EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1950

Komisijas Regula (EK) Nr. 1950/2006 ( 2006. gada 13. decembris ), ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm, izveido to vielu sarakstu, kuras ir būtiskas zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 33–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 623–635 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 117 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 117 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/oj

22.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1950/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm, izveido to vielu sarakstu, kuras ir būtiskas zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (1) , un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalsts tirgū nedrīkst laist nekādas veterinārās zāles, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes nav izdevušas tirdzniecības atļauju saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (2).

(2)

Veterinārās zāles produktīvajiem dzīvniekiem, tostarp zirgu dzimtas dzīvniekiem, drīkst atļaut tikai tad, ja tiek garantēts, ka saražotie pārtikas produkti nebūs kaitīgi patērētājiem saistībā ar jebkādām šādu zāļu atliekām, saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (3).

(3)

To iemeslu dēļ, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par veterināro zāļu pieejamību (4), pieejamo atļauto veterināro zāļu klāsts, jo īpaši to zāļu klāsts, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, pakāpeniski samazinās.

(4)

Attiecīgi jāveic pasākumi ilgtspējīgai terapijas paplašināšanai, lai ievērotu produktīvo dzīvnieku, piemēram, zirgu dzimtas dzīvnieku, veselības aprūpes un labturības vajadzības, neapdraudot patērētāju aizsardzības augsto līmeni.

(5)

Ar atkāpi, kas paredzēta Direktīvā 2001/82/EK, zirgu dzimtas dzīvniekiem, kurus paredzēts nokaut lietošanai pārtikā, drīkst ievadīt vielas, kas ir būtiskas to ārstēšanā (turpmāk tekstā – būtiskās vielas), ievērojot vismaz sešu mēnešu zāļu izdalīšanās periodu.

(6)

Šīs atkāpes nolūkos ir jāizveido būtisko vielu saraksts. Vielas minētajā sarakstā ir iekļaujamas tikai ārkārtējos apstākļos, kad nav apstiprināta apmierinoša kādas terapeitiskās indikācijas alternatīva ārstēšana un kad neārstēšana izraisītu nevajadzīgas dzīvnieka ciešanas.

(7)

Īpašos slimības apstākļos vai zootehniskos nolūkos var būt nepieciešama izvēle starp vielām, lai ievērotu dažādas vajadzības, kas saistītas ar zirgu dzimtas dzīvnieku vecumu un izmantojumu.

(8)

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK vielas, kas uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I, II vai III pielikumā un ko nav atļauts izmantot produktos, kuri paredzēti zirgu dzimtas dzīvniekiem, konkrētos apstākļos drīkst izmantot zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā, minētās vielas nav jāiekļauj būtisko vielu sarakstā. Turklāt neviena no vielām, kas uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 IV pielikumā, nav iekļaujama sarakstā. Attiecīgi vielas iekļaušana Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I līdz IV pielikumā nozīmē to, ka konkrēto vielu ir aizliegts izmantot kā būtisko vielu šīs regulas nozīmē.

(9)

Jānodrošina atbilstoša to zirgu dzimtas dzīvnieku uzraudzība, kuri ir ārstēti ar būtiskajām vielām. Tāpēc, lai aizsargātu patērētāju veselību, jāpiemēro kontrolmehānismi, kas noteikti Komisijas 1993. gada 20. oktobra Lēmumā 93/623/EEK, ar ko nosaka identifikācijas dokumentu (pasi) reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem (5), un 1999. gada 22. decembra Lēmumā 2000/68/EK, ar ko groza Komisijas Lēmumu 93/623/EEK un nosaka vaislai un gaļai paredzētu zirgu identifikāciju (6).

(10)

Ir jānodrošina tas, ka jebkuram būtisko vielu saraksta grozījumam piemēro saskaņotu zinātnisko novērtējumu, ko veic ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 izveidotā Eiropas Zāļu aģentūra. Turklāt dalībvalstīm un veterinārajām profesionālajām apvienībām, kas lūdz grozīt minēto sarakstu, ir pienācīgi jāpamato savs lūgums un jāsniedz atbilstoši zinātniskie dati.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanai būtisko vielu (turpmāk tekstā – būtiskās vielas) saraksts, kas piemērojams, atkāpjoties no Direktīvas 2001/82/EK 11. panta.

2. pants

Būtiskās vielas drīkst izmantot pielikumā minētos īpašos slimības apstākļos, ārstēšanas vajadzībām vai zootehniskajos nolūkos, ja nevienas zāles, kas atļautas zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā vai minētas Direktīvas 2001/82/EK 11. pantā, nevarētu sniegt apmierinošus rezultātus tādā nozīmē, ka ar tām nevarētu veiksmīgi izārstēt dzīvnieku, novēršot nevajadzīgas dzīvnieka ciešanas vai nodrošinot dzīvnieku ārstējošo personu drošību.

Piemērojot šā panta pirmo daļu, izvērtē pielikumā minētās alternatīvas.

3. pants

1.   Būtiskās vielas drīkst izmantot tikai saskaņā ar Direktīvas 2001/82/EK 10. panta 1. punktu.

2.   Informācija par ārstēšanu ar būtiskajām vielām jāreģistrē saskaņā ar norādījumiem, kas noteikti Lēmumā 93/623/EEK un 2000/68/EK paredzētā zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas dokumenta IX sadaļā.

