Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0407

2007/407/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 12. jūnijs ) par Salmonella izstrādātās mikrobu rezistences saskaņotu uzraudzību mājputniem un cūkām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2421) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 153, 14.6.2007, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 206 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32013D0652

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/407/oj

14.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 12. jūnijs)

par Salmonella izstrādātās mikrobu rezistences saskaņotu uzraudzību mājputniem un cūkām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2421)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/407/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvu 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2003/99/EK dalībvalstis nodrošina to, ka, veicot uzraudzību, iegūst salīdzināmus datus par mikrobu rezistences parādīšanos zoonožu ierosinātājos un, ciktāl tie apdraud sabiedrības veselību, citos slimību ierosinātājos.

(2)

FAO/OIE/WHO seminārā par antibakteriālo līdzekļu, kas nav paredzēti lietošanai cilvēkiem, un mikrobu rezistences zinātnisko novērtējumu 2003. gadā secināja, ka ir droši pierādījumi tam, ka rezistenti organismi, kas rodas no antibakteriālo līdzekļu lietošanas dzīvniekiem un pārtikas produktos, negatīvi iespaido cilvēku veselību. Sekas ir arvien biežāki inficēšanās gadījumi, arvien biežāki nesekmīgas ārstēšanas (dažkārt arī nāves) gadījumi un arvien nopietnākas infekcijas, kā to apliecina, piemēram, cilvēku inficēšanās ar Salmonella, kas ir rezistenta pret fluorokinolonu. Pierādījumi liecina, ka antibakteriālo līdzekļu, kas nav paredzēti cilvēkiem, lietošanas apjoms un veids ietekmē rezistento baktēriju sastopamību dzīvniekiem un pārtikas produktos, tādējādi radot risku cilvēku saskarei ar šīm rezistentajām baktērijām (Apvienotais FAO/OIE/WHO speciālistu seminārs 2003. gadā). Tomēr jāņem vērā tas, ka lielākā daļa rezistences problēmu cilvēku medicīnā rodas no tā, ka cilvēki lieto un pārdozē antibakteriālos līdzekļus terapijai un profilaksei (Eiropas Parlaments, 2006. gada oktobris).

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) “Kopienas kopsavilkuma ziņojumā par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un mikrobu rezistences tendencēm un avotiem un pārtikas produktu izraisītiem infekciju uzliesmojumiem Eiropas Savienībā 2005. gadā” (2) norāda, ka salīdzinoši liela daļa no Campylobacter un Salmonella izolātiem, kas ņemti no dzīvniekiem un pārtikas produktiem, bija rezistenti pret antibakteriālajiem līdzekļiem, ko parasti izmanto cilvēku slimību ārstēšanai. Pārtikas produktu izraisītas infekcijas, ko izraisa šīs rezistentās baktērijas, īpaši apdraud cilvēku veselību, jo ārstēšana var izrādīties nesekmīga.

(4)

EPNI Bioloģiskās bīstamības ekspertu grupa 2006. gada 7. septembra sanāksmē un Dzīvnieku veselības un labturības ekspertu grupa 2006. gada 8. septembra sanāksmē pieņēma atzinumu “Kopienas kopsavilkuma ziņojuma par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un mikrobu rezistences tendencēm un avotiem Eiropas Savienībā 2004. gadā pārskatīšana” (3). Attiecībā uz mikrobu rezistences pārbaudēm atzinumā norādīts, ka ir svarīgi iesniegt sīku informāciju par Salmonella serotipu katram izolātam un saskaņot robežvērtības, ko izmanto rezistences novērtēšanai un ziņošanai.

(5)

EPNI darba grupa datu vākšanai par zoonozēm 2007. gada 20. februārī pieņēma “Ziņojumu, kurā ietverts priekšlikums par Salmonella mikrobu rezistences saskaņotu uzraudzības sistēmu vistām (Gallus gallus), tītariem un cūkām un Campylobacter jejuni un C. coli mikrobu rezistences saskaņotu uzraudzības sistēmu broileriem” (4). Ziņojumā ir izteikti ieteikumi par saskaņotu uzraudzības sistēmu un saskaņotām uzņēmības pārbaudes metodēm.

(6)

Ņemot vērā to, ka pieaug sabiedrības veselības apdraudējums, ko rada mikrobu rezistence, un pierādījumus tam, ka antibiotiku lietošana ietekmē šo apdraudējumu, visās dalībvalstīs jāvāc salīdzināma informācija par mikrobu rezistences parādīšanos zoonožu ierosinātājos dzīvniekiem, īstenojot Direktīvas 2003/99/EK 7. pantu. Minētais pants jāīsteno, pamatojoties uz EPNI darba grupas priekšlikumu, bet neskarot turpmākus īstenošanas noteikumus nākotnē.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā lēmumā ir noteikta dalībvalstīs veicamās mikrobu rezistences uzraudzības kārtība saskaņā ar Direktīvas 2003/99/EK 7. panta 3. punktu un II pielikuma B daļu. Šo uzraudzību veic Salmonella spp. vistām (Gallus gallus), tītariem un kaujamām cūkām, neskarot papildu mikrobu rezistences uzraudzību saskaņā ar Direktīvas 2003/99/EK 7. panta 1. punkta prasībām.

