Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0381

2007/381/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 1. jūnijs ), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu Bulgārijai un Rumānijai par noteikta lieluma platību hektāros, ņemot vērā vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2272)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/381/oj

2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/80


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 1. jūnijs),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu Bulgārijai un Rumānijai par noteikta lieluma platību hektāros, ņemot vērā vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2272)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru un rumāņu valodā)

(2007/381/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Noteikumi attiecībā uz vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidi ir noteikti ar Regulu (EK) Nr. 1493/1999 un ar Komisijas 2000. gada 31. maija Regulu (EK) Nr. 1227/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju attiecībā uz ražošanas potenciālu (2).

(2)

Regulā (EK) Nr. 1227/2000 paredzētās normas par pārstrukturēšanas un pārveides shēmas finanšu plānošanu un līdzdalību šīs shēmas finansēšanā nosaka, ka atsauces uz attiecīgo finanšu gadu attiecas uz maksājumiem, ko dalībvalstis faktiski veikušas laikā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim.

(3)

Bulgārija un Rumānijai Eiropas Savienībai pievienojās 2007. gada 1. janvārī, un no šā datuma tās var izmantot restrukturizācijas un pārveidošanas sistēmu, jo ir izpildījušas nosacījumu sagatavot ražošanas potenciāla uzskaiti, kā apstiprināts ar Komisijas Lēmumiem 2007/223/EK (3) un 2007/234/EK (4).

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. panta 3. punktu, iedalot finanšu asignējumus dalībvalstīm, attiecīgi jāņem vērā Kopienas vīna dārzu platība attiecīgajā dalībvalstī.

(5)

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. panta 4. punktu, finansējumu piešķir par noteikta lieluma platību hektāros.

(6)

Jāņem vērā kompensācija par ieņēmumu zaudējumiem, ko vīnkopji cieš laika posmā, kad vīna dārzi vēl neražo.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. panta 2. punktu sākotnējo asignējumu pielāgo, ņemot vērā faktiskos izdevumus un pamatojoties uz pārskatītajām dalībvalstu iesniegtajām izdevumu prognozēm, ievērojot shēmas mērķi un pieejamos līdzekļus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Finanšu asignējums Bulgārijai un Rumānijai par noteikta lieluma platību hektāros vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidei saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1493/1999 2006./2007. tirdzniecības gadam noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai un Rumānijai.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 143, 16.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1216/2005 (OV L 199, 29.7.2005., 32. lpp.).

(3)  OV L 95, 5.4.2007., 53. lpp.

(4)  OV L 100, 17.4.2007., 27. lpp.


PIELIKUMS

Sākotnējais finanšu asignējums 2006./2007. ražas gadam

Dalībvalsts

Platība hektāros

Asignējums

(EUR)

Bulgārija

2 131

6 700 516

Rumānija

1 060

8 299 484

Kopā

3 191

15 000 000


Top