EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

Komisijas Regula (EK) Nr. 1979/2006 ( 2006. gada 22. decembris ), ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm

OJ L 368, 23.12.2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 246–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Atcelts ar 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

23.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 368/91


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1979/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. pantu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Lauksaimniecības nolīgumam (2), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas raunda laikā, Kopiena apņēmās no 1995. gada 1. jūlija ar zināmiem nosacījumiem atvērt Kopienas tarifu kvotas konkrētām konservētām Agaricus spp. ģints sēnēm.

(2)

Minēto kvotu pārvaldības nosacījumi noteikti Komisijas 2004. gada 26. oktobra Regulā (EK) Nr. 1864/2004, ar ko atklāj un nosaka tarifa kvotu pārvaldīšanu konservētu sēņu importam no trešām valstīm (3). Skaidrības labad minētā regula jāatceļ un no 2007. gada 1. janvāra jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3)

Nolīgumā, kas vēstuļu apmaiņas veidā noslēgts starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam un kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/398/EK (4), paredzēts par 5 200 tonnām palielināt piešķirto tarifu kvotu Ķīnas izcelsmes konservētām Agaricus spp. ģints sēnēm, uz kurām attiecas KN kodi 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30.

(4)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (5), piemēro importa licencēm importa tarifu kvotu periodiem no 2007. gada 1. janvāra. Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu importa licenču saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un licenču izdošanu. Minētā regula ierobežo licenču derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot papildu nosacījumus un atkāpes attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kas noteikti šajā regulā.

(5)

Jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, lai nodrošinātu, ka par daudzumiem, kuri pārsniedz tarifu kvotas, iekasē pilnu nodokli, kā paredzēts kopējos muitas tarifos. Tādēļ licences jāizdod tā perioda beigās, kurā daudzumi ir pārbaudīti un kurā dalībvalstis ir sniegušas nepieciešamos ziņojumus. Šie noteikumi ir vai nu papildinoši vai ir kā atkāpe no Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulas (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (6).

(6)

Ir jāturpina atbilstoša Kopienas tirgus apgāde ar attiecīgajiem produktiem par stabilām cenām, vienlaikus neradot nevajadzīgus tirgus traucējumus, ko izraisa lielas cenu svārstības un negatīva ietekme uz Kopienas ražotājiem. Šā iemesla dēļ ir jāveicina pastiprināta importētāju konkurence un jāsamazina importētāju administratīvais slogs.

(7)

Esošo importētāju, kuri parasti importē ievērojamus attiecīgo produktu daudzumus, interesēs, kā arī jauno importētāju, kuri ir pievienojušies tirgum un kuriem jādod vienlīdzīgas iespējas iesniegt pieteikumus licencēm attiecībā uz konservētu sēņu daudzumiem saskaņā ar tarifu kvotām, interesēs ir, lai tradicionālie un jaunie importētāji tiktu šķirti. Ir jāsniedz šo divu importētāju kategoriju precīza definīcija, un jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz pieteicēju statusu un iedalīto licenču lietošanu.

(8)

Nosakot kvotu iedalījumu minētajām divām importētāju kategorijām, ir lietderīgi pamatoties uz daudzumiem, kas ir faktiski importēti, nevis uz izdotajām licencēm.

(9)

Esošo importētāju interesēs, aprēķinot atskaites daudzumus, lai novērstu atskaites daudzumu sekojošu samazinājumu, jāņem vērā konservēto sēņu daudzumi, kuri atbilst šajā regulā pārvaldītajām tarifu kvotām un kurus nav iespējams ievest importa tarifu kvotas periodā nepārvaramas varas gadījumā.

(10)

Katras kategorijas importētāju iesniegtajiem licenču pieteikumiem konservētu sēņu ievešanai no trešām valstīm jāpiemēro daži ierobežojumi. Šādi ierobežojumi vajadzīgi, lai nodrošinātu ne tikai, ka starp importētājiem tiek saglabāta konkurence, bet arī, ka katram importētājam, kas faktiski veic tirdzniecības darbības augļu un dārzeņu tirgū, tiktu dota iespēja aizstāvēt savas likumīgās tirdzniecības pozīcijas attiecībā pret citiem importētājiem un lai nepieļautu, ka kāds viens importētājs var kontrolēt tirgu.

(11)

Lai uzlabotu un vienkāršotu konservētu sēņu tarifu kvotu pārvaldību, jānosaka skaidri noteikumi attiecībā uz licenču pieteikumu iesniegšanas un dalībvalstu kompetento iestāžu izdotajiem licenču izdošanas datumiem un procedūrām.