4. pants

Nevienu vielu, kas minēta kādā no sarakstiem, kuri iekļauti Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I līdz IV pielikumā, vai ko ar Kopienas tiesību aktiem aizliegts izmantot zirgu dzimtas dzīvniekiem, turpmāk vairs neizmanto kā būtisko vielu šīs regulas nozīmē.

5. pants

1.   Eiropas Zāļu aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma nodrošina to, ka Veterināro zāļu komiteja veic jebkādu pielikumā ietvertā saraksta grozījumu projekta zinātnisko novērtējumu.

Eiropas Zāļu aģentūra 210 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas sniedz Komisijai atzinumu par grozījumu zinātnisko pamatotību.

Vajadzības gadījumā notiek arī apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

2.   Ja dalībvalstis vai veterinārās profesionālās apvienības lūdz Komisiju grozīt pielikumā ietverto sarakstu, tām ir pienācīgi jāpamato savs lūgums un jāsniedz visi pieejamie būtiskie zinātniskie dati.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).

(2)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2006 (OV L 271, 30.9.2006., 37. lpp.).

(4)  COM(2000) 806, galīgā redakcija, 5.12.2000.

(5)  OV L 298, 3.12.1993., 45. lpp.

(6)  OV L 23, 28.1.2000., 72. lpp.


PIELIKUMS

To vielu saraksts, kas ir būtiskas zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanā

Visu turpmāk sniegtajā sarakstā minēto vielu izdalīšanās periods ir seši mēneši.


Indikācija

Aktīvā viela

Lietošanas pamatojums un paskaidrojums

Anestēzijas līdzekļi, pretsāpju līdzekļi un vielas, ko izmanto saistībā ar anestēziju

Sedācija un premedikācija (un antagonisms)

Acepromazīns

Nolūks: premedikācija pirms vispārējās anestēzijas, viegla sedācija.

Alternatīvu identifikācija: detomidīns, romifidīns, ksilazīns, diazepāms, midazolāms.

Īpašo priekšrocību apraksts: pieredze konsekventi liecina, ka acepromazīns samazina nāves risku anestēzijas laikā. Iedarbības veids (iedarbojas uz locekļu sistēmu) un sedācijas vienreizējā kvalitāte nav sasniedzama, izmantojot alfa-2 agonistu sedatīvus (detomidīnu, romifidīnu un ksilazīnu) vai benzodiazepīnus (diazepāmu, midazolāmu).

Atipamezols

Nolūks: α-2 adrenoceptora antagonists, ko izmanto pretdarbībai pret α-2 agonistiem.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: vienīgais līdzeklis hipersensitivitātes un pārdozēšanas ārstēšanā. Ārkārtas gadījumos izmantojamas zāles. Īpaši paredzētas lietošanai respiratorās depresijas gadījumā.

Diazepāms

Nolūks: premedikācija un anestēzijas indukcija. Viegla (ar benzodiazepīnu) sedācija, izraisot minimālas blakusparādības sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmā. Pretkonvulsiju līdzeklis, kas ir būtisks lēkmju ārstēšanā.

Alternatīvu identifikācija: acepromazīns, detomidīns, romifidīns, ksilazīns, midazolāms, primidons, fenitoīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: mūsdienu medicīnas standartiem atbilstoša būtiska anestēzijas indukcijas protokolu sastāvdaļa ar ievērojamu pieredzi lietošanā zirgu dzimtas dzīvniekiem. Izmanto kopā ar ketamīnu anestēzijas indukcijā, izraisot būtisku atslābumu, kas ļauj nevainojami veikt indukciju un intubāciju. Iedarbības veids (iedarbojas uz GABA receptoru) un vienreizējā sedācija bez kardiorespiratorās depresijas nav inducējama, izmantojot α-2 agonistu sedatīvus (detomidīnu, romifidīnu un ksilazīnu) vai acepromazīnu.

Midazolāms

Nolūks: premedikācija un anestēzijas indukcija. Viegla (ar benzodiazepīnu) sedācija, izraisot minimālas blakusparādības sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmā. Pretkonvulsiju līdzeklis, ko izmanto lēkmju ārstēšanā, jo īpaši pieaugušiem zirgiem, kam ir stingumkrampji.

Identifikācijas alternatīvas: acepromazīns, detomidīns, romifidīns, ksilazīns, diazepāms, primidons, fenitoīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: līdzīgs diazepāmam, bet šķīst ūdenī, tāpēc ir piemērots intravenozām injekcijām un būtisks intravenozām infūzijām, to lietojot kopā ar anestēzijas līdzekļiem. Iedarbības laiks ir īsāks nekā diazepāmam. Kumeļiem piemērotāks nekā diazepāms.

Pretkonvulsiju līdzeklis, ko izmanto lēkmju ārstēšanā, jo īpaši pieaugušiem zirgiem, kam ir stingumkrampji; labāks nekā diazepāms vairāku dienu lietojumā, jo šķīst ūdenī. Ja izmanto kopā ar ketamīnu anestēzijas indukcijai, izraisa būtisku atslābumu, kas ļauj nevainojami veikt indukciju un intubāciju.

Iedarbības veids (iedarbojas uz GABA receptoru) un vienreizējā sedācija bez kardiorespiratorās depresijas nav inducējama, izmantojot α-2 agonistu sedatīvus (detomidīnu, romifidīnu un ksilazīnu) vai acepromazīnu.

