, kurām ir piešķirta atkāpe saskaņā ar Direktīvas 1999/13/EK 5. panta 3. punkta a) apakšpunktu. Šīs anketas pielikumā sniedziet sarakstu ar pamatojumiem par katru piešķirto atkāpi,

kopējais iekārtu skaits, kurām ir piešķirta atkāpe saskaņā ar Direktīvas 1999/13/EK 5. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Šīs anketas pielikumā sniedziet sarakstu ar pamatojumiem par katru piešķirto atkāpi.

2.2.

Par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām pārskata laikposmā norāda iekārtu skaitu, kas atbilst turpmāk norādītajām kategorijām:

kopējais jaunu vai būtiski pārveidotu iekārtu skaits, kuras bija reģistrētas vai apstiprinātas saskaņā ar Direktīvu 1999/13/EK.

3.   Aizstāšana

Par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām līdz pārskata laikposma beigām (31.12.2010.) norāda, kuras vielas vai preparāti, ko klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas vai preparātus (R45, R46, R49, R60, R61) saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (2), joprojām tiek lietotas, un to (aptuvenos) apjomus (tonnās gadā).

4.   Uzraudzība

Par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām pārskata laikposmā, lūdzu, norādiet šādus datus:

iekārtu skaits, par kurām ir ziņots “reizi gadā” vai “pēc pieprasījuma” saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 1. punktu,

iekārtu skaits, kuras tiek pastāvīgi uzraudzītas, lai nodrošinātu minētās direktīvas 8. panta 2. punkta izpildi.

5.   Atbilstība

Par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām pārskata laikposmā, lūdzu, norādiet šādus datus:

operatoru skaits, kas ir pārkāpuši šīs direktīvas prasības:

a)

saistībā ar noteikumu neievērošanu, par ko ziņots “reizi gadā” vai “pēc pieprasījuma”;

b)

saistībā ar citu minētajā direktīvā paredzēto noteikumu neievērošanu;

cik daudziem operatoriem kompetentās iestādes ir apturējušas vai atsaukušas atļauju neatbilstības gadījumos, kā paredzēts direktīvas 10. panta b) punktā.

6.   Emisijas

6.1.

Lūdzu, norādiet 2008. un 2010. gadā radīto aptuveno GOS emisiju apjomu (tonnās) par kopējo iekārtu skaitu.

6.2.

Lūdzu, norādiet 2008. un 2010. gadā radīto aptuveno GOS emisiju apjomu (tonnās) par katru no II A pielikumā minētajām divdesmit darbībām (pēc izvēles).

7.   Izmaksas

7.1.

Aprēķina kopējās izmaksas, izsakot tās euro gadā vai cilvēkgados, piemēram, izmaksu kopsummu saistībā ar atļauju piešķiršanu, uzraudzību, pārbaudēm u. c., kas radīsies visām attiecīgajām valsts iestādēm 2010. gadā, īstenojot Direktīvu 1999/13/EK (pēc izvēles).

7.2.

Veic aptuvenu administratīvo izmaksu aprēķinu par šo ziņojumu cilvēkgados un euro (pēc izvēles).

8.   Dalībvalstu publicētie ziņojumi par šo anketu

Norāda informāciju, piemēram, tīmekļa vietnes URL adresi, kur sabiedrība var tieši piekļūt dalībvalstu ziņojumiem, kuros ietvertas atbildes uz šīs anketas jautājumiem.

9.   Uzlabojumi

Kuriem jautājumiem jāpievērš lielāka uzmanība attiecībā uz

Direktīvas 1999/13/EK īstenošanu vai turpmāku pārskatīšanu,

turpmākajām anketām?

10.   Citas piezīmes


(1)  Šajā anketā “kopējais iekārtu skaits” papildus ietver tādas iekārtas, uz kurām neattiecas Direktīva 1999/13/EK, bet kuras reglamentē valsts tiesību akti saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem. Nav ietvertas iekārtas, ko izmanto Direktīvā 70/156/EEK noteikto autotransporta līdzekļu vai to daļu aizsargkārtas klāšanai, ko ārpus ražošanas iekārtām veic kā daļu no transportlīdzekļa remonta, konservācijas vai dekoratīvās apdares.

(2)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.


Top