(12)

Ir jāveic arī pasākumi, lai pēc iespējas mazāk iesniegtu spekulatīvus licenču pieteikumus, jo šā iemesla dēļ tarifu kvotas var netikt pilnībā izlietotas. Ņemot vērā attiecīgā produkta veidu un vērtību, par katru attiecīgā produkta, par kuru ir iesniegts importa licences pieteikums, tonnu (konservu tīrsvars bez uzlējuma) jāiesniedz drošības nauda. Drošības naudai jābūt pietiekami lielai, lai neveicinātu spekulatīvu pieteikumu iesniegšanu, bet arī ne tik lielai, lai atturētu no pieteikumu iesniegšanas tos importētājus, kas faktiski ir iesaistīti aktīvā augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirdzniecībā. Vispiemērotākais objektīvais kritērijs drošības naudas apmēra noteikšanai ir ne vairāk kā 2 % no vidējās papildnodevas lieluma, ko piemēro konservētu Agaricus spp. ģints sēņu, kas pašreiz atbilst KN kodiem 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30, importam Kopienā.

(13)

Bulgārija un Rumānija pievienosies Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī. Tādējādi tām šobrīd piešķirtās VVTT kvotas jāpārdala citiem piegādātājiem.

(14)

Jānosaka pārejas pasākumi, lai dotu iespēju importētājiem no Bulgārijas un Rumānijas iegūt no šīs regulas piemērošanas.

(15)

Jānosaka pasākumi 2007. un 2008. gadam, lai nodrošinātu, ka tradicionālie un jaunie importētāji no tām dalībvalstīm, kuras ir Kopienas sastāvā 2006. gada 31. decembrī, no vienas puses, tiek šķirti no Bulgārijas un Rumānijas tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem, no otras puses.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas

1.   Ar šo atver tarifu kvotas attiecībā uz konservētu Agaricus ģints sēņu, uz kurām attiecas KN kodi 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30 (turpmāk – “konservētas sēnes”), importu Kopienā un uz tām attiecas šajā regulā paredzētie nosacījumi. Katras tarifu kvotas apmērs, kārtas numurs un periods, uz kuru šīs kvotas attiecas, ir norādīts I pielikumā.

2.   Piemērojamā nodokļa likme ir 12 % ad valorem attiecībā uz produktiem ar KN kodu 0711 51 00 un 23 % attiecībā uz produktiem ar KN kodu 2003 10 20 un 2003 10 30.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 piemērošana

Piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā “kompetentās iestādes” ir iestāde vai iestādes, kuras dalībvalsts norādījusi šīs regulas īstenošanai.

2.   Šajā regulā “atskaites daudzums” ir maksimālais konservēto sēņu daudzums (konservu tīrsvars bez uzlējuma), ko kalendārajā gadā ir ievedis tradicionālais importētājs vienā no pēdējiem trīs kalendārajiem gadiem.

Aprēķinot atskaites daudzumu, neņem vērā dalībvalstu, kuras 2006. gada 31. decembrī ir Kopienas sastāvā, vai Bulgārijas un Rumānijas izcelsmes konservētu sēņu importu.

Aprēķinot atskaites daudzumu, ņem vērā konservēto sēņu daudzumus, uz kuriem attiecas 1. panta 1. punktā minētās tarifu kvotas un kurus nevar ievest importa tarifu kvotas perioda laikā nepārvaramas varas gadījumā.

4. pants

Importētāju kategorijas

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, “tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka

a)

ir ieveduši konservētas sēnes Kopienā vismaz divos no iepriekšējiem trīs kalendārajiem gadiem;

b)

gadā pirms pieteikumu iesniegšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktam ir ieveduši Kopienā vismaz 100 tonnu augļu un dārzeņu.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, “jaunie importētaji” ir importētāji, kas nav tie importētāji, kuri minēti šā panta 1. punktā un kuri katrā no pēdējiem diviem kalendārajiem gadiem ieveduši Kopienā vismaz 50 tonnas apstrādātu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā.

3.   Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādījums tam, ka laikā, kad tie iesnieguši pirmo pieteikumu attiecībā uz attiecīgo kvotu periodu kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā tie ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, ir izpildīti 1. un 2. punktā noteiktie kritēriji.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizē muitas iestādes un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs.

5. pants

Licences pieteikumi un licences

1.   Importa licences (turpmāk – “licences”) ir derīgas no to faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē.

2.   Drošības naudas apmērs ir EUR 40 par tonnu (konservu tīrsvars bez uzlējuma).

3.   Izcelsmes valsti norāda licences pieteikuma un licences 8. ailē un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu. Licence ir derīga tikai ievedumiem, kuru izcelsme ir norādītajā valstī.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, no importa licences izrietošās tiesības nav nododamas tālāk.

6. pants

Kopējā daudzuma iedalījums tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem

1.   Kopējo daudzumu, kas piešķirts Ķīnai un citām trešām valstīm, ievērojot I pielikumu, dala sekojoši:

a)

95 % tradicionāliem importētājiem;

b)

5 % jauniem importētājiem.