Naloksons

Nolūks: opioīdu antidots, ārkārtas gadījumos izmantojamas zāles.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Propofols

Nolūks: intravenozs anestēzijas līdzeklis. Anestēzijas indukcija kumeļiem.

Alternatīvu identifikācija: inhalācijas anestēzija, piemēram, sevoflurāns vai izoflurāns.

Īpašo priekšrocību apraksts: injicējams anestēzijas līdzeklis, kas ātri tiek izvadīts no organisma. Jaunākie ziņojumi liecina, ka tas ievērojami uzlabo sirds-asinsvadu sistēmas stabilitāti un atgūšanās kvalitāti pēc inhalācijas anestēzijas.

Sarmazenils

Nolūks: benzodiazepīnu antagonists.

Alternatīvu identifikācija: flumazenils.

Īpašo priekšrocību apraksts: tīra iedarbība pret benzodiazepīnu sedāciju, kas vajadzīga pēc infūzijas vispārējā intravenozā anestēzijā. Lielāka klīniskā pieredze ar sarmazenilu salīdzinājumā ar citām vielām, ko varētu uzskatīt par būtiskajām vielām.

Tiletamīns

Nolūks: disociatīvs anestēzijas līdzeklis, līdzīgs ketamīnam, īpaši izmantojams anestēzijā ārpus medicīnas iestādēm. Izmanto kopā ar zolazepāmu.

Alternatīvu identifikācija: ketamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: izmantošana kopā ar zolazepāmu ir būtiska gadījumos, kad nav iespējams izmantot inhalācijas anestēziju, piemēram, anestēzijā ārpus medicīnas iestādēm. Minētā kombinācija ir svarīga arī tad, ja anestēzijas ilgums, izmantojot ketamīna kombinācijas, ir pārāk mazs. Parasti izmanto kastrācijā, laringotomijā, kaulu plēves noņemšanā, cistu vai augoņu izgriešanā, galvas daļu lūzumu ārstēšanā, ieģipsēšanā un nabas trūces ārstēšanā.

Zolazepāms

Nolūks: disociatīvs anestēzijas līdzeklis, līdzīgs ketamīnam, īpaši izmantojams anestēzijā ārpus medicīnas iestādēm. Izmanto kopā ar tiletamīnu.

Alternatīvu identifikācija: ketamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: benzodiazepīnu sedatīvs, kas iedarbojas ilgāk nekā diazepāms vai midazolāms. Izmantošana kopā ar tiletamīnu ir būtiska gadījumos, kad nav iespējams izmantot inhalācijas anestēziju, piemēram, anestēzijā ārpus medicīnas iestādēm. Minētā kombinācija ir svarīga tad, ja anestēzijas ilgums, izmantojot ketamīna kombinācijas, ir pārāk mazs. Parasti izmanto kastrācijā, laringotomijā, kaulu plēves noņemšanā, cistu vai augoņu izgriešanā, galvas daļu lūzumu ārstēšanā, ieģipsēšanā un nabas trūces ārstēšanā.

Hipotensija vai respiratorā stimulācija anestēzijas laikā

Dobutamīns

Nolūks: hipotensijas ārstēšana anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: dopamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: pozitīvu inotropu terapija, ko, iespējams, izmanto biežāk nekā dopamīnu, bet izvēle ir dažāda. Zirgiem hipotensija parasti rodas anestēzijas laikā, un pieredze liecina, ka normāla asinsspiediena uzturēšana samazina smagas rabdomiolīzes risku pēc operācijām. Dobutamīns ir ļoti vērtīgs zirgiem tādas anestēzijas laikā, kas inducēta ar gaistošām vielām.

Dopamīns

Nolūks: hipotensijas ārstēšana anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: dobutamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: dopamīns ir izmantojams zirgiem, kas nereaģē uz dobutamīnu. Kumeļiem dopamīnu vēlams izmantot kopā ar dobutamīnu. Papildus vajadzīgs intraoperatīvās bradiaritmijas ārstēšanā, ja neiedarbojas atropīns.

Efedrīns

Nolūks: hipotensijas ārstēšana anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: dopamīns, dobutamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: izmantojams tad, kad neiedarbojas dopamīns un dobutamīns. Unikāla simpatomimētiska viela, kuras sastāvs ir līdzīgs adrenalīnam. Nav iespējams izmantot kateholamīnu iedarbību uz īpašiem organisma receptoriem ārstējamiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, ja netiek izmantoti vairāki kateholamīni, no kuriem katrs ir aktīvs dažādos receptoru profilos. Tāpēc efedrīnu, kas izraisa noradrenalīna atbrīvošanu nervu galos, tādējādi palielinot sirds spēju sarauties un novēršot hipotensiju, izmanto tad, kad neiedarbojas dobutamīns un dopamīns. Efedrīna iedarbība ilgst no dažām minūtēm līdz pat stundām, un tas iedarbojas pēc vienas intravenozās injekcijas, savukārt dobutamīna un dopamīna iedarbība ilgst tikai dažas sekundes vai minūtes un tie jāievada ar infūziju.

Glikopirolāts

Nolūks: bradikardijas novēršana. Antiholinerģiska viela. Antiholinerģiskas vielas ir galvenās vielas, ko izmanto tādu parasimpatisko seku kā bradikardija, novēršanā, un tās ir vielas, ko regulāri izmanto acu un elpceļu ķirurģijā.

Alternatīvu identifikācija: atropīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: glikopirolātam ir ierobežota centrālā iedarbība, un tas ir piemērotāks pie samaņas esošiem zirgiem (pirms un pēc anestēzijas) nekā atropīns.