2. pants

Izolātu vākšana un analīzes

1. pantā minētās Salmonella spp. izolātu vākšanu un to analīzi veic kompetentā iestāde vai tās uzraudzībā saskaņā ar pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

3. pants

Datu konfidencialitāte

Valstu apkopotos datus un analīžu rezultātus publisko, ievērojot konfidencialitāti.

4. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  EPNI Vēstnesis (2006), 94.

(3)  EPNI Vēstnesis (2006) 403, 1.–62. lpp.

(4)  EPNI Vēstnesis (2007) 96, 1.–46. lpp.


PIELIKUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS, KAS MINĒTAS 2. PANTĀ

1.   Izolātu izcelsme

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2160/2003 (1) 5. pantu un/vai Komisijas Lēmumu 2006/662/EK (2) un Lēmumu 2006/668/EK (3) izveidoto kontroles un uzraudzības programmu gaitā savāktos Salmonella izolātus vāc mikrobu rezistences uzraudzībai atbilstoši 1. tabulai.

1.   Tabula

Gadi, kuros mikrobu rezistences pārbaudēm atlasa dažus zoonožu ierosinātājus, kas izolēti no norādītajām dzīvnieku populācijām

Gads

Visi Salmonella serotipi

Dējējvistas

Broileri

Tītari

Kaujamas cūkas

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Uzraudzībā ietver ne vairāk kā vienu izolātu uz vienu Salmonella serotipu no vienas un tās pašās epidemioloģiskās vienības gadā. Epidemioloģiskā vienība dējējvistām, broileriem un tītariem ir saime. Cūkām epidemioloģiskā vienība ir saimniecība.

2.   Pārbaudāmo izolātu skaits

Mikrobu rezistences uzraudzībā ietveramo Salmonella izolātu skaits vienai dalībvalstij gadā ir 170 izolāti katrai pētījuma populācijai (t. i., dējējvistām, broileriem, tītariem un kaujamām cūkām).

Dalībvalstīs, kurās attiecīgajā gadā uzraudzības un kontroles programmas piedāvā mazāku izolātu skaitu nekā mērķa paraugā noteiktais, mikrobu rezistences uzraudzībā ietver visus šos izolātus.

Dalībvalstīs, kurās ir pieejams lielāks izolātu skaits, ietver visus izolātus vai reprezentatīvu izlasi pēc nejaušības principa, kas lieluma ziņā atbilst mērķa paraugam vai ir lielāka par to.

3.   Antibakteriālās uzņēmības pārbaude

Dalībvalstis pārbauda vismaz 2. tabulā minētos antibakteriālos līdzekļus, izmantojot norādītās robežvērtības un atbilstošu koncentrācijas diapazonu, lai noteiktu uzņēmību pret Salmonella.

Atšķaidīšanas metodes izmanto saskaņā ar metodēm, ko aprakstījusi Eiropas Antibakteriālās uzņēmības pārbaudes komiteja (EUCAST) un Klīnisko un laboratorijas standartu institūts (CLSI), kas apstiprinātas kā starptautiskā standartmetode (ISO standarts 20776-1:2006). Ieteicams atlasītajiem S. Enteritidis un S. Typhimurium izolātiem veikt fāgu tipizēšanu.

4.   Datu vākšana un ziņojumu sagatavošana

Mikrobu rezistences uzraudzības rezultātus novērtē, un saskaņā ar Direktīvas 2003/99/EK 9. pantu reizi gadā sagatavo ziņojumu par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un mikrobu rezistences tendencēm un avotiem.

Neskarot Direktīvas 2003/99/EK IV pielikuma noteikumus, ziņojumos jāietver šāda informācija par dējējvistām, broileriem, tītariem un cūkām konstatētiem Salmonella gadījumiem:

izolātu izcelsme, t. i., pamatpētījums, kontroles programma, pasīvā uzraudzība,

to izolātu skaits, kuriem pārbaudīta uzņēmība,

to izolātu skaits vienam antibakteriālajam līdzeklim, kuri ir atzīti par rezistentiem; un

pilnībā uzņēmīgo izolātu skaits un to izolātu skaits, kuri ir uzņēmīgi pret 1, 2, 3, 4 un > 4 no 2. tabulā minētajiem antibakteriālajiem līdzekļiem.

2.   Tabula

Antibakteriālie līdzekļi, kas obligāti jāietver Salmonella uzraudzībā, un robežvērtības, kas jāizmanto uzņēmības noteikšanai

 

Antibakteriālie līdzekļi

Robežvērtības (mg/L) R >

Salmonella

Cefotaksims

0,5

Nalidiksskābe

16

Ciprofloksacīns

0,06

Ampicilīns

4

Tetraciklīns

8

Hloramfenikols

16

Gentamicīns

2

Streptomicīns

32

Trimetoprims

2

Sulfonamīdi

256


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 272, 3.10.2006., 22. lpp.

(3)  OV L 275, 6.10.2006., 51. lpp.

(4)  Izolāti no paraugiem, kas savākti 2007. gadā un uzglabāti saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/662/EK noteikumiem.

(5)  Izolāti no paraugiem, kas savākti 2007. gadā un uzglabāti saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/668/EK noteikumiem.


Top