2.   Ja kāda no importētāju kategorijām neizmanto visu Ķīnai un citām trešām valstīm piešķirto daudzumu, atlikumu var piešķirt citai kategorijai.

3.   Licences pieteikumu 20. ailē norāda attiecīgi “tradicionāls importētājs” vai “jauns importētājs”.

7. pants

Ierobežojumi, ko piemēro pieteikumiem

1.   Tradicionāla importētāja iesniegtu licences pieteikumu konservētu sēņu importam uz Kopienu kopējais apjoms (konservu tīrsvars bez uzlējuma) neattiecina uz daudzumu, kas pārsniedz 150 % no atskaites daudzuma.

2.   Kopējais licences pieteikumu apjoms konservētu sēņu (konservu tīrsvars bez uzlējuma) ievešanai Kopienā, ko iesniedzis konkrētas izcelsmes jauns importētājs, nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā daudzuma, kas attiecīgi norādīts I pielikumā.

8. pants

Importētāju iesniegtie licences pieteikumi

1.   Importētāji iesniedz savus licences pieteikumus pirmajās piecās janvāra darba dienās.

2.   Ja jaunie importētāji iepriekšējā kalendārajā gadā ir ieguvuši licences, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1864/2004 vai šo regulu, tiem ir arī jāsniedz pierādījums, ka vismaz 50 % no tiem piešķirtā daudzuma faktiski ir laisti brīvā apgrozībā Kopienas tirgū.

9. pants

Paziņošana par licences pieteikumiem

Dalībvalstis ne vēlāk kā janvāra desmitajā darba dienā ziņo Komisijai par daudzumiem kilogramos, par kuriem ir iesniegti licences pieteikumi.

Paziņojumus iedala pēc KN koda un izcelsmes un tajos attiecīgi atsevišķi jānorāda skaitļi tradicionālo importētāju pieteiktajiem daudzumiem un jauno importētāju pieteiktajiem daudzumiem katram produktam.

10. pants

Licenču izdošana

Dalībvalstu kompetentās iestādes izdod licences septītajā darba dienā pēc paziņojuma iesniegšanas termiņa, kā paredzēts 9. panta pirmajā daļā.

11. pants

Starptautiskās saistības, kas piemērojamas importam no Ķīnas

1.   Ķīnas izcelsmes konservētu sēņu laišanu brīvā apgrozībā Kopienas tirgū reglamentē Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (7) 55. līdz 65. pants.

2.   Iestādes, kuras ir kompetentas izdot izcelsmes apliecību Ķīnas izcelsmes konservētām sēnēm, ir minētas II pielikumā.

12. pants

Administratīvā sadarbība starp dalībvalstīm

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu abpusēju administratīvo sadarbību ar mērķi nodrošināt šīs regulas pareizu piemērošanu.

13. pants

Pārejas posma pasākumi 2007. un 2008. gadam

Atkāpjoties no 4. panta 1. un 2. punkta, 2007. un 2008. gadā tikai Bulgārijā un Rumānijā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka:

a)

ir ieveduši konservētas sēnes Kopienā vismaz divos no iepriekšējiem trīs kalendārajiem gadiem;

b)

iepriekšējā kalendārajā gadā tie ir ieveduši un/vai izveduši vismaz 100 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā;

c)

importpreces, kas minētas a) un b) apakšpunktā, ir ievestas Bulgārijā vai Rumānijā, kur atrodas attiecīgā importētāja galvenais birojs.

2)

“Jaunie importētāji” ir importētāji, kas nav 1. punktā minētie importētāji, kuri katrā no diviem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem ir ieveduši Bulgārijā vai Rumānijā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktam.

14. pants

Atcelšana

No 2007. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EK) Nr. 1864/2004.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Regulas 13. pantu piemēro saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un no tā spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

(3)  OV L 325, 28.10.2004., 30. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1995/2005 (OV L 320, 8.12.2005., 34. lpp.).

(4)  OV L 154, 8.6.2006., 22. lpp.

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(6)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minēto tarifu kvotu apmērs, kārtas numurs un piemērošanas periods tonnās (konservu tīrsvars bez uzlējuma)

Izcelsmes valsts

Kārtas numurs

Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim

Ķīna

Tradicionālie importētāji: 09.4157

Jaunie importētāji: 09.4193

28 950

Citas trešās valstis

Tradicionālie importētāji: 09.4158

Jaunie importētāji: 09.4194

5 030


II PIELIKUMS

Saraksts, kurā minētas Ķīnas iestādes, kas ir kompetentas izdot 10. panta 2. punktā minētās izcelsmes apliecības:

Kvalitātes uzraudzības vispārējā pārvalde (General Administration of Quality Supervision)

Ķīnas Tautas Republikas Ievešanas un izvešanas inspekcijas un karantīnas birojs (Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China), kas atrodas šādās vietās:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


Top