Noradrenalīns (norepinefrīns)

Nolūks: sirds-asinsvadu sistēmas darbības traucējumi. Infūzija sirds-asinsvadu sistēmas darbības traucējumu ārstēšanā kumeļiem.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: dzīvnieka kateholamīna receptoru profils reaģē tieši uz zālēm, kas iedarbojas dažādās vietās. Tāpēc, lai izraisītu precīzu iedarbību, izmanto vairākus kateholamīnus, kas iedarbojas vairāk vai mazāk ekskluzīvi uz dažādu veidu adrenerģiskiem receptoriem. Noradrenalīns iedarbojas galvenokārt uz alfa-1 receptoriem mazu asinsvadu vazokonstrikcijā, tādējādi paaugstinot asinsspiedienu un uzturot centrālo cirkulāciju. Attiecībā uz kumeļiem noradrenalīns parasti ir vienīgais kateholamīns, kas ir iedarbīgs hipotensijas ārstēšanā.

Analgēzija

Buprenorfīns

Nolūks: analgēzija, izmanto kopā ar sedatīviem savaldīšanas nolūkā.

Alternatīvu identifikācija: butorfanols, fentanils, morfīns un petidīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: daļējs μ-agonistu opioīdu pretsāpju līdzeklis. μ-receptoru aktivitāte izraisa labāku analgēziju nekā κ-antagonistu opioīdi, piemēram, butorfanols. Ilgstošas iedarbības pretsāpju līdzeklis. Daļējiem agonistiem raksturīgo pazīmju dēļ piemīt ierobežotas ieradumu veicinošas un respiratoro depresiju izraisošas īpašības. Ilgstošas un īsas iedarbības opioīdiem ir atšķirīgas indikācijas, tāpēc jāizvēlas vairāk par vienu alternatīvu vielu.

Fentanils

Nolūks: analgēzija.

Alternatīvu identifikācija: butorfanols, buprenorfīns, morfīns un petidīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: μ-agonistu opioīds, μ-receptoru aktivitāte izraisa labāku analgēziju nekā κ-antagonistu opioīdi, piemēram, butorfanols. Ļoti īss iedarbības laiks ātrā metabolisma un izdalīšanās dēļ. Fentanils ir vienīgais opioīds zirgiem, kas piemērots infūzijai un ārstēšanai ar plāksteriem. Īpaši iedarbīgs atsāpināšanā.

Morfīns

Nolūks: analgēzija.

Alternatīvu identifikācija: butorfanols, buprenorfīns, petidīns un fentanils.

Īpašo priekšrocību apraksts: pilnīgs μ-agonistu opioīdu pretsāpju līdzeklis. μ-receptoru darbība nodrošina vislabāko analgēziju. Izmanto kopā ar sedatīviem savaldīšanas nolūkā, izmanto epidurālajā anestēzijā. Vidēji ilgas iedarbības pretsāpju līdzeklis. Morfīns ir μ-opioīdu agonists, kam piemīt vislabākās šķīdības īpašības un ko ievada epidurāli. Tas nodrošina ilgstošu analgēziju ar dažiem sistēmiskiem efektiem, ja izmanto šādu ievadīšanas veidu. Šo metodi plaši izmanto mūsdienu veterinārajā medicīnā spēcīgu sāpju operācijas periodā un hronisku sāpju novēršanai.

Petidīns

Nolūks: analgēzija.

Alternatīvu identifikācija: butorfanols, buprenorfīns, morfīns un fentanils.

Īpašo priekšrocību apraksts: μ-agonistu opioīdu pretsāpju līdzeklis, kura iedarbība ir apmēram 10 reizes vājāka nekā morfīnam. Īslaicīgas iedarbības opioīds, kas, kā liecina pieredze, ir efektīvs spazmatisku koliku ārstēšanā zirgiem. Vienīgais opioīds, kam piemīt spazmolītiskas īpašības. Lielāka sedācija, un pastāv mazāka uzbudinājuma iespējamība nekā tad, ja zirga ārstēšanā izmanto citus opioīdus.

Muskuļu relaksanti un saistītās vielas

Atrakūrijs

Nolūks: muskuļu relaksācija anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: gvajofenezīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: nedepolarizējoša neiromuskulāra bloķējoša viela. Neiromuskulāras bloķējošas vielas izmanto īpaši acu un vēdera dobuma ķirurģijā. Pretdarbībai izmantojams edrofonijs. Par atrakūriju un edrofoniju ir visaptverošākie klīniskie dati.

Edrofonijs

Nolūks: pretdarbība ar atrakūriju izraisītai muskuļu relaksācijai.

Alternatīvu identifikācija: citi holīnesterāzes inhibitori.

Īpašo priekšrocību apraksts: holīnesterāzes inhibitors, būtisks pretdarbībā neiromuskulārajai blokādei. Edrofonijs izraisa vismazākās holīnesterāzes inhibitoru blakusparādības zirgiem.

Gvajofenezīns

Nolūks: muskuļu relaksācija anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: atrakūrijs.

Īpašo priekšrocību apraksts: α-2/ketamīna režīma būtiska alternatīva zirgiem, ja α-2 vielas un ketamīns rada kontrindikācijas, piemēram, zirgiem, kuri nereaģē uz šīm vielām, vai zirgiem, kuriem novērotas blakusparādības iepriekšējās ievadīšanas laikā. Ļoti noderīgs kombinācijā ar ketamīnu un α-2 vielām ievērojami drošai anestēzijai ārpus medicīnas iestādēm, saistībā ar ko nav izstrādātas efektīvas alternatīvas intravenozās ievadīšanas metodes.

Inhalācijas anestēzijas līdzekļi

Sevoflurāns

Nolūks: inhalācijas anestēzija zirgiem, kuriem ir kaulu lūzumi un citi ortopēdiski ievainojumi, un kumeļu anestēzijas indukcija, izmantojot masku.

Alternatīvu identifikācija: izoflurāns, halotāns, enflurāns.

Īpašo priekšrocību apraksts: sevoflurāns ir gaistošs anestēzijas līdzeklis, kam ir mazs metabolisms un kas ātri izdalās. Lai gan izoflurānam ES ir noteikts maksimālais atlieku līmenis, izoflurāns nav piemērots visiem zirgu anestēzijas gadījumiem sakarā ar tā iziešanas īpašībām, jo zirgs uzbudinājuma stāvoklī var lauzt kāju. Sevoflurāns ir būtisks konkrētās zirgu dzimtas dzīvnieku ķirurģijas jomās, kad liela nozīme ir nevainojamas atveseļošanās nodrošināšanai, jo pieredze liecina, ka pēc tā izmantošanas zirgi atveseļojas labāk un to atveseļošanās tiek labāk kontrolēta. Tāpēc zirgiem, kuriem ir locekļu lūzumi un citi ortopēdiski ievainojumi, izmanto sevoflurānu, nevis izoflurānu. Turklāt sevoflurāns ir būtisks kumeļu anestēzijas indukcijā, izmantojot masku, jo tas ir pilnīgi nekairinošs atšķirībā no izoflurāna, kas ir kairinošs un tāpēc izraisa klepošanu un elpas aizturēšanu.

Vietējā anestēzija

Bupivakaīns

Nolūks: vietējā anestēzija.

Alternatīvu identifikācija: lidokaīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: ilgstošas iedarbības vietējās anestēzijas līdzeklis. Ilgstoša iedarbība, kas vajadzīga sāpju novēršanā operācijas periodā un hronisku spēcīgu sāpju, piemēram, laminīta, ārstēšanā. Bupivakaīns ir ilgstošākas iedarbības vietējās anestēzijas līdzeklis nekā plaši izmantotais lidokaīns. Ja izmanto tikai lidokaīnu, tas nodrošina apmēram stundu ilgu vietējo anestēziju. Iedarbību var paildzināt līdz divām stundām, pievienojot adrenalīnu, bet tas rada vietējās asinsapgādes pārtraukšanas risku, un tāpēc šī kombinācija virknē apstākļu nav piemērota. Bupivakaīns nodrošina 4–6 stundas ilgu vietējo anestēziju un tāpēc ir daudz piemērotāks sāpju novēršanā pēc operācijām un laminīta ārstēšanā, jo parasti pietiek tikai ar vienu injekciju; tas ir būtiski labturības apsvērumu dēļ salīdzinājumā ar atkārtotām lidokaīna injekcijām ik pēc stundas. Tāpēc īsākas iedarbības vietējās anestēzijas līdzekļi iepriekš minētajam mērķim nav piemēroti, jo tie ir bieži atkārtoti jāinjicē un tas savukārt palielina nevēlamas reakcijas risku un nav pieņemami dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ.

Oksibuprokaīns

Nolūks: vietējā anestēzija lietošanai acīs.

Alternatīvu identifikācija: citi vietējās anestēzijas līdzekļi, piemēram, ametokaīns, proksimetakaīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: visplašākā klīniskā pieredze ar oksibuprokaīnu salīdzinājumā ar citām vielām, ko varētu uzskatīt par būtiskajām vielām.

Prilokaīns

Nolūks: vietējā anestēzija pirms intravenozām darbībām ar katetru.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: īpašos preparātos (vietējās anestēzijas līdzekļu maisījumos, kuru kušanas temperatūra ir zemāka nekā to atsevišķo sastāvdaļu kušanas temperatūra) lokālai uzklāšanai uz ādas, kur tas tiek uzsūkts caur ādu 40 minūtēs. Izmanto, lai atvieglotu intravenozas darbības ar katetru, īpaši kumeļiem.

Sirds-asinsvadu slimību zāles

 

Digoksīns

Nolūks: sirds mazspējas ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: digoksīns turklāt ir vienīgās zāles to blakusparādību ārstēšanā, ko izraisījusi ārstēšana ar hinidīnu.

Hinidīna sulfāts un hinidīna glikonāts

Nolūks: sirds aritmiju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: prokaīnamīds, propanolols.

Īpašo priekšrocību apraksts: antiaritmiska viela. Izmanto reti, bet tā izvēle ir svarīga terapijā, un dažādu aritmijas veidu ārstēšanai vajadzīgs dažāds iedarbības veids. Izvēlas atriālās fibrilācijas ārstēšanā.

Prokaīnamīds

Nolūks: sirds aritmiju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: hinidīna sulfāts un hinidīna glikonāts, propanolols.

Īpašo priekšrocību apraksts: antiaritmiska viela. Izmanto reti, bet tā izvēle ir svarīga terapijā, un dažādu aritmijas veidu ārstēšanai vajadzīgs dažāds iedarbības veids.

Propanolols

Nolūks: sirds aritmiju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: hinidīna sulfāts un hinidīna glikonāts, prokaīnamīds.

Īpašo priekšrocību apraksts: antihipertensīvs, ko izmanto arī tāpēc, ka tam ir antiaritmiska iedarbība. Izmanto reti, bet tā izvēle ir svarīga terapijā. Aritmiju dažādo patofizioloģiju dēļ ir svarīgi, lai būtu dažādas zāles, ar kurām ārstēt konkrēto stāvokli. Parasti šīs zāles izmanto vienā ārstēšanas reizē, lai atgūtu normālu sirds ritmu, un deva ir jāatkārto tikai ļoti retos gadījumos.

Konvulsijas

 

Fenitoīns

Nolūks: pretkonvulsiju terapija kumeļiem. Rabdomiolīzes ārstēšana. Muskuļu konvulsiju izraisītu iešanas traucējumu (stringhalt) ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: diazepāms, primidons, dantrolēna nātrijs (rabdomiolīzei).

Īpašo priekšrocību apraksts: būtisks pretkonvulsiju līdzeklis kumeļiem. Fenitoīnu pārsvarā pievieno lēkmju ārstēšanā, ja tās nav iespējams kontrolēt ar primidonu/fenobarbitālu. Fenitoīns ir kalcija kanālus bloķējoša viela un ir noderīga atkārtotas rabdomiolīzes ārstēšanā.

Primidons

Nolūks: pretkonvulsiju terapija kumeļiem.

Alternatīvu identifikācija: diazepāms, fenitoīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: primidonu paraksta ārstēšanas turpināšanai pēc diazepāma terapijas vai kā alternatīvu.

Gremošanas un zarnu trakta vielas

 

Betanehols

Nolūks: zarnu nosprostojumu ārstēšana, gastroduodenālo striktūru ārstēšana kumeļiem, atkārtotu nelielu resnās zarnas aizsprostojumu ārstēšana pieaugušiem zirgiem.

Alternatīvu identifikācija: neostigmīns, metoklopramīds, cisaprīds, eritromicīns un citas prokinētiskas vielas.

Īpašo priekšrocību apraksts: betanehols ir muskarīna holīnerģisks agonists, kas stimulē acetilholīna receptorus gremošanas un zarnu trakta gludajos muskuļos, izraisot to saraušanos. Tas palielina kuņģa un aklās zarnas iztukšošanās ātrumu. Gan betanehols, gan metoklopramīds labvēlīgi iedarbojas, ārstējot zarnu nosprostojumus pēc operācijām.

Dioktilnātrija sulfosukcināts

Nolūks: aizsprostojumu ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: minerāleļļa.

Īpašo priekšrocību apraksts: efektīvāk veicina zarnu satura mīkstināšanu salīdzinājumā ar minerāleļļu, jo tas sablīvētajā fekāliju masā ļauj iekļūt ūdenim.

Metoklopramīds

Nolūks: zarnu nosprostojumu ārstēšana pēc operācijām.

Alternatīvu identifikācija: betanehols, neostigmīns, cisaprīds, eritromicīns un citas prokinētiskas vielas.

Īpašo priekšrocību apraksts: metoklopramīds ir benzamīda aizstājējs, kam piemīt vairāki iedarbības mehānismi: 1) tas ir dopamīna receptoru antagonists; 2) tas palielina acetilholīna izdalīšanos no iekšējiem holīnerģiskajiem neironiem; 3) tam ir adrenerģiska bloķējoša iedarbība. Tas ir efektīvs kuņģa un zarnu trakta koordinācijas atjaunošanā pēc operācijām un samazina kuņģa sulas refluksa kopējo apjomu, biežumu un ilgumu. Metoklopramīds ir prokinētiskas zāles, kas vairāk iedarbojas kuņģa un zarnu trakta proksimālajā daļā. Gan betanehols, gan metoklopramīds labvēlīgi iedarbojas, ārstējot zarnu nosprostojumus pēc operācijām.

Propantelīna bromīds

Nolūks: līdzeklis pret peristaltiku.

Alternatīvu identifikācija: atropīns, lidokaīns, ko ievada atšķaidītu intrarektāli ar klizmu.

Īpašo priekšrocību apraksts: propantelīna bromīds ir sintētiska kvaternāra amonija antiholīnerģiska viela, kas nomāc kuņģa un zarnu trakta motilitāti un spazmas un samazina kuņģa skābes izdalīšanos. Tas nomāc arī acetilholīna iedarbību parasimpatiskās nervu sistēmas postgangliju nervu galos. Tā iedarbība ir līdzīga atropīna iedarbībai, kaut arī tā ir ilgāka (6 stundas). Propantelīna bromīds ir svarīga izvēle peristaltikas samazināšanai, lai novērstu taisnās zarnas plīsumus taisnās zarnas palpācijas laikā vai izmeklētu un ārstētu iespējamos taisnās zarnas plīsumus, ja ir grūti nodrošināt lidokaīna klizmas efektivitāti.

Rabdomiolīze

 

Dantrolēna nātrijs

Nolūks: rabdomiolīzes ārstēšana. Ļaundabīgas hipertermijas ārstēšana anestēzijas laikā.

Alternatīvu identifikācija: fenitoīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: dantrolēns izraisa muskuļu atslābumu, tieši iedarbojoties uz muskuļiem, jo tas nomāc kalcija izdalīšanos no sarkoplazmas retikulas un tādējādi izraisa ierosas-kontrakciju apvienojuma disociāciju. Pieredze liecina, ka gan fenitoīns, gan dantrolēna nātrijs ir noderīgs atkārtotas rabdomiolīzes ārstēšanā.

Antibakteriāli preparāti

Klebsiella ssp. infekcijas

Tikarcilīns

Nolūks: Klebsiella ssp. infekciju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: īpaša antibiotika Klebsiella ssp. infekciju ārstēšanai.

Rhodococcus equi infekcijas

Azitromicīns

Nolūks: Rhodococcus equi infekciju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: eritromicīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: standarta ārstēšana apvienojumā ar rifampicīnu, un kumeļi to panes labāk nekā eritromicīnu.

Rifampicīns

Nolūks: Rhodococcus equi infekciju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: Rhodococcus equi ārstēšana apvienojumā ar eritromicīnu vai azitromicīnu. Ārstēšana pēc izvēles.

Septiskais artrīts

Amikacīns

Nolūks: septiskā artrīta ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: gentamicīns vai citi aminoglikozīdi.

Īpašo priekšrocību apraksts: kumeļi panes labāk nekā gentamicīnu vai citus aminoglikozīdus.

Elpceļu slimību zāles

 

Ambroksols

Nolūks: surfaktanta aktivizēšana priekšlaicīgi dzimušiem kumeļiem.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Ipratropija bromīds

Nolūks: bronhodilācija.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: antiholīnerģiska iedarbība. Nepieciešams terapijas izvēlē, jo dažos gadījumos tas ir iedarbīgāks nekā β-antagonisti.

Oksimetazolīns

Nolūks: deguna tūskas ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: fenilefrīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: α-adrenoceptoru agonists, kam piemīt spēcīgas vazokonstriktīvas īpašības un ko izmanto fenilefrīna vietā, jo tam ir ilgāka iedarbība.

Vielas pret protozojiem

 

Izometamīdijs

Nolūks: protozoju encefalomielīta ārstēšana zirgiem.

Alternatīvu identifikācija: pirimetamīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: slimība dažkārt ir grūti ārstējama ar pirimetamīnu, un tāpēc ir vajadzīga alternatīva.

Pirimetamīns

Nolūks: protozoju encefalomielīta ārstēšana zirgiem.

Alternatīvu identifikācija: izometamīdijs.

Īpašo priekšrocību apraksts: veiksmīga ārstēšana vismaz 75 % gadījumu, ja izmanto kopā ar sulfadiazīnu-sulfonamīdu.

Oftalmoloģiskās zāles

Acu čūlas

Aciklovīrs

Nolūks: acu čūlu ārstēšana (antivīrusu zāles). Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: idoksuridīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: pieredze liecina, ka gan aciklovīrs, gan idoksuridīns ir vienlīdz efektīvi ulceratīvā herpētiskā keratīta ārstēšanā.

Idoksuridīns

Nolūks: acu čūlu ārstēšana (antivīrusu zāles). Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: aciklovīrs.

Īpašo priekšrocību apraksts: pieredze liecina, ka gan aciklovīrs, gan idoksuridīns ir vienlīdz efektīvi ulceratīvā herpētiskā keratīta ārstēšanā.

Glaukoma

Fenilefrīns

Nolūks: glaukomas, epiforas, deguna tūskas un liesas iesprostojuma ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: tropikamīds (glaukomai), citas nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: pieredze liecina, ka gan fenilefrīns, gan tropikamīds ir vienlīdz efektīvi glaukomas ārstēšanā.

Tropikamīds

Nolūks: glaukomas ārstēšana. Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: fenilefrīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: pieredze liecina, ka gan fenilefrīns, gan tropikamīds ir vienlīdz efektīvi glaukomas ārstēšanā.

Dorzolamīds

Nolūks: glaukomas ārstēšana. Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: latanoprosts, timolola maleāts.

Īpašo priekšrocību apraksts: īpašais iedarbības veids – iedarbojas kā karboanhidrāzes inhibitors. Svarīga izvēle terapijā.

Latanoprosts

Nolūks: glaukomas ārstēšana. Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: dorzolamīds, timolola maleāts.

Īpašo priekšrocību apraksts: īpašais iedarbības veids – iedarbojas kā prostaglandīna F2α analogs. Svarīga izvēle terapijā.

Timolola maleāts

Nolūks: glaukomas ārstēšana. Lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: dorzolamīds, latanoprosts.

Īpašo priekšrocību apraksts: iedarbības veids – iedarbojas kā neselektīva beta-adrenerģiskos receptorus bloķējoša viela, izraisa vazokonstrikciju, kas savukārt samazina acs šķidruma daudzumu. Svarīga izvēle terapijā.

Ciklosporīns A

Nolūks: imūndepresīva viela, ko izmanto acu autoimūno slimību ārstēšanā.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Ketorolaks

Nolūks: acu sāpju un iekaisumu ārstēšana. Nesteroīdas pretiekaisuma zāles, acu pilieni, lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: lielāka klīniskā pieredze ar ketorolaksu salīdzinājumā ar citām vielām, ko varētu uzskatīt par būtiskajām vielām.

Ofloksacīns

Nolūks: tādu acu infekciju ārstēšana, kas ir rezistentas pret ārstēšanu ar parasti lietotajām oftalmoloģiskajām antibiotikām.

Alternatīvu identifikācija: ciprofloksacīns, cefamandols, parasti lietotās oftalmoloģiskās antibiotikas.

Īpašo priekšrocību apraksts: lielāka klīniskā pieredze ar ofloksacīnu salīdzinājumā ar citām vielām, ko varētu uzskatīt par būtiskajām vielām. Salīdzinājumā ar ārstēšanu ar parastajām oftalmoloģiskajām antibiotikām, ofloksacīns jāizmanto tikai kā rezerves antibiotika atsevišķos gadījumos.

Fluoresceīns

Nolūks: diagnostisks līdzeklis radzenes ulcerācijas gadījumā, lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: Rose Bengal.

Īpašo priekšrocību apraksts: Rose Bengal ir pretvīrusu iedarbība, bet fluoresceīnam nav būtiskas ietekmes uz vīrusu replikāciju. Attiecīgi, ja pirms vīrusu parauga paņemšanas diagnostiski izmanto Rose Bengal, var nesasniegt labvēlīgu rezultātu. Tāpēc fluoresceīns ir diagnostisks līdzeklis, kas jāizvēlas, ja paredzēts ņemt vīrusu paraugu.

Rose Bengal

Nolūks: diagnostisks līdzeklis agrīnu radzenes bojājumu gadījumā, lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: fluoresceīns.

Īpašo priekšrocību apraksts: Rose Bengal ir diagnostisks līdzeklis, lai konstatētu radzenes bojājumus ļoti agrīnā stadijā.

Hidroksipropila metilceluloze

Nolūks: radzenes aizsardzība, lokāla lietošana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Hiperlipēmija

 

Insulīns

Nolūks: hiperlipēmijas ārstēšana, lieto apvienojumā ar glikozes terapiju, vielmaiņas traucējumu diagnoze.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Sēnīšu infekcijas

 

Griseofulvīns

Nolūks: sistēmiska lietošana sēnīšu slimību ārstēšanā. Cirpējēdes ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: ja griseofulvīnu lieto orāli, tam ir laba iedarbība pret trihofītiju, mikrosporiju un epidermofītiju.

Ketokonazols

Nolūks: sistēmiska lietošana sēnīšu slimību ārstēšanai. Sēnīšu izraisītas pneimonijas un rīkles mikozes ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: citi azoli, piemēram, itrakonazols.

Īpašo priekšrocību apraksts: lielāka klīniskā pieredze ar ketokonazolu salīdzinājumā ar citām vielām, ko varētu uzskatīt par būtiskajām vielām.

Mikonazols

Nolūks: acu sēnīšu infekciju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: lokāla lietošana slimības skartajā acī, lielāka pretsēnīšu iedarbība un/vai mazāks iekaisums, nekā izmantojot citas pretsēnīšu vielas.

Nistatīns

Nolūks: acu un dzimumorgānu sistēmas rauga sēnīšu infekciju ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: īpaša iedarbība pret rauga sēnīšu infekcijām.

Dažādi

 

Hondroitīnsulfāts

Nolūks: skrimšļu slimību ārstēšana. Kaulu un locītavu aizsardzība. Artrīta ārstēšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: klīniskā stāvokļa uzlabošanās vairāk saistāma ar pretiekaisuma iedarbību, tostarp ar PGE2 sintēzes nomākšanu un citokīna atbrīvošanas nomākšanu.

Domperidons

Nolūks: ķēvju agalaktija.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: dopamīna antagonists, kas palielina prolaktīna ražošanu.

Oksitocīns nav piemērota alternatīva, jo tas izraisa piena izdali tā vietā, lai palielinātu piena ražošanu, kas ir domperidona terapijas mērķis. Turklāt oksitocīns, ja to lieto lielās devās, var radīt vēdersāpes.

Hidroksietilciete

Nolūks: koloidālā apjoma aizstāšana.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: praktiska un ātri pieejama asiņu vai plazmas alternatīva.

Imipramīns

Nolūks: farmakoloģiski inducēta ejakulācija ērzeļiem, kam ir ejakulācijas traucējumi.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Tirotropīna atbrīvošanas hormons

Nolūks: diagnostikas līdzeklis, ko izmanto vairogdziedzera darbības un hipofīzes traucējumu apstiprināšanā.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Bārija sulfāts

Nolūks: radiogrāfiska kontrastviela, ko izmanto barības vada un kuņģa un zarnu trakta kontrastizmeklēšanā.

Alternatīvu identifikācija: nav identificētas.

Īpašo priekšrocību apraksts: alternatīvas nav pieejamas.

Joheksols

Nolūks: radiogrāfiska kontrastviela, ko izmanto apakšējo urīnceļu izmeklēšanā, artrogrāfijā, mielogrāfijā, sinogrāfijā vai fistulogrāfijā un dakriocistogrāfijā.

Alternatīvu identifikācija: jopamidols.

Īpašo priekšrocību apraksts: nejonu zemas osmolaritātes kontrastviela. Gan joheksols, gan jopamidols ir vienlīdz pieņemami.

Jopamidols

Nolūks: radiogrāfiska kontrastviela, ko izmanto apakšējo urīnceļu izmeklēšanā, artrogrāfijā, mielogrāfijā, sinogrāfijā vai fistulogrāfijā un dakriocistogrāfijā.

Alternatīvu identifikācija: joheksols.

Īpašo priekšrocību apraksts: nejonu zemas osmolaritātes kontrastviela. Gan joheksols, gan jopamidols ir vienlīdz pieņemami.


Top